Tukihenkilötoiminta verotuksessa

Antopäivä
22.1.2019
Diaarinumero
VH/347/00.01.00/2019

Asian kuvaus

Tässä kannanotossa kerrotaan, mitä tukihenkilötoiminnasta aiheutuneita kuluja tukihenkilö voi vähentää verotuksessaan.

Kannanottoa on päivitetty TVL 71 §:n 3 momenttiin tulleen lakimuutoksen vuoksi. Vuoden 2019 alusta lukien työnantajalta työmatkasta saatuun matkakustannusten korvaukseen rinnastetaan tuloverolain 21 §:ssä tarkoitetulta osittain verovapaalta yhteisöltä (esimerkiksi kunta ja seurakunta) saatu matkakustannusten korvaus.

Taustaa

Tukihenkilötoiminta

Tässä kannanotossa tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan ohjattua vapaaehtoistoimintaa, joka voi olla tilanteesta riippuen joko säännöllistä tai satunnaista. Tyypillisesti tukihenkilötoimintaa järjestävät erilaiset yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt ja julkisyhteisöt (esimerkiksi kunnat). Tukihenkilö tai -perhe toimii lapsen, nuoren, vanhuksen, vammaisen, yksinhuoltajan, kuntoutujan tms. tukena, apuna ja seurana.

Tukihenkilötoiminta voi olla täysin korvauksetonta, kuten esimerkiksi ystäväpalvelu, tai tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnasta voidaan maksaa palkkio ja/tai erilaisia kustannusten korvauksia. Yleensä tällaista tukitoimintaa ei harjoiteta työsuhteessa.

Kulujen vähentämistä ja matkakustannusten korvauksia koskevat säännökset

Verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot ovat tiettyjä rajoituksia lukuun ottamatta veronalaista tuloa. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. (Tuloverolaki (TVL) 29 §)

Verovapaita matkakustannusten korvauksia voi maksaa vain työnantaja. Tällaisia korvauksia ovat matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus. (TVL 71 § 1 momentti)

Työnantajalta työmatkasta saatuun matkakustannusten korvaukseen rinnastetaan TVL 21 §:ssä tarkoitetulta osittain verovapaalta yhteisöltä (esimerkiksi kunta ja seurakunta) tai TVL 22 §:ssä tarkoitetulta yleishyödylliseltä yhteisöltä saatu matkakustannusten korvaus edellyttäen, että matka on tehty edellä mainittujen tahojen hyväksi ja niiden toimeksiannosta. Korvaukset ovat verovapaita, vaikka verovelvollinen ei ole työsuhteessa näihin toimijoihin tai ei muuten saa palkkaa työstä, johon matka liittyy.

Tällaisesta matkakustannusten korvauksesta on kuitenkin verovapaata tuloa vain päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuodessa, majoittumiskorvaus ja matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta 72 §:n 4 momentin estämättä. Matkakustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään 3 000 euroa kalenterivuodelta. (TVL 71 § 3 momentti)

Jos matkakustannusten korvauksia maksaa muu kuin työnantaja tai TVL 71 §:n 3 momentissa määritelty taho, maksetut korvaukset ovat saajalle veronalaista tuloa. Yleensä matkakustannusten korvauksia voi kuitenkin maksaa ennakonpidätystä toimittamatta, jos korvaus maksetaan matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä annetun Verohallinnon päätöksen mukaisesti ja luonnolliselle henkilölle (Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 1 § 17 kohta). Näissä tilanteissa korvausten saaja voi vaatia hänelle työstä aiheutuneita kustannuksia vähennettäväksi omassa verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Kannanotto

Tukihenkilö voi vähentää tukihenkilötoimintaan liittyviä todellisia kuluja omassa verotuksessaan, jos hän on saanut toiminnasta veronalaista tuloa (veronalaista palkkiota tai veronalaisia kustannusten korvauksia). Vähennyksiä voi tehdä enintään tulon määrään saakka, koska tällainen toiminta ei ole luonteeltaan tulonhankkimistoimintaa. Jos tukihenkilö ei saa toiminnasta veronalaista korvausta, hän ei voi myöskään vähentää hänelle mahdollisesti aiheutuneita kuluja.

Tukihenkilölle ei voi maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti, jos työtä ei ole tehty työsuhteessa. TVL 21 §:ssä määritelty osittain verovapaan yhteisö tai TVL 22 §:ssä määritelty yleishyödyllisen yhteisö voivat kuitenkin maksaa korvauksia verovapaasti sen hyväksi tehdystä työstä TVL 71 §:n 3 momentin rajoissa. Esimerkiksi kunta voi vuodesta 2019 lähtien maksaa tukihenkilölle matkakustannusten korvauksia verovapaasti.

Jos matkakustannusten korvauksia maksetaan luonnolliselle henkilölle ja niiden määrät ja perusteet ovat Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaisia, maksajan ei tarvitse toimittaa korvauksista ennakonpidätystä. Tällöin matkakustannusten korvaukset ovat kuitenkin veronalaisia ja ne on ilmoitettava veronalaisina tulorekisteriin. Katso ilmoittamisesta tarkemmin tulorekisterin ohjeista.

Tukihenkilö voi vaatia matkakustannuksia vähennettäväksi omassa verotuksessaan joko tositteiden (esimerkiksi matkalippu) tai Verohallinnon Matkakuluvähennyspäätöksen mukaisesti enintään tukihenkilötoiminnasta saadun veronalaisen tulon määrään saakka.

Esimerkki 1: Tukihenkilö tekee vapaaehtoistyötä vanhuksen ystävänä ja tapaa vanhusta kaksi kertaa kuukaudessa. Toiminnasta ei makseta tukihenkilölle korvausta. Tukihenkilölle aiheutuu matkakustannuksia matkoista vanhuksen luokse. Tukihenkilö ei voi vähentää matkakustannuksia verotuksessaan, koska hänellä ei ole tukihenkilötoimintaan liittyvää veronalaista tuloa.

Esimerkki 2: Tukihenkilö tapaa tukea tarvitsevan perheen lasta kerran viikossa muutaman tunnin ajan. Kunta maksaa tukihenkilölle tuntiperusteisen palkkion, kustannukset kuitteja vastaan (esimerkiksi pääsyliput elokuvateatteriin) ja kilometrikorvauksia. Kunta voi korvata tukihenkilölle verovapaasti tositetta vastaan lapsen pääsylipun elokuvateatteriin ja matkalaskua vastaan kilometrikorvaukset. Maksettu palkkio ja korvaus tukihenkilön pääsylipusta ovat tukihenkilölle veronalaisia.

Tukihenkilö voi vaatia tukihenkilötoiminnasta aiheutuneista kustannuksista (elokuvalippu) vähennystä omassa verotuksessaan tukihenkilötoiminnasta maksetun veronalaisen tulon määrään asti. Tukihenkilö voi vaatia verotuksessaan vähennystä elokuvalipuista myös siinä tapauksessa, että kunta ei korvaa lippuja tositteita vastaan.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Minna Palomäki