Konttiasunnot ja -rakennukset kiinteistöverotuksessa

Diaarinumero
A131/200/2017

Asian kuvaus

Niin sanottuja konttiasuntoja (moduuliasuntoja) käytetään eri puolilla Suomea muun muassa työntekijöiden tilapäisinä asuntoina. Konttirakennuksia (moduulirakennuksia) on käytetty puolestaan esimerkiksi väliaikaisina koulujen väistötiloina.


Tyypillisesti työnantajayritys tai kaupunki vuokraa maapohjan konttiasuntoja tai konttirakennusta varten. Maapohjaa koskevat vuokrasopimukset solmitaan yleensä useamman vuoden mittaisiksi ja aluetta voidaan vuokrasopimusten mukaan käyttää ainoastaan konttiasuntojen tai konttirakennuksen alueena. Vuokrasopimuksen umpeuduttua kontit pitää viedä pois.


Konttiasunnoille ja -rakennuksille myönnetään tyypillisesti määräaikainen rakennuslupa. Kontit eivät tarvitse kiinteitä perustuksia, joten ne voidaan asentaa esimerkiksi tasoitetulle maapohjalle betonipalkkien päälle. Konttiasuntojen ja  rakennusten koko saattaa vaihdella ja yksittäinen asunto tai rakennus voi koostua useammasta kuin yhdestä kontista. Konttiasunnoissa on makuuhuoneen tai makuuhuoneiden lisäksi yleensä keittonurkkaus sekä wc/pesutila. Konttiasuntojen ja -rakennusten ulkokuori on peltiä ja ne on lämpöeristetty. Konttien tekninen käyttöikä on noin 10 vuotta.


Tässä kannanotossa kerrotaan, miten tällaisia konttiasuntoja ja -rakennuksia kohdellaan kiinteistöverotuksessa.

Taustaa

Kiinteistöverolain 2 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan lain säännöksiä kiinteistöstä sovelletaan myös muulle kuin maanomistajalle kuuluvaan sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joka arvostetaan kiinteistön arvostamista koskevassa 15 §:ssä mainittujen perusteiden mukaan.


Kiinteistövero koskee pääsääntöisesti kaikenlaisia rakennuksia ja rakennelmia. Kiinteistöverolaissa ei ole rakennuksen tai rakennelman määritelmää. Verotuskäytännössä on katsottu, että rakennus on kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos. Tämä määritelmä vastaa pääpiirteissään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 113 §:ään sisältyvää rakennuksen määritelmää.


Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään KHO 2016:102 arvioinut sitä, milloin rakennus tai rakennelma on kiinteistöveron piirissä. Kyseisen päätöksen mukaan PVC-halleja ei ollut pidettävä sellaisina kiinteistöverolain 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuina rakennuksina tai rakennelmina, joihin sovelletaan lain kiinteistöä koskevia säännöksiä. PVC-hallien ei katsottu palvelevan kiinteistön käyttöä pysyvästi. Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisussa merkitystä hallien väliaikaisuudelle, niiden maapohjaan kiinnittämistavalle, siirrettävyydelle ja helpolle purettavuudelle.


Lisäksi korkein hallinto-oikeus totesi päätöksen perusteluissa, että rakennusta ja rakennelmaa tulisi kiinteistöverotuksessa mahdollisuuksien mukaan tulkita samoin kuin varainsiirtoverolaissa. Varainsiirtoverolain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kyseistä lakia sovelletaan kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevaan rakennukseen tai rakennelmaan.


Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt konttirakennusten pysyvyyttä varainsiirtoverotuksen kannalta päätöksessään KHO 14.12.2016 taltio 5287. Korkein hallinto-oikeus totesi, että kyseessä olevaa moduulirakennusta (koulun väistötila) oli tarkoitus säilyttää ja käyttää kyseisellä kiinteistöllä usean vuoden ajan. Kun kuitenkin otettiin huomioon, että rakennus korvasi väliaikaisesti varsinaisen koulurakennuksen sen peruskorjauksen aikana ja että rakennuksen muodostavat moduulit asennettiin maapohjalle betonipaaluille tai puuparrujen päälle ilman perustuksia, sekä moduulien siirrettävyydestä esitetty selvitys, korkein hallinto-oikeus katsoi, että moduuleista muodostuva rakennus oli sijoitettu kiinteistölle väliaikaisesti.


Yllä mainituista syistä rakennus ei palvellut kiinteistön käyttöä pysyvästi siten kuin varainsiirtoverolain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetaan eikä sen luovutuksesta ollut suoritettava varainsiirtoveroa.

Kannanotto

Konttiasunnot ja -rakennukset eivät ole kiinteistöverolain 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja rakennuksia tai rakennelmia, jos verovelvollinen osoittaa, että ne eivät palvele kiinteistön käyttöä pysyvästi.


Konttiasunnot tai -rakennukset eivät palvele kiinteistön käyttöä pysyvästi, jos verovelvollinen esittää selvityksen niiden väliaikaisesta käytöstä kiinteistöllä, ne pystytetään kiinteistölle vain väliaikaisesti, ne eivät tarvitse kiinteitä perustuksia, ne ovat helposti purettavissa ja siirrettävissä sekä myös viedään pois kiinteistöltä väliaikaisen käytön päätyttyä (viimeistään vuokrasopimuksen päättyessä).

 

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä
Ylitarkastaja Jaana Kuisma