Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää.

Ennakonpidätyksen toimittaminen joukkorahoitetun lainan korosta

Antopäivä
19.11.2021
Diaarinumero
VH/4687/00.01.00/2021
Korvaa ohjeen
A116/200/2015

Asian kuvaus

Kuka on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen koroista ja antamaan niistä ilmoitukset Verohallinnolle, kun yksityishenkilö tarjoaa joukkorahoitusta välittävän palvelualustan kautta lainaa yrityksille?

Taustaa

Joukkorahoituksen toimintamallista

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa yksityishenkilöt ja yritykset antavat lainaa yrityksille lainamuotoista joukkorahoitusta välittävän palvelualustan kautta. Palvelualustan välittämä joukkorahoitus on eri asia kuin palvelualustan välittämä vertaislainaus, jossa yksityishenkilöt tarjoavat palvelualustan välityksellä vakuudetonta lainaa toiselle yksityishenkilölle. Vertaislainoihin liittyvien korkojen ennakonpidätyksen toimittamisesta Verohallinto on julkaissut erillisen kannanoton Ennakonpidätyksen toimittaminen vertaislainan korosta.

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa lainanantaja eli sijoittaja tarjoaa varojaan sijoitettaviksi rahoitusta tarvitsevien lainanhakijoiden velkakirjamuotoisiin yksittäisiin lainoihin tai niiden määräosiin palveluntarjoajan ylläpitämän sähköisen alustan kautta. Tyypillisesti palveluntarjoaja siirtää lainapääoman lainanhakijalle, jolloin lainanhakijan ja sijoittajien henkilöllisyydet jäävät palvelussa toisilleen tuntemattomiksi. Joukkorahoitettua lainaa ottanut yritys maksaa edellä kuvatussa järjestelyssä lainan korot ja lainan pääoman (velkapääoma voidaan maksaa takaisin joko kerralla tai osissa) lainanantajille palveluntarjoajan välityksellä yhtenä eränä. Palveluntarjoaja jakaa sitten lainaa ottaneen yrityksen yhtenä eränä maksaman koron ja pääoman lainanantajien kesken heidän sijoitustensa mukaisessa suhteessa.

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa palveluntarjoajat toimivat ainoastaan rahoituksen välittäjinä, eivät lainanantajina tai ‑ottajina. Joukkorahoitettua lainaa antanut lainanantaja ja lainanottaja ovat siten keskenään velkoja–velallinen -suhteessa. Lainamuotoisen joukkorahoituksen hankkimisesta, tarjoamisesta ja ammattimaisesta välittämisestä elinkeinotoiminnan rahoittamiseksi on säädetty joukkorahoituslaissa (734/2016).

Joukkorahoitettua lainaa ottaneet yritykset eivät yleensä saa tietoa lainaa antaneiden yksityishenkilöiden henkilöllisyydestä, minkä vuoksi yritysten on käytännössä hankalaa toimittaa maksamastaan korosta ennakonpidätystä ja antaa siitä ilmoituksia Verohallinnolle. Sen sijaan joukkorahoitettua lainaa välittävillä palveluntarjoajilla on käytettävissään ennakonpidätyksen toimittamiseen ja Verohallinnolle annettavien ilmoitusten tekemiseen tarvittavat tiedot.

Joukkorahoitukseen perustuvaan korkoon sovellettava verolaki

Korkotuloa verotetaan joko tuloverolain (1535/1992, TVL) tai korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/1992) mukaisesti. Joukkorahoitettuun lainaan perustuva korko ei ole korkotulojen lähdeverosta annetun lain 3 §:n 1 momentissa nimenomaisesti tarkoitettua korkoa, joten siihen sovelletaan tuloverolakia. TVL 33 §:n mukaan korko ja muu siihen rinnastettava hyvitys sijoitetulle pääomalle on veronalaista pääomatuloa.

Ennakonpidätysvelvollisuutta koskeva sääntely

Ennakkoperintälain (1118/1996, EPL) 9 §:n 1 momentin mukaan suorituksen maksaja on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen, jollei asiasta toisin säädetä tai 6 §:n nojalla toisin määrätä. Ennakonpidätysvelvollisuus on siis ensisijaisesti koron maksajalla.

Koron välittäjän ennakonpidätysvelvollisuudesta säädetään EPL 9 §:n 4 momentissa. Sen mukaan luotto- ja rahoituslaitos, muu ammattimaisen arvopaperikaupan tai arvopaperien välitystoiminnan harjoittaja sekä ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori on pidätysvelvollinen myös välittämästään tämän lain soveltamisalaan kuuluvasta korosta tai jälkimarkkinahyvityksestä. Muut kuin lainkohdassa tarkoitetut tahot eivät ole velvollisia toimittamaan ennakonpidätystä välittämistään suorituksista eikä välittäjän ennakonpidätysvelvollisuus koske muita suorituksia kuin korkoa ja jälkimarkkinahyvitystä.

Suorituksen maksajaa koskevia säännöksiä sovelletaan EPL 9 §:n 1 momentin mukaan suorituksen sijaismaksajaan, jollei asiasta erikseen säädetä tai määrätä. Jos suorituksen maksajan sijasta tämän takaaja, velkoja tai muu maksaja (sijaismaksaja) suorittaa palkkasaatavan, muun palkan tai suorituksen työntekijälle tai muulle saajalle, on suorituksen maksanut velvollinen toimittamaan maksettavasta määrästä ennakonpidätyksen, jollei sitä ole aikaisemmin toimitettu.

Sijaismaksaja eroaa suorituksen välittäjästä siinä, että sijaismaksaja maksaa suorituksen omista varoistaan. Sen sijaan välittäjä maksaa suorituksen varsinaisen suoritusvelvollisen varoista. Suoritukseen oikeutettu henkilö ei voi vaatia välittäjältä hänelle kuuluvaa suoritusta, jos alkuperäinen velallinen ei ole suorittanut välittäjälle välitettävää summaa. Velvoite välittää suoritus perustetaan tyypillisesti (suorituksen maksajan ja välittäjän välisellä) sopimuksella.

Kausivero- ja vuosi-ilmoituksen antamista koskeva sääntely

Korosta toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella (laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016, OVML, 16 §:n 1 momentti). Veroilmoitus annetaan sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa.

Sivullisen tiedonantovelvollisuuden nojalla jokaisen on annettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot muun muassa maksamistaan ja välittämistään korosta (laki verotusmenettelystä 1558/1995, VML, 15 §:n 1 momentti). Verohallinnon yleisestä tiedonantovelvollisuudesta antaman päätöksen 7 §:n 1 momentin mukaan maksajan ja välittäjän on ilmoitettava luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesille maksamansa ja välittämänsä veronalainen korko.

Korkojen ilmoittamista koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus koskee siten sekä koron maksajaa että välittäjää. Sääntelyä ei ole rajattu koskemaan vain EPL 9 §:n 4 momentin tarkoittamia välittäjiä, vaan ilmoittamisvelvollisuus koskee kaikkia välittäjiä. Velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus koskee siten kaikenlaisia koron välittäjiä, mukaan lukien myös niitä, jotka eivät ole velvollisia toimittamaan ennakonpidätystä.

Verotuskäytäntö

Usein suorituksen maksaja ulkoistaa sopimusjärjestelyin suoritusten määrän laskemisen ja maksuliikenteen hoitamisen, ennakonpidätyksen toimittamisen ja maksamisen sekä erilaisten ilmoitusten antamisen ulkopuoliselle taholle. Suoritukset ja ennakonpidätys maksetaan sekä ilmoitukset annetaan myös tällaisessa tapauksessa suorituksen maksajan nimissä. Suoritukset ja ennakonpidätys myös tyypillisesti maksetaan maksajan nimissä olevalta pankkitililtä. Toimintapa on vakiintunut ja verotuskäytännössä hyväksytty.

Suorituksen maksajalla on myös edellä kuvattua toimintatapaa sovellettaessa viimekätinen vastuu ennakonpidätyksen toimittamisesta ja Verohallinnolle annettavien ilmoitusten antamisesta. Ulkopuolisen tahon käyttäminen ei siis poista suorituksen maksajan vastuuta niissä tilanteissa, joissa ennakonpidätyksen toimittaminen tai ilmoitusten antaminen on laiminlyöty.

Lainamuotoisen joukkorahoituksen palveluntarjoajan toimintamalli eroaa edellä kuvatusta menettelytavasta. Joukkorahoituksen palveluntarjoajan mallissa palveluntarjoaja toimittaa yrityksen puolesta ennakonpidätyksen ja antaa tarvittavat oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset omissa nimissään. Myös korkoa koskevat suoritukset ja ennakonpidätys tyypillisesti maksetaan palveluntarjoajan nimissä olevalta pankkitililtä.

Kannanotto

Verohallinnon kannanotto

Joukkorahoitettua lainaa ottanut yritys (velallinen) on koron maksaja ja joukkorahoitusta välittävä palveluntarjoaja on koron välittäjä. Yritys on siten koron maksajana lähtökohtaisesti velvollinen toimittamaan korosta ennakonpidätyksen sekä ilmoittamaan sen oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ja vuosi-ilmoituksella. Palveluntarjoaja on puolestaan koron välittäjänä velvollinen ilmoittamaan koron vuosi-ilmoituksella.

Ennakonpidätyksen toimittamiseen ja Verohallinnolle annettaviin ilmoituksiin liittyvien velvoitteiden täyttymisen kannalta on kuitenkin pidettävä riittävänä, että ainoastaan joukkorahoitusta välittävä palveluntarjoaja toimittaa ennakonpidätyksen sekä ilmoittaa sen oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ja antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoituksen.

Viimeksi mainittu toimintamalli ei kuitenkaan poista joukkorahoitettua lainaa ottaneen yrityksen vastuuta tilanteissa, joissa palveluntarjoaja on laiminlyönyt ennakonpidätyksen toimittamisen tai ilmoitusten antamisen. Mahdollisista velvoitteiden laiminlyönneistä vastaa siten aina koron maksajana oleva yritys.

Muuta huomioitavaa

Markkinoilla toimii useita joukkorahoitusta välittäviä palveluntarjoajia, minkä vuoksi on aiheellista huomata, että myös joukkorahoituksen toimintamallit saattavat poiketa nyt tarkastelun kohteena olevasta toimintamallista. Tällä saattaa olla vaikutusta siihen, voidaanko ennakonpidätys toimittaa ja ilmoitukset antaa edellä selostetulla tavalla.

Lainanantajan ilmoitusvelvollisuus

Joukkorahoitettua lainaa antaneen henkilön on tarkistettava, että hänen saamansa korkotulo näkyy asianmukaisesti hänen veroilmoituksellaan. Lainaa antaneen henkilön on korjattava mahdolliset virheet ja täydennettävä puuttuvat tiedot, jos vuosi-ilmoitukseen perustuvat esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset (VML 7 §).

 

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

johtava veroasiantuntija Olavi Tuomi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 24.11.2021