Osakeyhtiön varojenjako, kun sama tulo on verotettu osakkeenomistajalla

Diaarinumero
A208/200/2014
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Osakeyhtiölle maksettu suoritus saatetaan poikkeuksellisesti katsoa yhtiön osakkeenomistajan palkaksi. Miten menetellään, kun osakeyhtiö aikanaan maksaa osakkeenomistajalleen suorituksen, jota vastaava tulo on jo kertaalleen verotettu hänen palkkatulonaan?

Taustaa

Osakeyhtiölle maksettu yksittäinen suoritus saatetaan katsoa osakkeenomistajan palkaksi, koska osakkeenomistajan ja suorituksen maksajan välille muodostuu ennakkoperintälain (1118/1996) 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu työsuhde tai kysymys 2 kohdassa palkaksi säädetystä suorituksesta.

Osakeyhtiö saatetaan myös erittäin poikkeuksellisesti kokonaisuudessaan sivuuttaa verotusmenettelystä (1558/1995) annetun lain 28 §:n perusteella siten, että kaikki kyseiselle yhtiölle maksetut suoritukset katsotaan yhtiön osakkeenomistajan tuloksi.

Kun osakeyhtiö maksaa osakkeenomistajalle sellaisen suorituksen, jota vastaava tulo on edellä mainitulla perusteella jo verotettu hänen tulonaan, joudutaan ottamaan kantaa siihen, miten tällainen suoritus huomioidaan verotuksessa.

Kannanotto

Yksittäinen palkkatulona verotettu suoritus

Jos osakeyhtiölle maksettu suoritus on verotettu osakkeenomistajan palkkatulona, koska kyse on ollut työsuhteessa saadusta tai ennakkoperintälaissa erikseen palkaksi säädetystä suorituksesta, kyseistä suoritusta vastaavaa tuloa ei voida enää uudelleen verottaa osakkeenomistajan yhtiöltä saamana tulona. Tämän vuoksi jaettaessa osakkeenomistajalle hänen palkkanaan verotetusta suorituksesta kertyneitä varoja ei sovelleta osinkojakoa, peiteltyä osingonjakoa, osakaslainaa tai yhtiön purkautuessa saadun jako-osan verotusta koskevia säännöksiä.

Sivuutettu osakeyhtiö

Vastaavasti, jos osakeyhtiö on verotuksessa kokonaan sivuutettu, jolloin yhtiön tulot ja menot on huomioitu osakkeenomistajan tuloina ja menoina, verosubjektius on siirtynyt osakkeenomistajalle. Myöskään tällaisessa tapauksissa varoja jaettaessa ei voida soveltaa osingonjaon, peitellyn osingon, osakaslainan tai yhtiön purkautuessa saadun jako-osan verotusta koskevia säännöksiä.

Osakkeiden luovutus

Edellä mainittuja periaatteita ei sovelleta osakkeiden luovutukseen. Oikeuskäytännössä on katsottu, että sivuutetun henkilöyhtiön osuuden myynnissä on osakkaan verotuksessa kysymys sellaisesta yhtiöosuuden luovutuksesta, johon sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä (ks. esim. KHO 1980 II 576). Vastaavasti osakeyhtiön osakkeiden luovutukseen sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä.

Osakkeenomistajan selvitysvelvollisuus

Osakkeenomistajan on edellä selostetuissa tilanteissa esitettävä tarvittava selvitys siitä, että jaetut varat on jo verotettu hänen tulonaan.


johtava veroasiantuntija Sami Varonen

ylitarkastaja Janne Myllymäki