Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työasuntovähennykseen oikeuttava asunnon vuokra

Diaarinumero
A194/200/2013
Voimassaolo
- 13.12.2017

Asian kuvaus

Tuloverolain 95 a §:n mukaan verovelvollisella on oikeus työasuntovähennykseen, jos hän on varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöönsä asunnon (työasunto) ja hänellä on myös toinen asunto, jossa hän puolisonsa tai alaikäisen lapsensa kanssa asuu (vakituinen asunto). Verovelvollisen tulonhankkimiskuluina vähennetään 250 euroa jokaista sellaista täyttä kalenterikuukautta kohti, jona hänellä on ollut kaksi asuntoa (työasuntovähennys). Vähennyksenä myönnetään kuitenkin enintään verovelvollisen työasunnosta maksamaa vuokraa vastaava määrä.

Verotuskäytännössä on ollut epätietoisuutta siitä, oikeuttaako työasuntovähennykseen myös hotellille, huoneistohotellille tai muulle pitkäaikaista majoitusta tarjoavalle taholle maksettu korvaus. Verovelvollisen näille tahoille maksama korvaus voi olla nimeltään vuokraa tai majoituspalvelusta maksettavaa korvausta.

Taustaa

Verohallinnon 1.2.2010 antaman ohjeen Työasuntovähennys verotuksessa mukaan työasuntovähennyksen voi saada vain vuokra-asunnosta. Verovelvollisen tulee olla vuokrasuhteessa joko päävuokralainen tai alivuokralainen. Vuokranantaja voi periaatteessa olla kuka tahansa. Vuokrasuhteen tulee kuitenkin olla aito. Tämän keskeinen tunnusmerkki on yleensä se, että asunnosta maksetaan käypää vuokraa. Muun selvityksen puuttuessa olettamana asunnon käyvästä vuokratasosta voidaan pitää asuntoedun verotusarvoa.

Ohjeen mukaan vuokrattuun asuntoon rinnastetaan työsuhdeasunto, joka on saatu luontoisetuna työnantajalta varsinaisen työpaikan sijainnin vuoksi. Työasuntovähennyksen voi saada myös asumisoikeusasunnosta tai osaomistusasunnosta niin kauan kuin verovelvollinen hallitsee osaomistusasuntoa vuokrasopimuksen perusteella.

Hotellimajoitus tai majoittuminen esimerkiksi leirintäalueella olevaan asuntovaunuun ei ohjeen mukaan oikeuta vähennykseen, koska kysymys ei ole asunnon vuokraamisesta.

Tuloverolakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 57/2007) todetaan työasuntovähennyksestä, että se myönnettäisiin tietyin edellytyksin verovelvolliselle, joka joutuu työn vuoksi pitämään kahta asuntoa. Verovelvollinen olisi oikeutettu vähennykseen, jos hän olisi varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöönsä työasunnon ja verovelvollisella on myös vakituinen asunto, jossa hän puolisonsa tai alaikäisen lapsensa kanssa asuu. Vähennys myönnettäisiin myös silloin, jos verovelvollinen olisi työn vuoksi vuokrannut käyttöönsä asunnon ja hänellä olisi myös vakituinen asunto hänen toisen varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi.

Tuloverolakia koskevassa hallituksen esityksessä, tuloverolaissa ja Verohallinnon ohjeessa vähennyskelpoisena pidetään vain asunnosta maksettua vuokraa.

Kannanotto

Tuloverolain 95 a §:n työasuntovähennyksen tarkoituksena on verovelvollisten liikkuvuuden ja työn vastaanottomahdollisuuksien parantaminen. Kun otetaan huomioon säännöksen tarkoitus, niin myös pitkäaikaiseen asumiseen soveltuvan asunnon vuokraaminen hotellista, huoneistohotellista tai muulta vastaavalta taholta voi muiden vähennyksen edellytysten täyttyessä oikeuttaa työasuntovähennykseen.

Vähennyksen edellytyksenä näissä tapauksissa on lisäksi, että verovelvollinen tekee kyseisen tahon kanssa vuokrasopimuksen ja asunnon vuokra vastaa käypää vuokraa. Vuokratun asunnon täytyy myös olla varustukseltaan pitkäaikaiseen asumiseen sopiva, eli asunnossa pitää olla keittomahdollisuus, kylmäsäilytystilat (muutakin kuin minibaari), wc- ja peseytymistilat. Perittyyn vuokraan voi sisältyä vesimaksut, koska myös muilta tahoilta vuokraustilanteissa vuokra usein sisältää vesimaksut. Vuokrasta erillisenä peritty vesimaksu ei oikeuta vähennykseen. Jos vuokran nimellä maksettu suoritus sisältää sopimuksen mukaan muutakin kuin pelkkää asunnon vuokraa ja siihen sisältyvää vesimaksua, niin kyse on tällöin luonteeltaan majoituksesta eikä säännöksen tarkoittamasta asunnon vuokraamisesta.

Työasuntovähennyksen voi saada vuokrasopimuksen perusteella maksetun vuokran lisäksi myös majoittumispalvelun nimellä maksetun korvauksen asunnon vuokraa koskevan osuuden perusteella. Tällöin vähennyksen edellytyksenä on yllä mainittujen asuntoa koskevien kriteerien lisäksi, että asunnon vuokran osuus on majoittumispalvelua koskevassa sopimuksessa ja maksutositteessa eroteltu muista kokonaisuuteen liittyvistä palveluista (petivaatehuolto, siivouspalvelu, aamiaiset, kuntosalipalvelut, saunan tai uima-altaan käyttö, yms.). Asumisesta perityn vuokran osuuden on lisäksi näissäkin tilanteissa vastattava käypää vuokraa.

Koska työasuntovähennys voidaan myöntää vain täysien kuukausien perusteella, täytyy asunnon vuokrauksen perustua vähintään kuukauden mittaiseen vuokrasopimukseen tai majoittumispalvelua kokevaan sopimukseen. Asunnon vuokraaminen yksittäisiin kuukautta lyhyempiin yöpymisiin katsotaan aina majoittumiseksi. Majoittumisesta maksetun korvauksen perusteella verovelvollisella ei ole oikeutta työasuntovähennykseen.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Petri ManninenSivu on viimeksi päivitetty 18.12.2013