Kosteikkojen perustamismenot

Diaarinumero
A45/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Kosteikot ovat elinympäristöjä, jotka ovat osa maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta. Ne ovat tärkeitä linnuston kannalta ja voivat toimia eläinten suoja-, ruokailu- ja pesimispaikkoina. Perustaminen on toteutettava ensisijaisesti patoamalla luontaisesti sopiville paikoille pellolle, pellon reuna-alueille tai metsämaalle. Kosteikkojen perustamiseen voidaan myöntää ei-tuotannollisten investointien tukea, jonka jälkeen kohteelle tulee tehdä sen hoitoa koskeva 5- tai 10-vuotinen erityistukisopimus. Tuen hakuun tarvitaan erillinen suunnitelma kosteikon rakentamisesta. Investointi toteutetaan päätöstä seuraavien kahden vuoden aikana.

Voidaanko maatalouden verotuksessa kosteikkojen perustamisesta aiheutuneet menot rinnastaa ojien, patojen, kastelualtaiden ja vastaavien rakentamismenoihin ja vähentää MVL 10 §:n mukaan menojäännöksestä tehtävin poistoin? Tällöin hankkeeseen saatu ympäristötuki vähennettäisiin perustamismenoista ja tuen ylittävä osa menoista vähennettäisiin poistoina.

Luetaanko menot maa/vesialueen hankintamenoon ja kohdistuuko meno maatalouden tulonhankintaan lainkaan?

Kannanotto

Jos kosteikkojen perustamisen voidaan osoittaa hyödyttävän maataloutta, ovat perustamismenot maatalouden tulolähteen vähennyskelpoisia kuluja. Perustamismenot vähennetään 10 %:n menojäännöspoistoin.

Jos kosteikon perustamiseen on saatu tukea, luetaan hankintamenoon perustamismenot vähennettynä tuen määrällä. Hankintamenoon voidaan lukea vain todellisia aiheutuneita kuluja (ei maatalouden harjoittajan oman työn laskennallista kustannusta).

johtava veroasiantuntija Sami Varonen

veroasiantuntija Henna Ritari