KVL:2020/31

Antopäivä
29.9.2020
Diaarinumero
VH/4136/02.05.04/2020
Henkilökohtaisen tulon verotus, Kansainvälinen verotus, Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen, Progressioehtoinen vapautus

Hakemuksen mukaan hakija oli Suomen kansalainen ja Suomessa yleisesti verovelvollinen. Hakija työskenteli Suomessa Yhdistyneiden kansakuntien alaisessa projektissa, josta hakijan palkan ja palkkion maksoi Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston (UNOPS) toisessa EU-jäsenvaltiossa sijaitseva toimisto.

Keskusverolautakunta totesi, että hakemuksen mukaan hakija oli Suomessa yleisesti verovelvollinen, ja siten tuloverolain 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan verovelvollinen täältä ja muualta saamistaan tuloista. Hakijan Yhdistyneiden kansakuntien tai sen erityisjärjestön hyväksi tekemän työn perusteella maksettu palkka oli tuloverolain 61 §:n 2 momentin mukaan veronalaista ansiotuloa, mutta Yhdistyneiden kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen 18 §:n b kohdan, Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien yliopiston välisen Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisestä instituutista tehdyn sopimuksen XIII artiklan 2 a ii kohdan sekä Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välisen Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen toimistosta tehdyn sopimuksen XIII artiklan 1 c kohdan nojalla Suomi oli kuitenkin sitoutunut pidättäytymään kyseessä olleiden palkkatulojen verottamisesta.

Kun otettiin huomioon, että hakijan Yhdistyneiltä kansakunnilta tai sen erityisjärjestöltä saamien palkkatulojen vapauttaminen verosta perustui edellä kuvatulla tavalla kansainvälisiin sopimuksiin, keskusverolautakunta katsoi, että kyse oli kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta. Siten hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa hakijan Yhdistyneiltä kansakunnilta tai sen Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisen instituutin alaisuuteen kuuluvalta erityisjärjestöltä saatuun palkkaan ja palkkioon sovellettiin kyseisen lain 6 §:n mukaista progressioehtoista vapautusta hakijan verotuksessa. Ennakkoratkaisu verovuosille 2019-2020.

Tuloverolaki 9 § 1 mom. 1 kohta ja 61 § 2 mom.
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 1 § 2 momentti ja 6 § 1 momentti

Äänestys 4-3

KHO 30.4.2021 H 1444 vuosikirja (kumottu)