KVL:2019/29

Antopäivä
14.6.2019
Diaarinumero
VH/1119/02.05.04/2019
Elinkeinotulon verotus, Arvonlisäverotus, Kokonaishoitopalvelu, Korvaus kokonaishoitopalvelusta

Hakemusasiakirjojen mukaan perustettava hakijayhtiö aikoi toteuttaa yli 20 vuoden mittaisella kokonaishoitopalvelusopimuksella kouluja ja päiväkoteja koskevan kokonaishoitopalvelun, johon sisältyi suunnittelupalvelu, rakentamispalvelu, rahoituspalvelu ja kunnossapitopalvelu. Kunnossapitopalvelu ei koskenut joidenkin koulujen yhteyteen rakennettavia liikuntakenttiä.

Kokonaishoitopalvelusta saatava vastike muodostui palvelumaksusta, johon tehtiin käytettävyyteen, palvelutasoon, kustannustasoon sekä asiakastyytyväisyyteen perustuvia vähennyksiä tai tarkistuksia. Lisäksi hakija oli oikeutettu viivästyskorvauksiin tilaajasta johtuvista viivästyksistä. Hakija saattoi suorittaa muutostöitä, jotka voitiin sisällyttää nettopalvelumaksuun tai maksaa erillisinä korvauksina. Tilaaja ja hakija saattoivat myös erikseen sopia lisätöiden suorittamisesta.

Tilaaja ja hakija eivät olleet verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n 2 momentin mukaisessa etuyhteydessä toisiinsa.

Keskusverolautakunta katsoi, että koulujen, päiväkotien sekä liikuntakenttien suunnittelua, rakentamista ja rahoitusta sekä koulujen ja päiväkotien kunnossapitoa oli kokonaisuutena arvioiden pidettävä sellaisena palvelukokonaisuutena, joka vastaa sisällöltään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a §:ssä tarkoitettua kokonaishoitopalvelua sekä arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 10 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettua kokonaishoitopalvelua. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a §:ää ja 27 c §:ää sekä arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 10 kohtaa ja 15 §:n 4 momenttia sovellettiin myös koulukohteiden yhteyteen rakennettaviin liikuntakenttiin.

Hakemusasiakirjoissa kuvatut hakijalle maksetut viivästyskorvaukset olivat korvausta kokonaishoitopalvelusta. Hakijan saamia korvauksia erikseen sovittavista ja maksettavista lisätöistä sekä niistä muutostöistä, jotka veloitettiin erilliskorvauksella, ei ollut pidettävä korvauksena kokonaishoitopalvelusta. Näistä maksettaviin korvauksiin ei voitu näin ollen soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a §:ää eikä arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 10 kohtaa ja 2 momenttia. Tuloverotuksen ennakkoratkaisu verovuosille 2019-2024. Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu ajalle 14.6.2019-31.12.2020.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 19 a § ja 27 c §
Arvonlisäverolaki 29 § 1 mom, 2 mom, 15 § 4 mom

Lainvoimainen