KVL:2018/9

Antopäivä
16.2.2018
Diaarinumero
A65/8210/2017
Arvonlisävero, Kiinteistö, Kiinteistöinvestointi, Siirtokelpoinen rakennus

A Oy vuokrasi moduuleista koottavia siirtokelpoisia rakennuksia kunnille käytettäväksi esim. päiväkoteina ja kouluina. Siirtokelpoiset rakennukset voitiin purkaa, kun niitä ei enää tarvittu ja moduulit voitiin käyttää uudelleen uuteen siirtokelpoiseen rakennukseen. Siirtokelpoiset rakennukset lepäsivät maahan kiinnitettyjen perustusten päällä ja ne oli liitetty sähkö-, vesi- ja viemäriverkkoon. Siirtokelpoisten rakennusten pystyttäminen kesti muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

Siirtokelpoiset rakennukset katsottiin perustetun kiinteästi maaperään. Niitä ei voitu myöskään pitää helposti purettavina ja siirrettävinä. Siirtokelpoisia rakennuksia oli pidettävä täytäntöönpanoasetuksen 13 b artiklan b alakohdassa tarkoitettuina rakennuksina. Ne olivat siten AVL 28 §:ssä tarkoitettuja kiinteistöjä.

Siirtokelpoisten rakennusten pystyttämisessä oli kyse AVL 119 §:ssä tarkoitetusta kiinteistöinvestoinnista. Kiinteistöinvestoinnin arvoon luettiin siirtokelpoisen rakennuksen pystyttämiskulut, moduulien hankintakulut, vanhojen moduulien arvo sekä vanhoihin moduuleihin liittyvät perusparannusmenot.

Ennakkoratkaisu ajalle 16.2.2018–31.12.2019.

Arvonlisäverolaki 27 §, 28 §, 102 § 1 momentti 1 kohta, 117 §, 119 §, 120 §, 121 d §
Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 13 b artikla
EUT asiassa C-315/00 (Rudolf Maierhofer) ja EUT asiassa C-55/14 (Régie communale autonome du stade Luc Varenne)

KHO 10.10.2019 T 4718 (muutettu osittain)