KVL:2018/1

Antopäivä
19.1.2018
Diaarinumero
A42/8210/2017
Arvonlisävero, Rahoituspalvelu, Kiinteistösijoitusrahasto, Erityinen sijoitusrahasto, Sijoitusrahaston hallinnointi

A toimi kiinteistösijoitusrahastojen hoitajana. A:n hoidossa olevia sijoitusrahastoja oli pidettävä arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuina erityisinä sijoitusrahastoina, kun sijoitusrahastot olivat vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettuja vaihtoehtorahastoja ja A:lla oli tässä laissa tarkoitettu lupa näiden sijoitusrahastojen hallinnointiin.

A suoritti sijoitusrahastoille muun muassa sijoituskohteen etsimiseen ja analysointiin sekä sijoituspäätösten esittelyyn liittyviä palveluja samoin kuin raportointiin ja kirjanpitoon liittyviä palveluja. Kun A suoritti sijoitusten hoitoon ja hoidettavan varallisuuden valitsemiseen ja luovuttamiseen liittyviä palveluja sekä sijoitusrahaston hoitamisen käsitteen alaan kuuluvia hallinto- ja kirjanpitotehtäviä, kyse oli sijoitustoimintaa harjoittaville yrityksille tunnusomaisten tehtävien hoitamisesta. Kyse oli siten arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetusta erityisen sijoitusrahaston hallinnointipalvelusta ja arvonlisäverolain 41 §:ssä tarkoitetusta arvonlisäverottomasta rahoituspalvelusta.

A suoritti sijoitusrahastoille myös sijoituskohteiden vuokraukseen liittyviä palveluja sekä asiantuntijapalveluja kuten yhteydenpitoa rakennuttajiin. Tällaiset palvelut eivät olleet erityisen sijoitusrahaston toiminnalle tunnusomaisten tehtävien hoitamista. Tällaiset palvelut olivat arvonlisäverollisia palveluja.

Ennakkoratkaisu ajalle 19.1.2018–31.12.2019.

Arvonlisäverolaki 19 a §:n 1 momentti, 3 momentti ja 4 momentti, 41 §, 42 § 1 momentti 6 kohta ja 3 momentti
Arvonlisäverodirektiivi 135 artikla 1 kohta g alakohta

Lainvoimainen