KVL:2017/27

Antopäivä
12.5.2017
Diaarinumero
A88/8210/2017
Kansainvälinen verotus, EU-oikeus, Lähdeverotus, Verotuksen syrjivyys, Ulkomainen rahasto

Hakija maksoi ranskalaiselle rahastolle osinkoa. Rahasto oli perustettu Ranskassa FCPE (Fonds Commun de Placement D'Enterprise) -muotoisena sopimusoikeudellisena sijoitusrahastona rahastoyhtiön ja säilyttäjäyhteisön välisellä sopimuksella. Rahasto luokiteltiin Ranskassa työntekijöille avoinna olevaksi rahastoksi (employee savings investment fund, Fonds d'epargne salariale). FCPE-muotoinen rahasto oli Ranskassa läpivirtausyksikkö, joka ei maksanut tuloveroa tai muuta vastaavaa välitöntä veroa Ranskassa. FCPE-rahaston jäsen ei maksanut tuloveroa rahasto-osuuden nostosta. Keskusverolautakunta katsoi, että suomalaisen henkilöstörahaston verokohtelun ja rahaston jäsenten verokohtelun välillä oli sellainen yhteys, joka voitiin ottaa huomioon kotimaisen ja ulkomaisen henkilöstörahaston tilanteiden rinnastettavuutta arvioitaessa. Suomen lainsäädännöllä tavoiteltu verotuksen neutraalisuus työntekijän muihin tuloihin nähden kuten myös henkilöstörahaston kautta saadun tulon verottaminen Suomessa kertaalleen edellytti, että Suomella oli verotusoikeus henkilöstörahaston jäsenilleen maksamiin suorituksiin. Näitä päämääriä ei voitu saavuttaa ulkomaisen henkilöstörahaston tilanteessa, jossa Suomella ei ollut verotusoikeutta ulkomaisen henkilöstörahaston jäsenilleen maksamiin suorituksiin. Kun otettiin huomioon henkilöstörahaston ja sen tekemien suoritusten verotusta koskevilla säännöksillä tavoiteltu päämäärä sekä erot kotimaisen henkilöstörahaston ja FCPE-rahaston oikeudellisessa muodossa ja toiminnassa, keskusverolautakunta katsoi, ettei FCPE-rahaston tilanne ollut objektiivisesti rinnastettavissa kotimaisen henkilöstörahaston tilanteeseen. Lähdeveron periminen FCPE-rahastolle maksetuista osingoista ei siten muodostanut SEUT 63 artiklassa tarkoitetun pääoman vapaan liikkuvuuden rajoitusta. Lähdeveron periminen FCPE-rahastolle maksetusta osingosta oli lisäksi perusteltua Suomen verojärjestelmään kansallisella lainsäädännöllä perustetun henkilöstörahastojärjestelmän johdonmukaisuuden turvaamisen kannalta. Rahastoa ei voitu myöskään pitää TVL 20 §:ssä tarkoitettuna verovapaana erikoissijoitussijoitusrahastona. Vaikka rahaston toimintamuotoon ja valvontaan liittyi suomalaisia sijoitusrahastoja vastaavia piirteitä, sen toiminta ei vastannut sijoitusrahastolaissa ei-ammattimaisille sijoittajille kohdistetulle erikoissijoitusrahastolle asetettuja vaatimuksia. Hakijan tuli pidättää rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n mukainen lähdevero Suomessa ranskalaiselle FCPE-rahastolle maksamastaan osingosta.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 63 artikla Tuloverolaki 20 § Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 3 ja 7 § Ennakkoratkaisu verovuosille 2016 ja 2017

Äänestys 5-3

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.

KHO 19.9.2018, T 4296 (kumottu)