KVL:2016/42

Antopäivä
13.10.2016
Diaarinumero
A56/8210/2016
arvonlisävero, lähdeveron takaisinhakupalvelu, erityinen sijoitusrahasto, erityisen sijoitusrahaston hallinnointi

X Oy tarjosi ulkomaisiin osakkeisiin sijoittaville sijoitusrahastoille lähdeveron takaisinhakemista koskevan palvelun. Sijoitusrahastot olivat sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettuja sijoitusrahastoja, joten kyse oli arvonlisäverodirektiivissä tarkoitetuista erityisistä sijoitusrahastoista.

Tuomion C-275/11 (GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH) mukaan, jotta voidaan määritellä, kuuluvatko ulkopuolisen tahon erityiselle sijoitusrahastolle tarjoamat palvelut käsitteen ”erityisten sijoitusrahastojen hallinnointi” alaan on selvitettävä, onko ulkopuolisen tahon tarjoamalla palvelulla luontainen yhteys erityiselle sijoitusrahastolle ominaiseen toimintaan siten, että sillä täytetään erityisen sijoitusrahaston hallinnoinnin erityiset ja olennaiset tehtävät. Tuomiossa todetaan lisäksi, ettei lähtökohtaisesti voida sulkea pois sellaista vaihtoehtoa, että erityisen sijoitusrahaston hallinnointi jakautuu useisiin toisistaan erillisiin palveluihin, jotka tällöin saattavat kuulua käsitteen ”erityisten sijoitusrahastojen hallinnointi” alaan ja joihin saatetaan soveltaa arvonlisäveron vapautusta silloinkin, kun ne suorittaa ulkopuolinen taho, kunhan palvelulla täytetään erityisen sijoitusrahaston hallinnoinnin erityiset ja olennaiset tehtävät.

Lähdeveron takaisinhakemista koskeva palvelu ei ollut salkunhoitoon tunnusomaisesti kuuluva palvelu. Se ei ollut myöskään yhteissijoitusyrityksistä annetun direktiivin liitteen II luettelon otsikon hallinnoiminen alla mainittu palvelu. Palvelun ei voitu muutoinkaan katsoa muodostavan sellaista erillistä kokonaisuutta, joka palvelisi erityisen sijoitusrahaston tunnusomaista toimintaa eli yleisöltä hankittujen varojen yhteistä sijoittamista arvopapereihin tai muihin sijoitusinstrumentteihin. Palvelulla ei ollut luontaista yhteyttä erityiselle sijoitusrahastolle ominaiseen toimintaan. Lähdeverojen takaisinhakua koskevaa palvelua ei siten voitu pitää erityisen sijoitusrahaston hallinnointina eikä palvelun voitu katsoa täyttävän erityisen sijoitusrahaston erityisiä ja olennaisia tehtäviä. X Oy:n oli suoritettava arvonlisäveroa erityisille sijoitusrahastoille suoritetusta lähdeveron takaisinhakemista koskevasta palvelusta.

Ennakkoratkaisu ajalle 13.10.2016–31.12.2017.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 41 §, 42 § 1 momentti 6 kohta

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta g alakohta

Siirtokelpoisiin arvopaperihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamista koskevan direktiivin (2009/65/EY) 2 artiklan 1 kohta ja liite II

EUT asiassa C-169/04 (Abbey National plc ja Inscape Investment Fund) ja asiassa C-275/11 (GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH)

KHO T 5726 3.11.2017 (ei muutosta)