KVL:2016/30

Antopäivä
22.6.2016
Diaarinumero
A19/8210/2016
arvonlisävero, kiinteistöleasing, kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen, liittymisperiaate

Ennakkoratkaisussa oli kyse rakennuksen rakentamisesta kiinteistöleasingrahoitusmallilla. Kiinteistöleasingsopimuksen perusteella veloitettu vastike jakautui rakennusaikana veloitettavaan väliaikaisvuokraan ja varsinaisella leasingajalla veloitettavaan leasingmaksuun. Lisäksi sopimuksen perusteella veloitettiin järjestelypalkkio ennen leasingajan alkua. Leasingmaksun suuruus määräytyi rakentamiskustannusten ja niille laskettavan asiakaskohtaisen koron perusteella. Väliaikaisvuokran suuruus määräytyi rakentamiskustannuksille lasketun asiakaskohtaisen koron perusteella. Järjestelypalkkio määräytyi prosenttiosuutena rakentamiskustannuksista.

Kiinteistöleasingsopimuksen mukaan leasingvuokralaisella ei ollut velvollisuutta lunastaa leasingkohdetta mutta leasingvuokralaisella oli kuitenkin osto-optio. Leasingvuokralaisella ei ollut myöskään oikeutta tehdä leasingkohteeseen vähäistä suurempia muutoksia eikä siirtää leasingkohdetta kolmannelle leasingyhtiötä kuulematta. Kiinteistöleasingsopimuksen mukaista luovutusta ei pidetty tavaran luovutuksena vaan palvelun suorituksena.

Leasingajalla veloitetut leasingmaksut olivat leasingvuokralaisen näkökulmasta vastiketta oikeudesta kiinteistön käyttämiseen. Kyse oli AVL 27 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta veloitetusta korvauksesta. Väliaikaisvuokra samoin kuin järjestelypalkkio veloitettiin ennen leasingajan alkamista. Tästä huolimatta niitä ei voitu pitää vastikkeena mistään erillisestä palvelusta vaan ne liittyivät kiinteästi myöhempään kiinteistön käyttämistä koskevaan oikeuteen. Väliaikaisvuokraa ja järjestelypalkkiota oli siten pidettävä kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamisesta veloitettuna ennakkomaksuna.                       

Ennakkoratkaisu ajalle 22.6.2016–31.12.2017.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 18 § 1 momentti ja 2 momentti, 27 § 1 momentti

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 14 artikla 1 kohta ja 2 kohta b alakohta, 24 artikla 1 kohta

EUT asioissa C-209/14 (NLB Leasing d.o.o.), C-451/06 (Gabriele Walderdorff), C-284/03 (Temco Europe SA), C-41/04 (Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV)

KHO 30.5.2017, T 2571 (ei muutosta)