KVL:2016/17

Antopäivä
15.4.2016
Diaarinumero
A42/8210/2014
kansainvälinen verotus, saksalainen sijoitusrahasto, osinkojen lähdeverotus, eu-oikeus

Saksalainen X -rahasto oli Saksan sijoitusrahastolain (KAGB) mukainen avoin sijoitusrahasto. Rahaston sijoituksiin kuului suomalainen kiinteistöyhtiö A Oy, joka sai omistamastaan kiinteistöstä vuokratuloa. A Oy:n oli tarkoitus jakaa osinkoa X -rahastolle vuotuisen tuloksensa perusteella.

Saksan lainsäädännön mukaan X -rahasto ei ollut itsenäinen oikeushenkilö. Rahastolla oli erillinen hallinnointiyhtiö, joka toimi rahaston lukuun ja oikeudellisesti omisti rahaston sijoituskohteet.

Sijoitusrahastoa pidettiin Saksan verotuksessa erillisenä verovelvollisena, joka oli vapautettu yhteisöveron maksuvel-vollisuudesta erityisellä säännöksellä. Tästä johtuen rahasto ei voinut saada Suomessa perityn lähdeveron hyvitystä Saksassa.

X -sijoitusrahaston katsottiin vastaavan oikeudelliselta muodoltaan ja keskeisiltä ominaisuuksiltaan TVL 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettua sijoitusrahastoa. Kun otettiin huomioon TVL 20 §:n 1 momentti ja SEUT 63 artiklan 1 kohta, ei A Oy:n tälle sijoitusrahastolle maksamasta osinkotulosta tullut periä lähdeveroa. Ennakkoratkaisu vuoden 2016 loppuun.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 3 § 1 mom

Tuloverolaki 3 § ja 20 §

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 63 artikla 1 kohta

Lainvoimainen