KVL:2014/49

Antopäivä
22.10.2014
Diaarinumero
A101/8210/2013
elinkeinotulon verotus, osinkotulon lähdeveron syrjivyys, luxemburgilainen henkivakuutusyhtiö, sijoitussidonnainen henkivakuutus

Luxemburgilainen henkivakuutusyhtiö tarjosi asiakkailleen sijoitussidonnaisia henkivakuutuksia, joihin liittyvistä varoista osa koostui yhtiön tekemistä sijoituksista suomalaisten osakeyhtiöiden osakkeisiin. Osakkeiden omistus- ja hallintaoikeus oli hakijayhtiöllä, joka oli myös Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen perusteella osakkeista saadun osinkotulon tosiasiallinen edunsaaja. Hakemuksen mukaan osakkeet kuuluivat hakijan sijoitusomaisuuteen, ja hakijan omistusosuus näihin osakkeisiin oli alle 10 prosenttia osinkoa jakavien yhtiöiden osakepääomasta.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko hakijayhtiön suomalaisilta yhtiöiltä saamasta osingosta perittävä lähdevero ja oliko kansallisia lähdeverolain säännöksiä ja Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen määräyksiä pidettävä syrjivinä ottaen huomioon SEUT 63 artiklan 1 kappaleen määräys sekä etenkin EUT:n tuomio asiassa C-342/10 komissio v. Suomi. Hakijan käsityksen mukaan vastaavanlaisella suomalaisella henkivakuutusyhtiöllä olisi oikeus tehdä saatua osinkotuloa vastaava vähennys EVL 8 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla lakisääteisenä siirtona korvaus- ja vakuutusmaksuvastuuseen.

Kun kysymys oli henkivakuutusyhtiöstä, jolle syntyy verotettavaa tuloa, suoraa yhteyttä henkivakuutusyhtiön saaman osingon ja EVL 8 §:n 1 momentin 10 kohdassa säädetyn vähennyksen välillä ei katsottu muodostuvan vastaavin perustein kuin eläkelaitoksia koskevassa EUT:n tuomiossa C-342/10. Keskusverolautakunta katsoi, että hakijayhtiön ja kotimaisen henkivakuutusyhtiön tilanteet eivät olleet mainitun tuomion kohtien 41–43 perusteella objektiivisesti tarkastellen samanlaiset, joten kotimaisen ja ulkomaisen henkivakuutusyhtiön mahdollisesti erilainen verotus oli sallittua. Hakemuksessa tarkoitetusta osinkotulosta oli suoritettava Suomessa lähdevero osingon kokonaismäärästä lähdeverolain säännösten ja verosopimuksen määräysten mukaisesti. Ennakkoratkaisu vuoden 2015 loppuun asti.              

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 1 § 3 momentti, 3 § 1 ja 5 momentti sekä 7 § 3 kohta

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 a § 1 momentti ja 3 momentti 1 kohta, 7 § sekä 8 § 1 momentti 10 kohta

Suomen ja Luxemburgin välinen sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 10 artikla 2 b kohta

Sopimus Euroopan Unionin toiminnasta 63 artikla

Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-342/10

KHO 23.5.2016 T 2251 (kumottu).