KVL:2015/20

Antopäivä
12.6.2015
Diaarinumero
A16/8210/2015
arvonlisävero, verollinen myynti, rahoituspalvelu, maksuliike, liittymisperiaate, kiinteä toimipaikka

Toiseen EU-jäsenvaltioon sijoittautunut A perusti Suomeen sivuliikkeen, jossa myytiin A:n tarjoamia maksupalveluja, jotka mahdollistivat kortilla tehdyn maksutapahtuman mukaisen varojen siirron asiakkaalta maksujärjes-telmän tarjoajan kautta kauppiaalle, sekä B:ltä hankittuja maksujärjes-telmäpalveluja, joihin sisältyi korttimaksamiseen tarvittava laite, in-ternet-pohjainen maksujärjestelmä ja maksujärjestelmiin liittyviä hallin-nollisia ohjelmistoja. Palvelut oli mahdollista hankkia joko yksittäin tai yhdessä ja ne hinnoiteltiin erikseen.

A:n tarjoama korttimaksujen maksupalvelu oli arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu verottomana rahoituspalveluna pidettävä maksuliike. Korttimaksulaitteen vuokraus ja maksujärjestelmiin liittyvät hallinnolliset palvelut olivat arvonlisäverolain 18 §:n 2 momentissa tar-koitettuja palveluja. A:n tarjoama veroton rahoituspalvelu oli erotetta-vissa B:ltä hankittujen korttimaksulaitteen vuokraamisesta ja maksujär-jestelmiin liittyvien hallinnollisten palvelujen myynnistä omaksi suorit-teeksi. A:n sivuliikkeen Suomessa luovuttamia verottomia maksupalveluja ja verollisia maksujärjestelmäpalveluja ei tullut arvonlisäverotuksessa käsitellä yhtenä kokonaisuutena, vaan niiden verokohtelu määräytyy erik-seen. Palvelujen verokohtelun suhteen merkitystä ei ollut sillä, tekikö sivuliike asiakkaiden kanssa yhden sopimuksen ja laskuttiko se palvelut yhdellä laskulla.

A:n Suomeen perustettava sivuliike rekisteröityi Suomessa arvonlisävero-velvolliseksi ja palkkasi Suomessa työntekijöitä, joiden tehtävänä on huolehtia sivuliikkeen yleisestä hallinnosta sekä myydä A:n ja B:n palve-luja. A:n sivuliike oli arvonlisäverolain 9 §:n 4 momentissa tarkoitettu kiinteä toimipaikka, joka osallistui palvelujen myyntiin Suomessa. Jos myyntilaskulla käytettiin sivuliikkeen Suomen arvonlisäverotunnistetta, A:n Suomessa sijaitseva sivuliike oli osallistunut neuvoston täytäntöön-panoasetuksen (EU) N:o 282/2011 53 artiklan mukaisesti palvelujen suori-tukseen, jollei toisin todisteta.

Ennakkoratkaisu ajalle 12.6.2015 - 31.12.2016.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 2 § 1 mom, 9 § 1 ja 2 mom, 10 §, 18 §, 41 §, 42 § 1 mom 4 kohta ja 65 §
Arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohta, 44 artikla, 135 artikla 1 kohta d alakohta ja 192 a artikla
Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011 53 artikla

Lainvoimainen