KVL:2015/8

Antopäivä
20.3.2015
Diaarinumero
A4/8210/2015
henkilökohtaisen tulon verotus, osakevaihto, vapaan oman pääoman palautus

A Oy:n osakas X oli yhdessä yhtiön toisen osakkaan kanssa luovuttanut vuonna 2009 suoritetussa osakevaihdossa A Oy:lle omistamiensa yhtiöiden osakkeita saaden vastikkeena A Oy:n uusia osakkeita. A Oy:n osakkeiden merkintähinta, joka oli apporttina luovutettujen osakkeiden käypä arvo merkintähetkellä, merkittiin kokonaisuudessaan A Oy:n kirjanpidossa sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Järjestelyyn oli sovellettu vuoden 2009 verotuksessa tuloverolain 45 §:n 2 momentin ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n säännöksiä osakevaihdosta.

A Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastossa ei ollut muita kuin osakevaihdossa yhtiön kahden osakkaan sijoittamia varoja. Yhtiön tarkoituksena oli jakaa osakkailleen sijoitetun vapaan pääoman rahaston varoja osakeomistuksen suhteessa osakeyhtiölain 13 luvun säännösten mukaisesti.

Mikäli A Oy edellä mainitulla tavalla jakoi vuoden 2015 aikana X:lle varoja, hänen katsottiin saavan omistamistaan osakkeista luovutushintaan verrattavan pääomatulon. X:llä oli tuloverolain 29 §:n ja 46 §:n säännökset huomioon ottaen oikeus vähentää luovutushintana verotettavasta pääomanpalautuksesta osakkeiden hankintameno oman pääoman palautusta vastaavalta osalta. 

Mikäli A Oy palautti X:lle vuoden 2016 aikana edellä mainitulla tavalla hänen itse yhtiöön vuonna 2009 sijoittamiaan varoja, varojenjakoon sovellettiin tuloverolain 33 b §:n 6 momentin, 45 a §:n ja 46 a §:n säännöksiä veronalaisesta luovutuksesta.

Varojenjaosta verovuodelle 2015 tai 2016 syntyvän luovutusvoiton määrää laskettaessa X:n osakevaihdossa vastaanottamien A Oy:n osakkeiden hankintamenona pidettiin tuloverolain 45 §:n 5 momentin mukaisesti osakevaihdossa luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenon osaa. Ennakkoratkaisu vuosille 2015 ja 2016.

Tuloverolaki 29 §, 32 §, 33 b § 5 momentti, 45 §, 45 a §, 46 § ja 46 a §

KHO 30.6.2016 T 2885 (ei muutosta)