KVL:2015/34

Antopäivä
16.10.2015
Diaarinumero
A33/8210/2015
arvonlisävero, rahoituspalvelu, erityinen sijoitusrahasto

X Oy oli osakeyhtiömuotoinen sijoitusrahasto. Yhtiössä oli viisi osakkeenomistajaa, joiden omistusosuudet olivat 59,5 %, 15 %, 15 %, 10 % ja 0,5 %. Osakkaat olivat sijoittaneet yhtiöön rahaa osakepääoman muodossa sekä tehden sijoituksen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Osakkeet jakautuivat A-, B- ja C-lajin osakkeisiin. Ainoastaan C-lajin osakkeet oikeuttivat osinkoon. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeita voitiin muuttaa osakelajista toiseen.

X Oy ei ollut yhteissijoitusyrityksistä annetussa direktiivissä 85/611/ETY tarkoitettu yhteissijoitusyritys. X Oy ei myöskään ollut vaihtoehtorahaston hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto eikä yhtiön harjoittamaa toimintaa koskenut mikään muukaan sijoitusrahastoja koskeva erityislaki. X Oy:llä ei siten ollut samoja ominaispiirteitä kuin yhteissijoitusyrityksistä annetussa direktiivissä 85/611/ETY tarkoitetulla yhteissijoitusyrityksellä, eikä sitä voitu pitää arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuna erityisenä sijoitusrahastona.

X Oy:n toisesta EU-maasta ostamat palvelut eivät olleet arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja erityisen sijoitusrahaston hallinnointipalveluja.

Ennakkoratkaisu ajalle 16.10.2015-31.12.2016.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 9 § 1 momentti, 41 §, 42 § 1 momentti 6 kohta ja 3 momentti, 65 §
Arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta g alakohta
EUT asiassa C-464/12 (ATP PensionService A/S)

KHO 18.5.2016 T 2153 (ei muutosta)