KVL:2014/30

Antopäivä
4.6.2014
Diaarinumero
A32/8210/2014
elinkeinotulon verotus, arvonlisäverotus, moottoritien kokonaishoitopalvelu, palvelumaksun peruste, kunnossapitovelvollisuus

Hakija aikoi osallistua valtion tiehankkeeseen, joka sisälsi moottoritien ja rekkaliikenteen odotusalueen sekä hankkeeseen liittyvien muiden teiden rakentamisen noin 12–18 vuoden mittaisella kokonaishoitopalvelusopimuksella. Vuotuisen palvelumaksun määrä perustui tien käytettävyyteen ja palvelutasoon. Sopimuskauden mittaisen kunnossapitovelvollisuuden piiriin kuului moottoritie ja odotusalue sekä niiden liityntätiet. Liikenteenohjaus- järjestelmien osalta kunnossapitovelvollisuus oli kolme vuotta.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja arvonlisäverolain kokonaishoitopalvelua koskevilla säännöksillä pyritään siihen, että ennenaikaiselta veron suorittamiselta ja veron määrän arvioinnilta vältytään ja veroa suoritetaan sitä mukaa kuin tien tai rautatien liikennekäyttöön perustuvaa kokonaishoitopalvelua suoritetaan. Säännösten tarkoitus huomioon ottaen palvelua voitiin pitää kokonaishoitopalveluna myös silloin, kun palvelusta perittävä vastike määräytyi tien käytettävyyden perusteella. Kun otettiin huomioon Liikenneviraston kokonaishoitopalveluna tilaama moottoritien rakennushanke kokonaisuutena, hanke katsottiin palveluksi, joka vastasi sisällöltään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a §:ssä ja arvonlisäverolain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettua kokonaishoitopalvelua.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu vuosille 20142018.
Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu ajalle 4.6.201431.12.2015.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 19 a § ja 27 c §
Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 15 § 4 mom, 29 § 1 mom 9 kohta ja 2 mom, 102 § 1 mom 1 kohta

Lainvoimainen