KVL:2014/6

Antopäivä
29.1.2014
Diaarinumero
A96/8210/2013
elinkeinotulon verotus, korkovähennysrajoitussäännösten soveltaminen, tasevertailu, asuintalovarauksen kirjanpitokäsittely

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 18 a §:n 3 momentin sanamuodon mukaan pykälän 2 momentin säännöksiä korkovähennysrajoituksista ei sovelleta, jos verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että verovelvollisen oman pääoman suhde vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku verovuoden lopussa. Hallituksen esityksen (146/2012) mukaan säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa korkomenojen vähentäminen verovelvollisen selvityksen perusteella silloin, jos yksittäisessä yrityksessä oman pääoman osuus taseen loppusummasta on vähintään samalla tasolla kuin koko konsernissa.

A Oy laati tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain mukaisesti. Yhtiö oli tehnyt kirjanpidossaan asuintalovarauksen, joka pienensi oman pääoman määrää yhtiön erillistilinpäätöksessä. A Oy kuului konserniin, jonka konsernitilinpäätös oli laadittu kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitetun kansainvälisen tilinpäätösstandardin mukaisesti. Konsernitilinpäätöksessä asuintalovaraus oli jaettu taseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Katsottiin, että kyseessä oli teknisluonteinen ero tilinpäätössiirtoihin kuuluvan erän merkitsemisessä tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen eikä oman pääoman määrä tältä osin tosiasiallisesti poikennut tilinpäätösten välillä. A Oy:n katsottiin voivan lukea erillistilinpäätökseen merkityn asuintalovarauksen laskennallisella verovelalla vähennettynä oman pääoman eräksi vahvistettujen tilinpäätösten mukaisia taseita vertailtaessa. Ennakkoratkaisu vuodelle 2014. Äänestys 5-3.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 18 a § 3 mom

KHO: 14.1.2015 T64 (kumottu)