KVL:2013/26

Antopäivä
15.5.2013
Diaarinumero
A111/8210/2012
kansainvälinen verotus, sijoitusrahasto, sulautuminen, eu-oikeus

Suomalainen sijoitusrahastodirektiivin (2009/65/EY) mukainen sijoitusrahasto aikoi sulautua Luxemburgissa rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen sijoitusrahastolain 16 luvun mahdollistamalla tavalla. Vastaanottava rahasto olisi joko SICAV-muotoinen tai FCP-muotoinen yhteissijoitusyritys.
Suomalaisen sijoitusrahaston osuudenomistajan osuus sijoitusrahastossa vaihtuisi luxemburgilaisen yhteissijoitusyrityksen osakkeisiin (SICAV-muotoinen yhteissijoitusyritys) tai osuuksiin (FCP-muotoinen yhteissijoitusyritys).

EVL:n sulautumista koskevia säännöksiä sovelletaan muun muassa kotimaisten sijoitusrahastojen sulautumisiin. Kun otettiin huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sijoittautumisvapautta ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskevat 49 ja 63 artiklat sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytäntö, sulautumista koskevia EVL 52 a-b §:ssä tarkoitettuja periaatteita ei voitu rajoittaa koskemaan ainoastaan kotimaisten sijoitusrahastojen sulautumista. Samoja periaatteita tuli soveltaa, kun oli kysymys sijoitusrahaston sulautumisesta toisessa jäsenvaltiossa olevaan sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen. Kun otettiin huomioon yhteissijoitusyritysten verotuksellinen asema ja niiden luonne varallisuusmassana, ei Suomeen muodostunut sulautumisen jälkeen kiinteää toimipaikkaa, johon sulautuvaan rahastoon kuuluvat varat olisivat jääneet kuulumaan.

Hakemuksessa kuvattu sulautuminen, jossa suomalainen sijoitusrahastodirektiivin mukainen sijoitusrahasto sulautuisi luxemburgilaiseen FCP- tai SICAV -tyyppiseen sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen, voitiin rinnastaa EVL 52 a-b §:issä tarkoitettuun sulautumiseen. Sulautuvan sijoitusrahaston osuuksien vaihtumista vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osakkeiksi tai osuuksiksi ei siten pidetty hakijan verotuksessa luovutuksena. Ennakkoratkaisu vuodelle 2012 ja 2013. Äänestys 7-1.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52, 52 a, 52 b ja 52 e §
Tuloverolaki 20 ja 28 §
Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 49 ja 63 artikla
KHO 2014:138 vuosikirja (ei muutosta)