KVL:2013/14

Antopäivä
20.3.2013
Diaarinumero
A109/8210/2012
kansainvälinen verotus, sijoitusrahasto, lähdeverotus, eu-oikeus

Luxemburgilainen sijoitusrahasto oli Luxemburgin lainsäädännön mukainen FCP- sijoitusrahasto (fonds commun de placement). Rahasto oli sijoitusrahastodirektiivissä (2009/65/EY) tarkoitettu yhteissijoitusyritys, johon rajoittamaton joukko sijoittajia voi sijoittaa varojaan. Hallinnointisäännösten perusteella rahaston saama nettotulo ja realisoituneet kurssivoitot voitiin joko jakaa rahasto-osuuksille tai ne sijoitettiin uudelleen rahastoon.

FCP-rahasto ei ollut tuloverovelvollinen Luxemburgissa. Se oli velvollinen suorittamaan Luxemburgissa ainoastaan rekisteröintimaksuja ja erityistä vuosittaista varallisuuden perusteella määrättävää veroa. Rahaston saamat sijoitustuotot verotettiin rahasto-osuuden omistajien tulona riippumatta siitä, jaettiinko tuotot osuudenomistajille. Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen mukaan sijoitusrahastoa ei pidetty verosopimusvaltiossa asuvana henkilönä, koska FCP ei ollut luonteeltaan erillinen vero-velvollinen Luxemburgissa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63 artiklan mukaan kaikki rajoitukset, jotka koskevat pääomanliikkeitä jäsenvaltioiden välillä ovat kiellettyjä. Suomessa tuloverolain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu sijoitusrahasto on vapautettu tuloverosta tuloverolain 20 §:n perusteella. Sijoitusrahaston osuudenomistajien verotus ei vaikuta rahaston verovapauteen.

Hakemuksessa tarkoitettu rahasto oli sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitettu yhteissijoitusyritys, jonka varoja hallinnoi erillinen rahastoyhtiö. Rahasto oli vapautettu erityissäännöksellä tuloverosta Luxemburgissa. Rahaston katsottiin vastaavan keskeisiltä ominaisuuksiltaan tuloverolain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettua sijoitusrahastoa. Kun otettiin huomioon tuloverolain 20 §:n 1 momentin ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63 artiklan säännökset, ei rahaston suomalaisista pörssiyhtiöistä saamasta osinkotulosta ollut suoritettava lähdeveroa. Ennakkoratkaisu vuosille 2012 ja 2013.

Tuloverolaki 3 ja 20 §
Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 63 artikla

Lainvoimainen