KVL:2013/46

Antopäivä
16.10.2013
Diaarinumero
A12/8210/2013
elinkeinotulon verotus, liikearvon vähentäminen, kirjanpitosidonnaisuus

B Oy oli luovuttanut liiketoimintansa tytäryhtiölleen A Oy:lle. Järjestelyyn ei ollut verotuksessa sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52d §:n liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä, vaan siirto oli katsottu veronalaiseksi apporttiluovutukseksi, jonka yhteydessä oli syntynyt liikearvoa.

A Oy:n keskusverolautakunnalle tekemän hakemuksen mukaan liiketoiminnan luovutus oli käsitelty yhtiön kirjanpidossa konsernin sisäisiä yritysjärjestelyjä koskevan vakiintuneen kirjanpitomenettelyn mukaisesti siten, että tase-erät oli siirretty siirtohetken kirjanpitoarvoista. Tästä johtuen A Oy:n kirjanpitoon ei ollut muodostunut luovutuksen yhteydessä liikearvoa.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan vähennyskelpoisia ovat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot. Tällainen meno on muun muassa liikearvosta aiheutunut pitkävaikutteinen meno, joka vähennetään yhtä suurin vuotuisin poistoin mainitun lain 24 §:ssä säädetyllä tavalla.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 54 §:n 2 momentin mukaan poiston vähentäminen verotuksessa edellyttää vastaavan vähennyksen tekemistä kirjanpidossa. Lain 54 §:n 2 momentin katsottiin olevan menon jaksotukseen liittyvä säännös, jonka johdosta lain yleisten säännösten nojalla vähennyskelpoinen meno ei voinut jäädä verotuksessa vähentämättä.

A Oy ei ollut edellä mainituista syistä merkinnyt liikearvoa lainkaan kirjanpitoonsa. Näissä olosuhteissa A Oy:llä oli kuitenkin oikeus vähentää liikearvo verotuksessa vuotuisina poistoina elinkeinotulon verottamisesta annetun lain pitkävaikutteisten menojen jaksottamista koskevien säännösten mukaisesti, vaikka yhtiön ei ollut mahdollista kirjanpidossa tehdä vastaavaa poistoa. Ennakkoratkaisu vuosille 2012 ja 2013. Äänestys 6-1.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 §, 24 § ja 54 § 2 mom

KHO: 26.3.2015 T848 vuosikirja (ei muutosta)