KVL:2011/71

Antopäivä
30.11.2011
Diaarinumero
A29/8210/2011
kansainvälinen verotus, sijoitusrahasto, lähdeverotus, eu-oikeus

Yhdysvaltalainen suljettu sijoitusrahasto oli Delaware Statutory Trust -tyyppinen rekisteröity varainhoitoyhtiö (registered investment management company) ja säännelty sijoitusyhtiö (regulated investment company). Se oli oikeushenkilö, joka voi harjoittaa liiketoimintaa omissa nimissään. Rahaston osuudet oli listattu New Yorkin pörssiin. Rahasto oli perustettu perustamiskirjalla, jossa määriteltiin säätiön toiminnan tarkoitus, toiminnot ja vastuunrajoitukset sekä hallinnoijan valtuudet, oikeudet ja vastuut.

Hakemuksen mukaan rahastoa käsiteltiin liittovaltion verotuksessa yhteisönä. Rahastoa pidettiin sijoitusomaisuuden ja sen tuottojen tosiasiallisena edunsaajana. Rahasto oli velvollinen maksamaan tuloistaan veroa Yhdysvalloissa normaalin yhteisöverokannan mukaisesti, mutta rahasto voi vähentää osakkeenomistajille jaettavan voitto-osuuden veronalaisesta tulostaan. Siten se vältti normaalisti velvollisuuden maksaa veroa. Rahaston omistusosuus katsottiin Yhdysvaltojen tuloverolain mukaan osakkeeksi ja rahaston jakama tulo pääsääntöisesti osingoksi.

Rahasto ei ollut sijoitusrahastodirektiivin (85/611/ETY) mukainen yhteissijoitusyritys. Rahaston säätiötyyppisen toimintamuodon katsottiin vastaavan lähinnä tuloverolain 3 §:n 7 kohdan mukaista erityiseen tarkoitukseen varattua varallisuuskokonaisuutta, johon sijoittajat voivat sijoittaa varojaan ja jota pidetään tuloverotuksessa yhteisönä. Rahastoa ei voitu rinnastaa tuloverolain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettuun sijoitusrahastoon eikä tuloverolain 33 d §:n 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettuun yhtiöön.

Rahaston suomalaisista pörssiyhtiöistä saama osinkotulo ei ollut Suomessa lähdeverosta vapaata tuloa sijoitusrahastoa koskevan tuloverolain 20 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella eikä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n 5 momentin perusteella. Ennakkoratkaisu vuosille 2011-2012

Tuloverolaki 3 ja 20 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 a §
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 3 §
Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 63 artikla

KHO: 13.1.2015 T59 vuosikirja (kumottu)