KVL:2001/57

Antopäivä
6.6.2001
Diaarinumero
49/80/2001
henkilökohtaisen tulon verotus, ulkomaantyötulo, kuuden kuukauden sääntö

A, joka oli yleisesti verovelvollinen Suomessa, oli saanut vuonna 1997 oikeuden työnantajansa X Oy:n optioihin. A sai myydä optioitaan määrätyn määrän 1.4.2000, 1.4.2001 ja 1.4.2002 alkaen. Optiot oli myytävä optio-ohjelman mukaan 1.4.2004 mennessä. A muutti Unkariin vuonna 2000 X Oy:n tytäryhtiön Y Kft:n palvelukseen. Myös hänen perheensä muutti sinne myöhemmin samana vuonna. A:n palkka maksettiin ja verotettaisiin Unkarissa. A:n työsopimus oli voimassa vuoden 2002 loppuun, mutta oli erittäin todennäköistä, että sitä jatkettaisiin kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Oli kuitenkin myös mahdollista, että A palaisi perheineen takaisin Suomeen vuoden 2003 alusta. A aikoi myydä vuosina 2001 - 2004 joka vuosi osan optioistaan. Ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka (ulkomaantyötulo) ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta (ulkomaantyöskentely). Ulkomaantyötulona ei pidetä kuitenkaan tuloverolain 66 §:ssä tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta edusta saatua tuloa, ellei 1) työskentelyvaltion ja Suomen välillä ole voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevaa sopimusta ja 66§:ssä tarkoitettua tuloa veroteta työskentelyvaltiossa palkkatulona; ja ellei 2) verovelvollinen esitä riittävää selvitystä siitä, että edellä tarkoitettu työsuhteeseen perustuva etu on saatettu työskentelyvaltion veroviranomaisen tietoon, (tuloverolain 77 §, 1165/2000). Työsuhdeoptiot olivat osa A:n kokonaispalkkaa ja niistä saatu etu siten ansiotuloa. Jos edellä mainitut tuloverolain 77 §:n edellytykset täyttyisivät, A ei olisi velvollinen suorittamaan veroa Suomeen siitä suhteellisesta osasta työsuhdeoptioista saamastaan tulosta, jonka on katsottava kertyneen ulkomaantyöskentelyn aikana. Koska X Oy ja Y Kft kuuluivat samaan konserniin, työsuhdeoptiotulon katsomista ulkomaatyötuloksi ei estänyt se seikka, että optiot oli saatu X Oy:ltä, mutta A työskenteli ulkomailla Y Kft:n palveluksessa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2001 ja 2002.

Tuloverolaki 9 §, 10 §, 11 § ja 77 § (1165/2000)
Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin Kansantasavallan hallituksen välinen sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 3 artikla 2 kappale ja 15 artikla
LAINVOIMAINEN