KVL:2001/22

Antopäivä
28.2.2001
Diaarinumero
2493/80/2000
arvonlisävero, kiinteistön käyttöoikeuden luovutus, pysäköintitoiminta, pysäköintipaikkojen luovuttaminen

Kiinteistöosakeyhtiö omisti toimistorakennuksen. Kiinteistöyhtiön omalla tontilla ei ollut autopaikkoja vaan autopaikat oli osoitettu saman korttelin toiselle tontille rakennetusta autopaikoitusrakennuksesta, jonka omisti toinen keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Autopaikkojen sijoituksesta oli tehty tonttien omistajayhtiöiden välinen rasitesopimus. Toimistorakennuksen omistava kiinteistöosakeyhtiö omisti autopaikoitusrakennuksen omistavasta kiinteistöosakeyhtiöstä 135 osaketta, jotka oikeuttivat hallitsemaan 135 autopaikkaa autopaikoitusrakennuksessa yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Toimistorakennuksen omistavan kiinteistöosakeyhtiön huoneistoselitelmän mukaan huoneistojen hallintaan liittyi edellä mainittujen ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeen omistajana hallinnoimien 135 autopaikan hallintaoikeus. Autopaikkojen hallintaoikeus oli toimistorakennuksen omistavan kiinteistöosakeyhtiön huoneistoluettelossa osoitettu toimistohuoneille.

Toimistorakennuksen omistavan kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan omisti eräs yhdistys. Kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden omistuksen perusteella yhdistys hallitsi myös 135 autopaikkaa. Yhdistys oli vuokrannut kiinteistöosakeyhtiössä sijaitsevat toimistotilat ja muut huoneistot edelleen arvonlisäverolliseen käyttöön. Toimistotilojen vuokrauksen yhteydessä yhdistys oli vuokrannut vuokrakohteen osuuden autopaikoista.

Hallituksen esityksen (HE 88/1993 vp)mukaan asuin- ja liikehuoneiston luovutukseen liittyvä pysäköintipaikkojen luovuttaminen on tarkoitettu verottomaksi. Huoneiston hallintaoikeuden ja siihen liittyvän pysäköintioikeuden katsotaan muodostavan kokonaisuuden, jota pidetään verottomana kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisena. Myös silloin, kun liikehuoneistojen yhteydessä luovutettavat autopaikat on osoitettu erillisen kiinteistöosakeyhtiön omistamasta autopaikoitusrakennuksesta viereiseltä tontilta, autopaikkojen luovutuksen voidaan katsoa liittyvän läheisemmin toimistohuoneistojen hallintaan kuin verollisessa pysäköintitoiminnassa tapahtuvaan pysäköintipaikkojen luovuttamiseen. Autopaikoitusrakennuksen omistavan kiinteistöosakeyhtiön omistuksessa olevat autopaikat liittyivät kiinteästi toimistorakennuksen omistavan kiinteistöosakeyhtiön omistuksessa oleviin toimistotiloihin. Myös liikehuoneistoihin ja toimistotiloihin liittyvien autopaikkojen yhdenmukainen verokohtelu puolsi tällaista tulkintaa.

Keskusverolautakunta katsoi, että kiinteistön osana pidettävästä autopaikasta voitiin erikseen rekisteröityä verovelvolliseksi. Yhdistyksen katsottiin voivan hakeutua toimistorakennuksen omistavan kiinteistöosakeyhtiön osakkaana verovelvolliseksi arvonlisäverolain 30 §:n 2 momentin 4 kohdan perusteella. Yhdistyksen rekisteröitymisen edellytyksenä kuitenkin oli, että sekä toimistorakennuksen omistava kiinteistöosakeyhtiö että autopaikoitusrakennuksen omistava kiinteistöosakeyhtiö hakeutuivat kiinteistöosakeyhtiöinä arvonlisäverolain 30 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella autopaikoista verovelvolliseksi. Rekisteröitymisen edellytyksenä oli myöskin, että autopaikkoja käytettiin jatkuvasti arvonlisäverolain 10 luvussa tarkoitettuun vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Ennakkoratkaisu ajalle 28.2.2001 - 31.12.2002.

Arvonlisäverolaki 27 §, 28 §, 29 § 1 mom 5 kohta ja 30 §
LAINVOIMAINEN