KVL:2000/98

Antopäivä
27.9.2000
Diaarinumero
169/80/00
elinkeinotulon verotus, vararahaston alentaminen, osakepääoman alentaminen lunastamalla osakkeita maksua vastaan, osakkeiden nimellisarvon alentaminen, peitellyn osingonjaon säännöksiä ei sovelleta, osakkeiden luovutushinta ja hankintameno, palautettavien varojen veronalaisuus, arvonalennuspoisto

S:2.04.05.01.03

A Oy oli määräaikainen pääomarahasto, jonka osakepääoma oli noin 4 miljoonaa markkaa ja ylikurssirahasto noin 36 miljoonaa markkaa. Se teki aloittaviin ja jo toimiviin yrityksiin osakepääomasijoituksia tai rahoitti yhtiöiden toimintaa muilla riskirahoitusvälineillä. A Oy saattoi jakaa varojaan osakkailleen jo ennen purkautumistaan. Sen sidottua omaa pääomaa aiottiinkin alentaa joko alentamalla ylikurssirahastoa tai osakkeiden nimellisarvoa tai lunastamalla omia osakkeita maksua vastaan. B Oy oli A Oy:n osakas. Jos A Oy palautti osakkailleen sidottua omaa pääomaa, palautettavat varat eivät olleet verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitettua peiteltyä osinkoa siltä osin, kuin niiden määrä ei ylittänyt A Oy:n maksetun osakepääoman ja vararahaston alennusta eikä niiden alentamiseen käytetty jakokelpoisia varoja. Jos A Oy alensi osakepääomaansa lunastamalla osakkeitaan maksua vastaan, luovutushinta oli B Oy:n veronalaista elinkeinotuloa ja osakkeiden hankintameno sen vähennyskelpoista menoa. Jos A Oy alensi osakepääomaansa alentamalla osakkeiden nimellisarvoa maksua vastaan tai jos se alensi vararahastoaan, palautettava määrä oli B Oy:n veronalaista elinkeinotuloa. Jos B Oy tämän jälkeen osoitti, että sen omistamien A Oy:n osakkeiden käypä arvo oli verovuoden päättyessä niiden hankintamenoa olennaisesti alempi, se sai tehdä verotuksessaan EVL 42 §:n 1 momentissa tarkoitetun poiston. Vähemmistöön jääneiden jäsenten mielestä osakkeiden hankintameno oli tällöin vähennyskelpoinen EVL 42 §:n 2 momentin nojalla oman pääoman palautusta vastavalta osin.
Verovuosi 2000, verovuosi 2001, verovuosi 2002, verovuosi 2003 ja verovuosi 2004. Äänestys 5-3.

ElinkVL_4_§
ElinkVL_5_§_1_kohta
ElinkVL_7_§
ElinkVL_8_§_1_mom_2_kohta
ElinkVL_12_§
ElinkVL_42_§
Laki_verotusmenettelystä_29_§_2_mom
Laki_verotusmenettelystä_29_§_4_mom
KUMOTTU KHO 23.5.01 T 1244 VUOSIK.