KVL:1998/38

Antopäivä
2.3.1998
Diaarinumero
3776/80/97
rajoitetusti verovelvollisen tulonverottaminen, sijoitusrahaston voitto-osuus

S:2.01.02.02.05.01

Rahastoyhtiö A harjoitti sijoitusrahastolain (8.5.1987/480) mukaista sijoitusrahastotoimintaa. Rahastoyhtiö A hallinnoi muiden ohella X Obligaatio -nimistä sijoitusrahastoa. X Obligaatio oli korkorahasto, joka teki sijoituksia pitkäaikaisiin kotimaisiin joukkolainoihin. Rahasto sijoitti lähinnä luottoriskiltään pieneksi arvioituihin julkisyhteisöihin, kuten valtioon ja kuntiin. X Obligaatiosta saatava tuotto muodostui rahaston jakamasta vuotuisesta voitto-osuudesta ja myyntivoitosta, kun sijoittaja myi rahasto-osuudet. Kun Rahastoyhtiö A:n hallinnoima X Obligaatio maksoi vuotuisen voitto-osuuden Ruotsissa tai Kanadassa asuvalle henkiölle, epäselvää oli sovellettiinko sijoitusrahaston voitto-osuuksiin verosopimuksissa mainittua osinkoartiklaa. Katsottiin, ettei osinkoartiklaa sovelleta voitto-osuuksiin. Kun Rahasto A:n hallinnoima X Obligaatio -niminen sijoitusrahasto maksoi vuotuisen voitto-osuuden Ruotsissa tai Kanadassa asuville henkilöille, sijoitusrahaston varoista maksettavasta voitto-osuudesta ei ollut suoritettava lähdeveroa.
Verovuosi 1998.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 1 §
Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus 10 artikla 7. kappale ja 22 artikla 1. kappale
Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus 10 artila 3.kappale ja 21 artikla 1.kappale TVL 32 §
Laki yhtiöveron hyvityksestä 1 § ja 2 §
OSITTAIN KUMOTTU KHO 14.6.99 T 1600 VUOSIK.