KVL:1998/20

Antopäivä
9.2.1998
Diaarinumero
4074/80/97
verovelvollisuus tulo- ja varallisuusverotuksessa, yleinen verovelvollisuus, kolmen vuoden sääntö

S:2.01.02.01.01.01

Hakijapuolisot A ja B olivat muuttaneet Suomesta 31.12.1994 Italiaan, jonne he olivat asettuneet pysyvästi asumaan. Heidän vakituinen asuntonsa ja kotinsa oli edelleen 1.1.1998 Italiassa. Hakijoilla Suomessa ollut työsuhdeasunto oli siirtynyt 1.1.1995 lukien hakijoiden aikuisten lasten työsuhdeasunnoksi ja myyty sittemmin 11.11.1997 heille. Hakijat olivat käyneet Suomessa muuttonsa jälkeen pääasiassa vapaa-aikoinaan sekä lyhyillä raportointimatkoilla. Oleskelu Suomessa oli kestänyt yleensä muutaman päivän kerrallaan eikä ollut ylittänyt yhtäjaksoisesti yli kuukautta. Oleskelu tuli olemaan jatkossakin vähäistä. Hakijat omistivat edelleen määräysvallan S-konsernissa, jonka emoyhtiö oli S Oy. A omisti 28 prosenttia yhtiön osakekannasta ja 68 prosenttia äänivallasta ja B 11 prosenttia yhtiön osakekannasta sekä äänivallasta. Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 1.3.1996 - 28.2.1997 noin 120 miljoonaa markkaa ja taseen loppusumma yli 153 miljoonaa markkaa. A omisti lisäksi arvopaperikauppaa harjoittavan suomalaisen yhtiön koko osakekannan sekä leasingtoimintaa harjoittavan suomalaisen yhtiön koko osakekannan. Lisäksi hän omisti vähäisessä määrin muiden suomalaisten yhtiöiden osakkeita. A:lla ja B:llä oli pankkitalletuksia Suomessa. A oli irtisanoutunut S Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä 30.10.1997. Tätä tehtävää hoiti perheen ulkopuolinen henkilö. Myös konsernin muilla yhtiöillä oli omat palkatut johtajansa. A toimi edelleen S Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja B hallituksen jäsenenä. Hallitus kokoontui Suomessa neljä kertaa vuodessa, mutta A ja B eivät saaneet korvausta osallistumisestaan hallituksen kokouksiin. S-konsernin myynnistä yli 95 prosenttia suuntautui ulkomaille ja myyntityö tehtiin miltei kokonaan ulkomailla. A:n ja B:n tehtäväkuvaan kuului yrityskauppojen ja yhteistyöhankkeiden mahdollisuuksien selvittely ja toteutus ulkomailla. He olivat osallistuneet Italiaan muutettuaan S-konsernin yhtiöiden sijoittautumiseen Etelä- ja Itä-Eurooppaan sekä Kauko-Itään. A ja B olivat siirtyneet 1.1.1998 lukien S U.K. Ltd:n palvelukseen. Verotoimisto katsoi, etteivät A ja B olleet näissä olosuhteissa enää Suomessa yleisesti verovelvollisia 31.12.1997 jälkeen. Kun ulkomaille muuttaneen Suomen kansalaisen muutosta on kulunut kolme vuotta, häntä ei enää pidetä Suomessa yleisesti verovelvollisena, ellei näytetä, että hänellä on poikkeuksellisen vahvoja siteitä Suomeen. A:n ja B:n kohdalta ei ollut edes väitetty, että heillä olisi yli kolmen vuoden Italiassa asumisen jälkeen poikkeuksellisen vahvoja siteitä Suomeen. Heitä oli siten pidettävä täällä rajoitetusti verovelvollisina 1.1.1998 lukien.
Verovuosi 1998.

TVL_9_§
TVL_11_§_1_mom
LAINVOIMAINEN