KVL:1997/130

Antopäivä
22.5.1997
Diaarinumero
4841/80/96
maatalouden tuloverotus, rakennuksen osan hankintamenon poistaminen, tasausvaraus, vähennysoikeuden rajoitus arvonlisäverotuksessa, maatalouden nettovarallisuus, maatilan asuinrakennuksen arvo

S:2.06.05.02.03

S:2.10.05.03.06

Maanviljelijä A ja hänen puolisonsa B harjoittavat tilallaan maidontuotantoa. Tila on maatalousharjoittelutila ja sitä koskevassa harjoitettelusopimuksessa on edellytetty, että harjoittelijalle järjestetään luontoisetuna asunto. Tilalla on maatalousharjoittelija vuosittain 1.5. - 30.9. välisen ajan ja toisinaan kotitalousharjoittelija 1.10. - 31.12. välisen ajan. A ja B ovat rakentaneet vuonna 1996 asuinrakennukseensa laajennusosan, johon kuuluu 11,5 neliömetrin suuruinen harjoittelijanhuone ja 8,3 neliömetrin suuruinen työhuone. Harjoittelijan huone on varattu vain harjoittelijan käyttöön. Työhuonetta käytetään vain A:n ja B:n maataloudessa ja neuvontapalvelutoiminnassa. 1) A ja B saivat vähentää maatalouden tulosta maatilatalouden tuloverolain 9 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisin poistoin asuinrakennuksen laajennusosan hankintamenot siltä osin kuin ne kohdistuivat harjoittelijan ja muun palkkaväen yhteiseen huoneeseen sekä maatalouden toimistohuoneeseen. Tasausvarauksia voitiin käyttää harjoittelijan ja muun palkkaväen yhteisen huoneen sekä maatalouden toimistohuoneen hankintamenoihin vuonna 1996. 2) Rakennuksen laajennusosan rakennuskustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot eivät olleet vähennyskelpoisia arvonlisäverotuksessa sikäli kuin hankinta koski harjoittelijan huonetta, mutta olivat vähennyskelpoisia siltä osin kuin hankinta koski työhuonetta. 3) Maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa laajennusosan harjoittelijanhuone ja työhuone otettiin huomioon. Ne arvostettiin varallisuusverolain maatilan asuinrakennusta koskevien säännösten mukaan. Nettovarallisuutta laskettaessa harjoittelijanhuoneen ja työhuoneen arvo oli niiden kokoa vastaava osa koko asuinrakennuksen arvosta. 4) Kun asuinrakennuksen laajennusosasta osa tuli esitetyllä tavalla maatalouden käyttöön, tämä ei vaikuttanut asuinrakennuksen varallisuusveroarvon määräytymiseen.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997. Noudatetaan arvonlisäverotuksessa ajalla 1.1.1996-31.12.1997.

Maatilatalouden_tuloverolaki_2_§
Maatilatalouden_tuloverolaki_4_§_1_mom
Maatilatalouden_tuloverolaki_6_§_1_mom_4_kohta
Maatilatalouden_tuloverolaki_7_§_1_kohta
Maatilatalouden_tuloverolaki_10_a_§
Maatilatalouden_tuloverolaki_10_b_§
Tuloverolaki_41_§
Arvonlisäverolaki_102_§
Arvonlisäverolaki_114_§_1_mom_1_kohta
Varallisuusverolaki_1_§
Varallisuusverolaki_18_§
Varallisuusverolaki_24_§
LAINVOIMAINEN