KVL:1996/200

Antopäivä
22.8.1996
Diaarinumero
530/80/96
elinkeinotulon verotus, tulon veronalaisuus, työnantajayritys, eläkesäätiön eläkevastuun pieneneminen, ylikate, maksut eläkesäätiölle

S:2.04.04.09.09

S:2.04.05.01.12

A Oy kuului X-yhtiöryhmään kuuluvien muiden työnantajayhtiöiden kanssa X-Eläkesäätiö s.r:ään. Säätiön tarkoituksena oli suorittaa X-ryhmään kuuluvien yhtiöiden työntekijöille vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä. A Oy oli suorittanut ennen vuotta 1995 X-Eläkesäätiö s.r:lle vakuutusteknisin perustein lasketut vuosimaksut, jotka se oli saanut ElinkVL:n 8 §:n 1 mom 4 kohdan nojalla vähentää verotuksessaan. A Oy:n henkilökunnan määrässä tapahtuneiden ja eläkevastuun laskentatavassa tapahtuneen ynnä muiden muutosten vuoksi A Oy:n eläkevastuu oli vuoden 1995 aikana tullut ylikatettuksi n. 21,3 miljoonalla mk:lla. Myös vuoden 1996 eläkevastuu tuli todennäköisesti olemaan ylikatettu. A Oy ei ollut suorittanut verovuonna 1995 eikä tullut suorittamaan verovuonna 1996 X-Eläkessäätiö s.r:lle kannatusmaksuja tai mitään muitakaan maksuja. Ylikatetta ei palautettu A Oy:lle, vaan se jäi eläkesäätiöön ja tuloutui eläkesäätiön verotuksessa syntymisvuotenaan. Kun A Oy:n eläkesäätiölle ennen vuotta 1995 maksamat kannatusmaksut olivat olleet ElinVL 8 §:n 1 mom 4 kohdassa tarkoitetuin tavoin vähennyskelpoisia, ei sillä seikalla, että eläkevastuun määrä myöhemmin alenee, ollut vaikutusta A Oy:n verotukseen.
Verovuosi_1995 ja verovuosi_1996.

ElinkVL_II_osa_1_luku
ElinkVL_8_§_1_mom_4_kohta
LAINVOIMAINEN