KVL:1994/49

Antopäivä
24.2.1994
Diaarinumero
14540/11/98/93
henkilökohtaisen tulon verotus, tulonhankkimismenot, korkomeno, tulonhankkimisvelka, valuuttalainan kurssitappio

S:2.03.04.11

S:2.03.04.14

S:2.08.01.01.01

A oli ottanut valuuttalainoja X Oy:n osakkeiden sekä vaihtovelkakirja- ja optiolainojen hankkimiseksi. A toimi liiketoimintaa harjoittavan X Oy:n toimitusjohtajana ja omisti yhtiön osakekannasta 51,5 %. Lainoja oli lyhennetty vuoden 1993 aikana siten, että kurssitappioksi oli vuoden 1993 aikana realisoitunut noin 200 000 mk. Kun tuloverolain säätämisasiakirjoista ei ilmene, että verouudistuksessa olisi tarkoitettu kokonaan evätä kurssitappioiden vähennyskelpoisuus EVL:n ulkopuolella ja kun kurssitappiota on taloudellisessa mielessä pidettävä valuuttalainoista kurssimuutoksen vuoksi maksettavana lisäkorkona, on kurssitappiota käsiteltävä tuloverolain 58 §:n pääsäännön mukaan. Näin ollen A:lle realisoitunut kurssitappio on A:n pääomatuloista vähennyskelpoinen meno.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994. Äänestys 4-2.

TVL_54_§
TVL_58_§_1_mom
TVL_60_§_1_mom
KUMOTTU KHO 23.8.94 T 3579 ATK-B