KVL:1994/48

Antopäivä
21.2.1994
Diaarinumero
14228/11/98/93
elinkeinotulon verotus, verotusmenettely, menetyksen vähennyskelpoisuus, peitelty osingonjako, oyl:n vastainen laina, lainan poistaminen yhtiön kirjanpidosta, varaton osakas

S:2.04.05.01.05

S:2.04.05.02.03

S:2.14.04.04.03.05

S:2.14.04.04.03.06

S:2.15.03.01.01.01

S:2.15.03.01.01.04.02

Osakeyhtiö A, joka harjoitti betonin ja betonituotteiden valmistusta ja myyntiä sekä soran myyntiä, oli antanut toimitusjohtajana toimineelle osakkaalleen X:lle lainan sijoitustoimintaa varten. Lainaa annettaessa ei ollut noudatettu OYL 12:7 §:n säännöksiä. X oli ulosottoselvityksessä todettu varattomaksi. Mikäli A Oy katsoisi saatavan kokonaan tai osin arvottomaksi ja tekisi kirjanpitoonsa lopullista arvonalentamista vastaavan menetyksen kulukirjauksen, ei arvonalenemista, kun laina ei kuulunut yhtiön elinkeinotoimintaan, voitaisi pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 §:n ja 17 §:n 2 kohdan mukaisena vähennyskelpoisena menona. Koska A Oy:n antama etuus ei ollut vastiketta toimitusjohtajan työpanoksesta yhtiössä, menetyksen kulukirjauksessa ei ollut kyse ennakkoperintälain tarkoittamasta palkan maksusta. Koska A Oy:n antama etuus oli osakas X:lle tullut suoritus, jota ei oltu käsitelty palkkana yhtiön kirjanpidossa, menetyksen kulukirjausta oli pidettävä verotuslain 57,1 §:n mukaisena peiteltynä osingonjakona.
Verovuosi_1994.

EVL_7_§
EVL_8_§_1_mom_4_kohta
EVL_17_§_2_kohta
EnnakkoperintäL_4_§
VerotusL_57_§_1_mom
LAINVOIMAINEN