KVL:1994/31

Antopäivä
10.2.1994
Diaarinumero
623/80/94
maatalouden verotus, maatalouden veronalainen tulo, maatalouden jaettava yritystulo, tulontasaus, maidontuottajien tuotantokiintiö

S:2.06.03.08

S:2.14.04.02.02

S:2.09.02.03

Maanviljelijä A harjoitti puolisonsa kanssa maidontuotantoa omistamallaan tilalla. A:lle vahvistettu maidontuottajan tuotantokiintiö oli 40 000 litraa. A aikoi vuonna 1994 myydä tai vuokrata puolet tuotantokiintiöstään naapurilleen, johon laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain muuttamisesta (1173/93) antoi mahdollisuuden. Jos A myi lain (1173/93) mukaisesti puolet maidontuottajan tuotantokiintiöstään, myynnistä saatava tulo oli maatilatalouden tuloverolaissa tarkoitettua maatalouden verovuoden veronalaista tuloa. A:n tuotantokiintiön myynnistä saamaan tuloon voitiin hänen vaatimuksestaan soveltaa TVL 128 §:ssä tarkoitettua tulontasausta edellyttäen, että TVL 128 §:n 1 momentissa säädetyt muut edellytykset täyttyivät. Jos A vuokrasi lain (1173/93) mukaisesti puolet maidontuottajan tuotantokiintiöstään, vuokratulo oli maatalouden tuloverolaissa tarkoitettua maatalouden verovuoden veronalaista tuloa. A:n ja hänen puolisonsa yhdessä harjoittaman maatalouden jaettavan yritystulon ansiotulo-osuus jaettiin heidän kesken heidän työpanostensa mukaisessa suhteessa.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

MaatVL_4_§_1_mom
TVL_14_§_2_mom
TVL_30_§_1_mom
TVL_32_§
TVL_38_§_1_mom
TVL_61_§_1_mom
TVL_128_§
LAINVOIMAINEN