KVL:2003/55

Antopäivä
27.8.2003
Diaarinumero
1719/80/2003
elinkeinotulon verotus, liiketoimintasiirto, maksuunpanematon verovelka

A Oy aikoi luovuttaa kaikki liiketoimintansa varat ja siirtyviin varoihin kohdistuvat velat B Oy:lle. A Oy:n siirtovelkoihin sisältyi maksuunpanematon verovelka, joka oli syntynyt tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen täydentämisestä suoriteperusteisiksi. Varallisuusverolain 27 §:n 1 momentin muuttamiseksi annetun lain (L 15.12.2000/1085) hallituksen esityksen (HE 103/2000) perusteluissa todetaan maksuunpanemattoman verovelan olevan taloudelliselta luonteeltaan yrityksen velkaa, ja se kuuluu nettovarallisuuslaskennassa velkana pidettäviin eriin. Maksuunpanematonta verovelkaa tuli käsitellä velkana myös liiketoimintasiirron yhteydessä. Koska A Oy aikoi luovuttaa B Oy:lle koko liiketoimintansa, katsottiin maksuunpanemattoman verovelan kokonaisuudessaan kohdistuvan siirrettäviin varoihin. Mainittu velka tuli siten siirtää liiketoimintasiirrossa vastaanottavalle yhtiölle.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2004.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 d §
LAINVOIMAINEN