KVL:1993/92

Antopäivä
1.4.1993
Diaarinumero
1450/11/98/93
henkilökohtaisen tulon verotus, elinkeinoyhtymän tappio, elinkeinoyhtymän purkaminen, tulonhankkimisvelka, velan koron ja pääoman vähennyskelpoisuus

S:2.09.01.02

S:2.09.01.05

S:2.08.01.01.04

Elinkeinotoimintaa harjoittanut kommandiittiyhtiö asetettiin konkurssiin vuonna 1993. Kun yhtiön toiminta lopetetaan ja kommandiittiyhtiö puretaan, yhtiön vastuunalainen yhtiömies A ei saa vähentää purkautuneelle yhtiölle vahvistettuja elinkeinotoiminnan tulolähteen tappioita henkilökohtaisessa verotuksessaan. A saa vähentää pääomatuloistaan yhtiön purkautumisen jälkeen hänen vastattavakseen jäävien yhtiön elinkeinotoimintaan liittyneiden velkojen korot tulonhankkimisvelan korkoina. Jos A:lla ei ole pääomatuloja, tuloverolain 60 §:ssä tarkoitettu pääomatulojen alijäämä saadaan tuloverolain 131-134 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähentää alijäämähyvityksenä hänelle määrättävästä verosta. Yhtiön niiden velkojen pääomat, jotka yhtiön purkautuessa jäävät A:n vastattaviksi, eivät ole A:n verotuksessa vähennyskelpoisia menoja.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_4_§_1_mom_1_kohta
TVL_16_§_1_mom
TVL_29_§-1_mom
TVL_58_§_1_mom_3_kohta
TVL_60_§
TVL_119_§_1_mom
TVL_122_§_1_mom
EI MUUTOSTA KHO 10.9.93 T 3345 ATK-B