KVL:2002/56

Antopäivä
4.9.2002
Diaarinumero
1481/80/2002
elinkeinotulon verotus, osakevaihto, sallittu käteisvastike, arvopaperimarkkinalain mukainen lunastusvastike, arvopaperimarkkinalain mukainen hyvitys

Arvopaperimarkkinalain 6 luvun säännösten mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kahden kolmasosan yhtiön osakkeiden äänimäärästä, on tarjouduttava lunastamaan loputkin yhtiön osakkeista käypään hintaan. Jos edellä tarkoitetun rajan ylitykseen johtaneet arvopaperit on hankittu julkisella ostotarjouksella ja mikäli ostotarjouksessa annettava vastike on pienempi kuin lunastusvastike, tulee ostotarjouksen hyväksyneille antaa vastikkeiden erotusta vastaava hyvitys.

Velvollisuus lunastusvastikkeen ja hyvityksen maksamiseen syntyy suoraan arvopaperimarkkinalain säännösten perusteella. Jos edellä tarkoitettua lunastusvastiketta ja hyvitystä suoritetaan osakevaihdon yhteydessä, kyse ei ole vaihdon osapuolten sopimasta vastikkeesta. Osakevaihtoa vastustavalle osakkeenomistajalle suoritettavaa lunastusvastiketta tai osakevaihtoon osallistuvalle osakkeenomistajalle mahdollisesti suoritettavaa hyvitystä ei sen vuoksi pidetty EVL 52 f §:ssä tarkoitettuna käteisvastikkeena eikä eriä tullut ottaa huomioon laskettaessa säännöksen sallimaa käteisvastikkeen enimmäismäärää.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003. Äänestys 5-3.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 f §
Tuloverolaki 45 § 2 mom
EI MUUTOSTA KHO 21.3.03 T 615 VUOSIK.