KVL:2003/35

Antopäivä
30.4.2003
Diaarinumero
306/80/2003
ulkopuoliselta hankittu tietokoneohjelmisto, luovutettavissa oleva aineeton oikeus, hankintamenon poistaminen

A Oy oli hankkinut räätälöidyn toiminnanohjausjärjestelmän. Yhtiöllä oli käyttöoikeus tähän ohjelmistoon. Toimittaja kehitti järjestelmää jatkuvasti ja A Oy maksoi vuosittain siitä aiheutuvat kulut. A Oy:n ja toimittajan välisen sopimuksen mukaan A Oy ei saanut luovuttaa ohjelmiston käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle lukuun ottamatta nykyisiä tai tulevia konserniyhtiöitä. A Oy ei voinut vähentää tietokoneohjelmiston hankkimisesta ja kehittämisestä syntyviä menoja vuosikuluina eikä EVL 24 §:ssä tarkoitettuna pitkävaikutteisena menona. Hakemuksessa tarkoitettua tietokoneohjelmistoa oli pidettävä A Oy:n käyttöomaisuuteen kuuluvana, EVL 37 §:ssä tarkoitettuna erikseen luovutettavissa olevana aineettomana oikeutena, jonka hankintameno poistetaan tasapoistoin vaikutusaikanaan. Se seikka, että ohjelmiston toimittaja ja tilaaja olivat keskinäisissä suhteissaan sopineet, ettei tilaaja saanut siirtää ohjelmiston käyttöoikeutta ulkopuoliselle taholle, ei vaikuttanut ohjelmiston luonteeseen. Ohjelmiston hankkimisesta ja kehittämisestä syntyvät menot tuli vähentää EVL 37 §:n mukaisesti tasapoistoin.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 12 §, 14 § 1 mom ja 37 §
EI MUUTOSTA KHO 16.4.04 T 829