Avainsanat:

KVL:2004/21

Antopäivä
31.3.2004
Diaarinumero
2459/80/2003
arvonlisävero, yleishyödyllinen yhteisö, verovelvolliseksi hakeutuminen, myynti liiketoiminnan muodossa, jäsenmaksu, projektitoiminta

Liitto on oman toimialansa valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto toimii tuloverolain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettuna työmarkkinajärjestönä. Liiton jäsenet ovat arvonlisäverollista toimintaa harjoittavia yrityksiä, osuuskuntia ja kuntayhtymiä. Liiton toiminta ja sen suorittamat palvelut liittyvät liiton jäsenten liiketoimintaan ja tuottavat jäsenille taloudellista hyötyä. Liiton ja sen jäsentoiminnalla on siten kokonaisuutena ansiotarkoitus. Kun lisäksi otetaan huomioon arvonlisäverotuksessa sovellettavat keskeiset periaatteet verotuksen neutraalisuudesta ja veron kertaantumisen estämisestä sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä 22.5.1996 T 1582, 29.l.1998 T 149 ja 150 ilmenevä tulkintalinja, liiton toiminnan on katsottava tapahtuvan arvonlisäverolain l §:n l momentin l kohdassa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Liitto voi siten hakeutua edellä mainitusta toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi lain 12 §:n mukaisesti. Lain 12 §:n hakeutuminen ei koske toimitilojen vuokraoikeuden luovuttamista eikä sellaista sijoitus- ja rahoitusliiketoimintaa, joka on vapautettu verosta jonkin muun arvonlisäverolain säännöksen kuin lain 4 §:n perusteella.

Liitto on tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö. Liiton hakemuksessa kuvattu toiminta kohdistuu pääasiassa sen jäseniin eikä liitto tavoittele tai saa siitä itselleen voittoa. Liiton toiminnasta saamat tulot ottaen huomioon toiminnan laajuus sekä tulojen välitön liittyminen yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen ja suuntautuminen jäsenistöön eivät ole liiton tuloverolain 23 §:n l momentissa mainittua veronalaista elinkeinotuloa riippumatta mahdollisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta.

Toimintansa rahoittamiseksi liitto perii jäseniltään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenyritysten jäsenmaksu koostuu elinkeinopoliittisesta ja työmarkkinapoliittisesta osasta. Liiton perimillä jäsenmaksuilla katetaan alan yleisistä edunvalvontatehtävistä työmarkkina- ja elinkeinopolitiikassa ja näihin tehtäviin liittyvistä tukipalveluista aiheutuneita kuluja. Ottaen huomioon jäsenmaksuja vastaan tapahtuvan toiminnan yleinen luonne ja kiinteän yhteyden puuttuminen edun ja maksun väliltä jäsenmaksut eivät ole vastiketta liiton jäsenilleen suorittamista palveluista. Liiton ei ole suoritettava arvonlisäveroa perimistään jäsenmaksuista, jos se hakeutuu arvonlisäverolain 12 §:n mukaisesti verovelvolliseksi.

Liitto koordinoi kahta tutkimusyhteistyösopimusta eli on yhtenä osallistujana ns. pooleissa. Oman osuutensa liitto kattaa jäsenmaksutuotoilla. Liitto koordinoi ja hallinnoi poolien projekteja sekä solmii sopimuksia poolien valtuuttamana. Liitto ei voi kerätä poolien avulla tuottoa. Poolit ovat saaneet suurelle osalle projekteista julkista rahoitusta. Hakemuksessa kuvattu poolitoiminta on osa liiton sääntöjen mukaista toimintaa ja tarkoitusta. Liiton projektien yhteydessä suorittamat koordinointi- ja hallinnointipalvelut hyödyttävät paitsi projekteihin osallistuvia myös välillisesti liiton muuta verollista liiketoimintaa ja siten liiton jäsenten verollista toimintaa. Vähennyskelvottomuus projektitoimintaa varten tehdyistä ostoista merkitsisi epäneutraalia verokohtelua ja perusteetonta veron kertaantumista verrattuna tilanteeseen, jossa vastaavat hankinnat suorittaisivat projekteihin osallistuvat yritykset. Projektien hallinnoinnista ja koordinoinnista aiheutuvat kustannukset ovat näin ollen liiton verollisesta liiketoiminnasta aiheutuvia kustannuksia ja projekteja varten tapahtuvat hankinnat liitolle vähennyskelpoisia. Liiton tulee vastaavasti suorittaa arvonlisäveroa projektitoimintaa varten tapahtuneista veloituksista, jos se hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi lain 12 §:n nojalla.
Ennakkoratkaisu ajalle 31.3.2004-31.12.2005

Arvonlisäverolaki l §, 4 §, 18 §, 27 §, 30 § ja 102 §
Tuloverolaki 22 § ja 23 §
KUMOTTU KHO 28.10.05 T 2783