KVL:2003/8

Antopäivä
19.2.2003
Diaarinumero
3236/80/2002
sijoitusrahasto, sijoitusrahaston voitto-osuus, kansainvälisen verosopimuksen soveltaminen

A Oy suunnitteli sijoittavansa luxemburgilaiseen FCP –tyyppiseen sijoitusrahastoon. Rahasto oli yhtiöittämätön arvopapereiden ja muiden varojen sijoittamistarkoitusta varten perustettu varojen yhteisomistajuus. Rahasto ei rekisteröintivaltiossaan Luxemburgissa ollut erillinen yhteisö ja oikeussubjekti eikä sitä pidetty erillisenä tuloverovelvollisena. Rahastoa hoiti ja sitä edusti omissa nimissään rahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö, joka sai tästä toiminnasta korvauksen rahaston vuosittaisesta bruttotulosta. Rahasto-osuuksien omistajilla oli omistamiensa osuuksien perusteella oikeus jakamattomaan yhteisomistukseen sijoitusrahaston nettovaroista sekä vuosittaiseen, rahastoyhtiön palkkiolla ja muilla kuluilla vähennettyyn, tulo-osuuteen.

Rahasto harjoitti sijoitustoimintaa lukuisissa eri maissa. Sijoitustoiminnan johdosta rahastoon kertyi luovutusvoittojen ohella osinko- ja korkotuloa.

Hakemuksessa tarkoitetun FCP –rahaston katsottiin ominaisuuksiltaan ja toiminnaltaan vastaavan tuloverolaissa tarkoitettua sijoitusrahastoa. A Oy:n ei katsottu sijoitusrahastosta tuloa saadessaan saavan tuloa sijoituksen alkuperäiseltä lähteeltä, vaan tulo oli A Oy:n sijoitusrahastosta saamaa tulo-osuutta.

A Oy:n ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen, sovellettiin sen Luxemburgista saamaa tuloa verotettaessa Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyä sopimusta.
Ennakkoratkaisu vuosille 2003 ja 2004.

Tuloverolaki 3 § 4- ja 7 –kohdat
Suomen ja Luxemburgin välinen sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 1 artikla, 3 artikla 2 kohta ja 4 artikla
KUMOTTU JA PALAUTETTU KHO 22.12.04 T 3359 VUOSIK.