KVL:2005/13

Antopäivä
23.2.2005
Diaarinumero
2071/80/2004
elinkeinotulon verotus, pääoman palautus ulkomaisesta yhtiöstä, käyttöomaisuusosakkeet, peitelty osinko

A Oy omisti kokonaan alankomaalaisen tytäryhtiön B B.V.:n osakekannan. A Oy oli omistanut tytäryhtiön osakkeet vuodesta 1996. Koska B B.V.:n ylikurssirahasto oli sen liiketoiminnan tarpeisiin nähden liian suuri, yhtiö aikoi alentaa ylikurssirahastoa Alankomaiden yhtiölainsäädännön sallimissa rajoissa. Alankomaiden verolainsäädännössä ylikurssirahaston alentamista pidettiin osingonjakona. Suomen ja Alankomaiden välisen verosopimuksen 10 artiklan 1 kappaleen mukaan osingosta, jonka sopimusvaltiossa asuva yhtiö maksaa toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, voitiin verottaa tässä toisessa valtiossa. A Oy:n ylikurssirahaston alennuksen johdosta saamia varoja voitiin verosopimuksen mukaan verottaa Suomessa. Suomen verolainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaan pääoman palautusta on osakkaan verotuksessa pidettävä osakkeiden luovutushintaan verrattavana tulona. B B.V.:n palauttaessa emoyhtiölleen sidottua omaa pääomaa ylikurssirahastoa alentamalla, palautettava määrä ei EVL 6 § ja 6b § huomioon ottaen ollut A Oy:n veronalaista tuloa eikä alennusta vastaava määrä osakkeiden hankintamenosta ollut verotuksessa vähennyskelpoinen meno. Kun emoyhtiön alankomaalaiselta tytäryhtiöltä saamat osingot olisivat olleet verovapaita, ei hakemuksen olosuhteissa ollut ilmeistä, että ylikurssirahaston alentamiseen olisi ryhdytty osingosta menevän veron välttämiseksi. Palautettavia varoja ei pidetty verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitettuna peiteltynä osinkona.
Ennakkoratkaisu vuosille 2004 ja 2005.

Sopimus Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi (Sops 84, 11.12.1997/1125)10 artikla 1 kappale)
Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 § 1 mom 1 kohta, 6 b § 1,2,3 ja 7 mom, 8 § 1 mom 2 kohta (30.7.2004/717) sekä 12 § (24.6.1968/360)
Laki verotusmenettelystä 29 § 2 mom
EI MUUTOSTA KHO 11.10.06 T 2635 VUOSIK.