KVL:2006/50

Antopäivä
23.8.2006
Diaarinumero
1629/80/2005
elinkeinotulon verotus, myyntisaaminen, saamiset saman konsernin yrityksiltä, vähennyskelpoinen menetys

Elinkeinotoiminnan verottamisesta annetussa laissa tarkoitettuja myyntisaamisia ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvien suoritteiden myynnistä syntyneet saamiset. Myyntisaaminen perustuu hyödykkeen luovutuksen yhteydessä tuloksi luettuun myyntihintaan. Myyntisaamisina pidettiin myös käyttöomaisuuden luovutuksesta syntyneitä saamisia. Toiselta konserniyhtiöltä olevien myyntisaamisten menetykset olivat verotuksessa vähennyskelpoisia EVL 17 §:n 2 kohdan mukaisesti sinä verovuonna, kun menetys oli todettu. Menetys katsottiin todetuksi, kun se oli velallisen heikon taloudellisen aseman vuoksi vähennetty kirjanpitolain säännösten mukaisesti kirjanpidossa.

Konsernin emoyhtiöön keskitetyistä koko konsernia palvelevista toiminnoista aiheutuneet kustannukset veloitettiin management feen nimellä tytäryhtiöiltä siltä osin kuin emoyhtiön toiminnot hyödyttivät niitä. Tällaiseen konsernin sisäiseen kustannusten veloitukseen perustuvaa saamista tytäryhtiöltä ei pidetty elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettuna myyntisaamisena. Konserniin kuuluvalta yhtiöltä olevan muun saamisen kuin myyntisaamisen menetys ei ole elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 7 kohdan mukaan vähennyskelpoinen. Emoyhtiö ei voinut verotuksessaan vähentää sellaisten saamisten menetyksiä, jotka olivat syntyneet kustannusten edelleen veloituksesta tytäryhtiöltä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2005 ja 2006.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 §, 16 § 7 kohta, 17 § 2 kohta, 22 § 2 mom
KUMOTTU KHO 9.5.07 T 1240