KVL:2010/3

Antopäivä
17.2.2010
Diaarinumero
A15/8210/2009
elinkeinotulon verotus, itsenäinen elinkeinonharjoittaja, kollektiivinen lisäeläketurva, vakuutusmaksun vähennyskelpoisuus

A harjoitti hänelle myönnetyn apteekkiluvan nojalla apteekkiliiketoimintaa yksityisenä liikkeenharjoittajana. A:n oli tarkoitus ottaa itselleen ja apteekin farmaseuttiselle henkilökunnalle tuloverolain 96a §:n 2 momentissa tarkoitettu kollektiivinen lisäeläketurva, jolla tarkoitetaan työnantajan työntekijöistä koostuvalle henkilöpiirille järjestämää vapaaehtoista lisäeläketurvaa.

Elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa on säädetty vähennyskelpoisiksi vain liikkeen- tai ammatinharjoittajan pakolliset eläkevakuutusmaksut. Kun yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi maksaa itselleen verotuksessa vähennyskelpoista palkkaa, eläkettä tai muuta etuutta ellei erityisesti ole toisin säädetty, eivät hakemuksessa tarkoitetun vakuutuksen vakuutusmaksut olleet vähennyskelpoisia yksityisenä liikkeenharjoittajana toimivan A:n elinkeinotulosta siltä osin kuin vakuutusmaksut kohdistuivat hänen omaan eläketurvaansa.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2010.

Laki elinkeinotoiminnan verottamisesta 7 § ja 8 §:n 1 mom 4a kohta
LAINVOIMAINEN