Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret

Har getts
22.12.2023
Diarienummer
VH/6579/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare

Anvisningen har uppdaterats på följande sätt:

 • Ursprunglig intjäningsperiod, som ska anges i tilläggsuppgifterna om återbetalning, har ändrats till ursprunglig betalningsperiod i alla punkter i anvisningen där uppgiften har nämnts.
 • Exemplen 9 och 10 i kapitel 4.3 Betalning av en förmån till en ställföreträdande mottagare har ändrats så att kommun som ställföreträdande mottagare har ersatts med välfärdsområde.
 • Exempel 22, där rehabiliteringspenning ändras till partiell rehabiliteringspenning, har lagts till i kapitel 4.6 Inkomsten ändras retroaktivt, och en tidigare utbetald förmån beaktas som en delprestation. Det sista stycket i kapitlet har preciserats i fråga om situationer där uppgifterna ska anmälas som ogrundad förmån.
 • Kapitel 5.4.7 Betalningsförbud som Utsökningsverket meddelat och som förmånsbetalaren inte har beaktat samt exempel 38 på detta har lagts till.
 • I kapitel 5.5 Makulering av uppgifter har angivelsen av versionsnumret för anmälan preciserats.

1 Allmänt om anmälning 

1.1 Skyldigheten att anmäla förmånsuppgifter

I detta dokument beskrivs på allmän nivå anmälningen av de uppgifter som ska anges i de anmälningar om förmånsuppgifter som ska lämnas in till inkomstregistret vad gäller förmåns- och pensionsinkomster. I dokumentet beskrivs med hjälp av exempel de vanligaste anmälningssituationerna till inkomstregistret. I exemplen har inte alla uppgifter som ska anges beaktats, utan enbart uppgifter som är relevanta i avgörandet av det ärende som behandlas. Värdena för de olika uppgifterna motsvarar inte i exemplet de tekniska former som är tillåtna i anmälningarna om förmånsuppgifter – till exempel inkomstslagen uttrycks med ord i stället för med koder. Kontroller relaterade till uppgifterna beskrivs mer detaljerat i dokumentet Tekniskt gränssnitt – Anmälning av information till inkomstregistret och i schemat för anmälan om förmånsuppgifter.

Till inkomstregistret anmäls enbart förmåns- och pensionsinkomster som betalats ut 1.1.2021 eller därefter samt korrigeringar av dessa. Varje informationsanvändare informeras direkt om korrigeringar, till exempel med en ersättande årsanmälan till Skatteförvaltningen, om en korrigering görs av förmåner som utbetalats före 2021. Undantagen utgörs av återkrav eller regressavdrag som görs 1.1.2021 och därefter. Det anmäls till inkomstregistret, även om den ursprungliga inkomsten betalats ut före 2021. Anvisningen Förmåner: återkrav och regress innehåller en närmare beskrivning av anmälan om återkrav och regressavdrag till inkomstregistret. Anvisningen Förmåner: återkrav och regress i internationella situationer innehåller å sin tur en närmare beskrivning av internationella återkravsituationer.

Anmälan om förmånsuppgifter som ska lämnas in till inkomstregistret innehåller sådana pensions- och förmånsuppgifter som ska ges till aktörer som fastställts som informationsanvändare i 13 § i lagen om inkomstdatasystemet i syfte att fullgöra de uppgifter som föreskrivits i paragrafen. Uppgifter kan endast lämnas till de informationsanvändare som anges i lagen. Inkomstregistret förmedlar uppgifterna till de informationsanvändare som har rätt att ta del av dem i enlighet med respektive användares lagstadgade åtkomsträttigheter. Inkomstregistret ger inte upphov till nya åtkomsträttigheter till för informationsanvändarna.

Idrifttagandet av inkomstdatasystemet förnyar anmälnings- och uppgiftsskyldigheterna för betalarna av förmåner och pensioner. Flera dataflöden som ska ges under olika tider och i olika former till Skatteförvaltningen ersätts med en anmälan som ges på en gång och i enhetlig form. De dataflöden som anmälan om förmånsuppgifter i sin helhet ersatt från och med år 2021 omfattar specifikationen av retroaktiva pensioner (VSTAKELE), ersättningsdagarna för arbetslösa (VSKORVPV) och årsanmälan om kontaktpersonen för en pensions- och förmånsbetalare (VSELVYHT). Anmälan om förmånsuppgifter ersätter partiellt dataflödena årsanmälan om begränsat skattskyldig (VSRAERIE), årsanmälan om skatter på eget initiativ och specifikationen över pensioner och förmåner (VSELERIE).

Utöver dessa uppgifter omfattar datainnehållet i anmälan om förmånsuppgifter de uppgifter som ett försäkringsbolag eller en annan förmånsbetalare ska anmäla till Skatteförvaltningen för verkställande av beskattning utifrån 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva. När uppgifterna anmäls till inkomstregistret behöver de inte anmälas separat till Skatteförvaltningen. Följaktligen anmäls också försäkringsuppgifter enligt arvs- och gåvoskattelagen (E) i fortsättningen till Skatteförvaltningen via inkomstregistret.

Användningsändamålen med förmånsuppgifterna är bland annat:

 • verkställande av beskattning
 • beviljande av grundutkomststöd
 • avgörande av ersättningsärende
 • utredning av regressindrivning
 • vid fastställande av förmånsrätten och främjande vid sammanjämkning
 • upptäckt av förhindrande förmåner
 • identifiering av förmånstider
 • statistik
 • fastställande av och beslut om klientavgifter
 • forskning.

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna en gång till inkomstregistret. Totalbeloppet på de förmåner och pensioner som betalats för skatteåret anmäls inte längre separat med årsanmälningar. Informationsanvändarna förutsätter att förmånsuppgifter anmäls med en dags noggrannhet till inkomstregistret. I anmälningarna om förmånsuppgifter har precisionskravet genomförts på så sätt att intjäningsperioden för inkomsten är en obligatorisk uppgift. Intjäningsperioden anges med en dags noggrannhet. En slutsats om det ersättningsbelopp som beviljats med förmånsbeslutet för varje timme, dag eller exempelvis månad kan dras indirekt utifrån uppgifterna i inkomstregistret genom att jämföra de uppgifter som angetts i datagruppen Förmånsenhet med eurobeloppet på den anmälda prestationen. Vid anmälning av inkomst som återkrävts eller som återbetalas på eget initiativ, ska den ursprungliga betalningsperioden anmälas i datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning. Vid anmälning av återkrav, ska den ursprungliga betalningsperioden anmälas med ett kalenderårs noggrannhet. Med den ursprungliga betalningsperioden avses den månad eller någon annan tidsperiod under vilken den inkomst som återkrävs ursprungligen betalats. Vid anmälning av inkomst som återkrävts eller som återbetalas på eget initiativ, ska den ursprungliga intjäningsperioden anmälas i datagruppen "Tilläggsuppgifter om återbetalning". Vid anmälning av återkrav, ska den ursprungliga intjäningsperioden anmälas med en precision på ett kalenderår. Med den ursprungliga intjäningsperiod som ska anmälas i datagruppen ”Tilläggsuppgifter om återbetalningen” avses den intjäningsperiod under vilken den inkomst som återkrävs ursprungligen betalats. Läs mer i avsnitt 2 i anvisningen Förmåner – återkrav och regress.

De utbetalda förmånerna och pensionerna anmäls till inkomstregistret separat för varje inkomsttagare. Med anmälan avses information om en inkomsttagare för en betalningsgång. Det är möjligt att anmäla flera olika inkomstslag för samma inkomsttagare för samma betalningsdag på en anmälan. Även om det är möjligt att anmäla flera inkomstslag, kan inkomstslag av avdragstyp anmälas som ett totalbelopp. Sådana är exempelvis källskatt eller förskottsinnehållning (med undantag för förskottsinnehållning som verkställts på pension som betalas ut till en begränsat skattskyldig). De avdrag som ska kopplas till en enskild inkomst som ska anmälas specificeras närmare i datagruppen Avdrag. Till exempel punkten Betalning av en förmån till en ställföreträdande mottagare i denna anvisning redogör närmare för de avdrag som ska specificeras.

1.2 Tidpunkt för lämnande av uppgifter

1.2.1 Betalningsdag och anmälningstidpunkt

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret i realtid, dvs. enligt huvudregeln senast på den femte dagen efter betalningsdagen. I de fem kalenderdagar som räknas efter betalningsdagen tas lördag, söndag eller annan helgdag med. Om den utsatta dagen för anmälan dock infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna anmälas följande vardag. Med prestationens betalningsdag avses den dag då prestationen är tillgänglig för inkomsttagaren, t.ex. på inkomsttagarens konto. Tidsfristen på fem dagar enligt lagen om inkomstdatasystemet gäller obligatoriska uppgifter som ska anmälas regelbundet och som nämns i 6 och 8 § i lagen. En eventuell försäkringsförlust anmäls inom fem dagar från det att det sparbelopp som fås ur försäkringen eller livförsäkringsersättningens slutliga belopp klarnar efter att försäkringen upphört.

Till inkomstregistret anmäls förmåns- och pensionsprestationer som betalats 1.1.2021 och därefter samt korrigeringar av dessa inkomster. Lagringstiden för de förmånsuppgifter som anmälts i inkomstregistret grundar sig på de lagstadgade åtkomsträttigheterna för informationsanvändarna i inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstregistret sparas i tio år från och med början av det år som följer på det år då de registrerats. Efter tio år raderas de uppgifter som lagrats i inkomstdatasystemet.

Om en förmån har betalats ut på förhand, ska varje prestation anmälas enligt den betalningsdag då den har varit tillgänglig för inkomsttagaren (se exempel 3).

1.2.2 Tidpunkten för anmälning av en ogrundad förmån och återkrav

Anmälningsskyldigheten för en ogrundad förmån är kopplad till det förfarande som ska iakttas vid rättelse av ett felaktigt förmånsbeslut. Om ett sakfel ägt rum då ett förmånsbeslut fattats, är det möjligt att ett samtycke förutsätts för att korrigera det. Det är också möjligt att upphävande eller undanröjande av ett beslut, till exempel med ett avgörande av försäkringsdomstolen, föregår konstaterandet av att en förmån är ogrundad. Information om en ogrundad förmån ska ges senast inom en månad efter att ett samtycke av parten till återkrav av förmånen fåtts eller då ett beslut om undanröjande av ett felaktigt förmåns- eller ersättningsbeslut getts. För sådana beslut används till exempel namnen omprövningsbeslut, rättelsebeslut eller nedläggningsbeslut.

I vissa situationer ges inget beslut om att en pension eller förmån avslutats, trots att en överbetalning uppkommit, till exempel efter att förmånstagaren avlidit. Om ett återkravsbeslut är det enda beslutet som ska fattas i ärendet, inleds beräkningen av tidsfristen för anmälan om ogrundad förmån från och med den dag då beslutet har getts.

Konstaterande av en ogrundad förmån är en självständig händelse. Anmälningen av en ogrundad förmån påverkas inte av om en del av förmånen förlåts eller om den någonsin kan drivas in. Förlåtelse eller jämkning av en ogrundad förmån anmäls inte till inkomstregistret. Ärendet framgår enbart indirekt i inkomstregistret på så sätt att en anmälan om återkrav aldrig görs eller att de återkrävda beloppen täcker enbart en del av den ogrundade förmånen.

I vissa situationer kan inkomsttagaren returnera en prestation till prestationsbetalaren, till vilken inkomsttagaren haft rätt. I så fall handlar det om en ogrundad förmån, och prestationen ändras inte till ogrundad trots återbetalningen. I dessa fall anmäls information om återbetalningen på eget initiativ till inkomstregistret, men informationen om en ogrundad förmån ges inte.

När återkrav blir aktuellt ska uppgifterna om återbetalda belopp inlämnas senast på den femte dagen efter den dag då information om betalningen av återkrävt belopp, dess betalare och på vilken förmån betalningen anknyter till har erhållits och återkravet har kunnat hänföras i förmånsbetalarens eget system. På motsvarande sätt ges information om återbäring på eget initiativ senast på den femte dagen efter den dag då information om betalningen av återbäring på eget initiativ, dess betalare och till vilken förmån betalningen anknyter har erhållits och återbäringen har kunnat hänföras i förmånsbetalarens eget system.

1.2.3 Anmälning av uppgifter i förväg

Uppgifterna kan också lämnas in till inkomstregistret före prestationens betalningsdag. Anmälning av uppgifter på förhand har dock begränsats så att betalningar kan anmälas till inkomstregistret högst 45 dagar före betalningsdagen. Värdena för start- och slutdatumen för intjäningsperioden för prestationer som ska anmälas till inkomstregistret har inte avgränsats på samma sätt. Följaktligen kan en prestation som hänför sig till ett datum långt in i framtiden anmälas om den betalas inom 45 dagar.

1.2.4 Anmälning enbart elektroniskt

Det är inte möjligt att anmäla förmåner och pensioner på papper till inkomstregistret. Om en skattepliktig pension eller förmån undantagsvis betalas av en privat person eller en annan betalare, som i lagen om inkomstdatasystemet inte betraktas som en prestationsbetalare, ska betalaren i princip fullgöra sin anmälningsskyldighet genom att anmäla sina prestationer direkt till den behöriga myndigheten.

I inkomstregistret kan anmälningar lämnas in med SFTP- och Web Service-gränssnitten och den elektroniska ärendehanteringstjänsten, där uppgifter kan lämnas in på en e-blankett eller i den separata tjänsten för materialuppladdning. En förutsättning för att lämna in en anmälan om förmånsuppgifter i e-tjänsten är att betalaren antecknat sig själv som förmånsbetalare i inställningarna för tjänsten. En privatperson har inte denna möjlighet. Punkten Begrepp i denna anvisning innehåller en närmare beskrivning av begreppet förmånsbetalare.

1.3 Obligatoriska uppgifter som ska lämnas in regelbundet

Största delen av de förmånsuppgifter som anmäls till inkomstregistret är obligatoriska och ska alltid ingå i varje material. Obligatoriska uppgifter utgörs till exempel av specifikationsuppgifterna om förmånsbetalaren, prestationens betalningsdag och materialets tekniska uppgifter. De sist nämnda uppgifterna är obligatoriska, då uppgifterna anmäls via det tekniska gränssnittet eller genom att ladda upp dem som filer. I de anmälningar som ingår i materialet ska man därtill specificera inkomsttagarna antingen med finska identifierare eller om sådana inte finns, med andra specifikationsuppgifter.

Uppgifternas obligatoriska karaktär beskrivs närmare i schemat för anmälan om förmånsuppgifter. De obligatoriska uppgifterna motsvarar i huvudsak de uppgifter som Skatteförvaltningen för närvarande samlar in, men uppgifter samlas in från en bredare grupp av inkomsttyper på grund av användningsändamålen hos användarna av uppgifterna.

1.4 Administrativa påföljder för försummelse att lämna in uppgifter

Påföljdsavgiftssystemet enligt lagen om inkomstdatasystemet gäller för de uppgifter som nämns i 6 § och 8 § i lagen, dvs. obligatoriska uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret. Skatteförvaltningen ansvarar för påförandet av påföljdsavgifter.

Förseningsavgiften ersätter den försummelseavgift som föreskrivits i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) i den utsträckning som en förseningsavgift påförs på grund av uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret anmälts för sent.

Enligt lagen påförs förseningsavgift endast för de uppgifter som är obligatoriska att anmäla och som den anmälningsskyldiga anmäler för sent till inkomstregistret. Om förmånsbetalaren inte alls anmäler uppgifter om skattepliktiga prestationer som den betalat till inkomstregistret eller om uppgifterna är bristfälliga och förmånsbetalaren inte på eget initiativ åtgärdar försummelsen innan skatter och avgifter fastställs, tillämpas bestämmelserna om påföljder vid försummelse av anmälningsskyldigheten, såsom skatteförhöjning, enligt lagen om beskattningsförfarande och lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelserna om påföljderna av försummelse i skattelagarna gäller inte skattefria förmåner. Om en uppgift som anmälts till inkomstregistret är bristfällig eller felaktig, och detta inte är av betydelse för beskattningen av inkomsttagaren, påförs inte någon försummelseavgift med anledning av bristfälligheten.

1.4.1 Försenad första anmälan

Förseningsavgiften för den första anmälan av uppgifter som ska anmälas per kalendermånad fastställs i regel enligt förseningens längd. Trots att uppgifterna i regel ska anmälas inom fem dagar från betalningsdagen, är förseningsavgiften inte kopplad till samma tidsfrist. I enlighet med 22 § 1 mom. i lagen om inkomstdatasystemet påförs en förseningsavgift, utifrån försening i anmälningen av förmånsuppgifter, om uppgifter om förmåner som betalats under en kalendermånad lämnas senare än den åttonde dagen i den kalendermånad som följer på betalningsdagen.

Enligt lagen påförs en förseningsavgift för den första anmälan som lämnats in för sent till ett belopp på 3 euro för varje försenad dag under 45 dagar, dvs. högst 135 euro. Om anmälan ges mer än 45 dagar för sent, är förseningsavgiften 135 euro, med tillägg för en procent av beloppet på den skattepliktiga prestation som anmälts för sent.

1.4.2 Rättelse av inlämnade uppgifter

Om uppgifter som anmälts inom tidsfristen rättas inom 45 dagar från tidsfristen, påförs ingen förseningsavgift. Om uppgifter som getts tidigare rättas mer än 45 dagar efter den utsatta tidsfristen, påförs en förseningsavgift på 1 procent på det skattepliktiga beloppet som anmälts för sent. Förseningsavgift påförs dock inte om beloppet till följd av korrigeringen inte blir större än vad som anmälts. Den procentbaserade förseningsavgift som fastställs utifrån beloppet på prestationen rättas om beloppet på prestationen sjunker i och med att uppgifterna rättas eller till följd av rättelse av beslutet på grund av ändringssökande eller en annan motsvarande orsak.

2 Begrepp

2.1 Förmånsbetalare

Med förmånsbetalare avses följande offentlig- och privaträttsliga juridiska personer som anges i lagen om inkomstdatasystemet:

 • aktören betalar pensioner, andra förmåner eller med dessa jämförbara prestationer på basis av en lag, ett privaträttsligt avtalsförhållande eller ett avtal denne ingått
 • aktörens verksamhet som förmånsbetalare övervakas enligt bestämmelserna av en finländsk myndighet såsom Finansinspektionen eller
 • aktören är skyldig att ge information om de förmåner denne betalar till informationsanvändare som avses i 13 § i lagen om inkomstdatasystemet.

Utöver finländska aktörer betraktas som förmånsbetalare också en motsvarande utländsk aktör, som har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland. En prestationsbetalare har ålagts att använda inkomstdatasystemet i sina anmälningar och den har alltid ett finskt FO-nummer på grund av dess registreringsskyldigheter.

Den anmälan om förmånsuppgifter som ska ges till inkomstregistret ersätter de anmälningar om förmåns- och pensionsbetalningar som betalaren för närvarande ger till Skatteförvaltningen. Vad gäller betalarens övriga uppgiftsskyldigheter är anmälningarna om förmånsuppgifter ett kompletterande, inte ersättande, dataflöde.

2.2 Inkomsttagare

I 3 § i lagen om inkomstdatasystemet avses med inkomsttagare fysiska personer, dödsbon och juridiska personer till vilka en i denna lag avsedd prestation har betalats eller en förmån i annan form än pengar har getts. Inkomsttagaren i en anmälan om förmånsuppgifter, det vill säga förmånsmottagaren, ska alltid vara en fysisk person eller ett dödsbo. En förmånstagare kan också vara ett utländskt dödsbo, som i beskattningen ska betraktas som ett samfund. I rollen som mottagare av en förmån får inte inkomsttagaren andra förmåner än förmåner som betalas i penningform. I denna anvisning används benämningen inkomsttagare i huvudsak för förmånstagare.

2.3 Ställföreträdande mottagare

Med ställföreträdande mottagare avses betalningsmottagaren i en situation där mottagaren är någon annan än förmånstagaren själv. Den ställföreträdande mottagaren anmäls bland annat i regressituationer och i situationer där inkomsten för förmånstagaren i sin helhet eller delvis betalas till en annan mottagare. I anmälningar om förmånsuppgifter kan den ställföreträdande mottagaren vara t.ex. FPA, Sysselsättningsfonden, en arbetspensionsanstalt, ett skadeförsäkringsbolag eller en arbetsgivare. Också förmånsbetalaren själv kan vara ställföreträdande mottagare.

Uppgiften Ställföreträdande mottagare anmäls inte, då en förmån betalas till en intressebevakare, en intressebevakningsfullmäktig, en vårdnadshavare eller ett dödsbo i stället för till förmånstagaren. Ingen informationsanvändare av inkomstregistret behöver informationen i sådana situationer, varför prestationen anmäls till inkomstregistret i normal ordning, men utan uppgifter om den ställföreträdande mottagaren.

2.4 Pensions- och förmånsbegreppen

Till inkomstregistret anmäls de lagstadgade pensioner som ska betalas utifrån ett anställningsförhållande eller en frivillig pensionsförsäkring eller en annan försäkring eller andra prestationer som i lagstiftningen eller i etablerad beskattnings- och rättspraxis ska betraktas som pensioner och som betalas av en förmånsbetalare enligt lagen om inkomstdatasystemet.

Till inkomstregistret anmäls därtill en ersättning eller ett ekonomiskt stöd (en förmån) som grundar sig på lagen, en försäkring, ett offentligt samfunds beslut eller en annan omständighet och som är skattepliktig som personlig inkomst eller som ska beaktas då grundläggande utkomststöd beviljas och vilken eller vilket en förmånsbetalare enligt lagen om inkomstdatasystemet betalar i penningform till en berättigad aktör eller en ställföreträdande mottagare för denna. Följaktligen anmäls sådan skattefri inkomst som inte påverkar utkomststödet i princip inte till inkomstregistret.

Som förmåner som ska registreras i inkomstregistret betraktas därtill följande ersättningar, prestationer och förluster:

 • ersättning för personskada enligt 5 kap. 1 § i skadeståndslagen, med undantag för nödvändiga sjukvårdskostnader och andra kostnader enligt 2 § i samma kapitel
 • prestationer som enligt 28 a § i arvs- och gåvoskattelagen ska anmälas till Skatteförvaltningen, även om de är skattefria i inkomstbeskattningen och inte påverkar beviljandet av grundläggande utkomststöd
 • förluster som beror på vissa placeringsprodukter av försäkringsform, såsom förluster av sparlivförsäkringar, kapitaliseringsavtal och tidsbundna pensionsförsäkringar
 • kostnadsersättningar som ska betalas enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) eller lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

I avvikelse till definitionerna ovan betraktas som förmåner som ska anmälas till inkomstregistret inte en prestation som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande eller ett annat avtal som anknyter till placeringsverksamhet. Inte heller prestationer som anses vara av känslig karaktär betraktas som en förmån som ska anmälas till inkomstregistret, såsom strejkunderstöd, handikappstöd för en person som fyllt 16 år och utkomststöd.

Gruppen av pensioner och förmåner som ska anmälas till inkomstregistret avgränsas också av begreppet förmånsbetalare i lagen om inkomstdatasystemet. De aktörer som är uppgiftsskyldiga för de prestationer som de betalat och inte omfattas av definitionen (till exempel privata personer), anmäler inte pensioner och förmåner till inkomstregistret, utan direkt till den behöriga myndigheten.

Därtill avgränsas den grupp av pensioner och förmåner vilka ska anmälas till inkomstregistret av att uppgifter som enbart används av informationsproducenten själv inte ska lämnas in till registret. Det skulle strida mot principen om minimering av uppgifter som gäller behandling av personuppgifter att registrera sådana uppgifter för vilka det inte finns något användningsändamål för användarna. Detta undantag gäller främst vissa prestationer som betalas av FPA.

3 Grundläggande anmälningssituationer

Nedan finns exempel på grundläggande situationer vad gäller anmälning av uppgifter. I exemplen beskrivs inte alla obligatoriska uppgifter i en anmälan, utan enbart de som behövs för att behandla ärendet.

Anmälan om förmånsuppgifter kan lämnas in enbart elektroniskt. Anmälan innehåller uppgifter om inkomsttagaren, betalningen och betalningsgrunderna. Ett material kan innehålla anmälningar om förmåner och pensioner som betalats till flera olika inkomsttagare. Alla anmälningar i ett material ska dock ha samma betalningsdag för prestationen.

3.1 Anmälning av pensionsinkomst

Alla pensioner som betalats av finländska betalare anmäls till inkomstregistret.

Exempel 1: En förmånsbetalare (1234567-8) betalar 2.5. tusentals pensioner, vars anmälningar om förmånsuppgifter samlats till samma material. En av tjänstemännen hos prestationsbetalaren fungerar som kontaktperson för materialet. En av tjänstemännen hos förmånsbetalaren fungerar som kontaktperson för materialet. Anmälan i exemplet avser en person som har sin hemvist i Finland (ddmmåå-1234), till vilken pensionen för maj betalats som en fortlöpande pension. Under punkten Intjäningsperiod anges den period som den pension som betalas ut på betalningsdagen gäller.

Exempel 1, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.05.20xx

Kontaktpersoner för materialet  

Namn

Tony Tjänsteman

Telefonnummer

0201009999

Uppgifter om betalaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

ddmmåå-1234

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.05.20xx

Slutdatum

31.05.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.05.20xx

Slutdatum

02.05.20xx

3.2 Anmälning av förmånsinkomst

För vissa förmåner är det obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet. Förmånsenhet är obligatorisk för inkomstslag som gäller arbetslöshetsförmåner för att fastställa de så kallade ersättningsdagarna för en arbetslös. Arbetslöshetsförmåner utgörs av till exempel arbetslöshetsdagpenningar och arbetsmarknadsstöd. Dessutom är förmånsenhet en obligatorisk uppgift även för inkomstslag som gäller familjeledighet, då utbetalningsdagen för inkomsten är 1.1.2023 eller senare. Inkomstslag som gäller familjeledighet är till exempel föräldrapenning, faderskaps-, moderskaps- och graviditetspenning. Förmånsbetalare ska till Skatteförvaltningen anmäla det antal ersättningsdagar under skatteåret för vilka arbetslöshetsförmåner eller familjeledighetsförmåner enligt 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen (ISkL) betalats till den skattskyldige (Skatteförvaltningen beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter).

Det är möjligt att ange förmånsenheten också för andra förmåner, och detta rekommenderas. När information om förmånsenheten och -beloppet getts, kan informationsanvändare av inkomstregistret utreda till exempel det dagsspecifika beloppet på förmånen under intjäningsperioden. Ett undantag från detta är jämkade arbetslöshetsförmåner och partiell föräldrapenning. När jämkad arbetslöshetsförmån eller partiell föräldrapenning anmäls konverteras dagarna med ersättning till hela dagar då man beräknar hela ersättningsmånader. Därför kan informationsanvändare i dessa situationer inte exakt härleda antalet dagar med förmån.

De inkomstslag som gäller arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner, för vilka det är obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet och utifrån vilka antalet ersättningsdagar fastställs, har uppräknats i dokumentet Förmåner – Inkomstslag – Koduppsättningar. Vad gäller dessa förmåner används dag som förmånsenhet. Det antal som hänför sig till intjäningsperioden för inkomstslaget meddelas som enhetsantal.

Exempel 2: En förmånsbetalare betalar 3.1.2021 arbetsmarknadsstöd för den sista månaden av 2020 till en person, och på denna betalning har en förskottsinnehållning på 20 % verkställts.

Exempel 2, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.01.2021

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

550.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.12.2020

Slutdatum

31.12.2020

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

18

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

110.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.01.2021

Slutdatum

03.01.2021

När en förmån där uppgiften Förmånsenhet är en obligatorisk uppgift anmäls och intjäningsperioden för inkomsten omfattar flera år, ska betalaren lämna inkomstuppgifter separat för varje år. I anmälan anges då separata Allmänna uppgifter om inkomstslaget-datagrupper så att intjäningsperioden för inkomsten och uppgiften Förmånsenhet har angetts per år.

Om förmånsbetalaren i exempel 2 på samma gång skulle betala arbetsmarknadsstöd till inkomsttagaren för tiden 2–3.1.2021, borde betalaren i sin anmälan anmäla en egen datagrupp Allmänna uppgifter om inkomstslaget för dessa dagar. I denna inkomstslagsspecifikation skulle antalet förmånsenheter uppgå till 2 och det betalda beloppet skulle utgöras av den andel som grundar sig på dessa dagar av det belopp som betalats totalt. Om de ersättningsdagar som getts med en anmälan hänför sig till år 2020, anmäls de ännu med årsanmälan om arbetslösas ersättningsdagar (VSKORVPV). Undantagsvis anmäls 0 som antal ersättningsdagar till inkomstregistret.

När jämkad arbetslöshetsförmån eller partiell föräldrapenning betalas ska dagar med ersättning konverteras till hela dagar i inkomstregistret.

Anmälan och rättelse av förmånsenhet behandlas närmare i avsnitt 5.9. Anmälan och rättelse av jämkade arbetslöshetsförmåner och förmåners enhetsuppgifter. Anmälning av förmånsenhet i regressituationer behandlas närmare i anvisningar Förmåner: återkrav och regress i avsnitt 4.8 Anmälning av förmånsenhet i regressituationer.

3.3 Anmälning av intjäningsperioden

Vid anmälning av inkomster till inkomstregistret med en anmälan om förmånsuppgifter, ska förmånsbetalaren alltid ange uppgiften Intjäningsperiod för inkomstslaget. Med intjäningsperiod avses den tidsperiod under vilken inkomsten flutit in. Prestationer som betalas samtidigt utifrån olika intjäningsperioder anmäls följaktligen i olika inkomstslagsspecifikationer. Som intjäningsperioden anmäls en faktisk, sammanhängande intjäningsperiod med en dags noggrannhet. Enbart en Intjäningsperiod-uppgift kan ges för varje anmält inkomstslag.

I vissa fall kan intjäningsperioden för en förmåns- eller pensionsinkomst vara väldigt lång, till exempel över ett år. Om intjäningsperioden för inkomsten omfattar flera år och uppgiften Förmånsenhet är en obligatorisk uppgift om förmånen, ska betalaren specificera intjäningsperioden per år genom att ange datagruppen Allmänna uppgifter om inkomstslaget separat för varje år.

Om en engångsprestation som betalats i förväg hänför sig till en icke-fastställd tidpunkt i framtiden, anmäls betalningsdagen för inkomsten som slutdatum för intjäningsperioden. Om den tidsperiod som avser inkomst av engångsnatur som betalas på förhand är känd, ska den anmälas som intjäningsperiod för inkomsten.

Inkomst som betalats som retroaktiv inkomst av engångsnatur ska hänföras med ett kalenderårs noggrannhet. Det rekommenderas att inkomstslagen för en retroaktiv prestation i alla situationer delas enligt kalenderåret. De årliga justeringarna och indexhöjningarna av förmånsbeloppet påverkar användningen av en uppgift, om det redogörs att beloppet på den meddelade inkomsten hänför sig till flera år. I följande avsnitt i anvisningen finns det en mer ingående beskrivning av anmälning av uppgiften Engångsersättning, i en situation där minste tre månader av intjäningsperioden för inkomsten infaller under det föregående skatteåret.

Om intjäningsperioden för inkomsten inte kan fastställas, meddelas betalningsdagen för prestationen som intjäningsperiod. De inkomster som saknar intjäningsperiod utgörs av till exempel de flesta ersättningar som betalas för tillfälliga eller bestående men ur personskadeförsäkringar. Till inkomstregistret samlas inte uppgifter om försäkringshändelser, såsom tidpunkter för en trafikskadad eller ett dödsfall, varför betalningsdagen för inkomsten anmäls som start- och slutdatum för intjäningsperioden i stället för dessa tidpunkter. Förfarandet är det samma för engångsförmåner såsom babypengar, begravningsunderstöd eller återköp av en försäkring.

Som intjäningsperiod för inkomstslag av avdragstyp anges alltid prestationens betalningsdag. Sådana inkomstslag är till exempel Förskottsinnehållning eller Källskatt. Betalningsdagen kan anges som intjäningsperiod även då en ogrundad förmån anmäls till inkomstregistret med inkomstslaget Ogrundad förmån. Närmare uppgifter om ogrundade förmåner finns under punkten Anmälan av ogrundad förmån och återkrav.

3.4 Anmälning av uppgiften Engångsersättning

Uppgiften Engångsersättning kan användas för tre olika ändamål:

 • sporadiska enstaka inkomster (så kallade egentliga engångsersättningar, till exempel begravningsunderstöd)
 • retroaktiva inkomster, där minst tre månader av intjäningsperioden för dessa hänför sig till det föregående skatteåret
 • Inkomster som utbetalas i förväg och som kumulerats under mer än ett år.

Uppgiften Engångsersättning anges för dessa inkomster till följd av att bland annat Skatteförvaltningen behöver uppgifterna för inkomstutjämningen (128 § i inkomstskattelagen) och periodiseringen av pensionsinkomst (112 § i inkomstskattelagen).

När det är fråga om en sporadisk enskild inkomst som inte upprepas, ska man utöver intjäningsperioden ange uppgiften ”Engångsersättning – Ja” för inkomstslaget. Intjäningsperioden för en sådan sporadisk prestation kan vara en dag eller till exempel ett år.

En engångsersättning är en prestation som i regel betalas endast en gång, inte upprepade gånger. Inkomst kan i vissa situationer utgöra en engångsersättning även om den senare skulle betalas på nytt. Det väsentliga är att en ny betalning inte är känd vid prestationens betalningstidpunkt eller något beslut om en ny betalning inte har fattats. Prestationer av fortlöpande karaktär, till exempel arbetslöshetsdagpenning eller partiell sjukdagpenning, är inte engångsersättningar, även om det tills vidare inte finns några uppgifter om följande utbetalning. Inkomstslag av avdragskaraktär, till exempel förskottsinnehållning eller utmätning, är inte engångsersättningar. En förmån som betalas en gång om året eller med andra regelbundna mellanrum utgör inte en engångsersättning, eftersom den betalas ut upprepade gånger. Vid betalning av dröjsmålsförhöjning används alltid uppgiften Engångsersättning på grund av att dröjsmålsförhöjningen till sin karaktär är en engångsersättning.

Uppgiften Engångsersättning ska användas vid betalning av retroaktiva inkomster, om inkomstens intjäningsperiod under tre månader eller en längre tid hänför sig till tidigare tidsperioder än skatteåret. Den tidsperiod som granskas kan bestå av enskilda månader eller en tidsperiod som sammanhängande inte uppgår till tre månader, men som överskrider denna gräns som en helhet betraktat. En retroaktiv inkomst fördelas enligt skatteåren och anmäls som två prestationer, om intjäningsperioden för den retroaktiva inkomsten hänför sig till både året före skatteåret (minst tre månader) och det innevarande skatteåret. Uppgiften Engångsersättning ska anges för båda prestationerna. Uppgiften Engångsersättning ska anges för båda prestationerna i en situation där förmånen för innevarande år i fortsättningen betalas som en kontinuerlig förmån.

För inkomster som betalats på förhand används uppgiften Engångsersättning, om den inkomst som betalas på förhand har flutit in under en tidsperiod som är längre än ett år. Med en tidsperiod som är längre än ett år avses här en tidsperiod som är minst 12 månader och en dag.

Vid återkrav av en prestation för vilken uppgiften Engångsersättning angetts, ska uppgiften anges också i samband med återkrav av prestationen. Uppgiften Engångsersättning ska anges också vid anmälning av rättelse av betalningen, om uppgiften funnits på den ursprungliga anmälan.

3.5 Anmälning av förmån som omfattas av löntagaravgifter

Från och med utbetalningsdagen 1.1.2023 anmäls inte avdrag av löntagaravgifter till inkomstregistret. Däremot anmäls till inkomstregistret det förskottsinnehållningspliktiga beloppet som kvarstår efter avdraget. Om betalningsdagen för inkomsten är 31.12.2022 eller tidigare, se anvisningen för anmälning av avdrag av löntagaravgifter i anvisningen för året i fråga. Välj rätt version av anvisningen enligt betalningsdag.

För inkomster som anmäls till inkomstregistret kan förmånsbeviljarens process även föranleda andra liknande kalkylmässiga avdrag. Sådana avdrag är exempelvis: FPA-avdrag och medverkandeavdrag. För sådana avdrag finns inga grunder med tanke på informationsanvändningen, och därför anmäls de heller inte till inkomstregistret.

Exempel 3: En inkomsttagare erhåller dagpenning på 110 euro per dag under tiden 29.2–6.3, sammanlagt för sju dagar. Prestationen betalas inkomsttagare 8.3. Från prestationen görs först ett FPA-avdrag på 65 procent (770 euro x 0,65 = 500,50 euro), därefter ett medverkandeavdrag på 50 procent (269,50 x 0,5 = 134,75 euro) och ett avdrag för löntagaravgifter på 4,4 procent (134,75 euro x 0,044 = 5,39 euro). Till inkomstregistret anmäls som det förskottsinnehållningspliktiga beloppet som kvarstår efter avdragen 129,36 euro (770 euro – 500,50 euro – 134,75 euro – 5,39 euro = 129,36 euro).

Exempel 3, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

08.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Dagtraktamente

Belopp

129.36

Intjäningsperiod  

Startdatum

29.02.20xx

Slutdatum

06.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

7

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (129,36 × 20%)

25.87

Intjäningsperiod  

Startdatum

08.03.20xx

Slutdatum

08.03.20xx

4 Andra anmälningssituationer 

4.1 En prestation som ska anmälas utifrån 28 a § i arvs- och gåvoskattelagen

När inkomstregistret används för anmälningar enligt 28 a § i arvs- och gåvoskattelagen (ArvsskatteL), ska man i anmälan, utöver inkomsttagaren (försäkringens förmånstagare), ange uppgifter om försäkringstagaren och försäkringsnumret eller en annan beteckning. I situationer där den prestation som ska anmälas till inkomstregistret är en gåva enligt ArvsskatteL 18 a §, är försäkringstagaren gåvogivaren. Om försäkraren inte är försäkrad i försäkringen i fråga, och det handlar om en anmälan som ska göras för arvsbeskattningen, anmäls uppgifterna om den försäkrade i datagruppen Försäkringstagarens uppgifter. Vid anmälning av ersättning för dödsfall eller begravningsunderstöd till inkomstregistret ges dock uppgifter om den försäkrade i datagruppen Uppgifter om försäkringstagaren också då prestationen grundar sig till exempel på en grupplivförsäkring som arbetsgivaren tecknat.

Genom att ange den preciserande uppgift som gäller arvs- och gåvobeskattningen för uppgiften Skatteplikt för förmånen, konstaterar förmånsbetalaren att inkomstslaget i fråga jämte uppgifter är en anmälan enligt 28 a § i arvs- och gåvoskattelagen. Om en del av samma betalningsprestation däremot är skattepliktig i inkomstbeskattningen, ska förmånsbetalaren anmäla den inkomstskattepliktiga delen som en separat inkomstslagsspecifikation med en annan uppgift om Skatteplikt för förmånen (t.ex. ”Skatteplikt för förmånen – Kapitalinkomst”).

Specifikationer ska ges enligt beskrivningen ovan också om en prestation i en anmälan som avses i 28 a § i ArvsskatteL utbetalas till panträttshavaren i stället för förmånstagaren (se också exempel 7). Uppgifter om den pantinnehavare som fungerar som ställföreträdande mottagare anmäls i datagruppen Avdrag. Som avdragstyp anges ”Avdrag som grundar sig på panträtt”, som uppgifter för ställföreträdande mottagare panträttshavarens uppgifter och som typ av ställföreträdande mottagare ”Annan betalningsmottagare” (exempel 7). Till exempel punkten Betalning av en förmån till en ställföreträdande mottagare i denna anvisning redogör närmare för betalning till en ställföreträdande mottagare.

Exempel 4: En förmånsbetalare betalar 1.6. en grupplivförsäkringsersättning jämte barnförhöjning till en förmånstagare efter en stipendiat (ddmmåå-1235) som avlidit 3.5. Grundbeloppet och barnförhöjningen i grupplivförsäkringsersättningen specificeras som egna inkomstslag på anmälan om förmånsuppgifter. Förmånsbetalaren använder på sin anmälan uppgiften ”Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in” som uppgift om Skatteplikt för förmånen.

Exempel 4, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grundbelopp

Belopp

11000.00

Skatteplikt för förmånen

Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

01.06.20xx

Uppgifter om försäkringen  
Försäkringstagarens identifierare  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1235

Försäkringens nummer eller annan identifierare

000-21-00

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Barnförhöjning

Belopp

7500.00

Skatteplikt för förmånen

Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

01.06.20xx

Uppgifter om försäkringen  
Försäkringstagarens identifierare  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1235

Försäkringens nummer eller annan identifierare

000-21-00

Exempel 5: En förmånsbetalare betalar 1.6. en förmån på 10 000 euro till en inkomsttagare. Inkomsten utgör i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst för inkomsttagaren. En anmälan i enlighet med 28 § i lagen om skatt på arv och gåva ska lämnas in till Skatteförvaltningen. Det är fråga om en sällsynt inkomst som beskattas både enligt inkomstskattelagen och lagen om skatt på arv och gåva. Förmånsbetalaren ska i sin anmälan ange som uppgift om Skatteplikt för förmånen uppgiften ”Kapitalinkomst och uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in”.

Exempel 5, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån)

Belopp

10000.00

Skatteplikt för förmånen

Kapitalinkomst och uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

01.06.20xx

Uppgifter om försäkringen  
Försäkringstagarens identifierare  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1235

Försäkringens nummer eller annan identifierare

000-21-00

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

3000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

01.06.20xx

Om förmånsbetalaren anger uppgiften Skatteplikt för förmånen "Kapitalinkomst" i stället för uppgiften Skatteplikt för förmånen ”Kapitalinkomst och uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in” samt bifogar den frivilliga datagruppen Uppgifter om försäkringen, förmedlas uppgifterna i datagruppen Uppgifter om försäkringen inte till Skatteförvaltningen.

Exempel 6 (en nära anhörig som förmånstagare): Personen A har avlidit, och försäkringsbolaget betalar med anledning av dödsfallet en försäkringsersättning på 17 000 euro. Hälften av ersättningen, 8 500 euro, betalas till panträttshavaren, dvs. banken. Dödsboet anges som inkomsttagare. Resten betalas senare till förmånstagaren. (Tabell 1.)

Exempel 6, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värde

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Livförsäkringsersättning

Belopp

8500.00

Skatteplikt för förmånen

Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

01.06.20xx

Uppgifter om försäkringen  
Försäkringstagarens identifierare  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Försäkringens nummer eller annan identifierare

000-21-15

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Livförsäkringsersättning

Avdragstyp

Avdrag som grundar sig på panträtt

Avdragsbelopp

8500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

01.06.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Typ av ställföreträdande mottagare

Annan

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

01.06.20xx

Försäkringsbolaget låter göra en släktutredning där det framgår att den återstående delen utbetalas till den avlidnes barn.

Som inkomsttagare anges den avlidnes barn. (Tabell 2.)

Exempel 6, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värde

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.07.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Livförsäkringsersättning

Belopp

8500.00

Skatteplikt för förmånen

Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.07.20xx

Slutdatum

01.07.20xx

Uppgifter om försäkringen  
Försäkringstagarens identifierare  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Försäkringens nummer eller annan identifierare

000-21-15

Exempel 7 (förmånstagaren av en försäkringsersättning är inte en nära anhörig): Personen A har avlidit, och försäkringsbolaget betalar med anledning av dödsfallet en försäkringsersättning på 17 000 euro. Hälften av ersättningen, 8 500 euro, betalas till panträttshavaren, dvs. banken. Dödsboet anges som inkomsttagare. Resten betalas senare till förmånstagaren. (Tabell 1.)

Exempel 7, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värde

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Livförsäkringsersättning

Belopp

8500.00

Skatteplikt för förmånen

Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

01.06.20xx

Uppgifter om försäkringen  
Försäkringstagarens identifierare  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-1234

Försäkringens nummer eller annan identifierare

000-21-15

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Livförsäkringsersättning

Avdragstyp

Avdrag som grundar sig på panträtt

Avdragsbelopp

8500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

01.06.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Typ av ställföreträdande mottagare

Annan

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

01.06.20xx

Försäkringsbolaget får reda på att resten den återstående delen betalas till den avlidnes guddotter som inte är en nära anhörig. Guddottern anges som inkomsttagare. (Tabell 2.)

Exempel 7, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värde

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.07.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Livförsäkringsersättning

Belopp

8500.00

Skatteplikt för förmånen

Kapitalinkomst

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.07.20xx

Slutdatum

01.07.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

2550.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.07.20xx

Slutdatum

01.07.20xx

4.2 Ersättningar som utbetalas till en inkomsttagare när utbetalningen av en förmån fördröjs

Om betalningen av en förmån dröjer, är det möjligt att till inkomsttagaren betala dröjsmålsränta som är oberoende av skattebemötandet av huvudprestationen och som ska beskattas som kapitalinkomst eller dröjsmålsförhöjning som i enlighet med 61 a § i inkomstskattelagen ska beskattas på samma sätt som huvudprestationen. Dröjsmålsränta hör inte till datainnehållet i inkomstregistret, utan den anmäls också i fortsättningen till Skatteförvaltningen med årsanmälan 7805r som innehåller ränteinkomster enligt ISkL. Dröjsmålsförhöjningar anmäls å sin sida till inkomstregistret genom att använda inkomstslagslaget för huvudprestationen på anmälan och den särskilda uppgiften ”Dröjsmålsförhöjning – Ja”.

Ibland är det också nödvändigt att betala dröjsmålsförhöjningar åtskilda från huvudprestationen, om till exempel huvudprestationen redan betalats och ett behov av att betala en förhöjning upptäcks senare. Också i så fall anmäls dröjsmålsränta med en anmälan enligt betalningsdagen. Huvudprestationen fastställs alltid utifrån inkomstslagets kod. Med uppgiften "Dröjsmålsförhöjning – Ja” anmäler man beloppet av dröjsmålsförhöjningen" anmäls dröjsmålsförhöjningens belopp. Vid betalning av dröjsmålsförhöjning används alltid uppgiften Engångsersättning på grund av att dröjsmålsförhöjningen till sin karaktär är en engångsersättning.

Exempel 8: Vårdbidrag betalas 2.6.2023 för den retroaktiva perioden 1.6.2022–31.12.2022 till ett belopp på 3 500 euro till en inkomsttagare. I detta samband betalas därtill 150 euro i dröjsmålsförhöjning från och med den dag då försäkringsbolaget senast borde ha betalat den första ersättningen och i sin helhet för tiden 28.7.2022–2.6.2023. Bägge prestationer är skattefri inkomst för inkomsttagaren. Eftersom dröjsmålsförhöjningen gäller för en tid som går längre tillbaka i tiden än tre månader före betalningsåret, anmäls den separat för åren 2022 och 2023.

Exempel 8, tabell 1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.06.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Vårdstöd

Belopp

3500.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

31.12.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Vårdstöd

Belopp

100.00

Dröjsmålsförhöjning

Ja

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

28.07.2022

Slutdatum

31.12.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Vårdstöd

Belopp

50.00

Dröjsmålsförhöjning

Ja

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

02.06.2023

4.3 Betalning av en förmån till en ställföreträdande mottagare

En ställföreträdande mottagare anmäls till exempel i regressituationer och i situationer där inkomsttagarens inkomst i sin helhet eller delvis betalas till en annan person än inkomsttagaren själv. I anmälan om förmånsuppgifter är det möjligt att som typ av ställföreträdande mottagare ange bland annat kommunen eller ett organ inom socialvården, arbetsgivaren eller Patientförsäkringscentralen. Alla typer av ställföreträdande mottagare har uppräknats i dokumentet Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter. Ur inkomstregistrets synvinkel  betraktas inte utsökningsmyndigheten och Skatteförvaltningen som ställföreträdande mottagare. Separata inkomstslag finns för posterna som betalas till dessa (utmätning, förskottsinnehållning).

Med koden för inkomstslaget för avdraget anmäls uppgiften om det ursprungliga inkomstslag som avdraget gäller. Om en del av inkomsten betalas till den ställföreträdande mottagaren utan att den hänför sig till något inkomstslag som tidigare betalats, används som inkomstslag för avdraget samma inkomstslag som för den inkomst som ska betalas. Intjäningsperioden i datagruppen Avdrag är ofta också densamma som för inkomstslaget för betalningen. Anmälning av avdrag har beskrivits i exempel 10. Som inkomstslag för avdraget används inkomstslaget för den inkomst som ska betalas också då förmånen betalas till arbetsgivaren. Det är inte av betydelse om den förmån som ska betalas till arbetsgivaren är en kontinuerlig eller retroaktiv prestation. Förfarandet är det motsvarande om det handlar om en engångsprestation som betalas till arbetsgivaren.

Om en andel betalas till en ställföreträdande mottagare och den hänför sig till ett inkomstslag som betalats tidigare (till exempel i regressituationer), används det inkomstslag som tidigare betalats som inkomstslag för avdraget. Som intjäningsperiod för datagruppen Avdrag anmäls intjäningsperioden för det inkomstslag som betalats tidigare, vilken kan vara en annan än perioden för det inkomstslag som ska betalas.

Om det inte finns en lämplig kod för inkomstslaget för avdraget, ska man som inkomstslag för avdraget använda antingen inkomstslaget Annan förmån eller Annan pension. En sådan situation kan uppstå t.ex. om avdraget hänför sig till ett sådant inkomstslag som tidigare betalats och som inte skulle ha anmälts till inkomstregistret (såsom utkomststöd eller en annan förmån av känslig karaktär).

Datagruppen Avdrag ska inte användas för anmälan av inkomsttagarens skuld (t.ex. obetalda försäkringspremier) eller kvittningar av levnadskostnaderna. Med avdragstyperna för datagruppen anmäls avdrag som betalats till en annan förmånsbetalare eller arbetsgivare. Om ett sådant avdrag görs på inkomsttagarens inkomst för vilket avdragstypen inte har listats, ska man överväga om avdraget ska anmälas till inkomstregistret. Avdragstyperna "Annat avdrag från skattepliktig inkomst" och "Annat avdrag från nettoinkomsten" ska endast användas för anmälan av sådana avdrag som nämnts i anvisningarna för förmånsuppgifter.

Exempel 9: En invalidpension på sammanlagt 3 000 euro från juni betalas utifrån 122 § i lagen om pension för arbetstagare till välfärdsområdet i stället för till inkomsttagaren. Först verkställs förskottsinnehållning på 600 euro utifrån den förmån som ska betalas. Därtill görs ett avdrag från nettoinkomsten av en utmätning på 100 euro enligt det betalningsförbud som utsökningsmyndigheten gett. Eftersom välfärdsområdet får det återstående beloppet på 2 300 euro, bildas inte alls inkomst som ska betalas till inkomsttagaren.

En anmälan om förmånsuppgifter görs ändå om inkomsten till inkomstregistret, eftersom hela prestationen på 3 000 euro är skattepliktig inkomst.

Exempel 9, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.06.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

3000.00

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Invalidpension

Avdragstyp

Betalningskrav (inte regressituation)

Avdragsbelopp

2300.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

30.06.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Typ av ställföreträdande mottagare

Kommun eller annat organ inom socialvården

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.06.20xx

Slutdatum

30.06.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

600.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.06.20xx

Slutdatum

02.06.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Utmätning

Belopp

100.00

Skatteförvaltningen använder uppgiften Avdragstyp för att dra en slutsats om avdraget påverkar beloppet på inkomsttagarens skattepliktiga inkomst. Om avdragstypen är till exempel ”OFLA- och LFöPL-indrivning”, riktar sig avdraget till nettobeloppet på inkomsten, men inte till beloppet på den skattepliktiga inkomsten.

Exempel 10: Invalidpension på 2 900 euro för juni betalas i stället för till inkomsttagaren till välfärdsområdet med stöd av 122 § i lagen om pension för arbetstagare. I samband med betalningen betalas dröjsmålsförhöjning på 100 euro. Även dröjsmålsförhöjningen betalas till välfärdsområdet och inte till inkomsttagaren. Förskottsinnehållning på 600 euro verkställs utifrån den förmån som ska betalas. Eftersom välfärdsområdet får det återstående beloppet på 2 300 euro, bildas inte alls inkomst som ska betalas till inkomsttagaren. En anmälan om förmånsuppgifter görs ändå om inkomsten till inkomstregistret, eftersom hela prestationen på 2 900 euro är skattepliktig inkomst.

Exempel 10, tabell 1/1
Uppgifter om materialet  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 

02.06.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

2900.00

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Invalidpension

Avdragstyp

Betalningskrav (inte regressituation)

Avdragsbelopp

2300.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

30.06.2022

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Typ av ställföreträdande mottagare

Kommun eller annat organ inom socialvården

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

30.06.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

100.00

Dröjsmålsförhöjning

Ja

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Invalidpension

Avdragstyp

Betalningskrav (inte regressituation)

Avdragsbelopp

80.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

30.06.2022

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Typ av ställföreträdande mottagare

Kommun eller annat socialvårdsorgan

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

30.06.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

620.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.06.2023

Slutdatum

02.06.2023

Exempel 11: En arbetstagare har drabbats av ett olycksfall i arbetet i slutet av augusti och hen har för september fått en lön för sjuktid på 2 050 euro. Försäkringsbolaget betalar den dagpenning som motsvarar lön för sjuktid ur arbetsolycksfallsförsäkringen direkt till arbetsgivaren. Från den dagpenning som betalats till arbetsgivaren görs inget avdrag av löntagaravgifter eller förskottsinnehållning. Den arbetstagarförmån som betalats till arbetsgivaren anmälas i anmälan om förmånsuppgifter på så sätt att arbetsgivaren anmäls som ställföreträdande mottagare av förmånen. Som inkomstslag för avdraget används inkomstslaget Dagpenning (arbetsolycksfallsförsäkring).

Försäkringsbolaget ger följande anmälan om prestationen till inkomstregistret (tabell 1):

Exempel 11, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.10.20xx

Uppgifter om betalaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1001000-9

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Dagpenning

Belopp

2050.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.09.20xx

Slutdatum

30.09.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

30

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Dagpenning

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

2050.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.09.20xx

Slutdatum

30.09.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234123-4

Typ av ställföreträdande mottagare

Arbetsgivare

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.09.20xx

Slutdatum

30.09.20xx

En månad efter olycksfallet i arbetet börjar försäkringsbolaget betala en dagpenning som grundar sig på årsförvärvet till den skadade själv. Arbetstagaren har lämnat in ett skattekort (10 %) till bolaget för betalningen av förmånen. Ett avdrag av löntagaravgifter enligt 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar görs från dagpenningen före förskottsinnehållningen (2 000 euro – 90 euro = 1 910 euro). Försäkringsbolaget anmäler till inkomstregistret 1 910 euro som det förskottsinnehållningspliktiga beloppet som kvarstår efter avdragen.

Försäkringsbolaget ger följande anmälan om prestationen till inkomstregistret (tabell 2):

Exempel 11, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.20xx

Uppgifter om betalaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1001000-9

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Dagpenning

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.10.20xx

Slutdatum

31.10.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

31

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp ((2 000 – 90) × 10 %)

191.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.20xx

Slutdatum

02.11.20xx

Intjäningsperioden och redovisningsperioden för den ursprungliga förmånen är inte alltid nödvändigtvis samma tidsperiod. Med redovisningsperiod avses tidsperioden då inkomsten redovisas för den ställföreträdande mottagaren eller tidsperioden då den ställföreträdande mottagaren haft rätt till inkomsten.

Exempel 12: En arbetspensionsanstalt har för avsikt att i maj bevilja pension till en inkomsttagare retroaktivt från och med 1.2. Den tidigare förmånsbetalaren har till inkomsttagaren betalat utkomststöd 1.2–31.3. och lägger fram ett betalningskrav gällande denna period för arbetspensionsanstalten. Arbetspensionsanstalten betalar 2.6. pension på sammanlagt 2000 euro för tiden 1.2–31.5. På grund av prioritetsordningen för betalning utbetalas dock inte till den tidigare förmånsbetalaren den pension som beviljats för hela den ovan nämnda perioden, utan enbart för perioden 1.2–31.5., för vilken en överlappande förmån betalats. I detta fall är intjäningsperioden för den ursprungliga förmånen 1.2–31.5. och redovisningsperioden 1.5–31.5.

Exempel 12, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.06.20xx

Uppgifter om betalaren  
Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Pension A

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

31.05.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

925.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

150.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.06.20xx

Slutdatum

02.06.20xx

4.4 Anmälning av en förmån som delvis är skattepliktig och delvis skattefri

I vissa fall har det föreskrivits att ett visst eurobelopp eller en viss procentuell andel av en förmån är skattefri utifrån skattelagstiftningen. Till inkomstregistret anmäls hela beloppet också på en sådan förmån, eftersom också dess skattefria del kan påverka fastställandet av grundläggande utkomststöd.

Om varje betalning av förmån partiellt är skattefri och partiellt skattepliktig, anmäls förmånen till inkomstregistret med två separata inkomstslagsspecifikationer. I uppgifterna om Skatteplikt för förmånen anmäls vilken av delarna som är skattefri och vilken som är skattepliktig. Sådana prestationer utgörs till exempel av så kallade engångspensioner. Om förmånsbetalaren gjort på så sätt att den till vissa delar först betalar den skattefria andelen av den skattefria inkomsten och först därefter den skattepliktiga inkomsten, ger den en anmälan enligt sin verksamhet.

Exempel 13: En förmånsbetalare betalar en försörjningspension på 855 euro varje månad till en anhörig till en person som avlidit i ett olycksfall i arbetet före år 1993. Enligt 80 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen är 3 400 euro av det årliga pensionsbeloppet skattefri ersättning. Förmånsbetalaren betalar de första 3 400 eurona till den anhörige skattefritt genom att använda uppgiften Skatteplikt för förmånen ”Skattefri” i anmälningarna av prestationerna till inkomstregistret. När gränsen för skattefrihet överskrids i april med 20 euro, anmäler förmånsbetalaren den skattepliktiga posten med en separat inkomstslagsspecifikation samt förskottsinnehållningen (5 %).

Förmånsbetalarens anmälan för april:

Exempel 13, tabell 1/1
Uppgifter om anmälan Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Försörjningspension

Belopp

835.00

Skatteplikt för förmånen

Skattefri

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Försörjningspension

Belopp

20.00

Skatteplikt för förmånen

Förvärvsinkomst

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

1.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.04.20xx

Slutdatum

05.04.20xx

Från anmälan för följande månad fram till december anmäler olycksfallsförsäkringsbolaget hela den månatliga prestationen som en skattepliktig prestation. Fram till december har till inkomstregistret sparats information om att 3 400 euro skattefri vårdnadspension och 6 860 euro skattepliktig underhållspension har betalats till inkomsttagaren.

De inlämnade anmälningarna ska korrigeras, om personen avlider innan den årliga gränsen för skattefri inkomst överskrids och förmånsbetalaren konstaterar att de inkomster som betalats till personen borde ha hanterats på ett annat sätt. Korrigeringen sker med ersättande anmälan, i vilken man på nytt anger betalda inkomstslag och ändrar uppgiften Skatteplikt för förmånen så att den motsvarar den korrekta identifieraren. Om förmånsbetalaren returnerar förskottsinnehållningar som under samma år verkställts till ett för högt belopp, ska man lämna in en ny anmälan om återbetalningen till inkomstregistret. I den nya anmälan anmäls återbetalningen som ett negativt belopp.

Exempel 14: En förmånsbetalare betalar kontinuerlig försörjningspension på 900 euro i månaden till en inkomsttagare. Förmånsbetalaren betalar ut inkomsten så att förskottsinnehållningen verkställs varje månad för den del av pensionen som överskrider 283,33 euro (3 400 / 12 mån. = 283,33). Inkomsttagaren har lämnat in ett skattekort (15 %) för betalningen av förmånen. Inkomsttagaren avlider under året, och förmånsbetalningen upphör efter mars. Eftersom de prestationer som i januari–mars har betalats till inkomsttagaren inte har överskridit den årliga gränsen för skattefri inkomst, har förmånsbetalaren för avsikt att returnera det förskottsinnehållningsbelopp som verkställts av inkomsttagaren till ett för högt belopp. Förskottsinnehållning som betalats under samma år kan returneras till inkomsttagaren. Anmälningarna för januari–mars ska korrigeras så att de motsvarar den uppgift som förmånsbetalaren har avsett.

Förmånsbetalarens anmälan för januari (motsvarande anmälningar har lämnats in för februari och mars) (tabell 1):

Exempel 14, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Försörjningspension

Belopp

283.33

Skatteplikt för förmånen

Skattefri

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Försörjningspension

Belopp

616.67

Skatteplikt för förmånen

Förvärvsinkomst

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

92.50

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.01.20xx

Slutdatum

02.01.20xx

Förmånsbetalarens anmälan om returnering av förskottsinnehållningar (tabell 2):

Exempel 14, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

20.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

CCC

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

-277.50

Intjäningsperiod  

Startdatum

20.04.20xx

Slutdatum

20.04.20xx

De tidigare inlämnade anmälningarna för januari–mars ska korrigeras så att informationsanvändarna får rätt information om hur den utbetalda inkomsten har hanterats beskattningsmässigt av förmånsbetalaren i sin egen process. Eftersom förskottsinnehållning har verkställts på inkomsten i januari, får den inte raderas från anmälan, utan uppgifterna om betalningen ska anmälas så som de verkställdes: (Tabell 3.)

Exempel 14, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Försörjningspension

Belopp

900.00

Skatteplikt för förmånen

Skattefri

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

92.50

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.01.20xx

Slutdatum

02.01.20xx

4.5 I beskattningen ändras en förmån till pension då över ett år har gått från att skadan inträffade

Vissa förmåner betraktas som pension i beskattningen när ett år har förflutit sedan skadan uppkommit, även om förmånsbetalaren inte fattar ett separat pensionsbeslut. Innan ett år har förflutit anmäls förmånen till inkomstregistret med inkomstslaget för den utbetalda förmånen (till exempel Ersättning för inkomstbortfall) och beskattas enligt detta. När ett år har förflutit och förmånen med tanke på beskattningen omvandlats till pension anmäls denna till inkomstregistret med motsvarande inkomstslag för pensionen (till exempel Ersättning för inkomstbortfall när mer än ett år förflutit sedan skadan). Utifrån inkomstslaget kan beskattningen verkställas på rätt sätt.

Denna praxis gäller exempelvis den ersättning för inkomstbortfall som utbetalas på basis av en trafikförsäkring och en patientförsäkring och som i beskattningen betraktas som pension när ett år har förflutit sedan skadan, även om inget pensionsbeslut har fattats. Prestationen kan vara pension också tidigare, om ett separat beslut fattats om detta. I detta fall skulle ersättningen anmälas efter beslutet med ett pensionsinkomstslag, till exempel Invalidpension (trafikförsäkring). 

Exempel 15: En förmånsbetalare betalar till inkomsttagaren en ersättning för inkomstbortfall som grundar sig på trafikförsäkringen för perioden 1.1.−31.12. Ersättning för inkomstbortfall betalas för en skada som uppkommit 1.1. Innan ett år har förflutit sedan skadan uppkom anmäls ersättningen som en ersättning för inkomstbortfall till inkomstregistret.

Förmånsbetalarens anmälan för december (anmälningar har lämnats in för de övriga månaderna i året) (tabell 1):

Exempel 15, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.12.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ersättning för inkomstbortfall

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.12.20xx

Slutdatum

31.12.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

31

En ersättning för inkomstbortfall som betalas på basis av en trafikförsäkring har i beskattningspraxisen betraktats som pension när ett år har förflutit sedan datum för skadan, även om ett pensionsbeslut inte har fattats. När ett år har förflutit sedan skadan anmäls prestationen i de följande nya anmälningarna med inkomstslaget Ersättning för inkomstbortfall som ska betraktas som pension när mer än ett år har förflutit sedan skadan. De tidigare anmälningarna korrigeras inte.

Förmånsbetalarens anmälan för januari (tabell 2):

Exempel 15, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ersättning för inkomstbortfall när mer än ett år förflutit sedan skadan

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

31.01.2024

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

31

Inkomsten skulle efter ett pensionsbeslut ha anmälts till inkomstregistret med inkomstslaget Invalidpension, om beslutet hade fattats innan förmånen utbetalats ett år.

4.6 Inkomsten ändras retroaktivt, och en tidigare utbetald förmån beaktas som en delprestation

I vissa situationer kan en tidigare utbetald inkomst ändras retroaktivt, men det är inte fråga om en ogrundad förmån eller regress. För inkomsttagaren fattas ett beslut om en ny förmån som åtminstone partiellt beviljas för samma period som den tidigare utbetalda förmånen. En tidigare utbetald förmån beaktas som en delprestation för en förmån som utbetalas senare. Inkomsttagaren har haft rätt till prestationen som hen fått tidigare, och därför har inkomsten varit korrekt vid betalningstidpunkten. Det anmälda inkomstslaget ändras således inte, eftersom inkomsten beskattas enligt det ursprungligen anmälda inkomstslaget. Uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget får med andra ord inte användas om inkomstslaget ursprungligen anmälts fel och måste korrigeras. Uppgiften används endast när man anmäler en inkomst som ändrats retroaktivt.

Denna situation uppstår till exempel om en inkomsttagare som får partiell förtidsålderspension beviljas invalidpension, arbetskarriärpension eller ålderspension för samma period för vilken partiell förtidsålderspension redan utbetalats. Tidigare utbetald förtidsålderspension beaktas som delprestation för pension som beviljas senare.

Retroaktiv ändring av inkomst anmäls med en ersättande anmälan till inkomstregistret. För det ursprungliga inkomstslaget ges uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget, och som värde antecknas den nya koden för inkomstslaget. På detta sätt får informationsanvändarna information om att den tidigare utbetalda inkomsten har beaktats som delprestation för den senare prestationen. Inkomsten beskattas dock enligt det ursprungliga inkomstslaget, och därför får inte det ursprungliga inkomstslaget ändras i dessa situationer.

Exempel 16: En inkomst ändras retroaktivt, då den ursprungliga förmånen är mindre än den nya förmånen

Till en inkomsttagare utbetalas från och med 1.1.2023 en partiell förtidsålderspension på 1 200 euro varje månad fram till 28.2.2024. I tabell 1 har en ny anmälan lämnats in för mars 2023. Motsvarande anmälningar har lämnats in för de övriga betalningsmånaderna.

Exempel 16, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Belopp

1200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

240.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

En inkomsttagare beviljas invalidpension 2.2.2024 på så sätt att startdatumet för invalidpensionen är 1.3.2021 och beloppet av pensionen uppgår till 2 200 euro varje månad. Förmånsbetalaren anmäler ändringen med en ersättande anmälan till inkomstregistret. Betalaren uppger för det ursprungliga inkomstslaget uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget”, och som värde för detta inkomstslag Invalidpension. I tabell 2 visas en ersättande anmälan för mars. Betalaren korrigerar på motsvarande sätt anmälningarna som hänför sig till tiden efter 1.3.2023.

Exempel 16, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2023

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Invalidpension

Belopp

1200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.03.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

240.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

01.03.2023

Den senare beviljade invalidpensionen är högre än den partiella förtidsålderspensionen, och därför ska betalaren anmäla differensen med en ny anmälan för de överlappande betalningsperioderna 1.3.2023−31.12.2023 och 1.1.2024−28.2.2024 (Tabell 3). Beloppen som hänför sig till olika kalenderår ska anmälas som två prestationer.

Till inkomsttagaren betalas differensen mellan invalidpensionen och den partiella förtidsålderspensionen (2 200 euro - 1 200 euro = 1 000 euro) för perioden 1.3−31.12.2023, dvs. 10 månader (totalt 10 000 euro). Dessutom betalas differensen för perioden 1.1.2024−28.2.2024, dvs. 2 månader (totalt 2 000 euro). Till inkomsttagaren betalas totalt 12 000 euro, och på detta belopp en förskottsinnehållning på 20 %, dvs. 2 400 euro. (Tabell 3.)

Exempel 16, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.02.2024

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

18

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

10000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.2023

Slutdatum

31.12.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

2000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.2024

Slutdatum

28.02.2024

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

2400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.02.2024

Slutdatum

03.02.2024

Den retroaktiva ändringen av en inkomst anmäls med en ersättande anmälan till inkomstregistret också då den inkomst som tidigare anmälts med ett inkomstslag anmäls med två olika inkomstslag på grund av att inkomsten ändrats. För det ursprungliga inkomstslaget ges uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget, och som värde antecknas de nya koderna för inkomstslaget. På detta sätt får informationsanvändarna information om att den tidigare utbetalda inkomsten har beaktats som delprestation för senare prestationer. Inkomsten beskattas dock enligt det ursprungliga inkomstslaget, och därför får inte det ursprungliga inkomstslaget ändras i dessa situationer.

Exempel 17: En inkomst som tidigare anmälts med ett inkomstslag anmäls med två inkomstslag, det belopp som ska betalas ut ändras inte.

Delinvalidpension betalas månatligen till en inkomsttagare för intjäningsperioderna 1.3–31.3. och 1.4–30.4. Delinvalidpensionen betalas till ett belopp på 1 300 euro per månad, på vilket förskottsinnehållning på 20 % verkställts.

I tabell 1 har en ny anmälan lämnats in för mars. Motsvarande anmälningar har lämnats in för de övriga betalningsmånaderna.

Exempel 17, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Delinvalidpension

Belopp

1300.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

260.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

Rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg beviljas retroaktivt till en inkomsttagare för samma tid. Beloppet på rehabiliteringsstödet är 1 000 euro, och rehabiliteringstillägget uppgår till 300 euro i månaden. Följaktligen bildas inte mer att betala för inkomsttagaren för den retroaktiva tiden. Förmånsbetalaren anmäler ändringen med en ersättande anmälan till inkomstregistret. Betalaren anger uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget för det ursprungliga inkomstslaget och rehabiliteringsstöd som värde för detta. Därtill anmäler betalaren det ursprungliga inkomstslaget på nytt med en ersättande anmälan och anger uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget för inkomstslaget och därtill rehabiliteringstillägg som värde.

I tabell 2 visas den ersättande anmälan som ska lämnas in för mars. Betalaren korrigerar på motsvarande sätt anmälningarna som hänför sig till tiden efter 1.3.

Exempel 17, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Delinvalidpension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Rehabiliteringsstöd

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Delinvalidpension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Rehabiliteringstillägg

Belopp

300.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

260.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

Retroaktiv ändring av inkomst anmäls med en ersättande anmälan till inkomstregistret också då inkomst som tidigare anmälts med två olika inkomstslag anmäls med ett inkomstslag på grund av att inkomsten ändrats. För det ursprungliga inkomstslaget ges i så fall uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget, och som värde antecknas den nya koden för inkomstslaget.

Exempel 18: En inkomst som tidigare anmälts med två inkomstslag anmäls med ett inkomstslag, det belopp som ska betalas ut ändras inte.

Rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg betalas månatligen till inkomsttagaren för tiden 1.3–30.4. Rehabiliteringsstöd betalas till ett belopp på 1 000 euro per månad och rehabiliteringstillägget uppgår till 300 euro. Förskottsinnehållning på 20 % verkställs på den utbetalda prestationen.

I tabell 1 har en ny anmälan lämnats in för mars. Betalaren lämnar in en motsvarande anmälan för april.

Exempel 18, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringsstöd

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringstillägg

Belopp

300.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

260.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

En inkomsttagare beviljas partiell förtida ålderspension 14.5. på så sätt att startdatumet för den partiella förtida ålderspensionen är 1.3. och ett belopp på 1 300 euro betalas för den varje månad. Förmånsbetalaren anmäler ändringen med en ersättande anmälan till inkomstregistret. Betalaren anger för det ursprungliga inkomstslaget uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget, och som värde för detta inkomstslag Partiell förtida ålderspension.

I tabell 2 visas den ersättande anmälan som ska lämnas in för mars. Betalaren korrigerar anmälan för april på motsvarande sätt.

Exempel 18, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringsstöd

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Partiell förtida ålderspension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringstillägg

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Partiell förtida ålderspension

Belopp

300.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

260.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

Exempel 19: En inkomst som tidigare anmälts med ett inkomstslag anmäls med två inkomstslag, det belopp som ska betalas ut ändras inte

Partiellt rehabiliteringsstöd betalas till en inkomsttagare för intjäningsperioderna 1.3–31.3. och 1.4–30.4. Det partiella rehabiliteringsstödet betalas månatligen till ett belopp på 1 000 euro, på vilket förskottsinnehållning på 20 % verkställs.

I tabell 1 har en ny anmälan lämnats in för mars. Betalaren lämnar in en motsvarande anmälan för april.

Exempel 19, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiellt rehabiliteringsstöd

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

Rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg beviljas retroaktivt till en inkomsttagare för samma tid. Rehabiliteringsstöd betalas till ett belopp på 2 000 euro per månad och rehabiliteringstillägg till ett belopp på 660 euro per månad. Förmånsbetalaren anmäler ändringen med en ersättande anmälan till inkomstregistret. Betalaren anger för det ursprungliga inkomstslaget uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget och som värde för detta inkomstslag Rehabiliteringsstöd.

I tabell 2 visas en ersättande anmälan för mars. Betalaren korrigerar anmälan för april på motsvarande sätt.

Exempel 19, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiellt rehabiliteringsstöd

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Rehabiliteringsstöd

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

Eftersom beloppet på det partiella rehabiliteringsstöd som betalats tidigare är mindre än det sammanlagda beloppet på det rehabiliteringsstöd och det rehabiliteringstillägg som beviljats för samma tid, betalas differensen mellan dessa (2 x 2 000 + 2 x 660 − 2 000 = 3 320 euro) till inkomsttagaren för tiden 1.3−30.4., det vill säga för två månader. Prestationen betalas 15.4. och förskottsinnehållning på 20 % verkställs på denna. (Tabell 3.)

Exempel 19, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

18

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringsstöd

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringstillägg

Belopp

1320.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

664.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.04.20xx

Slutdatum

15.04.20xx

Exempel 20: Ersättning för inkomstbortfall ändras till pension och endast den första förmånen inkluderar ett avdrag av löntagaravgifter

Prestationsbetalaren har betalat inkomsttagaren 1 500 euro per månad i ersättning för inkomstbortfall som baserar sig på en trafikförsäkring under perioden 1–31.3. På inkomsten har verkställts förskottsinnehållning på 20 procent och ett avdrag av löntagaravgifter på 65,10 euro har gjorts (4,34 procent av bruttobeloppet). Till inkomstregistret anmäls det förskottsinnehållningspliktiga beloppet som kvarstår efter avdragen (1 500 euro – 65,10 euro = 1 434,90 euro).

I tabell 1 visas en anmälan om inkomstbortfall för mars.

Exempel 20, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ersättning för inkomstbortfall

Belopp

1434.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (1434,00× 20%)

286.80

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

Senare beviljas inkomsttagaren retroaktivt invalidpension för samma period. Inkomsttagaren kan inte få både ersättning för inkomstbortfall och invalidpension som betalas på basis av en trafikförsäkring på varandra. I denna situation kan inte ett regressförfarande tillämpas, vilket innebär att en ändring av inkomstslaget anmäls till inkomstregistret med uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget.

Betalaren uppger uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget som tilläggsuppgift för det ursprungliga inkomstslaget och anger Invalidpension som värde för detta. Inkomstbeloppet som ska betalas ändras inte. Från invalidpensionen dras inte av löntagaravgifter på samma sätt som från tidigare beviljad ersättning av inkomstbortfall och därför återbetalar betalaren löntagaravgifterna till inkomsttagaren och lämnar ännu en separat, ny anmälan om dessa (tabell 3).

I tabell 2 visas en ersättande anmälan för mars.

Exempel 20, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ersättning för inkomstbortfall

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Invalidpension

Belopp

1434.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (1434,00× 20%)

286.80

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

Förmånsbetalaren återbär den andel av löntagaravgifterna som återkrävts från ersättningen för inkomstbortfall till inkomsttagaren, eftersom invalidpension inte är en förmån som är underställd löntagaravgifter.

I tabell 3 finns en ny anmälan om andelen löntagaravgifter.

Exempel 20, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

2

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

66.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

13.20

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

Exempel 21: Rehabiliteringspenning ändras till invalidpension, belopp att betala ändras

Inkomsttagaren har betalats 1 500 euro per månad i rehabiliteringspenning under tiden 1.8–30.9.

28.9. ges ett nytt beslut och inkomsttagaren beviljas en fortlöpande invalidpension retroaktivt från 1.8. Pensionens belopp uppgår till 1 000 euro per månad. Förmånsbetalaren är densamma i båda förmånerna.

Pensionsbolaget betalar inte rehabiliteringspenning och invalidpension för samma tid på varandra. I denna situation kan inte ett regressförfarande tillämpas, vilket innebär att en ändring av inkomstslaget anmäls till inkomstregistret med uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget.

I tabell 1 visas anmälan om rehabiliteringspenning för augusti, 1 500 euro. För september ges en motsvarande anmälan.

Exempel 21, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

07.08.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Förmånstagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning (arbetspension)

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.20xx

Slutdatum

31.08.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

150.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

7.8.20xx

Slutdatum

7.8.20xx

Ett nytt beslut om invalidpension fattas 28.9. och det gäller retroaktivt från 1.8. Betalaren ska ge ersättande anmälningar för augusti och september. Betalaren uppger med en ersättande anmälan för det ursprungliga inkomstslaget uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget och som värde för detta Invalidpension. Samtidigt korrigerar betalaren beloppet till 1 000 euro och anmäler 500 euro som en ogrundad förmån.

Exempel 21, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

07.08.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Förmånstagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Invalidpension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.20xx

Slutdatum

31.08.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning

Belopp

500.00

Ogrundad förmån

Ja

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

150.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

07.08.20xx

Slutdatum

07.08.20xx

I tabell 3 visas en anmälan om återkrav av en ogrundad förmån som betalades i augusti. En motsvarande anmälan ska ges om återkravet av en ogrundad förmån för september när inkomsten har återkrävts.

Exempel 21, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.10.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Förmånstagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning

Belopp

500.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

01.10.20xx

Förskottsinnehållning på återbetalning

50.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

07.08.20xx

Startdatum

01.08.20xx

Slutdatum

31.08.20xx

Exempel 22: Rehabiliteringspenning ändras till partiell rehabiliteringspenning, belopp att betala ändras

Rehabiliteringspenning baserat på pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) har betalats ut till inkomsttagaren till ett belopp av 2 310,40 euro i månaden mellan den 1 januari och den 31 maj 20xx. Förskottsinnehållning på 10 procent har verkställts på inkomsten. I slutet av maj läggs dock märke till att inkomsttagaren endast borde ha haft rätt till partiell rehabiliteringspenning, som uppgår till 1 155,20 euro i månaden. Därmed har man under fem månader betalat ut 5 776,00 euro för mycket i pension. Felet korrigeras i juni när man börjar betala ut en partiell rehabiliteringspenning till inkomsttagaren. Den tidigare utbetalda rehabiliteringspenningen beaktas som en delprestation för den partiella rehabiliteringspenningen.

I tabell 1 visas den ursprungliga anmälan om den rehabiliteringspenning som hade betalats ut i maj.

Exempel 22, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Förmånstagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning (lagstadgad arbetspensionsförsäkring)

Belopp

2310.40

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.05.20xx

Slutdatum

31.05.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

231.04

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.05.20xx

Slutdatum

05.05.20xx

Eftersom inkomsttagaren endast har rätt till partiell rehabiliteringspenning, utgör hälften av rehabiliteringspenningen en ogrundad förmån för förmånstagaren. Den tidigare utbetalda prestationen beaktas dock som en delprestation för den partiella rehabiliteringspenningen. Felet korrigeras i juni. I en ersättande anmälan anges för delprestationen uppgiften Inkomstslag har ändrats, ny kod för inkomstslaget. Överbetalningen anmäls som ogrundad förmån. I tabell 2 visas den ersättande anmälan om den rehabiliteringspenning som hade betalats ut i maj. Motsvarande ändringar görs även i anmälningarna för januari–april: 

Exempel 22, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Förmånstagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning (lagstadgad arbetspensionsförsäkring) 

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Partiell rehabiliteringspenning (lagstadgad arbetspensionsförsäkring) 

Belopp

1155.20

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.05.20xx

Slutdatum

31.05.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning (lagstadgad arbetspensionsförsäkring)

Belopp

1155.20

Ogrundad förmån

Ja

Startdatum 01.05.20xx
Slutdatum 31.05.20xx
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

231.04

Intjäningsperiod  

Startdatum

0.05.20xx

Slutdatum

05.05.20xx

Prestationsbetalaren återkräver prestationen till för högt belopp på faktura och lämnar en normal anmälan om återkravet till inkomstregistret. Återkravsituationer har behandlats mer ingående i anvisningen Förmåner – Återkrav och regress.

Det är viktigt att observera att de bestämmelser som betalaren tillämpar bestämmer när man på anmälan tillämpar återkrav och ogrundad förmån, ett regressförfarande och uppgiften Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget. Om inkomsten ändras retroaktivt så att förmånstagaren inte längre har rätt till den ursprungliga förmånen, ska prestationen till för högt belopp anmälas som ogrundad förmån. 

4.7 Anmälning av försäkringsförlust till inkomstregistret

Till inkomstregistret anmäls med en anmälan om förmånsuppgifter följande uppgifter relaterade till en frivillig försäkring (inklusive kapitaliseringsavtal): skattepliktiga prestationer som betalats ut utifrån en frivillig försäkring, belopp på utbetalda prestationer vilka ska räknas in i den skattepliktiga inkomsten och avdragbara förluster i beskattningen. Försäkringsprestationer eller -förluster som hänför sig till jord- och skogsbruk eller näringsverksamhet anmäls dock inte. 

Avdragbara förluster i beskattningen anmäls till inkomstregistret med följande inkomstslag:

 • Förlust av ett kapitaliseringsavtal (1389)
 • Förlust av en sparlivförsäkring, sparbelopp (1387)
 • Förlust av en sparlivförsäkring, återköpsbelopp (1388)
 • Förlust av ett försäkringsavtal (1396)
 • Förlust av en tidsbunden frivillig pensionsförsäkring (1397).

En eventuell förlust anmäls till inkomstregistret inom fem dagar från det att det sparbelopp som fås ur försäkringen eller livförsäkringsersättningens slutliga belopp klarnar efter att försäkringen upphört. Den utsatta tiden för att anmäla uppgifterna är den samma, trots att det redan tidigare är känt att försäkringen är förlustbringande. I samband med anmälning av en försäkring anges alltid uppgiften Engångsersättning för inkomstslaget.

När man anmäler förlust uppges alltid som betalningsdag för prestationen slutdatumet för försäkringsavtalet. Förlusten är avdragbar för försäkringstagaren under det år då försäkringsavtalet upphör, varför försäkringsavtalets slutdatum ska meddelas som betalningsdag för prestationen, så att förlusten hänförs till rätt skatteår.

Uppstår förlusten på grund av en livförsäkring varierar prestationens beskattningsbehandling och uppgifterna som ska anmälas till inkomstregistret enligt situationen. Beskattningen och anmälan påverkas huruvida inkomsttagaren är försäkringstagaren, en inkomsttagare som nämns i 34 § i inkomstskattelagen eller en utomstående person.

I dokumentet Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna beskrivs närmare varje inkomstslag och hur man anmäler dem till inkomstregistret.

När försäkringen förfaller och den ger upphov till förluster anmäls till inkomstregistret utöver förlusten även beloppet av det skattefria kapital som betalats som förlust till försäkringstagaren. Förlusten beräknas så att man från de ersättningar som erhållits från försäkringen drar av de avgifter som försäkringstagaren betalat. Förlust anmäls alltid, även om ersättningsbeloppet är mindre än 100 procent av besparingarna. Beloppet av det skattefria kapitalet anmäls i sin helhet. I anmälan gällande kapitalet antecknas som prestationens betalningsdag den dag då kapitalet betalas.

Försäkringens förlust och det skattefria kapitalet som betalats till försäkringstagaren anmäls vanligtvis till inkomstregistret med olika anmälningar. Detta gör man så att man för förlusten anger försäkringsavtalets slutdatum som betalningsdagen på anmälan, men för kapitalet den faktiska betalningsdagen. Också prestationerna kan anmälas med samma anmälan, om deras betalningsdag är densamma. Om betalningsdagar inte är desamma ska man alltid lämna in två separata anmälningar.

Exempel 23: En specialsituation, där den livförsäkringsersättning som ska betalas ut med anledning av ett dödsfall ur en sparlivförsäkring uppgår till 105 % av försäkringens sparbelopp
 
Person A avlider 1.1. och en ersättning betalas till hans barn B ur hans sparlivförsäkring. Ersättningsbeloppet är enligt försäkringsvillkoren 105 % av försäkringens sparbelopp. Försäkringens sparbelopp är 10 000 euro. Beloppet på de betalda försäkringspremierna är 11 000 euro, varför försäkringen är förlustbringande. Beloppet på den ersättning som ska betalas med anledning av dödsfallet är 10 500 euro. Uppgifter anmäls enligt följande till inkomstregistret (tabell 1): 

Exempel 23, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

XX

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Livförsäkringsersättning (sparlivförsäkring)

Belopp

10500.00

Skatteplikt för förmånen

Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

31.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Den förlust som orsakas för dödsboet efter A anmäls med inkomstslaget Förlust av en sparlivförsäkring, sparbelopp (1387). Som förlustbelopp anmäls 500 euro (10 500 – 11 000 = –500 euro). (Tabell 2.)

Exempel 23, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

YY

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förlust av en sparlivförsäkring, sparbelopp

Belopp

500

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

31.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Exempel 24: En försäkring slutar med förlust, förmånstagaren är en annan än försäkringstagaren

Försäkringstagaren har tecknat en sparlivförsäkring. Den försäkrade avlider och försäkringen slutar med förlust. Livförsäkringens förmånstagare är gudbarn till den försäkrade och inte nära anhörig till den försäkrade. Beloppet på livförsäkringsbeloppet motsvarar beloppet på försäkringsbesparingen.

Den försäkrade avlider 31.1. Det slutliga förlustbeloppet klarnar 11.2., då andelarna i placeringsobjekten i försäkringen löses in. Den slutliga beräkningen av förlusten görs 11.2. och 2 000 euro fastställs som förlustbelopp.

Förlustandelen på 2 000 euro fastställs för försäkringstagarens dödsbo. Förlusten dras av från dödsboets skattepliktiga kapitalinkomster i beskattningen år.

När förlusten anmäls till inkomstregistret, antecknas försäkringstagaren som inkomsttagare. Som förlustbelopp anmäls 2 000 euro och som inkomstslag Förlust av en sparlivförsäkring, sparbelopp (1387). Som betalningsdag för prestationen anmäls den dag då den försäkrade avlidit, det vill säga 31.1. 

Förlusten ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar från det att beräkningen av den slutliga förlusten gjorts, det vill säga 11.2. + 5 dagar (tabell 1).

Exempel 24, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förlust av en sparlivförsäkring, sparbelopp

Belopp

2000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

31.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

I exempelsituationen uppgår andelen för det placerade kapitalet till 40 000 euro. Det livförsäkringsbelopp som ska betalas efter förlusten uppgår till 38 000 euro, som betalas till den försäkrades gudbarn, det vill säga till förmånstagaren, 15.2. Prestationsbetalaren anmäler betalningen av försäkringsbeloppet till inkomstregistret (tabell 2).

Exempel 24, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Livförsäkringsersättning (sparlivförsäkring)

Belopp

38000.00

Skatteplikt för förmånen

Kapitalinkomst

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.02.20xx

Slutdatum

15.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

11400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.02.20xx

Slutdatum

15.02.20xx

Exempel 25: En försäkring slutar med förlust, sparbeloppet betalas till försäkringstagaren

En försäkringstagare har tecknat en sparlivförsäkring och försäkringen upphör 31.1.

Försäkringen slutar med förlust och förlusten uppgår till 2 000 euro. Beräkningen av förlusten görs på försäkringens slutdag 31.1. Försäkringens sparbelopp på 38 000 euro betalas 15.2. till försäkringstagaren, då hen överlämnat de uppgifter som behövs för ersättningen, såsom kontonumret. Försäkringspremier på 40 000 euro har betalats till försäkringen och partiella återköp har inte tidigare gjorts från försäkringen.

När förlusten anmäls till inkomstregistret, antecknas försäkringstagaren som inkomsttagare. Som förlustbelopp anmäls 2 000 euro och som inkomstslag Förlust av en sparlivförsäkring, sparbelopp (1387). Som betalningsdag för prestationen anmäls slutdatumet för försäkringen, det vill säga 31.1. Förlusten ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar från det att den slutliga beräkningen av förlusten gjorts, det vill säga 31.1. + 5 dagar.

Exempel 25, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förlust av en sparlivförsäkring, sparbelopp

Belopp

2000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

31.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

5 Korrigering av förmånsuppgifter i inkomstregistret

5.1 Allmänt om korrigering av uppgifter

Enligt 4 § i lagen om inkomstdatasystemet ansvarar förmånsbetalaren för riktigheten hos och korrigeringen av uppgifter till inkomstregistret. Om en felaktig uppgift i inkomstregistret baserar sig på förmånsbetalarens anmälan, ska inkomsttagaren yrka på att förmånsbetalaren i fråga korrigerar uppgiften. Förmånsbetalaren är således skyldig att korrigera felaktiga uppgifter som denne anmält.

I inkomstregistret korrigeras uppgifter genom ersättande förfarande. Detta innebär att man korrigerar den ursprungliga anmälan så att alla uppgifter i anmälan anges på nytt, varvid anmälan utöver nya och ändrade uppgifter dessutom innehåller de korrekta uppgifterna i den ursprungliga anmälan. En ersättande anmälan görs för anmälan för den betalningsdag där felet finns.

Om åtgärdstypen är ”Ny anmälan” ersätter anmälan inte en tidigare anmälan. Eftersom samma inkomsttagare kan ha flera gällande anmälningar för samma betalningsdag, måste man kunna hänföra korrigeringen till rätt anmälan. Därför hänförs korrigeringarna till rätt anmälan med anmälningsreferensen. I samband med en ny anmälan får förmånsbetalaren alltid en anmälningsreferens för inkomstregistret, med vilken korrigeringen hänförs till rätt anmälan. Förmånsbetalaren kan vid korrigering också använda sin egen anmälningsreferens som den skapat själv, om inkomstregistrets anmälningsreferens inte kan användas. Förmånsbetalarens anmälningsreferens ska anges när en ny anmälan lämnas in via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten. 

Till inkomstregistret anmäls de prestationsbetalningar som betalats 1.1.2021 och därefter samt korrigeringar av dessa inkomster. Korrigeringarna anmäls inte till inkomstregistret, om man 2021 eller därefter korrigerar betalningar som gjorts före 2021. Korrigeringar av uppgifter om betalningar som gjorts tidigare än 1.1.2021 görs direkt till respektive informationsanvändare. Däremot anmäls betalningar som återkrävts 1.1.2021 eller därefter till inkomstregistret även om den ursprungliga inkomsten betalats före 2021.

De uppgifter som lämnats in till inkomstregistret lagras i inkomstuppgiftssystemet i tio år från början av det år som följer det år då uppgifterna lagrats. Uppgifterna i inkomstregistret kan administreras och korrigeras så länge som de sparas där.

5.2 Ersättning eller makulering av inlämnade anmälningar om förmånsuppgifter

I inkomstregistret görs korrigeringar av uppgifter i allmänhet med en ersättande anmälan. Man har dock identifierat situationer där en tidigare inlämnad anmälan måste makuleras varefter en ny anmälan med de korrekta uppgifterna görs. Dessa situationer har räknats upp under punkten Makulering av uppgifter i denna anvisning. Med makulering av uppgifter avses att uppgiften raderas ur inkomstregistret.

När en anmälan om förmånsuppgifter makuleras, raderas den tidigare inlämnade anmälan. Raderingen hänförs till rätt anmälan med hjälp av inkomstregistrets anmälningsreferens eller förmånsbetalarens anmälningsreferens. I makuleringen av ett helt material används materialreferensen för det aktuella materialet.

5.3 Korrigering av fel i anmälan

Korrigering av en anmälan kan bero på fel i betalningen eller anmälan. Med fel i betalningen avses situationer då anmälan i sig är korrekt men där den betalda inkomsten är för liten eller stor. Exempel på fel i anmälan är när inkomsten betalats korrekt men anmälts fel till inkomstregistret pga. ett slagfel. Det är också möjligt att inkomsten anmälts med fel inkomstslag. Vad gäller fel i anmälningar ska den ursprungliga uppgiften i allmänhet korrigeras genom ersättande förfarande.

Korrigeringen kan hänföras till rätt anmälan antingen med inkomstregistrets anmälningsreferens eller med förmånsbetalarens egen anmälningsreferens. Även bägge kan anges i anmälan. Det rekommenderas att förmånsbetalaren i en ersättande anmälan anger ett versionsnummer, med vilket korrigeringen hänförs till rätt anmälan.

Inkomstregistret ger den nya anmälan versionsnumret 1. Den första ersättande anmälan hänförs till den tidigare anmälningen genom att ange versionsnumret (1) med en ersättande anmälan. Den första ersättande anmälan registreras å sin sida med versionsnummer 2 i inkomstregistret. Om versionsnumret inte används vid ersättning, riktar inkomstregistret alltid åtgärden till anmälningens senaste version. Användningen av versionsnummer beskrivs mer detaljerat i dokumentet Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret.

Exempel 26: En inkomsttagare betalas en invalidpension på 2 730 euro i mars. Förmånsbetalaren verkställer förskottsinnehållning (365 euro) på pensionen. Förmånsbetalaren gör ett fel i inmatningen när uppgifterna anmäls, och av denna anledning anges beloppet fel till inkomstregistret som 3 730 euro.

Den första anmälan innan felet upptäckts (tabell 1):

Exempel 26, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20XX01201100

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

3730.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

365.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

Anmälaren får i behandlingsresponsen anmälningskoden 4270f21849164c0937862978cc809500 som bildats i inkomstregistret.

Förmånsbetalaren kan i korrigeringen använda betalarens anmälningsreferens i stället för den anmälningsreferens som bildats av inkomstregistret.

Tryckfelet upptäcks i slutet av maj. Förmånsbetalaren ska korrigera sin anmälan för mars. I ersättande anmälan ska alla uppgifter anges på nytt, även korrekta.

Ersättande anmälan för mars efter att misstaget upptäckts (tabell 2):

Exempel 26, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets anmälningsreferens

4270f21849164c0937862978cc809500

Betalarens anmälningsreferens

20XX01201100

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

2730.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

365.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

5.4 Korrigering av fel i betalningen

5.4.1 En förmån har betalats ut till ett för lågt belopp

Om en förmån har betalats ut till inkomsttagaren till ett för lågt belopp, men beloppet motsvarar uppgifterna i anmälan om förmånsuppgifter, ska den ursprungliga anmälan inte korrigeras. Den ursprungliga anmälan lämnar i kraft och en ny anmälan lämnas in för den betalningsdel som saknas för den betalningsdag då den del av betalningen som saknas betalas.

Exempel 27: En förmånsbetalare har i mars betalat 1 150 euro i rehabiliteringspenning till en person som deltar i yrkesinriktad rehabilitering och en förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på inkomsten. Prestationsbetalaren har anmält prestationen till inkomstregistret (tabell 1): 

Exempel 27, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234567890

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning

Belopp

1150.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

15.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

13

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

230.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.03.20xx

Slutdatum

15.03.20xx

Med uppgifterna Förmånsenhet är det möjligt att ange närmare uppgifter om grunden för den betalda förmånen. I exemplet berättar förmånsbetalaren att en förmån betalats ut för 13 dagar i mars.

I början av april märker förmånsbetalaren att det antal rehabiliteringsdagar som ligger till grund för betalningen varit för lågt och att 200 euro fattas från betalningen.

Det överenskoms att den andel av rehabiliteringspenningen vilken fattas betalas i samband med följande prestation. Den första anmälan rättas inte, eftersom den andel som fattas betalas på olika betalningsdagar. Förmånsbetalaren gör en ny anmälan, med vilken rehabiliteringspenningen för april anmäls, men också den andel av rehabiliteringspenningen som fattades för mars (tabell 2):

Exempel 27, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

123456789099

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning

Belopp

1700.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

24

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

23.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

8

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

380.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.04.20xx

Slutdatum

15.04.20xx

5.4.2 En förmån har betalats till ett för högt belopp

Om en förmån betalats till ett för högt belopp på felaktigt sätt, gör förmånsbetalaren en ersättande anmälan. Överbetalningen ändras till en ogrundad förmån, och den nya anmälan ersätter den ursprungliga anmälan. Närmare information om ogrundade förmåner finns under punkten Anmälan om ogrundad förmån i denna anvisning.

Exempel 28: I februari har en invalidpension på 5 000 euro betalats till en inkomsttagare, och utifrån detta belopp har en förskottsinnehållning på 1 000 euro gjorts. (Tabell 1.)

Exempel 28, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

123400089096

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

5000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

01.02.20xx

Förmånsbetalaren upptäcker senare att betalningen på felaktigt sätt gjorts till ett för högt belopp. Enbart 3 000 euro borde ha betalats till inkomsttagaren. Förmånsbetalaren ska till inkomstregistret lämna in en anmälan som redogör för andelen för den avgift som betalats till ett för högt belopp (den ogrundade förmånen) (tabell 2): 

Exempel 28, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

123400089096

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

3000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

2000.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

01.02.20xx

5.4.3 Förmån har betalats till fel konto

Om en inkomsttagarens förmån betalas till en tredje part och inkomsttagaren har angett fel kontonummer som konto för förmånsbetalningen, har förmånsbetalaren ingen skyldighet att korrigera felet. Eftersom det är fråga om en inkomst som inkomsttagaren har haft rätt till, ska uppgifterna om betalningen vara synliga i inkomstregistret som inkomsttagarens inkomster. Om det är fråga om förmånsbetalarens eget fel eller förmånsbetalaren annars är skyldig att korrigera felet, ska uppgifterna korrigeras enligt punkten Korrigering av uppgifter genom makulering av en inlämnad anmälan i denna anvisning.

5.4.4 En förmån har betalats till en ställföreträdande mottagare till ett för lågt belopp

Till inkomstregistret ska en ogrundad förmån inte anmälas i en situation där det inte har funnits fel i inkomsttagarens beslut, utan felet har inträffat vid betalningsförmedlingen till en ställföreträdande mottagare. En felaktig betalningsförmedling sker på så sätt att en prestation betalas till en ställföreträdande mottagare till ett för lågt belopp och inkomsttagaren till följd av detta får en för överbetalning. En sådan så kallad överbetalning är inte en ogrundad förmån. Prestationsbetalaren kan fatta ett separat beslut om en avgift som felaktigt styrts till en ställföreträdande mottagare. Det separata beslutet ändrar dock inte det anmälningsförfarande som beskrivits i anvisningen.

Avgörande är att det belopp som beviljats till inkomsttagaren har varit korrekt och att det har betalats till det rätta beloppet. I betalningsskedet har betalningen fördelats på fel sätt, varför den ställföreträdande mottagaren har erhållit ett för lågt belopp. Vid korrigering av uppgifterna i en felaktig betalningsförmedling får beloppet av inkomsttagarens skattepliktiga inkomst inte ändras från de ursprungliga anmälningarna.

Exempel 29: En inkomsttagare har fr.o.m. 1.11.2023 beviljats en månatlig förmån på 1 000 euro, av vilken 600 euro ska betalas till en ställföreträdande mottagare. Inkomsttagaren har ett skattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 10. Avdragstypen är "Regress till skattepliktig inkomst", varmed beloppet av den skattepliktiga inkomsten blir 400 euro. Det inträffar ett fel vid betalningen och inkomsten fördelas fel.

Den ställföreträdande mottagaren erhåller 500 euro i stället för 600 euro. Inkomsttagaren erhåller därmed 100 euro som överbetalning. P.g.a. den felaktiga betalningsförmedlingen blir inkomsttagarens skattepliktiga inkomst 500 euro. Förmånsbetalarens anmälan till inkomstregistret innan felet har upptäckts (tabell 1):

Exempel 29, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (500 × 10 %)

50.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.2023

Slutdatum

02.11.2023

I december kräver den ställföreträdande mottagaren den prestation på 100 euro som saknats. Betalaren korrigerar felbetalningen till den ställföreträdande mottagaren omedelbart i januari 2024. Betalaren kan anses ha betalat till den ställföreträdande mottagaren de 100 euro som saknats i inkomsttagarens ställe, varmed en ny anmälan om betalningen lämnas in till inkomstregistret. Uppgiften "Rättelse av betalning – Ja" läggs till på betalningen så att informationsanvändare vet att det inte är fråga om en prestation som betalas på basis av ett beslut om en ny förmån, utan betalning eller korrigering av en inkomst som saknats. (Tabell 2.)

Exempel 29, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000002

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

100.00

Rättelse av betalning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Om anmälan innehåller uppgifter om Förmånsenhet, ska uppgiften i denna anmälan anges som "0".

De 100 euro som betalats till den ställföreträdande mottagaren återkrävs av inkomsttagaren och returneras i februari. Uppgifter om återkrav ska anges om återbetalningen. För returnering av en överbetalning ska uppgiften "Återbäring på eget initiativ – Ja” inte anges. (Uppgiften ”Betalningsdag för den ursprungliga prestationen” i anmälan om återkrav ska vara 2.11.2023). (Tabell 3.)

Exempel 29, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.02.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000003

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

100.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

01.02.2024

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Exempel 30: En inkomsttagare har fr.o.m. 1.11.2023 beviljats en månatlig förmån på 1 000 euro, av vilken 600 euro ska betalas till en ställföreträdande mottagare. Inkomsttagaren har ett skattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 10. Avdragstypen är "Regress till skattepliktig inkomst", då beloppet på den skattepliktiga inkomsten blir 1 000 euro. Det inträffar ett fel vid betalningen och inkomsten fördelas fel.

Den ställföreträdande mottagaren får 500 euro i stället för 600 euro. Inkomsttagaren får därmed 100 euro som överbetalning. Den felaktiga betalningsförmedlingen påverkar inte beloppet på inkomsttagarens skattepliktiga inkomst. Förmånsbetalarens anmälan till inkomstregistret innan felet har upptäckts (tabell 1):

Exempel 30, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (1 000 × 10 %)

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.2023

Slutdatum

02.11.2023

I december kräver den ställföreträdande mottagaren den prestation på 100 euro som saknats. Betalaren korrigerar felbetalningen till den ställföreträdande mottagaren omedelbart i januari 2024. Betalaren kan anses ha betalat till den ställföreträdande mottagaren de 100 euro som saknats i inkomsttagarens ställe, varmed en ny anmälan om betalningen lämnas in till inkomstregistret. Uppgiften "Rättelse av betalning – Ja" läggs till på betalningen så att informationsanvändare får information att det inte är fråga om en prestation som betalas på basis av ett beslut om en ny förmån, utan betalning eller korrigering av en inkomst som saknats. Eftersom avdragstypen är avdrag efter skatter, ska förskottsinnehållningsbeloppet läggas till på bruttobeloppet i anmälan. (Tabell 2.)

Exempel 30, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000002

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

111.00

Rättelse av betalning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (111 × 10 %)

11.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.01.2024

Slutdatum

02.01.2024

Om anmälan innehåller Förmånsenhet-uppgifter, ska uppgiften i denna anmälan anges som "0".

Överbetalningen till inkomsttagaren, 100 euro, och förskottsinnehållningsbeloppet på 11 euro återkrävs av inkomsttagaren och returneras till betalaren i februari. Uppgifter om återkrav ska anges om återbetalningen. För returnering av en överbetalning ska uppgiften "Återbäring på eget initiativ – Ja” inte anges. (Uppgiften ”Betalningsdag för den ursprungliga prestationen” i anmälan om återkrav ska vara 2.1.2024.) (Tabell 3.)

Exempel 30, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.02.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000003

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

111.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

01.02.2024

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Prestationens betalningsdag

02.01.2024

Startdatum

02.01.2024

Slutdatum

02.01.2024

I exemplet återkräver en prestationsbetalare en prestation till bruttobelopp. På grund av återkravet till bruttobelopp är det möjligt att återkräva en sådan förskottsinnehållningsandel, som återbetalas till hen först eventuellt i samband med verkställandet av beskattningen. Prestationsbetalaren kan i stället för återkravet till bruttobelopp göra återkravet till nettobelopp, om det fortfarande är möjligt utifrån Skatteförvaltningens beslut (Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster och Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet för återbetalning av återkrävda inkomster i prestationsbetalarens beskattning).

Exempel 31: Ett för lågt belopp har betalats till en ställföreträdande mottagare, förmånsbeloppet minskar

En inkomsttagare har fr.o.m. 1.11.2023 beviljats en månatlig förmån på 1 000 euro, av vilken 600 euro betalas till en ställföreträdande mottagare. Inkomsttagaren har ett skattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 10. Betalaren anmäler "Regress till skattepliktig inkomst" som avdragstyp, då beloppet på den skattepliktiga inkomsten blir 1 000 euro. Det inträffar dock ett fel vid betalningen och inkomsten fördelas fel. Ett belopp på 500 euro betalas felaktigt till den ställföreträdande mottagaren, trots att den ställföreträdande mottagarens andel är 600 euro.

Förmånsbetalarens anmälan till inkomstregistret (tabell 1):

Exempel 31, tabell 1/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (1 000 × 10 %)

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.2023

Slutdatum

02.11.2023

Senare kommer det fram att den ställföreträdande mottagarens andel borde ha varit 600 euro i stället för 500 euro. Inkomsttagaren har betalats 100 euro för mycket. Den felaktiga betalningsförmedlingen påverkar inte beloppet av inkomsttagarens skattepliktiga inkomst. Utöver den betalning som styrts på fel sätt ändras förhållandena, och prestationsbetalaren rättar det förmånsbeslut som den tidigare gett. Med det nya beslutet minskar förmånsbeloppet. Beloppet var 1 000 euro i det ursprungliga beslutet, men beloppet är 800 euro i det nya beslutet.

Prestationsbetalaren ska betala 100 euro till den ställföreträdande mottagaren. Därtill ändras en del av den prestation som betalats till inkomsttagaren till en ogrundad del. Uppgiften om den ogrundade förmånen ska lämnas in med en ersättande anmälan.

I den ersättande anmälan anmäler prestationsbetalaren att 200 euro är en ogrundad förmån. Därtill anmäler betalaren i den ersättande anmälan att avdragsbeloppet är 500 euro, det vill säga det belopp som styrts till den ställföreträdande mottagaren i den ursprungliga betalningsprestationen

Betalaren anmäler den ogrundade förmånen på 200 euro med en ersättande anmälan (tabell 2):

Exempel 31, tabell 2/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Anmälningsversion

1

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

800.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

200.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (1 000 × 10 %)

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.2023

Slutdatum

02.11.2023

Den ställföreträdande mottagaren kräver den prestation på 100 euro som saknas av betalaren. Betalaren betalar den del som saknas till den ställföreträdande mottagaren omedelbart i januari 2022. Betalaren kan anses ha betalat till den ställföreträdande mottagaren de 100 euro som saknas i inkomsttagarens ställe, varmed en ny anmälan om betalningen lämnas in till inkomstregistret. Uppgiften "Rättelse av betalning – Ja" läggs till i betalningen så att informationsanvändare får information om att det inte är fråga om en prestation som betalas på basis av ett beslut om en ny förmån, utan betalning eller korrigering av en inkomst som saknats. Eftersom avdragstypen är avdrag efter skatter, ska beloppet på förskottsinnehållningen läggas till på bruttobeloppet i anmälan. (Tabell 3.)

Exempel 31, tabell 3/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000002

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

111.00

Rättelse av betalning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (111 × 10 %)

11.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.01.2024

Slutdatum

02.01.2024

Om anmälan innehåller uppgifter om Förmånsenhet, ska uppgiften i denna anmälan anges som "0".

Överbetalningen till inkomsttagaren, 100 euro, och förskottsinnehållningsbeloppet på 11 euro återkrävs av inkomsttagaren och returneras till betalaren i februari. När återbetalningen anmäls till inkomstregistret anges i ”prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” 2.1.2024 dvs. betalningsdagen för den ursprungliga betalningen (tabell 3).

Betalaren lämnar in en anmälan, då inkomsttagaren återbetalat överbetalningen (tabell 4):

Exempel 31, tabell 4/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.02.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000003

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

111.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

01.02.2024

Prestationens betalningsdag eller intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

02.01.2024

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

02.01.2024

Slutdatum

02.01.2024

5.4.5 En förmån har betalats till en ställföreträdande mottagare till ett för högt belopp

En felaktig betalningsförmedling till en ställföreträdande mottagare kan ske även så att den ställföreträdande mottagaren erhåller en överbetalning. En ogrundad förmån till en ställföreträdande mottagare ska inte anmälas till inkomstregistret, men en anmälan om den inkomst som saknats och som betalas till inkomsttagaren senare ska anmälas till inkomstregistret. När en anmälan lämnas in om denna prestation till inkomstregistret, används uppgiften ”Rättelse av betalning – Ja” i anmälan. Med tilläggsuppgiften ges informationsanvändarna information om att det är fråga om betalning av en inkomst som saknats, inte en prestation som betalas på basis av ett nytt förmånsbeslut. Tilläggsuppgiften ges enbart för inkomstslaget för den förmån som anmäls, inte för inkomstslaget Förskottsinnehållning.

Utöver den anmälan som anknyter till betalningen av den inkomst som saknats, ska den ursprungliga anmälan korrigeras på så sätt att avdragets belopp fördelas rätt i den ersättande anmälan. Som avdragstyp för överbetalningen anges beroende på situationen "Rättelse av betalning från skattepliktig inkomst” eller ”Rättelse av betalning från nettoinkomst”. Överföringar mellan en ställföreträdande mottagare och betalaren ska inte anmälas till inkomstregistret. Med detta avses att då en ställföreträdande mottagare returnerar en överbetalning, anmäler betalaren inte detta till inkomstregistret. Vid korrigering av uppgifterna i inkomstregistret i dessa fall, får beloppet på inkomsttagarens skattepliktiga inkomst inte ändras från det som dessa situationer ursprungligen anmälts på grund av korrigeringarna.

Prestationsbetalaren kan fatta ett separat beslut om en avgift som felaktigt styrts till en ställföreträdande mottagare. Ett separat beslut om den betalning som styrts på felaktigt sätt ändrar dock inte det anmälningsförfarande som beskrivits i anvisningen.

Exempel 32: En inkomsttagare har fr.o.m. 1.11.2023 beviljats en månatlig förmån på 1 000 euro, av vilken 400 euro ska betalas till en ställföreträdande mottagare. Inkomsttagaren har ett skattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 10. Avdragstypen är "Regress till skattepliktig inkomst", varmed beloppet av den skattepliktiga inkomsten blir 600 euro. Det inträffar ett fel vid betalningen och inkomsten fördelas fel.

Den ställföreträdande mottagaren erhåller 500 euro i stället för 400 euro. Inkomsttagaren erhåller 100 euro för litet och den ställföreträdande mottagaren 100 euro för mycket. P.g.a. den felaktiga betalningsförmedlingen blir inkomsttagarens skattepliktiga inkomst 500 euro. Förmånsbetalarens anmälan till inkomstregistret innan felet har upptäckts (tabell 1):

Exempel 32, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (500 × 10 %)

50.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.2023

Slutdatum

02.11.2023

Inkomsttagaren kräver den prestation som saknats av betalaren i december. Betalaren korrigerar den felaktiga betalningen omedelbart. Den tidigare anmälan ska korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan där man anmäler den överbetalning som betalats till den ställföreträdande mottagaren. I den ersättande anmälan fördelas avdragsbeloppet i det korrekta avdragsbeloppet (400 euro) och överbetalningsbeloppet (100 euro). Som avdragstyp för överbetalningen anges "Rättelse av betalning av skattepliktig inkomst". (Tabell 2.)

Exempel 32, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

400.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Rättelse av betalning från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (500 × 10 %)

50.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.2023

Slutdatum

02.11.2023

Då den prestation som saknats betalas till inkomsttagaren, ska en ny anmälan lämnas in till inkomstregistret. I anmälan ska man använda uppgiften "Rättelse av betalning – Ja", vilken ger informationsanvändarna information om att det är fråga om betalning av en inkomst som saknats, inte en prestation som betalas på basis av ett nytt förmånsbeslut. Återbäring som betalats av en ställföreträdande mottagare syns inte i inkomstregistret. (Tabell 3.)

Exempel 32, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000002

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

100.00

Rättelse av betalning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.2023

Slutdatum

30.11.2023

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (100 × 10 %)

10.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.01.2024

Slutdatum

02.01.2024

Om anmälan innehåller uppgifter om Förmånsenhet, ska uppgiften i denna anmälan anges som "0".

Exempel 33: En inkomsttagare har fr.o.m. 1.11. beviljats en månatlig förmån på 1 000 euro, av vilken 400 euro ska betalas till en ställföreträdande mottagare. Inkomsttagaren har ett skattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 10. Avdragstypen är "Regress till skattepliktig inkomst", varmed beloppet av den skattepliktiga inkomsten blir 1 000 euro. Det inträffar ett fel vid betalningen och inkomsten fördelas fel.

Den ställföreträdande mottagaren erhåller 500 euro i stället för 400 euro. Inkomsttagaren erhåller 100 euro för litet och den ställföreträdande mottagaren 100 euro för mycket. Den felaktiga betalningsförmedlingen påverkar inte beloppet av inkomsttagarens skattepliktiga inkomst. Förmånsbetalarens anmälan till inkomstregistret innan felet har upptäckts (tabell 1):

Exempel 33, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (1000 × 10 %)

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.20xx

Slutdatum

02.11.20xx

Inkomsttagaren kräver en prestation som saknats av betalaren i december. Betalaren korrigerar den felaktiga betalningen . Den tidigare anmälan ska korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan där man anmäler den överbetalning som betalats till den ställföreträdande mottagaren. I den ersättande anmälan fördelas avdragsbeloppet i det korrekta avdragsbeloppet (400 euro) och överbetalningsbeloppet (100 euro). Som avdragstyp för överbetalningen anges "Rättelse av betalning från nettoinkomst". Beloppet av inkomsttagarens skattepliktiga inkomst är fortfarande 1 000 euro. (Tabell 2.)

Exempel 33, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

400.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Rättelse av betalning från nettoinkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (1000 × 10 %)

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.20xx

Slutdatum

02.11.20xx

Då den prestation som saknats betalas till inkomsttagaren, ska en ny anmälan lämnas till inkomstregistret. I anmälan ska man använda uppgiften "Rättelse av betalning – Ja", vilken berättar till informationsanvändarna att det är fråga om betalning av en inkomst som saknats, inte en prestation som betalas på basis av ett nytt förmånsbeslut. Därtill ska man i anmälan även ange uppgiften "Påverkar inte beskattningen – Ja", eftersom man ska informera Skatteförvaltningen att inkomsten redan har beskattats en gång. Om denna uppgift inte anges, kommer inkomsttagaren att beskattas dubbelt för samma inkomst. Som inkomstslagets belopp i anmälan anges nettobeloppet i motsats till den normala regeln. Återbäring som betalats av en ställföreträdande mottagare syns inte i inkomstregistret. (Tabell 3.)

Exempel 33, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.12.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000002

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

100.00

Rättelse av betalning

Ja

Påverkar inte beskattningen

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Om anmälan innehåller uppgifter om Förmånsenhet, ska uppgiften i denna anmälan anges som "0".

Om Utsökningsverket meddelar betalaren ett betalningsförbud innan prestationen som styrts till den ställföreträdande mottagaren har betalats till inkomsttagaren, dras inkomsten av från utmätningen enligt betalningsförbudet. I samband med betalningen anmäls uppgiften ”Rättelse av betalning – Ja”.

Exempel 34: En inkomsttagare har 1.11 beviljats en månatlig förmån på 1 000 euro, av vilken 400 euro ska betalas till en ställföreträdande mottagare. Inkomsttagaren har ett skattekort med förskottsinnehållningsprocenten 10. Avdragstypen är "Regress till skattepliktig inkomst", varmed beloppet av den skattepliktiga inkomsten blir 1 000 euro. Det inträffar ett fel vid betalningen och inkomsten fördelas fel.

Den ställföreträdande mottagaren erhåller 500 euro i stället för 400 euro. Inkomsttagaren erhåller 100 euro för litet och den ställföreträdande mottagaren 100 euro för mycket. Den felaktiga betalningsförmedlingen påverkar inte beloppet av inkomsttagarens skattepliktiga inkomst. Förmånsbetalarens anmälan till inkomstregistret innan felet har upptäckts (tabell 1):

Exempel 34, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (1000 × 10 %)

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.20xx

Slutdatum

02.11.20xx

Inkomsttagaren kräver den prestation som saknats av betalaren december. Betalaren korrigerar den felaktiga betalningen. Den tidigare anmälan ska korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan där man anmäler den överbetalning som betalats till den ställföreträdande mottagaren. I den ersättande anmälan fördelas avdragsbeloppet i det korrekta avdragsbeloppet (400 euro) och överbetalningsbeloppet (100 euro). Som avdragstyp för överbetalningen anges "Rättelse av betalning från nettoinkomst". Beloppet av inkomsttagarens skattepliktiga inkomst är fortfarande 1 000 euro. (Tabell 2.)

Exempel 34, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

400.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Rättelse av betalning från nettoinkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (1000 × 10 %)

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.20xx

Slutdatum

02.11.20xx

När en prestation som saknas betalas till inkomsttagaren ska en ny anmälan lämnas till inkomstregistret. I anmälan ska man använda uppgiften ”Rättelse av betalning – Ja”, vilken ger informationsanvändarna information om att det är fråga om betalning av en inkomst som saknats inte en prestation som betalas på basis av ett nytt förmånsbeslut. Därtill används i anmälan uppgiften ”Påverkar inte beskattningen – Ja”, eftersom man ska informera Skatteförvaltningen att inkomsten redan har beskattats en gång. Om denna uppgift inte anges, kommer inkomsttagaren att beskattas dubbelt för samma inkomst. Som inkomstslagets belopp i anmälan anges nettobeloppet i motsats till den normala regeln. Återbäring som betalats av en ställföreträdande mottagare syns inte i inkomstregistret. Prestationsbetalaren har meddelats ett betalningsförbud av Utsökningsverket varför hela den extra betalningen styrs till utmätning enligt betalningsförbudet. I den nya anmälan anges den utmätning som avdragits från inkomsten. Tilläggsuppgifterna ”Rättelse av betalning – Ja” och ”Påverkar inte beskattningen – Ja” används endast i samband med förmånens inkomstslag. De anmäls inte för inkomstslaget för utmätningen. (Tabell 3.)

Exempel 34, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.12.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000002

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

100.00

Rättelse av betalning

Ja

Påverkar inte beskattningen

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Inkomstslagets kod

Utmätning

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Om anmälan innehåller Förmånsenhet-uppgifter, ska uppgiften i denna anmälan anges som "0".

Exempel 35: En betalning till för högt belopp har gjorts till en ställföreträdande mottagare, förmånsbeloppet ökar

En inkomsttagare har fr.o.m. 1.11. beviljats en månatlig förmån på 1 000 euro, av vilken 400 euro betalas till en ställföreträdande mottagare. Inkomsttagaren har ett skattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 10. Avdragstypen är "Regress till skattepliktig inkomst", då beloppet på den skattepliktiga inkomsten är 600 euro. Det inträffar dock ett fel vid betalningen och inkomsten fördelas fel.

Den ställföreträdande mottagaren erhåller 500 euro i stället för 400 euro. Inkomsttagaren erhåller 100 euro för lite och den ställföreträdande mottagaren 100 euro för mycket. P.g.a. den felaktiga betalningsförmedlingen blir inkomsttagarens skattepliktiga inkomst 500 euro.

Förmånsbetalarens anmälan till inkomstregistret innan felet har upptäckts (tabell 1):

Exempel 35, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (500 × 10 %)

50.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.20xx

Slutdatum

02.11.20xx

Inkomsttagaren kräver den prestation som saknats av betalaren i december. Betalaren betalar den prestation som saknats omedelbart till inkomsttagaren. Betalaren ska korrigera den tidigare anmälan genom att lämna in en ersättande anmälan där man anmäler den överbetalning som betalats till den ställföreträdande mottagaren. I den ersättande anmälan fördelas avdragsbeloppet i det korrekta avdragsbeloppet (400 euro) och överbetalningsbeloppet (100 euro). Som avdragstyp för överbetalningen anges "Rättelse av betalning av skattepliktig inkomst". (Tabell 2.)

I samband med detta, då prestationsbetalaren upptäcker sitt misstag och ger en ersättande anmälan, ger betalaren ett nytt beslut i vilket förmånsbeloppet ökar. Beloppet på den ursprungliga förmånen var 1 000 euro, och enligt det nya beslutet är beloppet på förmånen 1 200 euro.

Exempel 35, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.11.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

400.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Rättelse av betalning från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (500 × 10 %)

50.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.11.20xx

Slutdatum

02.11.20xx

Då den prestation som saknats betalas till inkomsttagaren, ska en ny anmälan lämnas in till inkomstregistret. I anmälan används uppgiften "Rättelse av betalning – Ja", vilken ger informationsanvändarna information om att det är fråga om betalning av en inkomst som saknats, inte en prestation som betalas på basis av ett nytt beslut om beviljande av en förmån. Återbäring som betalats av en ställföreträdande mottagare syns inte i inkomstregistret. En prestationsbetalare betalar på samma gång differensen enligt det rättade beslutet, dvs. 200 euro (1 200 – 1 000 = 200 euro) till inkomsttagaren. Förskottsinnehållning på 10 % verkställs på prestationen. (Tabell 3.)

Exempel 35, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000002

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

100.00

Rättelse av betalning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.11.20xx

Slutdatum

30.11.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (300 × 10 %)

30.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.01.20xx

Slutdatum

02.01.20xx

Om anmälan innehåller uppgifter om Förmånsenhet, ska uppgiften i denna anmälan anges som "0".

Exempel 36: Med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har dagpenningförmån betalats för en arbetsolycka, där parter utöver den försäkrade arbetstagaren är arbetsgivare A och arbetsgivare B. Arbetsgivare A har betalat lön för sjuktiden till den försäkrade. Arbetsgivare B har inte betalat lön för sjuktiden till den försäkrade. Den totala ersättningen för tiden för arbetsoförmåga är 3 000 euro, och den är fördelad på följande sätt:

den försäkrade: 200 euro
arbetsgivare A: 2 800 euro

Från inkomsten har också avdragits löntagaravgifter (8,80 euro).
Inkomsttagarens skattepliktiga bruttoinkomst är 191,20 euro (200-8,80).
Efter förskottsinnehållning betalas 141,20 euro (191,20-50) till inkomsttagaren.

Exempel 36, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

28.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

2991.20

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

2800.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

Arbetsgivare A

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp ((2991,20 – 2800 = 191,20) × 25 %)

47.80

Intjäningsperiod  

Startdatum

28.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Senare meddelar arbetsgivare B att den kontrollerat den försäkrades rätt till lön för sjuktiden för tiden för arbetsoförmåga och att lön för sjuktiden kommer att betalas till den försäkrade till skillnad från den tidigare anmälan. Till följd av detta ändras ersättningsbeloppet för arbetsgivare A och den försäkrade. Den totala ersättningen för denna period är fortfarande 3 000 euro, men den ska fördelas på följande sätt:

den försäkrade: 110 euro (tidigare betalats 90 euro för mycket)
arbetsgivare A: 2 450 euro (tidigare betalats 350 euro för mycket)
arbetsgivare B: 440 euro (tidigare inte betalats något)

Med andra ord har inkomsttagaren beviljats ersättning som varit 90 euro för stor, varav man till inkomsttagaren betalat andelen efter löntagaravgifter brutto, dvs. 90 – 3,96 = 86,04 euro. Förskottsinnehållningen på denna andel är 25 %, dvs. 21,51 euro.

Exempel 36, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

28.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

2991.20

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

2450.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

Arbetsgivare A

Redovisningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Rättelse av betalning från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

350.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

47.83

Intjäningsperiod  

Startdatum

28.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

I tabell 3 beskrivs betalarens nya anmälan av den betalning som hört till arbetsgivare B (ställföreträdande betalare är arbetsgivare B): Då den prestation som saknats betalas till arbetsgivare B, ska en ny anmälan lämnas till inkomstregistret. I anmälan används uppgiften "Rättelse av betalning – Ja", vilken ger informationsanvändarna information om att det är fråga om betalning av en inkomst som saknats, inte en prestation som betalas på basis av ett nytt beslut om beviljande av en förmån. Återbäring som betalats av en ställföreträdande mottagare syns inte i inkomstregistret.

Exempel 36, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00000002

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

440.00

Rättelse av betalning

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

440.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

Ställföreträdande mottagare B

Redovisningsperiod  

Till förmånstagaren har betalats 90 euro för mycket, men i exemplet avstår man från återkrav. Om överbetalningen återkrävdes av inkomsttagaren, skulle återkravet anmälas till inkomstregistret.

5.4.6 Prestationer som returnerats till prestationsbetalaren från utsökningen

Utsökningsverket betalar i allmänhet en prestation till för högt belopp vilken på felaktigt sätt styrts till den direkt till inkomsttagaren. När prestationsbetalaren redovisar en prestation till utsökningsmyndigheten i enlighet med ett betalningsförbud, kan betalaren inte veta hur prestationen till slut styrs. I en sådan situation rättar inte betalaren den ursprungliga anmälan som lämnats in till inkomstregistret.

Om Utsökningsverket dock av någon orsak betalar tillbaka en prestation som redovisats till den till prestationsbetalaren, ska betalaren i vissa undantagssituationer ge en anmälan till inkomstregistret. En anmälan ska ges, om återbetalningen påverkar inkomsttagarens beskattning. Om Utsökningsverket returnerar prestationen till betalaren och betalaren styr den returnerade prestationen vidare till inkomsttagaren, ger inte betalaren någon anmälan om styrningen av betalningen till inkomstregistret. Om betalaren dock inte styr vidare den prestation som Utsökningsverket returnerat till inkomsttagaren, ska betalaren lämna in en anmälan om den returnerade prestationen till inkomstregistret. En sådan situation föreligger då den prestation som ursprungligen betalats till inkomsttagaren ändras till en ogrundad förmån (till exempel om inkomsttagaren avlider och överbetalning återbetalas till prestationsbetalaren).

Exempel 37: En inkomsttagare har beviljats kontinuerlig pension på 1 000 euro i månaden. Inkomsttagaren har ett skattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 20. Förmånsbetalaren har betalat pension för april till inkomsttagaren (1.4–30.4.). Utöver förskottsinnehållningen har betalaren styrt 100 euro av pensionen till utsökning utifrån det betalningsförbud som mottagits av Utsökningsverket. Betalaren har lämnat in en anmälan till inkomstregistret redan 31.3.

Inkomsttagaren avlider dock 31.3., varför rätt till pension för april inte längre föreligger. Den betalning som gjorts och redan anmälts till inkomstregistret ändras till en ogrundad förmån.

Betalarens anmälan om pensionen för april, innan betalaren för information om den ogrundade förmånen (tabell 1):

Exempel 37, tabell 1/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

50XX00222334

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

01.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Utmätning

Belopp

100.00

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

01.04.20xx

Anmälningsreferens som inkomstregistret returnerat är 2abc7de328dc464f85g2191h12345678.

När prestationsbetalaren får information om att en inkomsttagare avlidit och att pensionen för april månad betalats ut utan grunder, ger betalaren en ersättande anmälan, med vilken den anmäler den ogrundade förmånen (tabell 2).

Exempel 37, tabell 2/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

50XX00222334

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1000.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

01.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Utmätning

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

01.04.20xx

Banken returnerar pensionstagarens andel på 700 euro (netto) till betalaren 3.4. Betalaren ger en anmälan om återkrav till inkomstregistret rörande den prestation som returnerats (tabell 3):

Exempel 37, tabell 3/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

875.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

02.04.20xx

Förskottsinnehållning på återbetalning

175.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Utsökningsverket återbetalar 6.4. en andel på 100 euro (netto) för en pensionär, vilken styrts till utsökningsmyndigheten, till prestationsbetalaren. Betalaren ger en anmälan om återkrav till inkomstregistret rörande den prestation som returnerats (tabell 4):

Exempel 37, tabell 4/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

07.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

125.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

06.04.20xx

Förskottsinnehållning på återbetalning

25.00

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

5.4.7 Betalningsförbud som Utsökningsverket meddelat och som förmånsbetalaren inte beaktat

Betalningsförbud som Utsökningsverket har meddelat, med andra ord betalningskrav, är ett bindande åläggande för betalaren och anger hur stor del av inkomsttagarens förmån som ska redovisas för utsökning. Om förmånsbetalaren inte beaktar Utsökningsverkets betalningsförbud, ska betalaren anmäla den utbetalda förmånen utifrån betalningstransaktionen. Betalaren anger det belopp som i verkligheten har dragits av från nettoprestationen till förmånstagaren som utmätt belopp, oberoende av om betalaren underlåtit att beakta betalningsförbudet helt eller delvis. Om betalaren underlåtit att beakta betalningsförbudet helt, anmäls utmätningen inte.

När förmånsbetalaren har märkt felet, ska betalaren med sina egna medel redovisa det utmätta belopp som saknas. Det utmätta beloppet, som har betalats på förmånstagarens vägnar, utgör en ogrundad förmån för förmånstagaren och en ny anmälan om förmånen ska lämnas in. Förskottsinnehållning ska verkställas på den betalda prestationen och därför ska prestationen omvandlas till bruttoinkomst. Utöver den betalda prestationen ska betalaren anmäla det redovisade beloppet som normalt med inkomstslaget Utmätning. När förmånsbetalaren senare återkräver prestationen till för högt belopp av förmånstagaren, ska betalaren på normalt sätt anmäla uppgiften om återkrav.

Exempel 38: Den 1 februari betalade en pensionsbetalare ut sammanlagt 1 000,91 euro i ålderspension till en mottagare. I betalningen beaktade betalaren inte betalningsförbudet från Utsökningsverket, utan hela betalningen överfördes till inkomsttagaren. I anmälan lämnas inte en uppgift om utmätningen (tabell 1):

Exempel 38, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

50XX00222334

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1000.91

Intjäningsperiod 

 

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslag   

Inkomstslagets kod 

Förskottsinnehållning

Belopp 

200.18

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

01.02.20xx

Utsökningsverket kräver den andel som tillkommer verket. Den 5 februari redovisar förmånsbetalaren med sina egna medel den andel som tillkommer Utsökningsverket, och lämnar in en ny anmälan om den ogrundade förmån som har omvandlats till bruttoinkomst, förskottsinnehållningen och utmätningen (tabell 2):

Exempel 38, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

50XX00222335

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ogrundad förmån

Belopp

100.91

Ogrundad förmån 

Ja

Intjäningsperiod 

 

Startdatum 

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslag   

Inkomstslagets kod 

Förskottsinnehållning 

Belopp 

20.18

Intjäningsperiod

 

Startdatum

05.02.20xx

Slutdatum

05.02.20xx
Allmänna uppgifter om inkomstslag   

Inkomstslagets kod 

Utmätning

Belopp 

80.73

Startdatum

05.02.20xx

Slutdatum

05.02.20xx

Den 15 februari återbetalar inkomsttagaren prestationen till för högt belopp. Förmånsbetalaren lämnar som normalt en uppgift om återkravet (tabell 3): 

Exempel 38, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Ogrundad förmån

Belopp

100.91

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning 

 

Datum för återbetalning

15.02.20xx

Förskottsinnehållning på återbetalning 

20.18

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

5.5 Makulering av uppgifter

Vid behov kan material eller en anmälan makuleras, det vill säga avlägsnas från inkomstregistret. Makulering av material och anmälningar görs inte med samma materialtyp för anmälningar om förmånsuppgifter, med vilken nya och ersättande anmälningar om förmånsuppgifter ges. Makulering har differentierats till ett eget schema.

När typen på till exempel material som ska laddas till inkomstregistret är ”Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter”, ska man utöver materialets tekniska uppgifter ge följande uppgifter:

 • materialägarens (betalarens) identifieringsuppgifter
 • betalarens anmälningsreferens eller inkomstregistrets anmälningsreferens i den anmälan som ska makuleras

Dessutom kan versionsnumret anges för den anmälan som ska makuleras. Versionsnumret är en frivillig kompletterande tilläggsuppgift. Inkomstregistret makulerar alltid den senaste versionen av en anmälan, om versionsnumret inte har angetts. När versionsnumret anges, kan man säkerställa att ändringar som eventuellt gjorts i någon annan process inte oavsiktligt skrivs över. Då kontrollerar inkomstregistret att den version som ska makuleras är den nyaste versionen av den aktuella anmälan i inkomstregistret. Om betalaren försöker makulera en anmälningsversion som gått ut, förkastar inkomstregistret makuleringen. På detta sätt försäkrar man sig om att makuleringen hänförs till rätt version.

Med materialtyperna för makulering är det möjligt att makulera till exempel en enskild anmälan om förmånsuppgifter (materialtyp 107) eller ett material som innehåller anmälningar om förmånsuppgifter i sin helhet (111). En makulering har skilts åt till en separat schemastruktur. En tidigare inlämnad anmälan raderas när en anmälan makuleras. Raderingen hänförs till rätt anmälan med hjälp av inkomstregistrets anmälningsreferens eller förmånsbetalarens anmälningsreferens. I makuleringen av ett helt material används materialreferensen för det aktuella materialet.

En anmälan om förmånsuppgifter ska alltid makuleras då de uppgifter som ligger till grund för distributionen rättas. Följande uppgifter ligger till grund för distributionen (datagruppen inom parentes):

 • Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (Materialuppgifter)
 • Identifierare (Betalarens identifierare)
 • Identifierare (Inkomsttagarens identifierare)
 • Identifierare (Den ställföreträdande mottagarens identifierare)
 • Födelsedatum (Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren)
 • Startdatum/Slutdatum (Ursprunglig betalningsperiod)
 • Startdatum/Slutdatum (Den ursprungliga förmånens intjäningsperiod) (med nedan nämnda undantag)

En anmälan ska i allmänhet makuleras också i situationer där intjäningsperioden ändras (uppgiften Startdatum/Slutdatum (Intjäningsperiod)). Undantag utgörs dock av situationer där en del av förmånen ändras till en ogrundad förmån och intjäningsperioden i och med detta ändras, eller i situationer, där betalaren rättar intjäningsperioden och därtill ger uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget”.

Anmälan makuleras också i situationer av återbetalda belopp. Närmare information om dessa situationer finns under punkten Återbetalningar i denna anvisning.

Uppgifterna ska korrigeras genom att makulera en tidigare anmälan i situationer där någon av följande uppgifter läggs till i inkomstslaget:

 • Återkrav
 • Återbäring på eget initiativ
 • Dröjsmålsförhöjning

Om någon av dessa uppgifter redan anmälts med den ursprungliga anmälan, kan uppgiften rättas med en ersättande anmälan.

Om felaktiga anmälningar till inkomstregistret korrigeras genom makulering ska en ny anmälan lämnas samma dag. Anmälningar som inlämnats kl. 16.00−18.00 kan i vissa situationer fördelas mellan olika dagar. Därför är det säkrast att lämna anmälningar antingen före kl. 16 eller efter kl. 18.

Anvisningen för inlämnande av anmälan samma dag gäller de situationer där en prestation har betalats till en inkomsttagare och där uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret, och där en detalj i anmälan måste rättas i anmälan men inte kan rättas i en ersättande anmälan. Det är alltså uttryckligen fråga om att rätta samma anmälan genom makulering, inte till exempel en situation där man raderar en överlopps anmälan helt och hållet från inkomstregistret. I vissa fall lämnas anmälningar via ett tekniskt gränssnitt stegvis till inkomstregistret eller till exempel en gång i dygnet. Om betalaren makulerar och lämnar en ny anmälan direkt från sitt lönesystem via det tekniska gränssnittet, ska betalaren säkerställa att programmet skickar anmälan vidare omedelbart efter att den har lämnats i programmet. På det sättet undviker betalaren att anmälningarna fördelar sig på två dagar.

5.6 Korrigering av uppgifter genom makulering av en inlämnad anmälan

Detta underkapitel innehåller exempel på situationer där uppgifterna ska ersättas genom makulering. Makuleringsförfarandet ska iakttas för att informationen om ändringen av anmälan ska förmedlas till de uppgiftsanvändare som fått den felaktiga anmälan från inkomstregistret.

5.6.1 Korrigering av betalningsdag

En felaktig betalningsdag för en prestation eller annan anmälningsdag ska alltid rättas genom att makulera den anmälan som tidigare lämnats in. Om också andra prestationer som betalats till samma inkomsttagare anmälts med samma anmälan, ska alla uppgifter i anmälan vilka ska makuleras ges med en eller flera anmälningar med rätta uppgifter. Detta ska vara förfarandet också i det fall att en del av de anmälda prestationerna de facto betalats på den anmälda betalningsdagen.

En felaktig betalningsdag beror inte alltid på oavsiktlighet eller ouppmärksamhet. Förmånsbetalaren kan betala prestationen och ge anmälan på rätt sätt till inkomstregistret, men betalningen returneras från banken, då prestationen inte når inkomsttagaren. I så fall ska anmälan makuleras. Förmånsbetalaren lämnar in en ny anmälan med nya uppgifter, då betalningen av inkomsten lyckats.

Exempel 39: En förmånsbetalare har felaktigt angett att ett begravningsunderstöd skulle ha varit tillgängligt för inkomsttagaren 22.2., trots att betalningen egentligen nådde inkomsttagaren först 25.2. Den första anmälan innan felet upptäckts (tabell 1):

Exempel 39, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

22.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

87250001

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1231234-9

Företagets namn

XX Dödsbo

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Begravningsunderstöd

Belopp

1500.00

Skatteplikt för förmånen

Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in

Uppgifter om försäkringen  

Anmälningsreferens som inkomstregistret returnerat är 2ecf7de328dc464f85b2191d44906076.

Efter att ha märkt felet, makulerar förmånsbetalaren den felaktiga anmälan omedelbart. Med makuleringsmaterialet anges följande uppgifter (tabell 2):

Exempel 39, tabell 2/3
Makuleringsuppgifter  

Typ av material

Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter

Materialets ägare

1234567-8

Betalarens anmälningsreferens

87250001

Inkomstregistrets anmälningsreferens

2ecf7de328dc464f85b2191d44906076

Därefter ger förmånsbetalaren en ny anmälan om förmånsuppgifter genom att upprepa alla uppgifter (tabell 3):

Exempel 39, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

25.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

87250002

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1231234-9

Företagets namn

XX Dödsbo

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Begravningsunderstöd

Belopp

1500.00

Skatteplikt för förmånen

Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in

Uppgifter om försäkringen  

5.6.2 Rättelse av intjäningsperioden

En felaktig intjäningsperiod ska rättas genom att makulera den anmälan som lämnats in tidigare vid korrigering av de intjäningsperioder som angetts i datagruppen Avdrag eller i datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalningen. I regel ska en felaktig intjäningsperiod korrigeras genom makulering också vid korrigering av den intjäningsperiod som angetts i datagruppen Intjäningsperioden i inkomstslaget. Om flera prestationer anmälts till samma inkomsttagare i en anmälan, ska alla uppgifter som funnits i anmälan anges på nytt med rätt uppgifter.

I vissa undantagssituationer korrigeras den intjäningsperiod som getts för inkomstslaget dock genom att lämna in en ersättande anmälan. En ersättande anmälan ska användas i situationer där en del av förmånen ändras till en ogrundad förmån och intjäningsperioden i och med detta ändras, eller i situationer, där prestationsbetalaren rättar intjäningsperioden och därtill ger uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget”.

Anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret innehåller inte perioduppgifter som gäller hela materialet, vilket är fallet för en anmälan om löneuppgifter. Den enda uppgift som beskriver tiden för förmånsprestationen, vilken gäller hela materialet, är "Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag". På anmälningsnivå ges den exakta intjäningsperioden för det inkomstslag som ska betalas i samband med inkomstslaget.

Exempel 40: En förmånsbetalare har anmält 22.9.2023 som slutdatum för intjäningsperioden, trots att förmånen de facto betalats enbart fram till 20.9.2023. Den första anmälan innan felet upptäckts (tabell 1):

Exempel 40, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.05.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019900

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

22.09.2023

Anmälningsreferens som inkomstregistret returnerat är 2ccf7de328dc464f85b2191d44906086.

Efter att ha märkt felet makulerar förmånsbetalaren den felaktiga anmälan omedelbart (tabell 2):

Exempel 40, tabell 2/3
Makuleringsuppgifter  

Typ av material

Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter

Materialets ägare

1234567-8

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019900

Inkomstregistrets anmälningsreferens

2ccf7de328dc464f85b2191d44906086

Förmånsbetalaren lämnar in en ny anmälan till alla delar (tabell 3):

Exempel 40, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.05.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

20.09.2023

Exempel 41: Korrigering av uppgifterna, när en ogrundad förmån hänför sig till en del av intjäningsperioden

En arbetslöshetsförmån på 500 euro har betalats 1.4. till en inkomsttagare som så kallad jämkad arbetslöshetsförmån. Intjäningsperioden för förmånen är 1.3–31.3. Prestationsbetalarna har lämnat in anmälan om sin prestation till inkomstregistret. Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på prestationen. I exemplet är antalet jämkade dagar 17.

Den anmälan som lämnats in rörande den ursprungliga betalningen (tabell 1):

Exempel 41, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

17

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

01.04.20xx

Förhållandena ändras dock. Prestationsbetalaren konstaterar att de uppgifter som ligger till grund för den betalda prestationen varit bristfälliga och att arbetsvillkoret för förtjänstskydd uppfyllts 14.3. Uppgifterna om arbetslöshetsdagpenningen för inkomsttagaren rättas enligt följande:

 • En överbetalning vilken hänför sig till perioden 1–14.3.: 200 euro har betalats till inkomsttagaren, trots att 150 euro borde ha betalats. Beloppet på den ogrundade förmånen och den förmån som ska återkrävas är följaktligen 50 euro.
 • Under tiden 15–21.3. har inkomsttagaren inte haft rätt till arbetslöshetsdagpenningen på grund av självrisktiden. Den prestation som betalats till inkomsttagaren ändras till en ogrundad förmån och överbetalningen återkrävs för denna tid. Beloppet på den ogrundade förmånen och den förmån som ska återkrävas är följaktligen 130 euro.
 • En överbetalning hänför sig till perioden 22–31.3.: 170 euro har betalats till inkomsttagaren, trots att 100 euro borde ha betalats. Beloppet på den ogrundade förmånen och den förmån som ska återkrävas är följaktligen 70 euro.

I situationen enligt exemplet ändras också den intjäningsperiod för förmånen vilken anmälts i den ursprungliga anmälan. På den ursprungliga anmälan var intjäningsperioden 1–31.3. Om de förändrade förhållandena varit kända redan vid tidpunkten för den ursprungliga betalningen, hade anmälan lämnats in enligt följande till inkomstregistret:

 • För intjäningsperioden 1–14.3. hade 150 euro anmälts.
 • För intjäningsperioden 22–31.3. hade 100 euro anmälts.
 • Ingen förmån alls hade anmälts för intjäningsperioden 15–21.3., eftersom en förmån inte hade betalats till inkomsttagaren på grund av självrisktiden.

Prestationsbetalaren korrigerar uppgifterna med en ersättande anmälan (tabell 2):

Exempel 41, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

150.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

14.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

7

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

22.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

5

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

50.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

14.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

130.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.03.20xx

Slutdatum

21.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

70.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

22.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

01.04.20xx

Exempel 42: Korrigering av uppgifter, när en inkomst ändras retroaktivt och en ogrundad förmån hänför sig till en del av intjäningsperioden

En prestationsbetalare har retroaktivt betalat en partiell förtida ålderspension till en inkomsttagare. Pension har betalats 15.4 till inkomsttagaren retroaktivt för tiden 1.1–31.3. Pensionsbeloppet är 400 euro per månad, det vill säga att den totala prestation som betalats till inkomsttagaren sammanlagt uppgår till 1 200 euro (3 x 400 euro). Prestationsbetalaren har verkställt förskottsinnehållning på 20 %.

Den ursprungliga anmälan, i vilken den betalda prestationen anmäls (tabell 1):

Exempel 42, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Belopp

1200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

240.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.04.20xx

Slutdatum

15.04.20xx

Senare ändras förhållandena. Prestationsbetalaren beviljar ålderspension till inkomsttagaren retroaktivt från och med 1.2. Beloppet på ålderspensionen är lägre än beloppet på den förtida ålderspension som betalats 15.4. Beloppet på ålderspensionen är 300 euro per månad.

Den partiella förtida ålderspensionen förblir i samband med ändringen i kraft i januari, men i februari-mars bildas en ogrundad förmån på 100 euro per månad.

Prestationsbetalaren lämnar in en ersättande anmälan till inkomstregistret (tabell 2). Med den ersättande anmälan anmäls

 • ändringen av inkomsten till ålderspension (för tiden 1.2–31.3.) med uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget”.
 • den ogrundade förmånen för tiden 1.2–31.3. (sammanlagt 200 euro)
 • beloppet på den partiella förtida ålderspensionen för januari (för tiden 1.1–31.1.).
Exempel 42, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Ålderspension

Belopp

600.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Belopp

200.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Partiell förtida ålderspension

Belopp

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

240.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.04.20xx

Slutdatum

15.04.20xx

5.6.3 Korrigering av förmånsbetalarens identifierare

Om ett fel finns i förmånsbetalarens identifierare, ska alla anmälningar i materialet ges på nytt, eftersom alla anmälningar sannolikt omfattas av en felaktig identifierare för förmånsbetalaren. Samma material får aldrig innehålla information om prestationer som gjorts av flera olika förmånsbetalare, till exempel betalningsuppgifter som gäller två olika kundföretag. Vid makulering av hela materialet specificeras målet för makuleringen med betalarens materialreferens eller inkomstregistrets materialreferens i stället för med anmälningsreferenserna.

5.6.4 Korrigering av en inkomsttagares eller ställföreträdande mottagares identifierare

Uppgifterna ska i första hand anmälas till inkomstregistret med finsk personbeteckning. Om inkomsttagaren saknar finskt kundnummer anges uppgifterna med utländsk identifierare. Då ska också namn, födelsedatum, kön och adress anges. Om inkomsttagaren har både finsk och utländsk identifierare, rekommenderas det att bägge anges. För begränsat skattskyldiga inkomsttagare ska hemviststatens skattenummer (TIN) anges, om det är känt. Om inkomsttagaren inte har en finsk eller utländsk identifierare, anges uppgiften ”Inkomsttagaren saknar kundnummer”.

Om en utländsk inkomsttagare senare får en finsk personbeteckning, anmäls uppgifterna till inkomstregistret med den finska personbeteckningen från och med följande anmälan. Anmälningar som lämnats in tidigare behöver inte korrigeras. På motsvarande sätt, om personens kön ändras och inkomsttagaren i och med ändringen får en ny personbeteckning, anmäls den nya identifieraren i den anmälan efter ändringen vilken prestationsbetalaren överlämnar till inkomstregistret. Anmälningar som lämnats in tidigare till inkomstregistret behöver inte korrigeras.

En felaktig identifierare för en inkomsttagare eller en ställföreträdande mottagare ska alltid rättas genom att makulera den anmälan som tidigare lämnats in. En inkomsttagare kan ha flera identifierare, som kan ges på en anmälan. Redan om en av identifierarna är felaktig, ska anmälan makuleras och alla uppgifter som funnits på anmälan ska ges på nytt med rätt uppgifter.

Exempel 43: En förmånsbetalare har anmält en inkomsttagares finska personbeteckning och en utländsk identifierare som den känt till. Senare upptäcks det att verifieringsbokstaven (E) i den utländska identifieraren varit fel och misstaget rättas.

Den första anmälan innan felet upptäckts (tabell 1):

Exempel 43, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.08.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

33350001A

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Annan identifierare

Identifierare

12341234E

Landskod

Landskod

Efternamn

Efternamn

Förnamn

Förnamn

Födelsedatum

dd.mm.åååå

Kön

Man

Gatuadress

Adress

Postnummer

Postnummer

Postkontor

Postkontor

Landskod

Landskod

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Studiestöd

Belopp

300.00

Anmälningsreferens som inkomstregistret returnerat är 3ecf7de328dc464f85b2191d44944556.

Efter att ha märkt felet makulerar förmånsbetalaren den felaktiga anmälan (tabell 2):

Exempel 43, tabell 2/3
Makuleringsuppgifter  

Typ av material

Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter

Materialets ägare

1234567-8

Betalarens anmälningsreferens

33350001A

Inkomstregistrets anmälningsreferens

3ecf7de328dc464f85b2191d44944556

Förmånsbetalaren lämnar in en ny anmälan till alla delar (tabell 3):

Exempel 43, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.08.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

33350001B

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Annan identifierare

Identifierare

12341234R

Landskod

Landskod

Efternamn

Efternamn

Förnamn

Förnamn

Födelsedatum

dd.mm.åååå

Kön

Man

Gatuadress

Adress

Postnummer

Postnummer

Postkontor

Postkontor

Landskod

Landskod

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Studiestöd

Belopp

300.00

5.6.5 Återbetalningar

Utbetald inkomst kan returneras från banken t.ex. för att den aldrig nådde inkomsttagaren. Detta kan ske t.ex. om inkomsten har betalats till fel mottagare, inkomsttagarens konto har avslutats, inkomsten har betalats i fel valuta eller inkomsttagaren inte har tagit ut betalningen från banken. Om den utbetalda inkomsten returneras, ska betalaren korrigera uppgifterna så att de motsvarar den faktiska prestationen.

I vissa situationer tar banken ut utgifter från prestationen innan den returneras till förmånsbetalaren. Bankavgifter ska inte anmälas med uppgifter i datagruppen Avdrag. Om förmånsbetalaren registrerar bankavgifterna som sin egen förlust, ska anmälningarna lämnas in enligt exempel 43. Om den andel som utgörs av bankavgifterna betraktas som skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, ska anmälningarna till inkomstregistret korrigeras enligt exempel 44.

Exempel 44: Inkomsttagaren ddmmpp-123A har beviljats kontinuerlig pension på 1 000 euro i månaden. Inkomsttagaren har ett skattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 20. Snart efter betalningen returneras inkomsten till förmånsbetalaren från banken. Som orsak till returneringen har angetts att inkomsttagarens konto har avslutats. Eftersom inkomsten aldrig har nått inkomsttagaren, ska förmånsbetalaren korrigera uppgifterna i inkomstregistret så att de motsvarar den faktiska situationen. När förmånsbetalaren får inkomsttagarens giltiga kontonummer och betalar inkomsten på nytt till inkomsttagaren, ska förmånsbetalaren lämna in en ny anmälan till inkomstregistret.

Anmälan om den första betalningen innan banken har returnerat den (tabell 1):

Exempel 44, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

50XX00222334

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

04.04.20xx

Slutdatum

04.04.20xx

Anmälningsreferens som inkomstregistret returnerat är 2abc7de328dc464f85g2191h12345678.

Förmånsbetalaren makulerar den inlämnade anmälan, eftersom betalningen inte har nått inkomsttagaren (tabell 2):

Exempel 44, tabell 2/3
Makuleringsuppgifter  

Typ av material

Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter

Materialets ägare

1234567-8

Betalarens anmälningsreferens

50XX00222334

Inkomstregistrets anmälningsreferens

2abc7de328dc464f85g2191h12345678

Förmånsbetalaren betalar inkomsten på nytt till inkomsttagarens giltiga konto 14.4. Tillsammans med kontonumret har inkomsttagaren skickat ett nytt skattekort (10 %) till förmånsbetalaren. En ny anmälan lämnas in om betalningen med rätt betalningsdag för prestationen (tabell 3):

Exempel 44, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

14.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

14.04.20xx

Slutdatum

14.04.20xx

Exempel 45: Inkomsttagaren ddmmpp-123A har beviljats kontinuerlig pension på 1 000 euro i månaden. Inkomsttagaren har ett skattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 20. En kort tid efter betalningen (4.4.) tar inkomsttagaren kontakt med förmånsbetalaren, eftersom betalningen inte har kommit in på inkomsttagarens konto. Förmånsbetalaren upptäcker att kontonumret har angetts fel vid betalningen. Betalningen har felaktigt hamnat på en annan persons konto. Efter att ha upptäckt felet korrigerar förmånsbetalaren uppgifterna i inkomstregistret så att de motsvarar den faktiska betalningen. Anmälningarna om inkomsttagaren ddmmåå-123A korrigeras enligt exempel 44.

Om förmånsbetalaren känner till uppgifterna om ägaren av det felaktiga kontot och denna är en fysisk person, ska prestationen som betalats till denna person (ddmmåå-456C) anmälas till inkomstregistret. Den utbetalda prestationen anmäls till inkomstregistret som ogrundad förmån och som betalningsdag ska den dag då den ogrundade förmånen har betalats ut anmälas. (Tabell 1.)

Exempel 45, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

50XX00454221

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-456C

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ogrundad förmån

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

04.04.20xx

Slutdatum

04.04.20xx

Om man i detta exempel hade verkställt förskottsinnehållning, skulle även den anmälas till det faktiska beloppet.

Om den prestation som betalats till fel konto förblir förlust för förmånsbetalaren, syns den inte alls i inkomstregistret. Om ägaren av det felaktiga kontot inte är känd, kan anmälningar enligt exempel 43 inte lämnas in till inkomstregistret. I exemplet upptäcker personen att hen fått en ogrundad förmån och returnerar den via sin bank i maj. Förmånsbetalaren behandlar återbetalningen i sitt eget system 10.5. och lämnar in följande anmälan till inkomstregistret (tabell 2):

Exempel 45, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.05.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmåå-456C

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ogrundad förmån

Belopp

1000.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

05.05.20xx

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

04.04.20xx

Slutdatum

04.04.20xx

Exempel 46: En inkomsttagare har beviljats kontinuerlig pension på 1 000 euro i månaden. Inkomsttagaren har ett skattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 20 %. En kort tid efter betalningen (4.4.) returneras prestationen från banken eftersom inkomsttagarens konto har avslutats. Banken debiterar en behandlingsavgift på 50 euro. Förmånsbetalaren behandlar bankavgifterna som skattepliktig inkomst för inkomsttagaren och avgifterna kommer att dras av från en senare prestation som betalas till inkomsttagaren. Den första anmälan innan den utbetalda prestationen returneras från banken (tabell 1):

Exempel 46, tabell 1/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

04.04.20xx

Slutdatum

04.04.20xx

Anmälningsreferens som inkomstregistret returnerat är 2abc7de328dc464f85g2191h87654321.

När banken returnerar prestationen till förmånsbetalaren makulerar förmånsbetalaren den anmälan som lämnats in. Banken har tagit ut expeditionskostnader på 50 euro från beloppet. (Tabell 2.)

Exempel 46, tabell 2/4
Makuleringsuppgifter  

Typ av material

Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter

Materialets ägare

1234567-8

Inkomstregistrets anmälningsreferens

2abc7de328dc464f85g2191h87654321

Förmånsbetalaren behandlar returneringen i sitt system. Eftersom återbetalningen beror på ett misstag av inkomsttagaren, anser betalaren att bankens expeditionsavgift på 50 euro är skattepliktig inkomst för inkomsttagaren. Förskottsinnehållningens andel på 12,50 ska läggas till i inkomsten. En ny anmälan med den ursprungliga betalningsdagen lämnas in till inkomstregistret (tabell 3):

Exempel 46, tabell 3/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

62.50

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

12.50

Intjäningsperiod  

Startdatum

04.04.20xx

Slutdatum

04.04.20xx

När den återstående delen av betalningen senare görs till inkomsttagaren (1 000 – 62,50 = 937,50 euro), ges en ny anmälan till inkomstregistret (tabell 4):

Exempel 46, tabell 4/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.05.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

937.50

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

187.50

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.05.20xx

Slutdatum

02.05.20xx

Exempel 47: En pension på 1 000 euro per månad har betalats till en inkomsttagare för perioden 1.1.–31.3., totalt 3 000 euro. Inkomsttagaren har inte visat upp ett skattekort för betalaren, och därför verkställer förmånsbetalaren en förskottsinnehållning på 50 procent. En skatt på 500 euro per månad har burits upp, totalt 1 500 euro. Inkomsttagaren sänder ett skattekort som träder i kraft retroaktivt från början av året, och förskottsinnehållningsprocenten i detta är 10 procent. I och med det nya skattekortet är förskottsinnehållningen 100 euro per månad (totalt 300 euro för perioden 1.1–31.3.), och därför återbär förmånsbetalaren förskottsinnehållningarna som verkställts till ett för högt belopp till inkomsttagaren. Återbetalningen uppgår till 1 500 euro − 300 euro = 1 200 euro.

I tabell 1 visas anmälan för mars. Förmånsbetalaren har lämnat in motsvarande anmälningar för januari och februari.

Exempel 47, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.03.20xx

Betalarens anmälningsreferens

50XX002228857

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Pension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.03.20xx

Slutdatum

02.03.20xx

I och med det nya skattekortet återbärs den förskottsinnehållning som betalats till ett för högt belopp till inkomsttagaren. För återbäringen av förskottsinnehållningen lämnas en ny anmälan där beloppet av återbäringen anmäls som ett negativt tal. (Tabell 2.)

Exempel 47, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

16.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

-1200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

Förskottsinnehållningen som 18.3. återbetalats till inkomsttagaren returneras av banken, eftersom inkomsttagarens kontonummer inte är i kraft. Förmånsbetalaren makulerar den inlämnade anmälan, eftersom betalningen inte har nått inkomsttagaren (tabell 3):

Exempel 47, tabell 3/3
Makuleringsuppgifter  

Typ av material

Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter

Materialets ägare

1234567-8

Betalarens anmälningsreferens

50XX002228857

Inkomstregistrets anmälningsreferens  

1.4. Förmånsbetalaren ska betala inkomsten på nytt till inkomsttagarens giltiga konto. Tillsammans med kontonumret har inkomsttagaren skickat ett nytt skattekort (10 %) till förmånsbetalaren. Betalaren lämnar en ny anmälan enligt det nya skattekortet.

5.7 Återbäring av förskottsinnehållning till inkomsttagare

Om en förmånsbetalare verkställt förskottsinnehållning till för högt belopp på en förmån som den betalat till en inkomsttagare, kan betalaren returnera förskottsinnehållningen till för högt belopp till inkomsttagaren. Återbetalningen av förskottsinnehållningen anmäls till inkomstregistret med en ny anmälan, vilken beloppet på förskottsinnehållningen är negativt.

Den innehållning som gjorts till ett för högt belopp ska återbetalas under samma kalenderår. Detta beror på att beloppet på en negativ förskottsinnehållning beaktas i beskattningen för året då betalningsdagen infaller. En återbetalning av en innehållning som verkställts till ett för högt belopp föregående år kan således inte göras till inkomsttagaren i exempelvis januari. I beskattningen räknas en innehållning som verkställts till ett för högt belopp till godo för inkomsttagaren, om betalaren inte återbetalar innehållningen under samma år.

Exempel 48: En pension på 1 000 euro per månad har betalats till en inkomsttagare för perioden 1.1.–31.3., totalt 3 000 euro. Inkomsttagaren har inte visat upp ett skattekort för betalaren, och därför verkställer förmånsbetalaren en förskottsinnehållning på 50 procent. En skatt på 500 euro per månad har burits upp, totalt 1 500 euro. Inkomsttagaren sänder ett skattekort som träder i kraft retroaktivt från början av året, och förskottsinnehållningsprocenten i detta är 10 %. I och med det nya skattekortet är förskottsinnehållningen 100 euro per månad (totalt 300 euro för perioden 1.1–31.3.), och därför återbär förmånsbetalaren förskottsinnehållningarna som verkställts till ett för högt belopp till inkomsttagaren. Återbetalningen uppgår till 1 500 euro − 300 euro = 1 200 euro.

I tabell 1 visas anmälan för mars. Förmånsbetalaren har lämnat in motsvarande anmälningar för januari och februari.

Exempel 48, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Pension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.03.20xx

Slutdatum

02.03.20xx

I och med det nya skattekortet återbärs den förskottsinnehållning som betalats till ett för högt belopp till inkomsttagaren. För återbäringen av förskottsinnehållningen lämnas in en ny anmälan där beloppet av återbäringen anmäls som ett negativt tal. (Tabell 2.)

Exempel 48, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

16.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

-1200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

Från och med april verkställs förskottsinnehållningen enligt skattekortet. (Tabell 3.)

Exempel 48, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Pension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

01.04.20xx

Om det i återbäringen av förskottsinnehållning sker ett fel, ska uppgiften korrigeras i inkomstregistret.

Exempel 49: En förmånsbetalare återbär extra förskottsinnehållningar till inkomsttagaren. Återbetalningen uppgår till 1 500 euro − 300 euro = 1 200 euro.

Förmånsbetalaren lämnar in en ny anmälan om återbäringen av förskottsinnehållningen. Betalaren återbär dock till inkomsttagaren felaktigt 1 500 euro i stället för 1 200 euro. (Tabell 1.)

Exempel 49, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

16.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

-1500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

När felet upptäcks korrigeras detta med en ersättande anmälan där förmånsbetalarens överbetalda belopp på 300 euro anmäls som ogrundad förmån. (Tabell 2.)

Exempel 49, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

16.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ogrundad förmån

Belopp

300.00

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

-1200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

När inkomsttagaren har återbetalat den ogrundade förmånen, lämnar betalaren in en ny anmälan om återkravet. I exemplet har inkomsttagaren återbetalat den ogrundade förmånen 20.3., men förmånsbetalaren har i sitt system allokerat den 23.3. (Tabell 3.)

Exempel 49, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

23.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ogrundad förmån

Belopp

300.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

20.03.20xx

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

Om en utmätning görs av den förskottsinnehållning som ska återbetalas, ska denna uppgift anmälas till inkomstregistret. Observera att man från och med 1.1. inte får anmäla uppgiften Återkrav eller Återbetalning på eget initiativ för något inkomstslag i samma anmälan som negativ förskottsinnehållning eller källskatt.

Exempel 50: En förmånsbetalare återbär en förskottsinnehållning på 1 200 euro till en inkomsttagare, och av återbäringen betalas 200 euro till utmätningen.

Exempel 50, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

16.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

-1200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Utmätning

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

Om en förskottsinnehållning som ska återbäras eller del av denna betalas till en ställföreträdande mottagare, ska uppgiften om avdraget anmälas till inkomstregistret.

Exempel 51: Till en inkomsttagare återbärs en förskottsinnehållning på 1 200 euro, och från denna avdras 70 euro som FöPL-indrivning. Avdraget gäller inte någon inkomst som tidigare anmälts till inkomstregistret, och därför används som inkomstslag för avdraget samma inkomstslag som för inkomsten som ska betalas.

Exempel 51, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

16.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

-1200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

FöPL-indrivning

Avdragsbelopp

70.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

16.03.20xx

Slutdatum

16.03.20xx

I vissa situationer hänför sig ett avdrag till förmånen som ska betalas och avdraget gäller en sådan förmån som inte ursprungligen anmälts till inkomstregistret. Till exempel utkomststöd anmäls inte till inkomstregistret, men om förskottsinnehållningen som ska återbetalas för en förmån som ska betalas eller en del av den betalas för att ersätta utkomststöd, ska en uppgift om avdraget anmälas till inkomstregistret.

Exempel 52: Arbetspensionsanstalten fattar i april ett beslut om att bevilja inkomsttagaren pension retroaktivt från 1.2.

Den tidigare förmånsbetalaren har till inkomsttagaren betalat 1 500 euro i utkomststöd som 1.2–28.2. och lägger fram ett betalningskrav gällande denna period för arbetspensionsanstalten.

Arbetspensionsanstalten betalar 2.4. pension på sammanlagt 2 000 euro för tiden 1.2–28.2. Av den förmån som arbetspensionsanstalten betalat styrs 1 000 euro till den tidigare förmånsbetalaren som ersättning för utkomststöd som betalats för samma tid.

Inkomsttagaren har inte lämnat in ett skattekort till prestationsbetalaren så betalaren tar ut 50 procent i skatt på den retroaktiva pensionsavgiften.

Exempel 52, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.04.20xx

Uppgifter om betalaren  
Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Pension A

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

1000.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.04.20xx

Slutdatum

02.04.20xx

Inkomsttagaren lämnar in till prestationsbetalaren ett skattekort (0 %) som träder i kraft retroaktivt. Förskottsinnehållningen har verkställts till ett för stort belopp på 1 000 euro. Prestationsbetalaren återbetalar den tidigare förmånen till betalaren till ett belopp på 500 euro i ersättning för utkomststödet som betalats för den överlappande tiden. Återstående 500 euro av förskottsinnehållningen som anses ha betalats till för stort belopp betalas till inkomsttagaren.

Exempel 52, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

-1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.04.20xx

Slutdatum

02.04.20xx

Avdrag  

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Ställföreträdande mottagarens uppgifter  
Redovisningsperiod  

Startdatum

02.04.20xx

Slutdatum

02.04.20xx

5.8 Korrigeringar gällande löntagaravgifter

Från dagpenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar drar man av ett visst belopp från totalbeloppet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie. Avdraget av löntagaravgifter kan på motsvarande sätt göras också från patientförsäkrings-, trafikförsäkrings- och ansvarsförsäkringsersättningar och från rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Från och med utbetalningsdagen 1.1.2023 anmäls inte avdrag av löntagaravgifter till inkomstregistret. Däremot anmäls till inkomstregistret endast det förskottsinnehållningspliktiga beloppet som kvarstår efter avdraget. Om betalningsdagen för förmånen är 31.12.2022 eller tidigare, se anvisningen för anmälning och rättelse av avdrag av löntagaravgifter i anvisningen för året i fråga. Välj rätt version av anvisningen enligt betalningsdag.

5.9 Anmälan och rättelse av jämkade arbetslöshetsförmåner och förmåners enhetsuppgifter

I samband med anmälning av arbetslöshetsförmåner är det obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet för att fastställa de s.k. ersättningsdagarna för en arbetslös. Om en inkomsttagare utöver arbetslöshetsförmåner även får lön, kan jämkad arbetslöshetsförmån betalas till inkomsttagaren. När man anmäler jämkade arbetslöshetsförmåner till inkomstregistret ska antalet dagar konverteras till hela dagar.

Det är obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet även för inkomstslag som gäller familjeledighet, då utbetalningsdagen för inkomsten är 1.1.2023 eller senare.

När ersättningsdagar anmäls gäller det att fästa särskild uppmärksamhet vid om det är fråga om en grundläggande anmälningssituation eller en specialsituation, såsom förskottsbetalning, tilläggsbetalning eller annan rättelse. I detta avsnitt beskrivs först anmälan av ersättningsdagar för arbetslöshet (avsnitt 5.9.1) samt förskottsbetalning och tilläggsbetalning (avsnitt 5.9.2). Rättelse beskrivs i rättelse av förmånsenhet (avsnitt 5.9.3) och ogrundad förmån (avsnitt 5.9.4).

5.9.1 Grundläggande anmälan av ersättningsdagar för arbetslöshet

I följande exempel beskrivs grundläggande anmälan av ersättningsdagar för arbetslöshet.

Exempel 53: En arbetslöshetsförmån på 500 euro har betalats 1.4. till en inkomsttagare som så kallad jämkad arbetslöshetsförmån. Intjäningsperioden för förmånen är 1.3–31.3. Prestationsbetalarna har lämnat in anmälan om sin prestation till inkomstregistret. Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på prestationen.

I mars har personen också fått lön. Eftersom det är fråga om jämkad dagpenning, konverteras antalet dagar till hela dagar.

Inkomsttagaren har fått jämkad dagpenning under hela mars. Dagpenning har betalats för 23 dagar, men eftersom inkomsttagaren också har fått lön är antalet hela dagar med dagpenning endast 17. För intjäningsperioden anges alltid en komplett period, som i exemplet är 1–31.3.

Exempel 53, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B07018977

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

17

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

01.04.20xx

5.9.2 Avdrag eller kvittning av förskottsbetalning från arbetslöshetsförmån som beviljas senare

Arbetslöshetsförmåner kan betalas i förskott, det vill säga utan förmånsbeslut (lagen om utkomstskydd för arbetslösa 11 kap. 8 §). Om ett för lågt belopp har betalats i förskott drar förmånsbetalaren av förskottsbetalningen från förmånen som beviljas senare och betalar resten till inkomsttagaren enligt beslutet. Om ett för högt belopp har betalats i förskott kvittar betalaren överbetalningen till exempel mot arbetslöshetsförmånen för följande månad. Överbetalningen anmäls till inkomstregistret som ogrundad förmån.

En förskottsbetalning kan även ses som en förskottsprestation för en annan arbetslöshetsförmån som beviljas senare Till exempel arbetslöshetskassorna kan betala inkomstrelaterad dagpenning i förskott, men på basis av ett senare beslut är inkomsttagaren dock tvungen att ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA. I detta fall kvittar arbetslöshetskassan mot en förmån som beviljas senare det förmånsbelopp som denne betalat till ett för högt belopp i förskott. Ett belopp som betalats på fel grunder anmäls till inkomstregistret som ogrundad förmån. Det är med andra ord möjligt att kvitta en förskottsbetalning även mot annan förmån än sådan som betalas för samma tid.

Exempel 54: Arbetslöshetskassan har betalat inkomsttagaren hela arbetslöshetsförmånen i förskott för tiden 1–31.1, 709,38 euro för 21 dagar.

Anmälan av förskottsbetalningen den 1 januari.

Exempel 54, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20xx

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

709.38

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

141.88

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.02.20xx

Slutdatum

02.02.20xx

Senare framgår det att inkomsttagaren inte alls har rätt till dagpenning för tiden 1–31.1. Arbetslöshetskassan kvittar hela förskottsbetalningen mot den dagpenning som betalas ut för tiden 1–28.2. Förskottsinnehållningsprocenten är 20.

Anmälan 2 ersättande anmälan.

Exempel 54, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20xx

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

709.38

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

141.88

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.02.20xx

Slutdatum

02.02.20xx

Anmälan 3, betalning för tiden 1–28.2.

Exempel 54, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

07.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

2023

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

675.30

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

20

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

675.30

Återkrav

Ja

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

07.03.20xx

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förtjänstdel i den inkomstrelaterade

Belopp

1182.94

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

34.08

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

07.03.20xx

Ursprunglig betalningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

106.00

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

01.02.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

250.97

Intjäningsperiod  

Startdatum

07.03.20xx

Slutdatum

07.03.20xx

Exempel 55: Inkomsttagaren har betalats hela arbetslöshetsförmånen i förskott för tiden 1–31.1, 709,38 euro för 21 dagar.

Anmälan av förskottsbetalningen den 1 januari.

Exempel 55, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

2024

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

709.38

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

141.88

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.02.20xx

Slutdatum

02.02.20xx

Senare framgår det att inkomsttagaren hade haft rätt till jämkad dagpenning som för januari hade uppgått till 488,46 euro och för februari till 465,20 euro. Det går inte att kvitta förskottsbetalningen mot den egentliga betalningen för januari utan den kvittas mot betalningen för februari. Den lön som används som grund för beräkningen är 2 000 euro och den jämkade lönen för januari och februari är 1 500 euro. Förskottsinnehållningsprocenten är 20.

Anmälan 2, ersättande anmälan för januari.

Exempel 55, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

2024

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

488.46

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

8

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

220.92

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

141.88

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.02.20xx

Slutdatum

02.02.20xx

Anmälan 3 för betalningen i februari: jämkad förmån, mot vilken har kvittats den för höga förskottsbetalningen.

Exempel 55, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

2026

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

465.20

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

8

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

220.92

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

02.03.20xx

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.02.20xx

Slutdatum

28.02.20xx

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 244,28 euro)

48.86

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.03.20xx

Slutdatum

02.03.20xx

5.9.3 Förskottsbetalning och tilläggsbetalning av jämkad dagpenning

Till inkomstregistret anmäls inte separat om ett belopp som tidigare anmälts till inkomstregistret inte motsvarar ett senare belopp enligt ett slutligt förmånsbeslut. Inkomstregistret baserar sig på registrering av transaktioner och innehåller endast begränsad information om förmånsbeslut.

Utbetalning av arbetslöshetsförmåner är förknippad med situationer där förmånsbelopp som fastställts för inkomsttagare förändras, vilket leder till förändringar i de uppgifter om förmånsenheter som anmälts till inkomstregistret. När en inkomsttagares arbetslöshetsdagpenning jämkas kan antalet dagar som anmäls som förmånsenhet till inkomstregistret förändras. Jämkad dagpenning konverteras till hela ersättningsdagar enligt de grunder som tillämpas på utbetalning av arbetslöshetsförmåner. I följande exempel beskrivs en situation där en inkomsttagare erhåller förskottsbetalning baserad på jämkad inkomst och därefter tilläggsbetalning. Som enhetsuppgifter anges antalet jämkade dagar.

Exempel 56: En förmånsbetalare har 11.11. betalat en inkomstrelaterad dagpenning på 900 euro till en inkomsttagare, på vilken förskottsinnehållning på 20 % verkställts. Förmånsbetalaren behandlar prestationen som ett förskott som uppgår till cirka 70 % av den uppskattade slutliga inkomstrelaterade dagpenningen. Den återstående delen av dagpenningen betalas då det är möjligt att räkna det slutliga beloppet på den jämkade dagpenningen. I tabell 1 visas anmälan av betalningen i november.

Exempel 56, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

11.11.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förvärvsdagpenning

Belopp

900.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

27.09.20xx

Slutdatum

24.10.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

11

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

180.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

11.11.20xx

Slutdatum

11.11.20xx

Senare konstateras det att inkomsttagaren är berättigad till en tilläggsbetalning på 300 euro för den intjäningsperiod som redan anmälts. Den återstående delen av den beviljade förmånen betalas 3.12. I exemplet ökar antalet ersättningsdagar för arbetslöshet, och därför är antalet enheter 4 i den nya anmälan. Förskottsinnehållning på 20 % verkställs på tilläggsavgiften.

I tabell 2 visas anmälan av betalningen i december:

Exempel 56, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.12.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förvärvsdagpenning

Belopp

300.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

27.09.20xx

Slutdatum

24.10.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

4

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

60.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.12.20xx

Slutdatum

03.12.20xx

En förutsättning för användning av uppgifterna i inkomstregistret för användningsändamålen enligt 93 § i ISkL och för andra ändamål är att antalet enheter inte anmäls på kumulerande sätt. Uppmärksamhet ska riktas mot detta i synnerhet då en förmån som flutit in för en viss intjäningsperiod betalas i flera olika delar. I samband med anmälningen av den betalning som ska anmälas till inkomstregistret anmäls enbart de förmånsenheter som ligger till grund för den aktuella betalningen och inte anmälts till registret tidigare. Om förmånsenheten är en dag, får antalet enheter med andra ord på samma anmälningar av betalaren i sin helhet inte överstiga 31 enheter per månad eller till exempel 7 enheter i en period på en vecka. Å andra sidan är det möjligt att inkomsttagaren för samma månad får flera pensioner på så sätt att olika betalare som enhet använder värdet Månad och värdet 1 som antalet enheter.

5.9.4 Rättelse av förmånsenhet till följd av jämkad dagpenning

I avsnittet behandlas situationer där betalningsgrunden för redan betald arbetslöshetsdagpenning som anmälts till inkomstregistret förändras och uppgifterna om förmånsenhet för den jämkade förmånen redigeras i en ersättande anmälan.

Exempel 57: En arbetslöshetskassa har betalat jämkad dagpenning till en inkomsttagare.

Till inkomsttagaren har 30.5. betalats 500 euro jämkad förmån för tiden 2.5–29.5. I anmälan till inkomstregistret konverteras dagarna till hela dagar. Antalet dagar är 17.

Exempel 57, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

30.05.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.05.20xx

Slutdatum

29.05.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

17

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.05.20xx

Slutdatum

02.05.20xx

Senare framgår det att den löneinkomst som ska beaktas vid jämkningen minskar, vilket innebär att inkomsttagaren har rätt till en större förmån.

Prestationsbetalaren gör en tilläggsbetalning till inkomsttagaren för samma intjäningsperiod 2.5–29.5. (20 dagar) och lämnar in en ny anmälan om betalningen till inkomstregistret. Till inkomsttagaren betalas sammanlagt 100 euro mer.

Till följd av tilläggsbetalningen ökar antalet hela jämkade dagar med en dag jämfört med antalet enligt den ursprungliga anmälan.

Betalaren anmäler dagpenningen som betalats 2.6. till inkomstregistret. I samma anmälan kan betalaren anmäla ökningen i antalet dagar (1 dag).

Exempel 57, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.06.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.05.20xx

Slutdatum

29.05.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

1

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

10.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.06.20xx

Slutdatum

02.06.20xx

Alternativt kan antalet dagar i exemplet korrigeras med en ersättande anmälan så att man som antal dagar anger 18 i stället för 17. Då anges 0 som antalet dagar i den nya anmälan av tilläggsbetalningen. I exemplet är den information som Skatteförvaltningen behöver sammanlagt 18 dagar. I tabell 3 visas det alternativa sättet att anmäla uppgifterna i ersättande anmälan:

Exempel 57, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

30.05.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.05.20xx

Slutdatum

29.05.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

18

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.05.20xx

Slutdatum

02.05.20xx

Exempel 58: En arbetslöshetskassa har betalat full dagpenning till en inkomsttagare.

Till inkomsttagaren har 5.4. betalats full dagpenning till ett belopp av 1 000 euro för 1.3.–31.3. Till inkomstregistret anmäls antalet dagpenningdagar, dvs. antalet vardagar som hänför sig till intjäningsperioden (i detta fall 23 dagar). Förskottsinnehållningen i exemplet är 20 %.

Exempel 58, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019906

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

23

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.04.20xx

Slutdatum

05.04.20xx

Senare justeras den lön som utgör grunden för inkomsttagarens dagpenning uppåt enligt besvärsinstansens beslut. I samband med rättelsen märker man att löneuppgifter har anmälts till inkomstregistret efter den ursprungliga betalningen och att förmånen i stället ska betalas som en jämkad förmån. Den lön som utgör grunden för inkomsttagarens dagpenning stiger.

Prestationsbetalaren gör en tilläggsbetalning till inkomsttagaren för samma intjäningsperiod 1.3–31.3. (antalet jämkade dagar under intjäningsperioden är 20) och lämnar in en ny anmälan om betalningen till inkomstregistret. I exemplet betalas 200 euro mer till inkomsttagaren.

Prestationsbetalaren anmäler den dagpenning, dvs. tilläggsbetalningen, som betalats 5.6. till inkomstregistret. Som antalet dagar anges 0, eftersom antalet dagar minskar från 23 till 20.
I exemplet är den information som Skatteförvaltningen behöver sammanlagt 20 dagar.

I tabell 2 visas anmälan om tilläggsbetalningen.

Exempel 58, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.06.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019908

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

40.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.06.20xx

Slutdatum

05.06.20xx

Prestationsbetalaren lämnar dessutom in en ersättande anmälan enligt vilken antalet dagar är 20 (tabell 3).

Exempel 58, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.04.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019906

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

20

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

05.04.20xx

Slutdatum

05.04.20xx

5.9.5 Rättelse av förmånsenhet när en förmån blir ogrundad

Exempel 59: En arbetslöshetskassa har betalat full dagpenning till en inkomsttagare.

Till inkomsttagaren har 4.7. betalats full förmån till ett belopp av 500 euro för 6.6–3.7. (20 dagar). Som förmånsenhet anmäls 20 dagar till inkomstregistret.

Exempel 59, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.07.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

06.06.20xx

Slutdatum

03.07.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

20

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

04.07.20xx

Slutdatum

04.07.20xx

Senare framgår det att jämkad förmån borde ha betalats till inkomsttagaren i stället för full dagpenning. Till inkomsttagaren har betalats för mycket, vilket leder till att en ogrundad förmån uppstår, och den ska återkrävas. Dessutom har för många dagar anmälts till inkomstregistret.

Arbetslöshetskassan beräknar återkravet för perioden 6.6–3.7. En förmån på 500 euro har betalats, och av den är 100 euro ogrundad. Konverterat till hela dagar är antalet dagar i hela perioden 16, dvs. de minskar med 4 jämfört med den ursprungliga anmälan.

Prestationsbetalaren lämnar in en ersättande anmälan till inkomstregistret, i vilken den ogrundade andelen anmäls separat. För den ogrundade andelen anmäls 0 dagar. För den återstående egentliga inkomsten korrigeras antalet hela dagar till 16. I exemplet behöver Skatteförvaltningen information om 16 dagar.

Exempel 59, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.07.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

06.06.20xx

Slutdatum

03.07.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

16

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

100.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

06.06.20xx

Slutdatum

03.07.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

04.07.20xx

Slutdatum

04.07.20xx

Inkomsttagaren återbetalar den överbetalda dagpenningen 2.8. (100 euro).

Prestationsbetalaren lämnar in en anmälan om återbetalningen till inkomstregistret 8.8. Antalet dagar i anmälan är 0.

Exempel 59, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

08.08.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

100.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

02.08.20xx

Förskottsinnehållning som hänför sig till
återbetalningen

20

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.07.20xx

Slutdatum

31.07.20xx

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

0

Exempel 60: En prestationsbetalare har betalat jämkad dagpenning till en inkomsttagare.

I tabell 1 visas en anmälan där jämkad förmån på 500 euro betalats till inkomsttagaren 4.9. för perioden 1.8–31.8. Konverterat till hela dagar är antalet dagar 18.

Exempel 60, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.09.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.20xx

Slutdatum

31.08.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

18

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

04.09.20xx

Slutdatum

04.09.20xx

Senare märker prestationsbetalaren att arbetsvillkoret har uppfyllts mitt under betalningsperioden. Därför återkräver man av inkomsttagaren hela den betalda förmånen för självrisktiden och den inkomst som jämkas för perioden stiger.

Till inkomsttagaren har betalats jämkad förmån 1.8.–31.8. (23 dagar), vilket motsvarar 18 hela dagar. Arbetsvillkoret för inkomstskyddet har uppfyllts 14.8.

För perioden 1–14.8. (10 dagar) borde man ha beaktat den kalkylmässiga arbetsinkomsten (arbetsinkomsten är högre än enligt den ursprungliga betalningen).

För tiden 15–23.8. (7 dagar) har inkomsttagaren inte rätt till dagpenning på grund av självrisktiden.

För 24–31.8. (6 dagar) borde den kalkylmässiga arbetsinkomsten ha beaktats (arbetsinkomsten är högre än enligt den ursprungliga betalningen).

Prestationsbetalaren beräknar återkravet för perioden 1–31.8.:

För perioden 1–14.8. (10 dagar) jämkad förmån, 5 hela dagar (enligt den ursprungliga betalningen 8 dagar), förändring: 3 dagar mindre, ogrundad förmån på 50 euro, egentlig inkomst 220 euro.

För perioden 15–23.8. (7 dagar) återkrävs hela förmånen, 0 hela dagar (enligt den ursprungliga betalningen 5 dagar), förändring: 5 dagar mindre, ogrundad förmån på 180 euro.

För perioden 24–31.8. (6 dagar) jämkad förmån, 4 hela dagar (enligt den ursprungliga betalningen 5 dagar 5), förändring: 1 dag mindre, ogrundadförmån på 10 euro och resterande 90 euro egentlig inkomst.

Exempel 60, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.09.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

220.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.20xx

Slutdatum

14.08.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

5

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förvärvsdagpenning

Belopp

50.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.20xx

Slutdatum

14.08.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

180.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.08.20xx

Slutdatum

23.08.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

90.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

24.08.20xx

Slutdatum

31.08.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

4

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

10.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

24.08.20xx

Slutdatum

31.08.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp 

100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

04.09.20xx

Slutdatum

04.09.20xx

Inkomsttagaren återbetalar den överbetalda dagpenningen 2.8. (240 euro).

50 euro för 1–14.8.
180 euro för 15–23.8.
10 euro för 24–31.8.

Prestationsbetalaren lämnar in en anmälan om återbetalningen till inkomstregistret 8.8. Antalet dagar i anmälan är 0.

Exempel 60, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

08.08.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05019901

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

240.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

02.08.20xx

Förskottsinnehållning som hänför sig till
förskottsinnehållning

48

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen  

Startdatum

01.09.20xx

Slutdatum

30.09.20xx

Förmånsenhet

Dag

Antal enheter

0

6 Anmälan av ogrundad förmån och återkrav

6.1 Anmälan av ogrundad förmån

I vissa situationer har inkomsttagaren inte rätt till en betalning som anmälts till inkomstregistret. En ogrundad förmån uppstår till exempel när en förmån har beviljats eller betalats ut utan grund, t.ex. till fel person eller till fel belopp. Ogrundad förmån kan uppstå även när de förhållanden som gäller förmånen senare ändras.

När en ogrundad förmån upptäcks ska uppgiften korrigeras i inkomstregistret utan oskäligt dröjsmål och senast inom en månad efter det att beslutet om den ogrundade förmånen har fattats. När en prestation till för högt belopp är tvistig, avses med beslut om en ogrundad förmån ett lagakraftvunnet beslut om rättelse eller undanröjande. Ogrundad förmån kan anmälas på två sätt beroende på om inkomsten redan har anmälts till inkomstregistret som annan inkomst innan felet upptäcks eller om felet upptäcks innan anmälan lämnas in. Om felet upptäcks innan anmälan lämnas in, ska man använda det separata inkomstslaget Ogrundad förmån. Detta inkomstslag används endast om den ogrundade betalningen upptäcks innan den första anmälan inlämnas, och inkomsten inte tidigare anmälts som annan inkomst till inkomstregistret.

Exempel 61: En pension på 2 500 euro var avsedd för inkomsttagare A, men p.g.a. ett fel som begåtts av förmånsbetalaren har pensionen betalats ut till inkomsttagare B (ddmmåå-123B) som en nettoprestation på 2 250 euro. Felet upptäcks följande dag innan anmälan har skickats till inkomstregistret. Förmånsbetalaren känner till inkomsttagare B:s personuppgifter, men man har inte lyckats återkräva inkomsten av inkomsttagare B. Inkomsttagare A erhåller sin pension under följande betalningsdag med avdrag för förskottsinnehållning på 250 euro, och prestationen anmäls på vanligt sätt till inkomstregistret. Förmånsbetalaren anmäler emellertid det belopp som betalats till inkomsttagare B på följande sätt:

Exempel 61, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20XX00161900

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ogrundad förmån

Belopp

2250.00

Om det inte enbart är fråga om fel kontonummer, utan den betalning som betalats till fel inkomsttagare har registrerats i betalningssystemet med förskottsinnehållningen, ska även förskottsinnehållningen anmälas till det faktiska beloppet med anmälan om förmånsuppgifter för fel inkomsttagare. Ofta registreras beloppet emellertid endast för den faktiska inkomsttagaren och betalas ut till denne. I dessa fall ska uppgiften om förskottsinnehållningen anges endast i anmälan om förmånsuppgifter för den faktiska inkomsttagaren. Ogrundade prestationer till juridiska personer eller parter som inte är kända ska inte anmälas med anmälan om förmånsuppgifter.

Om inkomst som betalats utan grunder redan anmälts som annan inkomst till inkomstregistret, ska uppgiften korrigeras genom att använda det inkomstslag som använts i anmälan samt den separata uppgiften ”Ogrundad förmån – Ja”.

Exempel 62: Inkomsttagare C har 15.9. erhållit en prestation på 1 100 euro. Prestationen har anmälts som arbetsmarknadsstöd till inkomstregistret. Förmånsbetalaren har emellertid utöver det vanliga förmånsbeloppet på 550 euro även av misstag betalat ut 550 euro för mycket. På den utbetalda prestationen har man verkställt förskottsinnehållning på 275 euro (25 %). Förmånsbetalaren lämnar in en anmälan enligt det utbetalda förmånsbeloppet och märker inte felet innan anmälan lämnats in.

Den första anmälan innan felet upptäckts (tabell 1):

Exempel 62, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.09.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20XX00221000

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

1100.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.20xx

Slutdatum

31.08.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

23

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

275.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.09.20xx

Slutdatum

15.09.20xx

Felet upptäcks i oktober. Den tidigare anmälan ska korrigeras med en ersättande anmälan så att överbetalningen (det tidigare utbetalda och till inkomstregistret anmälda inkomstslaget Arbetsmarknadsstöd) anges som en ogrundad förmån. Eftersom inkomsten har redan tidigare anmälts som annan inkomst till inkomstregistret, ska inkomstslaget Ogrundad förmån inte användas, utan uppgiften ”Ogrundad förmån – Ja” ska kopplas till den tidigare utbetalda inkomsten.

Förmånsbetalarens anmälan för januari (tabell 2):

Exempel 62, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.09.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20XX00221000

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

550.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.20xx

Slutdatum

31.08.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

23

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

550.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.08.20xx

Slutdatum

31.08.20xx

Förmånsenhet  

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

275.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

15.09.20xx

Slutdatum

15.09.20xx

På basis av den angivna uppgiften anses beloppet av inkomsttagarens arbetslöshetsförmån för augusti uppgå till 550 euro, och den felaktiga överbetalningen (550 euro) blir en ogrundad förmån. Informationsanvändarna får på basis av anmälan information om att överbetalningen tidigare har anmälts som arbetsmarknadsstöd till inkomstregistret. Den obligatoriska uppgiften om förmånsenhet för Arbetslöshetsförmån-inkomstslagen anges i fråga om ogrundade förmåner som noll (0) dagar. Den förskottsinnehållning som verkställts från inkomsttagaren anmäls med ersättande anmälan till det verkställda beloppet.

Om inkomsten utöver att den blir en ogrundad förmån ändras retroaktivt, ska prestationsbetalaren med samma ersättande anmälan lämna uppgiften om den ogrundade förmånen och uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget”. Uppgifterna kan inte lämnas in med separata anmälningar, eftersom såväl en ogrundad förmån som en uppgift om ändring av inkomstslaget ska anmälas med en ersättande anmälan, och enbart en anmälningsversion kan vara i kraft samtidigt.

Exempel 63: En inkomst ändras retroaktivt och en ogrundad förmån

Pension betalas till en inkomsttagare från och med 1.3. till ett belopp på 1 200 euro per månad. Prestationsbetalaren verkställer förskottsinnehållning 20 % på den utbetalda prestationen.

Betalaren ger följande anmälan för mars till inkomstregistret (tabell 1):

Exempel 63,  tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20XX00221000

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Pension

Belopp

1200.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

240.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

En inkomsttagare beviljas invalidpension 2.4. på så sätt att startdatumet för invalidpensionen är 1.3. och beloppet av pensionen uppgår till 1 000 euro varje månad.

Förmånsbetalaren anmäler ändringen med en ersättande anmälan till inkomstregistret. Betalaren anger för det ursprungliga inkomstslaget uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget”, och som värde för detta Invalidpension. Eftersom den invalidpension som beviljats senare är lägre än den pension som betalats tidigare, ska förmånsbetalaren också anmäla information om den ogrundade förmånen (200 euro) med samma ersättande anmälan.

I tabell 2 ska en ersättande anmälan ges för mars (tabell 2):

Exempel 63, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20XX00221000

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Pension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Invalidpension

Belopp

1000.00

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Pension

Belopp

200.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

240.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

01.03.20xx

6.2 Inkomstslag för vilka uppgiften Ogrundad förmån inte kan anmälas

I samband med poster som ska dras av är det inte naturligt att använda Ogrundad förmån-uppgiften. Sådana inkomstslag är till exempel förskottsinnehållning och utmätning. Återkrävda prestationer anmäls, då prestationen återkrävts. Förskottsinnehållning och källskatt kan inte vara ogrundade förmåner, eftersom prestationerna har dragits av från inkomsttagarens inkomst innan den betalats. Således kan dessa inte återkrävas av inkomsttagaren. Om betalaren korrigerar förskottsinnehållningens eller källskattens belopp anmäls de korrigerade beloppen med en ny anmälan när korrigeringen görs.

Vad gäller förmåner är det inte möjligt att i samband med följande inkomstslag använda uppgiften ”Ogrundad förmån – Ja”:

 • Förskottsinnehållning (1266)
 • Källskatt (1267)
 • Källskatteavdrag (1268)
 • Utmätning (1269)

6.3 Allmänt om återkrav av förmåner

När inkomsttagaren återbetalar en ogrundad förmån eller någon annan betalning till prestationsbetalaren ska uppgiften om återbetalningen anmälas till inkomstregistret. Förfarandet är det samma om återkravet görs genom kvittning mot en senare förmånsprestation. Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga anmälan, utan det återkrävda beloppet anmäls med en ny anmälan genom att hänföra det till den betalningsdag då inkomsten har återkrävts. Förfarandet är det samma då prestationen returneras till förmånsbetalaren t.ex. då arbetsgivaren eller förmånstagarens make betalar förmånen tillbaka på förmånstagarens vägnar.

Närmare information om anmälan av återkrav och kvittning finns i anvisningen Förmåner – Återkrav och regress.

Anmälan om återkrav lämnas in genom att för inkomstslaget ange uppgiften ”Återkrav – Ja” samt de tilläggsuppgifter som hänför sig till den för den betalningsdag då inkomsttagaren återbetalar den prestation som utbetalats till ett för högt belopp eller den kvittas mot en senare förmån.

Den ursprungliga betalningsdagen för prestationen är en frivillig uppgift. I vissa situationer är den dock nödvändig, för att Skatteförvaltningen ska kunna hänföra inkomsttagarens beskattning på rätt sätt. Betalningsdagen är nödvändig t.ex. om den återkrävda förskottsinnehållningen ska hänföras till det skatteår under vilket den har innehållits från prestationen. Om inkomsten återkrävs av inkomsttagaren i netto, ska förskottsinnehållningen på detta belopp anmälas under punkten "Förskottsinnehållning på återbetalningen". Om inkomsten återkrävs brutto av inkomsttagaren, anmäls inte beloppet på förskottsinnehållningen i punkten i fråga. Den förskottsinnehållning som tidigare verkställts på inkomsten räknas till inkomsttagarens fördel i dennes beskattning. Återkravssituationer har behandlats mer ingående i anvisningen Förmåner – Återkrav och regress.

Uppgiften "Källskatt på återbetalning" ska anmälas, om källskatt har tagits ut på den utbetalda inkomsten, inkomsten återkrävs av inkomsttagaren i netto och källskattens andel dras av från övriga källskatter som betalas till Skatteförvaltningen. Om inkomsten återkrävs i brutto av inkomsttagaren, ska förmånsbetalaren inte anmäla tidigare källskatter på den prestation som återkrävs. I denna anvisning behandlas inte alla särdrag i anmälning av återkrav, vilka borde beaktas i anmälning av uppgifter. Anmälning av källskatt och andra internationella anmälningssituationer har behandlats mer ingående i anvisningen Förmåner – Återkrav och regress i internationella situationer.

I tilläggsuppgifterna om återbetalning av förmåner är det möjligt att anmäla den ursprungliga betalningsperioden med en precision på ett kalenderår. Den ursprungliga betalningsdagen för den prestation som anknyter till den ursprungliga betalningsperioden är inte en obligatorisk uppgift. Om den ursprungliga betalningsdagen inte getts, hänför Skatteförvaltningen betalarens förpliktelser enligt slutdagen för den ursprungliga betalningsperioden, då Skatteförvaltningen rättar skatter på eget initiativ vilka redovisas till den. Betalaren kan förlora räntefördelar, om betalaren anmäler uppgifterna enligt minimikravet, det vill säga låter bli att ange den ursprungliga betalningsdagen och inte anger de ursprungliga betalningsperioderna fullständigt.

Betalaren ska anmäla uppgifterna om återkravet till inkomstregistret, då inkomsttagaren returnerar en förmån som betalats till för högt belopp till denne. Uppgifterna ska lämnas in senast på den femte dagen efter den dag då man tagit del av informationen om utbetalningen av det återkrävda beloppet, förmånsbetalaren och den prestation eller ersättning till vilken utbetalningen anknyter samt återkravet har kunnat hänföras i förmånsbetalarens eget system. Av dessa uppgifter anmäls den faktiska återbetalningsdagen i datagruppen Tilläggsuppgifter om återkrav.

6.4 Annullering av återkrav

De rättskällor som handlar om återkrav av förmåner innehåller i regel bestämmelser om förmånsbetalarens möjlighet att i vissa situationer helt eller delvis avstå från återkrav. När förmånsbetalaren överväger annullering av återkrav beaktas bl.a. rimlighetsaspekterna och att inkomsttagaren handlar i god tro. Utöver annullering av återkrav finns det även situationer där man beslutar att fortsätta med betalning av en kontinuerlig förmån trots att förmånen har konstaterats vara ogrundad. 

Om en inkomst betalats till en inkomsttagare utan grund, ska en anmälan om den ogrundade förmånen göras till inkomstregistret oberoende av hur återkravet kommer att göras eller av om återkravet kommer att läggas ned i sin helhet eller partiellt. I vissa fall är det följaktligen möjligt att ogrundade förmåner registreras som inkomst för inkomsttagaren i en utsträckning som överstiger det belopp som återkrävts av hen eller som någonsin kommer att återkrävas av hen. Om betalningen av inkomsten fortsätter utan ett förmånsbeslut, anmäls den till inkomstregistret med inkomstslaget Ogrundad förmån.

6.5 Förmånstagarens återbetalning av förmån på eget initiativ

En inkomsttagare kan på eget initiativ återbetala en förmån som hen erhållit utan att förmånen utgör ogrundad förmån för inkomsttagaren. Den återbetalda förmånen skulle inte heller senare utgöra ogrundad förmån för inkomsttagaren. Förmånsbetalaren ska inte i sådana situationer lämna in en anmälan om ogrundad förmån.

Det belopp som återbetalas anmäls med en ny anmälan till inkomstregistret på basis av uppgiften "Återbäring på eget initiativ – Ja” genom att hänföra beloppet till den betalningsdag då inkomsten återbetalats. Med datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning kan Skatteförvaltningen verkställa inkomsttagarens beskattning korrekt.

Om inkomst som återbetalats på eget initiativ senare i betalarens process betraktas som en ogrundad förmån, ska förmånsbetalaren rätta den ursprungliga anmälan genom att ge en ersättande anmälan, där uppgiften ”Ogrundad förmån – Ja" fogas till det betalda inkomstslaget och uppgiften ”Återbäring på eget initiativ – Ja" ändras till uppgiften "Återkrav – Ja". Med ogrundad förmån avses i detta fall både ett beslut om ogrundad förmån som processen har fattat (t.ex. beslut om rättelse, ändring, korrigering, upphörande eller annullering) och en ogrundad förmån som orsakas av fel i betalningen varmed inkomsttagaren erhåller en överbetalning.

Vid återbetalning av förmåner på eget initiativ tillämpas samma bestämmelser och åtgärder som vid återkrav. Återbäring på eget initiativ är dock aldrig en ogrundad förmån.

Exempel 64: En studerande har erhållit 320 euro/mån. i studiestöd under tiden 1.1.2023–31.5.2023. Förmånsbetalaren har anmält prestationen månatligen enligt betalningsdagen.

Studeranden returnerar 500 euro brutto av studiestödet 30.4.2024 för tiden 1.1.2023–31.5.2023 (100 e/mån.). Förmånsbetalaren hänför återbetalningen i sitt betalningssystem 31.5.2024.

Förmånsbetalaren har tidigare lämnat in anmälningar om det studiestöd som den betalat till inkomstregistret. Betalaren lämnar inte in någon ersättande anmälan om en ogrundad förmån, eftersom den returnerade studiepenningen inte behandlas som en ogrundad förmån i förmånsbetalares process. Det handlar inte heller om ett betalningsfel (överbetalning).

En ny anmälan ska lämnas in om återbetalningen:

Exempel 64, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.05.2024

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00090720

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Studiestöd

Belopp

500.00

Återbäring på eget initiativ

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning  

Datum för återbetalning

30.04.2024

Ursprunglig betalningsperiod

 

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.05.2023

6.6 Anmälan av rättelse av betalning som inte påverkar beskattningen

Uppgiften "Påverkar inte beskattningen – Ja” påverkar inkomsttagarens beskattning. Betalaren ska ange denna uppgift i följande fall:

 • att förhindra dubbelbeskattning av inkomst: vid betalning av inkomst som redan tidigare anmälts som skattepliktig inkomst
 • att förhindra ett ogrundat avdrag: vid anmälan av en inkomst som returneras och som inte heller tidigare har beskattats.

Det kan vara möjligt att anmäla samma inkomst två gånger som skattepliktig inkomst för inkomsttagaren i situationer där en ställföreträdande mottagare har erhållit överbetalning. Dylika situationer är emellertid sällsynta. Inkomsten är skattepliktig i sin helhet, om den ställföreträdande mottagarens avdrag anmäls med någon av följande avdragstyper: "Indrivning av underhållsbidragsskuld”, ”Betalningskrav (ej regressituation)”, ”OFLA- och LFöPL-indrivning”, ”Annat avdrag från nettoinkomsten”, ”Regress till skattefri inkomst”, ”Indrivning av borgensfordran på studielån” eller ”FöPL-indrivning”. Alla dessa avdrag är avdrag som ska göras efter förskottsinnehållningen. När inkomsttagaren erhåller den överbetalning som redan betalats till en ställföreträdande mottagare, ska betalningen av den inkomst som saknats anmälas till inkomstregistret. P.g.a. denna anmälningsskyldighet anmäls samma inkomst två gånger. Vid anmälan om betalningen ska man ange uppgiften "Påverkar inte beskattningen – Ja” för att förhindra att samma inkomst beskattas två gånger. Se närmare information om anmälan och exempel under punkten En förmån har betalats till en ställföreträdande mottagare till ett för högt belopp i denna anvisning.

Ett grundat avdrag som inkomsttagaren erhållit i beskattningen uppstår i sådana sällsynta situationer där man med anmälan om förmånsuppgifter anmäler returnering av inkomsttagarens inkomst, denna inkomst inte ursprungligen har beskattats och inkomstslaget inte är skattefritt. Genom återkrav eller returnering på eget initiativ får förmånsbetalaren tillbaka en prestation vars avdragstyp vid betalningen har varit "Regress till skattepliktig inkomst", "Annat avdrag från skattepliktig inkomst" eller ”Avdrag av löntagaravgifter". Om den inkomst som återbetalas anmäls med datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning, kan informationsanvändarna inte veta om återbetalningen avser inkomst som inte tidigare har beskattats. Därför ska betalaren använda uppgiften "Påverkar inte beskattningen – Ja", så att Skatteförvaltningen inte i beskattningen beaktar det belopp som återkrävts.

Frågan har behandlats även i anvisningen Förmåner – Återkrav och regress.   

7 Anmälan av uppgifter i internationella situationer

7.1 Informationsskyldighet i internationella situationer

En finsk förmånsbetalare ska anmäla de förmåns- och pensionsinkomster som den betalat till inkomstregistret oberoende av om inkomsttagaren bor i Finland eller utomlands.

I internationella situationer ska inkomstuppgifter alltid anmälas till inkomstregistret, om förmånsbetalaren är skyldig att lämna in information till någon av inkomstregistrets informationsanvändare. Utländska betalare av förmåner och pensioner omfattas inte av lika omfattande uppgiftsskyldigheter som utländska arbetsgivare. Utomståendes skyldighet att lämna uppgifter enligt lagen om beskattningsförfarandet gäller i pensions- och förmånssituationer för en utländsk förmånsbetalare enbart om betalaren har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland. I så fall jämställs den med en förmånsbetalare i Finland vad gäller den uppgiftsskyldighet som gäller beskattningen.

Förmånsbetalaren kan anmäla prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig och allmänt skattskyldig i samma material. En person anses vara begränsat skattskyldig om hen har sin bostad och sitt hem i utlandet och inte vistas över sex månader i Finland utan avbrott. Det finns närmare information om skattskyldigheten för en inkomsttagare i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet samt boende enligt skatteavtal – fysiska personer. Betalda prestationer till en begränsat skattskyldig person ska anmälas oberoende av om betalningen omfattas av källskatt eller förskottsinnehållning eller om inkomsttagaren är försäkrad i Finland. Anmälan ska också lämnas om ersättning som betalats till en begränsat skattskyldig för den skada som inträffat utomlands.

7.2 Uppgifter om en inkomsttagare i internationella situationer

Vad gäller internationella situationer anmäls förmåns- och pensionsuppgifter genom att använda samma inkomstslag, oberoende av om inkomsttagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig.

Också uppgifter om inkomsttagare som bor utomlands ska anmälas till inkomstregistret i första hand med den finska personbeteckning som införts i befolkningsdatasystemet. Därtill ska det utländska skattenumret eller den utländska personbeteckningen anges. Om inkomsttagaren saknar finsk personbeteckning, anges uppgifterna med inkomsttagarens utländska personbeteckning. Om betalaren inte känner till inkomsttagarens finländska eller utländska personbeteckning, ska inkomsttagarens namn, födelsetid, kön och adress anges. Det är möjligt att anmäla adressen i såväl Finland som hemviststaten till inkomstregistret.

Om inkomsttagaren har getts en konstgjord identifierare, ska den anmälas med typen av identifierare Annan identifierare. Varje gång uppgifter lämnas in utan finsk personbeteckning, ska följande uppgifter anges: namn, födelsetid, kön och adress. Om betalaren känner till den utländska identifieraren ska den också anges.

Internationella avtal förpliktar Skatteförvaltningen att förmedla till andra länders skattemyndigheter uppgifter om de inkomster som personer som bor utomlands erhåller från Finland. Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, ska ”Begränsat skattskyldig – Ja” läggas till i uppgifterna om inkomsttagaren. Vad gäller begränsat skattskyldiga inkomsttagare ska man alltid också anmäla landskoden för hemviststaten, hemviststatens skattenummer (TIN) och adressen i hemviststaten. Om hemviststaten inte beviljar skattenummer, ska i stället för skattenummer anmälas någon annan motsvarande beteckning. I tjänsten TIN on Europa går det att kontrollera om ett utländskt skattenummer har rätt form. I tjänsten kan identiteten inte bekräftas och inte heller huruvida ett inmatat nummer existerar och huruvida det aktuella landet har angett numret. Tjänsten ger dessutom närmare upplysningar om de beteckningar som används i olika länder.

Om förskottsinnehållning i stället för källskatt har verkställts på källskattepliktig inkomst (t.ex. sjukdagpenning) till en begränsat skattskyldig, ska följande uppgift anges: ”Förskottsinnehållningspliktig inkomst – Ja”. Betalaren kan verkställa förskottsinnehållning på källskattepliktig inkomst bara om inkomsttagaren lägger fram ett för det aktuella året beräknat skattekort för begränsat skattskyldiga och skattekortet är i kraft på betalningsdagen.

Uppgiften ”Förskottsinnehållningspliktig inkomst – Ja” ges dock inte i samband med de inkomstslag som ska betalas till begränsat skattskyldiga, vilka alltid beskattas progressivt, såsom pensionsinkomster.

7.3 Anmälning av inkomst som omfattas av källskatt

När inkomst som omfattas av källskatt anmäls, ska betalaren utöver den utländska identifieraren anmäla inkomsttagarens namn, födelsetid, kön, adress och landskoden för hemviststaten.

Exempel 65: En arbetsolycksfallsförsäkringsanstalt betalar ersättning för medverkan i anpassningsträning till en svensk anhörig till den skadade. Försäkringsanstalten kan anmäla prestationen med inkomsttagarens utländska identifierare. Eftersom uppgifterna anmäls med en utländsk identifierare och inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, ska betalaren därtill anmäla inkomsttagarens namn, födelsetid, kön, adress och landskoden för hemviststaten. Inkomsttagaren har ett källskattekort, med en anteckning om källskatteavdrag.

Exempel 65, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.08.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Utländsk identifierare

Identifierare

mmddåå1234

Landskod

Landskod

Efternamn

Efternamn

Förnamn

Förnamn

Födelsedatum

dd.mm.åååå

Kön

Man

Gatuadress

Adress

Postnummer

Postnummer

Postkontor

Postkontor

Landskod

Landskod

Internationella situationer  

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

Landskod

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ersättning för inkomstbortfall till närstående för anpassningsträning

Belopp

800.00

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Källskatteavdrag

Belopp

510.00

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Källskatt

Belopp

101.50

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.08.20xx

Slutdatum

03.08.20xx

Exempel 66: En begränsat skattskyldig inkomsttagare betalas 250 euro i månaden i studiepenning. Eftersom inkomsttagaren inte har gett ett källskattekort till betalaren uppgår källskatten som tas ut på studiepenningen 35 procent. Ett källskatteavdrag är inte möjligt och det anmäls inte.

Exempel 66, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.08.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Utländsk identifierare

Identifierare

mmddåå1234

Landskod

Landskod

Efternamn

Efternamn

Förnamn

Förnamn

Födelsedatum

dd.mm.åååå

Kön

Man

Gatuadress

Adress

Postnummer

Postnummer

Postkontor

Postkontor

Landskod

Landskod

Internationella situationer  

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

Landskod

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Studiestöd

Belopp

250.00

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Källskatt

Belopp

87.50

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.08.20xx

Slutdatum

03.08.20xx

7.4 Förskottsinnehållningspliktig förmån för en begränsat skattskyldig

Uppgiften Inkomst som är underställd förskottsinnehållning kan ges enbart då inkomsttagaren är begränsat skattskyldig och har ansökt om (progressiv) beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande av inkomst, som i övrigt vore underkastad källskatt, till exempel arbetslöshetsdagpenning. Förutsättningen är att inkomsttagaren överlämnar ett skattekort för begränsat skattskyldiga till betalaren. Uppgiften ”Förskottsinnehållningspliktig inkomst – Ja” ges dock inte i samband med de inkomstslag som ska betalas till begränsat skattskyldiga, vilka alltid beskattas progressivt, såsom pensionsinkomster.

Exempel 67: En arbetsolycksfallsförsäkringsanstalt betalar ersättning för medverkan i anpassningsträning till en svensk anhörig till den skadade. Inkomsttagaren har för sin inkomst ansökt om ett progressivt skattekort för begränsat skattskyldiga innan inkomsten betalas ut. Inkomsten är nu förskottsinnehållningspliktig inkomst, varför betalaren på anmälan om förmånsuppgifter ska ge uppgiften ”Förskottsinnehållningspliktig inkomst – Ja”.

Exempel 67, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.08.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Utländsk identifierare

Identifierare

mmddåå1234

Gatuadress

Adress

Postnummer

Postnummer

Postkontor

Postkontor

Landskod

Landskod

Internationella situationer  

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

Landskod

Förskottsinnehållningspliktig inkomst

Ja

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ersättning för inkomstbortfall till närstående för anpassningsträning

Belopp

800.00

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

80.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.08.20xx

Slutdatum

03.08.20xx

7.5 Ändring av källskatt till förskottsinnehållning av allmänt skattskyldig

Det är möjligt att inkomsttagarens förhållanden ändras på så sätt att den ursprungliga anmälan om förmånsuppgifter ska rättas genom att lämna in en ersättande anmälan om förmånsuppgifter. En sådan situation kan uppkomma till exempel då en inkomsttagare med hemvist utomlands flyttar till Finland och ändras från en begränsat skattskyldig till en allmänt skattskyldig. Det är möjligt att källskatt tagits ut på inkomsten innan betalaren får information om att inkomsttagaren blivit allmänt skattskyldig.

Exempel 68: En begränsat skattskyldig med hemvist i Haparanda har arbetat i Torneå och varit sjukförsäkrad i Finland. Efter att ha insjuknat har hen från Finland fått sjukdagpenning, som källbeskattats. Inget källskattekort har sänts till förmånsbetalaren, varför det inte är möjligt att göra källskatteavdrag från inkomsten. Inkomsttagaren flyttar till Finland 1.4., men förmånsbetalaren får inte information om detta i tid. Förmånsbetalaren anmäler förmånen för april utifrån sina gamla uppgifter (tabell 1):

Exempel 68, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.05.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

1234B05010099

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

ååmmdd-1234

Landskod

SE

Inkomsttagarens adress

(Adress i Sverige)

Internationella situationer  

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

SE

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.4.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Källskatt

Belopp

350.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.05.20xx

Slutdatum

02.05.20xx

En inkomsttagare överlämnar till förmånsbetalaren ett skattekort för allmänt skattskyldiga vilket träder i kraft i april (20 %) först i maj. På grund av det nya skattekortet ska den anmälan om förmånsuppgifter som redan lämnats in om förmånen för april rättas på så sätt att de debiterade källskatterna ändras till förskottsinnehållning. Det belopp skatt som tagits ut av inkomsttagaren anmäls som förskottsinnehållning. Eftersom skatteprocenten på det nya skattekortet är lägre än källskatteprocenten, beaktar betalaren det belopp som tagits ut till för högt belopp på framtida anmälningar om förmånsuppgifter.

Förmånsbetalaren korrigerar anmälan för april genom att lämna in en ersättande anmälan, på vilken betalaren raderat uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja”. Kontrollerna relaterade till uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja” i den ursprungliga anmälan försvinner när uppgiften raderas.

Förmånsbetalaren ger 16.5. en ersättande anmälan för april (tabell 2).

Exempel 68, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Tidpunkten då materialet bildades

16.05.20xx

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.05.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets anmälningsreferens

4270f21849364c093786291fh9809520

Betalarens anmälningsreferens

1234B05010099

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

ååmmdd-1234

Landskod

Landskod

Inkomsttagarens adress

(Adress utomlands)

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.04.20xx

Slutdatum

30.04.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

350.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.05.20xx

Slutdatum

02.05.20xx

I maj borde betalaren enligt det nya skattekortet göra en förskottsinnehållning på 200 euro (1 000 x 20 %). Eftersom skatt på 350 euro tagits ut av inkomsttagaren och anmälts till inkomstregistret i april, kan betalaren dra av de 150 euro som tagits ut till för högt belopp i april från förskottsinnehållningen i maj. Följaktligen tas en förskottsinnehållning på 50 euro ut av inkomsttagaren i maj och detta belopp anmäls till inkomstregistret.

Alternativt kan den förskottsinnehållning som gjorts till för högt belopp i april returneras till inkomsttagaren. I så fall ska en ny separat anmälan om återbetalningen lämnas in till inkomstregistret. Återbäringen anmäls som negativ förskottsinnehållning (tabell 3):

Exempel 68, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.05.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

-150.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

02.05.20xx

Slutdatum

02.05.20xx

Innehållning som gjorts till ett för högt belopp ska återbetalas under samma kalenderår. Detta beror på att beloppet på den negativa förskottsinnehållningen tas upp i beskattningsmaterialet enligt året för den kända betalningsdagen. Följaktligen är det inte möjligt att till exempel i januari anmäla negativ förskottsinnehållning, som borde hänföra sig till innehållningen till för högt belopp i december, utan innehållningen till för högt belopp räknas till inkomsttagarens fördel i beskattningen.

7.6 Sjukförsäkringsavgifter i internationella situationer

Personer som är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen i Finland deltar i finansieringen av förmåner enligt socialskyddslagstiftningen genom att betala sjukförsäkringens sjukvårdspremier och dagpenningsavgifter, som tas ut i samband med verkställandet av beskattningen. Sjukvårdspremien och dagpenningsavgiften bildar tillsammans sjukförsäkringsavgiften för försäkrade.

Pensionstagare som bor utomlands och för vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar utifrån EU:s förordning om social trygghet (nr 1408/71) eller den s.k. grundförordningen (nr 883/2004), betalar sjukvårdspremien till Finland också efter att de inte längre är försäkrade i Finland enligt sjukförsäkringslagen.

Förmånsbetalaren ska verkställa förskottsinnehållning på alla de inkomstposter som är förskottsinnehållningspliktiga. Förskottsinnehållningen inkluderar sjukförsäkringsavgiften, om personen är försäkrad i Finland.

En anmälare av pensioner och förmånsinkomster behöver inte på sina anmälningar om förmånsuppgifter till inkomstregistret specificera vilken del av förskottsinnehållningen som utgör sjukförsäkringsavgift. Rätt belopp på avgiften har beaktats i inkomsttagarens förskottsinnehållningsprocent.

7.7 Enbart sjukvårdspremien tas ut från en inkomsttagares pension

Då en pension för en allmänt skattskyldig betalas utomlands, motsvarar anmälningsförfarandet finländska situationer. Undantaget till denna regel är situationer där enbart sjukvårdspremien tas ut utifrån skattekortet på pension till en allmänt skattskyldig.

I vissa internationella situationer hindrar skatteavtalet Finland från att beskatta inkomsten. Skatteavtalen gäller dock inte sjukförsäkringsavgifter. På pensionsinkomsten ska sjukvårdspremien följaktligen betalas, om Finland ansvarar för att ersätta mottagarens sjukvårdskostnader. När en inkomsttagare är allmänt skattskyldig, anmäler förmånsbetalaren att enbart sjukvårdspremien tas ut från inkomsten genom att använda uppgiften Skatteplikt för förmånen i enlighet med förordnandet på skattekortet.

Exempel 69: En allmänt skattskyldig person som flyttat till Frankrike har tjänat in sin pension inom ramen för affärsverksamhet som bedrivs av ett finländskt offentligt samfund. Skatteavtalet mellan Finland och Frankrike hindrar beskattning av pensionen i Finland. Finland ansvarar för ersättningen av personens sjukkostnader, varför sjukvårdspremien emellertid ska tas ut från inkomsten.

En förmånsbetalare har fått information om skyldigheten att ta ut sjukförsäkringsavgiften via personens skattekort. Betalaren lämnar månatligen in en anmälan om förmånsuppgifter, med vilken betalaren som uppgift om Skatteplikt för förmånen ger ”Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut”.

Anmälan för mars:

Exempel 69, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.03.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

3500.00

Skatteplikt för förmånen

Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.03.20xx

Slutdatum

31.03.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

60.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.03.20xx

Slutdatum

03.03.20xx

Exempel 70: En allmänt skattskyldig finsk medborgare som bor i Frankrike har tjänat in sin lagstadgade arbetspension inom den privata sektorn (ArPL-del) och som tjänsteman i ett finländskt offentligt samfund (OffPL-del). Av den sammanlagda månatliga pensionen på 3 500 euro har inkomsttagaren tjänat in 2 500 euro inom den privata sektorn och 1 000 euro i ett offentligt samfunds tjänst.

Skatteavtalet mellan Frankrike och Finland förhindrar att arbetspension som tjänats in inom den privata sektorn beskattas i Finland. Finland ansvarar för ersättningen inkomsttagarens sjukkostnader, varför sjukvårdspremie emellertid ska tas ut på inkomsten.

Förmånsbetalaren har fått ett skattekort av inkomsttagaren, med en gemensam genomsnittlig förskottsinnehållningsprocent för alla pensionsdelar (20 %). Procenten har räknats på så sätt att den skatt som ska påföras utifrån OffPL-delen utöver sjukvårdspremien kumuleras som förskottsinnehållning. Förmånsbetalaren lämnar månatligen in en anmälan om förmånsuppgifter, med vilken den anmäler det totala beloppet på den månatliga pensionen till inkomstregistret utan uppgiften Skatteplikt för förmånen. Alla pensionsdelar anmäls till inkomstregistret med samma inkomstslag och med samma inkomstslagsspecifikation. Förskottsinnehållningen anmäls som ett eget inkomstslag.

Exempel på anmälan som ska ges om en pension:

Exempel 70, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

3500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

700.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.01.20xx

Slutdatum

03.01.20xx

7.8 Pensionsinkomst för begränsat skattskyldig

När pension betalats till en begränsat skattskyldig, ska man i samband med pensionen som tilläggsuppgift om inkomstslaget ange uppgiften Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig. Uppgiften ska fogas som tilläggsuppgift till såväl pensionen som förskottsinnehållningen. Om grunderna för en pension som betalats till en begränsat skattskyldig avviker vad gäller arbetspensionens olika delar (s.k. Vilma-pension), ska de förskottsinnehållningar som hänför sig till olika delar anmälas till inkomstregistret med egna separata inkomstslagsspecifikationer. För inkomstslaget Förskottsinnehållning ges samma pensionsgrund som för det inkomstslag som förskottsinnehållningsdelen gäller. Skatteförvaltningen behöver dessa uppgifter för det internationella informationsutbytet.

Som Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig-uppgift anmäls det anställningsförhållande eller -avtal som ligger till grund för utbetalning av pension. Grund för pension-uppgifterna är de följande:

 • Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet-uppgiften ges då pension betalas utifrån arbete för ett offentligrättsligt samfund. Uppgiften ges inte om grunden för pensionen är arbete som grundar sig på ett offentligt samfunds affärsverksamhet.
 • Arbetspension som betalats av ett offentligt samfund och intjänats i affärsverksamhet-uppgiften ges då pensionen betalas utifrån arbete som utförts i samband med affärsverksamhet som ett offentligt samfund utövar.
 • Pension som inte är arbetspension och som betalas av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret-uppgiften ges då FPA eller Statskontoret betalar pension som grundar sig på socialskyddslagstiftningen och inte baserar sig på arbete.
 • Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen-uppgiften ges då en pension betalas utifrån arbete som utförts i en tjänst inom den privata sektorn. Uppgiften ges också då pension betalas utifrån en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, en arbetslöshetsförsäkring eller en sjukförsäkring.
 • Annan prestation än en prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen-uppgiften ges då en pension betalas utifrån en frivillig pensionsförsäkring som köpts eller tecknats av arbetsgivaren eller till exempel utifrån en trafikförsäkring eller en annan riskförsäkring.

Pensioner som betalats till en begränsat skattskyldig beskattas alltid progressivt enligt lagen. Följaktligen behöver en inkomsttagare inte ansöka om progressiv beskattning. Därför ges inte uppgiften ”Förskottsinnehållningspliktig inkomst – Ja” med anmälan om förmånsuppgifter.

Exempel 71: En förmånsbetalare betalar arbetspension till en begränsat skattskyldig som bor i Sverige, vilken betalas utifrån arbete som utförts i en tjänst inom den privata sektorn. Betalaren anmäler i anmälan om förmånsuppgifter uppgiften Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig i samband med såväl inkomsten som förskottsinnehållningen.

Exempel 71, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.06.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Skattenummer (TIN)

Identifierare

ååmmdd-4321

Landskod

Landskod

Gatuadress

Adress

Postnummer

Postnummer

Postkontor

Postkontor

Landskod

Landskod

Internationella situationer  

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

Landskod

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

2000.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

500.00

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

7.9 En allmänt skattskyldig pensionstagare ändras till en begränsat skattskyldig

Om inkomsttagaren ändras retroaktivt från en allmänt skattskyldig till en begränsat skattskyldig eller vice versa, ska förmånsbetalaren rätta sina anmälningar enligt föreskrifterna på det nya skattekortet.

Exempel 72: En allmänt skattskyldig finsk medborgare som bor i Frankrike har tjänat in sin lagstadgade arbetspension som företagare (FöPL-andel), inom den privata sektorn (ArPL-del) och som tjänsteman i ett finländskt offentligt samfund (OffPL-del). Av pensionen på sammanlagt 1 500 euro står varje del för 500 euro. Skatteavtalet mellan Finland och Frankrike hindrar Finland från att beskatta de pensionsdelar som grundar sig på FöPL- och ArPL-försäkringar. Finland ansvarar för ersättningen av personens sjukvårdskostnader, varför sjukvårdspremien dock ska påföras för alla inkomster.

Förmånsbetalaren har fått det skattekort som räknats för personen, med en gemensam genomsnittlig förskottsinnehållningsprocent (10 %) som gäller alla pensionsdelar. Procenten har räknats på så sätt att den skatt som ska påföras utifrån OffPL-delen utöver sjukvårdspremien kumuleras som förskottsinnehållning. Förmånsbetalaren lämnar månatligen in en anmälan om förmånsuppgifter, med vilken den anmäler det totala beloppet på den månatliga pensionen till inkomstregistret utan uppgiften Skatteplikt för förmånen. Alla pensionsdelar anmäls till inkomstregistret med samma inkomstslag och med samma inkomstslagsspecifikation. Förskottsinnehållningen anmäls som ett eget inkomstslag.

Anmälan för januari (tabell 1):

Exempel 72, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

123400001

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

150.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.01.20xx

Slutdatum

03.01.20xx

Efter betalningen i januari får förmånsbetalaren information om att pensionstagaren ansetts vara begränsat skattskyldig från och med början av året. I egenskap av begränsat skattskyldig har personen fått två skattekort för sin pensionsinkomst. Det ena gäller pension som intjänats genom tjänstgöring för ett offentligt samfund (25 %) och det andra annan arbetspension (1,5 %) jämte FöPL- och ArPL-delar.

Förmånsbetalaren lämnar in en ersättande anmälan till inkomstregistret, med vilken ArPL och FöPL anmäls genom att som uppgift om grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig använda uppgiften ”Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen”. På motsvarande sätt anmäls OffPL-delen av pensionen med uppgiften ”Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet”.

Eftersom personen är begränsat skattskyldig uppges på den ersättande anmälan uppgiften Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig i samband med såväl inkomsten som förskottsinnehållningen. Dessutom ska på anmälan uppges uppgiften ”Begränsat skattskyldig – Ja” samt uppgifter om hemviststat och adress.

Betalaren ger en ersättande anmälan om betalningen i januari (tabell 2):

Exempel 72, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.01.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

123400001

Uppgifter om inkomsttagaren  

Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Inkomsttagarens adress

Adress utomlands

Internationella situationer  

Begränsat skattskyldig

Ja

Hemviststatens landskod

Landskod

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Ålderspension

Belopp

500.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

01.01.20xx

Slutdatum

31.01.20xx

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

15.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.01.20xx

Slutdatum

03.01.20xx

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

125.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.01.20xx

Slutdatum

03.01.20xx

Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

10.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

03.01.20xx

Slutdatum

03.01.20xx

Till exempel inkomsttagarens skatter och avgifter har minskat då skattskyldighetsställningen ändrats. Förmånsbetalaren har ursprungligen innehållit 10 euro mer i förskottsinnehållning än vad den borde ha gjort enligt de nya skattekorten. Det är möjligt att låta bli att dela upp den extra förskottsinnehållningen på den ersättande anmälan för den begränsat skattskyldiges olika pensionsposter och förskottsinnehållningen kan anmälas utan uppgiften Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig.

Förmånsbetalaren returnerar den förskottsinnehållning som verkställts till för högt belopp till inkomsttagaren 14.2 under samma år. En ny anmälan om förmånsuppgifter lämnas in för återbäringen. Som betalningsdag för återbäringen anges den dag då den förskottsinnehållning som returneras har betalats till inkomsttagaren (tabell 3):

Exempel 72, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

14.02.20xx

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

123400004

Uppgifter om inkomsttagaren  
Allmänna uppgifter om inkomstslaget  

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

-10.00

Intjäningsperiod  

Startdatum

14.02.20xx

Slutdatum

14.02.20xx

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2023