Pensionsarrangemangnummer

Pensionsarrangemangnumret är 11 tecken långt och det anmäls i sin helhet. Den första delen av pensionsarrangemangnumret före bindessträcket specificerar den pensionsanstalt, dvs. den pensionsförsäkrare, som har hand om pensionsarrangemanget. Numret kan vara av två slag:

  • nn-nnnnnnnT, där n är nummer och T är kontrolltecken (nummer eller stor bokstav)
  • nnnnn-nnnnT, där n är nummer och T är kontrolltecken (nummer eller stor bokstav)

Numret i den första delen består i regel av 2 tecken. Ett undantag från detta utgör situationer, där pensionsförsäkringen har skötts i en pensionsstiftelse eller en pensionskassa.

Om numret i den första delen består av 5 tecken och är av formatet 7nnnn, är det fråga om en pensionsstiftelse och om det är av formatet 8nnnn är det fråga om en pensionskassa.

Om pensionsarrangemangnumret är kortare än 11 tecken, ska ett tillräckligt antal förnollor antecknas efter bindestrecket, till exempel 46-0123456T. Bindessträcket räknas med i antalet tecken. Bindessträcket får inte ersättas med något annat tecken.

Det sista tecknet i pensionsarrangemangnumret är ett kontrolltecken. Kontrolltecknet kan vara ett nummer eller en bokstav. Om kontrolltecknet är en bokstav, är det alltid en stor bokstav.

Till exempel skulle pensionsarrangemangnumret för Ilmarinen vara av formatet 46-0123456T, för Elo av formatet 54-0123456T, för Varma av formatet 55-0123456T och för Veritas av formatet 56-0123456T. Pensionsarrangemangnumret för pensionsstiftelserna skulle vara av formatet 70001-1234T.

Olika pensionsförsäkrare har olika praxis, men i regel hittar du pensionsarrangemangnumret i arbetspensionsförsäkrarens kundbrev.

Ändringar i pensionsarrangemangnumret

Arbetsgivaren kan en gång om året flytta sina försäkringar till ett annat pensionsförsäkringsbolag. Försäkringsbolaget kan bytas kvartalårsvis. Om försäkringsbolaget bytts, bör detta beaktas vid anmälningen till inkomstregistret. Inkomstregistret kontrollerar pensionsarrangemangnumret i realtid i samband med att anmälan sparas. Om en anmälan lämnas in med ett preskriberat pensionsarrangemangnummer, kommer anmälan att förkastas. I anmälan om löneuppgifter bör pensionsarrangemangnumret vara giltigt på betalningsdagen, i arbetsgivarens separata anmälan däremot på anmälningsdagen.

Exempel: Betalningsdagen är den 31.3 och pensionsarrangemangnumret har bytts eller dess giltighet har tagit slut 1.4. Anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan lämnas in 4.4.
I anmälan om löneuppgifter används det gamla pensionsarrangemangnumret.
I arbetsgivarens separata anmälan används det nya pensionsarrangemangnumret eller om försäkringsskyldigheten helt och hållet tagit slut, anges pensionsarrangemangnumret inte alls.