Åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020

Projekt

1.1 Offentligheten för, tillgången till och avgiftsfriheten för information om fullgörandet av plikter och eventuell information om aktörer inom grå ekonomi utökas

 • Pågår.
 • Bland annat de uppgifter som publiceras, juridiken och utförande alternativen i FODS-systemet har utretts.
 • Rapporten håller på att slutföras. Ett fortsättningsprojekt inleds med en detaljerad projektplan för genomförandet av projektet.

 1.2. Nationellt inkomstregister

 • Pågår.
 • Inkomstregistret införs stegvis. I det första skedet med början 1.1.2019 anmäls löneuppgifter till inkomstregistret.

 1.3. Den regleringsbörda som bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet orsakat och uppföljning av denna

 • Projektet har slutförts.
 • Effekterna av regleringsbördan och hur den kunde lättas har undersökts.
 • Vid beräkningen av regleringsbördan används en räknare som tagits fram för tillämpning av principen en in, en ut. Allra först har uppmärksamheten fästs på byggsektorn, där åtgärder att bekämpa grå ekonomi redan har vidtagits.
 • Konkurrens- och konsumentverkets utredning blev klar i början av 2018.

 1.4. Intensifiering av förebyggandet, identifieringen och avslöjandet av korruption

 • Pågår.
 • Inletts 15.2.2018.

 1.5. En tväradministrativ utredning om åtgärderna för bekämpning av grå ekonomi i samband med delningsekonomi

 • Pågår.
 • Den första nationella marknadsutredningen om delningsekonomi blev klar i februari 2017.
 • Utmaningarna och utvecklingsbehoven när det gäller regleringen kring delningsekonomi har behandlats i en tjänstemannautredning som publicerades 8.12.2017.  (på finska)
 • Arbetet fördjupas ytterligare under 2018.

 2.1 Lägesbildsfunktionen för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

 • Projektet har slutförts.
 • Myndigheterna har i samarbete tagit fram webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet.
 • Myndigheterna har en gemensam redaktion som följer läget med den grå ekonomin och ekonomiska brottsligheten och publicerar aktuellt innehåll på webbplatsen.

 2.2. Bekämpning av svartarbete och främjande av det nationella och internationella samarbetet

 • Pågår.
 • Det nationella samarbetsnätverket stödjer EU:s forum för svartarbete. Finland har beskrivit ”framgångshistorier” för forumet, bl.a. skattenummerregistret och programmet för bekämpning av grå ekonomi.

 2.3. Handlingsplan av myndigheterna för att intensifiera bekämpningen av penningtvätt

 • Projektet har slutförts.
 • Den egentliga handlingsplanen kommer att upprättas i slutet av strategins giltighetstid 2019–2020 efter att den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats (den första riskbedömningen baserad på den lag som trädde i kraft 3.7.2017).

 2.4. Utredning över lämpligheten för typgodkända kassasystem i Finland

 • Pågår.
 • En arbetsgrupp vid Skatteförvaltningen har sammanställt utredningar i anslutning till ämnet: 1.) lagstiftning och tillämpningsområdes omfattning 2.) internationell praxis 3.) tillsyn 4.) tekniska utförandealternativ och 5.) sammandrag. Utredningarna blev klar i juni 2018. (på finska)
 • Sammandrag av uttalanden (på finska)

 2.5. Myndigheternas handlingsplan för intensifiering av bekämpningen av missbruk av finansmarknaden

 • Pågår.
 • Regeringens proposition är under behandling. (Lag om Finansinspektionen)

 2.6. Främjande av upprättande av granskningsplaner enligt EU:s förordning om transport av avfall (EG/1013/2006) för att övervaka internationell transport av avfall

 3.1. Utveckling av myndigheternas behörigheter och bestämmelserna om informationsutbyte

 • Pågår.
 • Flera lagändringar har genomförts (upphandlingslagen, arbetarskyddsförvaltningen, lönegaranti, lag om transportservice, lag om penningtvätt och Skatteförvaltningens korruptionsanmälan).
 • Flera lagändringar på gång bl.a. Finansinspektionslagen och konkurrenslagen.

 3.2. Utredning över problem som orsakas av företag som konstaterats vara medellösa i utsökningsförfarandet

 • Pågår.
 • Riksfogdeämbetet har startat projektet.
 • Skatteförvaltningens förfaranden kring momsregistrering har granskats.

 4.1. Utvidgande av tillämpningsområdet för administrativa påföljder

 • Pågår.
 • Justitieministeriet har 21.3.2017 har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en allmän lag om administrativa påföljder av straffkaraktär. Arbetsgruppen ska vara klar med sitt arbete 30.11.2018.

 4.2. Förundersökningsmyndigheterna, Riksåklagarämbetet, Skatteförvaltningen och Konkursombudsmannen skapar en verksamhetsmodell, som omsatt i praktiken ger möjlighet att säkerställa att straffansvaret riktar sig mot rätt person eller fysiska person genom att avgränsa förundersökningen eller använda effektiva administrativa påföljder 

 • Projektet har slutförts.
 • Hösten 2017 har arbetsgruppen utarbetat två modeller för att effektivera samarbetet mellan myndigheter och för att påskynda brottsärendena vid konkurs- och skattebrott.

 4.3. Utredning över effektiviteten i och genomslagskraften för avslöjande och utredning av beskattningsrelaterade missbruk

 • Pågår.
 • Utredningarna pågår och gäller 1). straffrättsliga påföljder vs administrativa påföljder, 2).  frågor relaterade till granskningar och (3) frågor relaterade till kontrollen av utomstående uppgiftsskyldiga.

 4.4. Bedömning av straffskalan för ekonomiska brott

 • Pågår.
 • En undersökning av befolkningens rättsuppfattning och deras syn på påföljdsalternativ har slutförts 21.6.2017. Länk: Kääriäinen, Juha, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Katsauksia 21/2017 (på finska)
 • Justitieministeriet utarbetar en bedömningspromemoria i ärendet i januari 2018. Den kommer att skickas på remiss under våren 2018.
 • Justitieministeriet tillsatte 1.11.2017 en arbetsgrupp för att bereda ett nationellt genomförande av det s.k. unionsbedrägeridirektivet (2017/1371). 

 4.5. Förkortning av straffprocessen

 •  Projektet har slutförts.
 • Justitieministeriet utarbetar en bedömningspromemoria i ärendet i januari 2018. I den granskas bland annat straffen för ekonomiska brott. Promemorian skickas på remiss under våren 2018.
 • Justitieministeriet tillsatte 1.11. 2017 en arbetsgrupp för att bereda ett nationellt genomförande av direktivet om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (det s.k. unionsbedrägeridirektivet, 2017/1371). 

 4.6. Samarbetsprojekt för utsöknings-, åklagar-, förundersöknings- och skattemyndigheter för att intensifiera spårningen, säkringen och återtagandet av den ekonomiska vinningen av brott

 • Pågår.
 • Justitieministeriet har inlett ett projekt vars syfte är att effektivera nationellt spårande av vinning av brott.
 • Avsikten är att en slutrapport och ett utbildningsmaterial ska bli klara före utgången av 2018.

4.7. Intensifiering av verkställighetsåtgärder som gäller vinningen av brott efter en lagakraftvunnen straffdom – i synnerhet i internationella ärenden

 • Pågår.
 • Riksåklagarämbetet har inlett ett projekt, vars syfte är att effektivera internationellt spårande av vinning av brott.

Åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016 – 2020 (på finska)