Strategi och åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Serien av åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är oavbruten sedan 1996. År 2020 startade det åttonde programmet. På den här sidan presenterar vi programmets projekt och kommer med information om deras resultat. Projektens framskridande följs upp av en genomförandegrupp som leds av inrikesministeriet.

Åtgärdsprogrammets projekts 2020–2023 är följande:

Främjande av sund konkurrens mellan företagen och en rättvis arbetsmarknad

Hur kan företagsuppgifterna göras mer transparenta och offentliga? Hur kan företagens administrativa börda underlättas när det gäller att uppfylla skyldigheterna enligt beställaransvarslagen och bekämpa grå ekonomi?

Man utvecklar ett kostnadseffektivt sätt för fullgöra skyldigheter enligt lagen om beställaransvar och offentlighet för allmänheten via FODS-systemet. Man utför en konsekvensbedömning av fördelarna med bekämpning av grå ekonomi samt dess inverkan på företag, myndigheter och offentlig ekonomi.

Huvudansvarig instans: Arbets- och näringsministeriet tillsammans med intressenterna

Utländska sammanslutningar åläggs bokföringsskyldighet när de har ett fast driftställe i Finland

Lagstiftningsprojekt

Ansvarig instans: Arbets- och näringsministeriet

Bekämpningen av korruption och oegentligheter effektiviseras med hjälp av kunnande, övervakning och transparens

Man effektiviserar bekämpningen av korruption med hjälp av utbildning och dataanalys. Man bedömer om tillämpningsområdet för offentlighetslagen kan utvidgas till att omfatta juridiska personer som ägs eller styrs av den offentliga sektorn. Man utreder möjligheten att öka offentligheten för intressen hos universitetens forskningspersonal.

Ansvarig instans: Justitieministeriet tillsammans med intressenterna

Nya metoder för att ingripa i uppsåtlig eller grovt vårdslös underavlöning, såsom exempelvis administrativa sanktioner, ska utredas

Man utreder en övergång från straffrättsliga sanktioner till administrativa sanktioner i lönerelaterade arbetsrättsliga förseelser för att påskynda utredningen av missbruk.

Ansvariga instanser: Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet

Gränsytorna mellan arbete i anställning och företagararbete, behovet av att förtydliga lagstiftningen samt myndigheternas tillämpningspraxis i fråga om nya arbetsformer ska utredas

Man utreder behoven av att ändra arbetslagstiftningen och preciserar bland annat begreppet arbetsavtal. Man utreder gränsdragningen mellan anställningsförhållande och företagande i olika myndigheters tillämpningspraxis och möjligheterna att harmonisera varierande tolkningar.

Ansvariga instanser: Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet

Bekämpningen av grå ekonomi på trafikmarknaden

Lagstiftningsprojekt för varutransporter i vägtrafik. Dessutom utreds hur väl lagstiftningen om taxitjänster fungerar bland annat med tanke på bekämpning av grå ekonomi och kommer med relevanta förslag till lagändringar.

Huvudansvarig instans: Kommunikationsministeriet

Förebyggande av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

På skeppsvarv ska det skattenummer som fungerat väl och förebyggt grå ekonomi inom byggbranschen tas i användning. Behovet av och förutsättningarna för att ta skattenumret i användning ska kartläggas också för andra riskbranscher, t.ex. turism- och restaurangbranschen 

Lagstiftningsprojekt. Dessutom utreds en utvidgning av användning av skattenummer till andra riskbranscher. 

Ansvariga instanser: Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Skatteförvaltningen

Alternativ tas fram för att förbättra offentligheten i fråga om aktieinnehav i börsbolag och tillgången till uppgifter om affärer som gjorts med förvaltarregistrerade aktier 

Man utreder Skatteförvaltningens rätt till information och införande av information om börsbolagens förvaltarregistrerade aktier i ett offentligt register. Lagstiftningsprojekt för begreppet dividendersättning. 

Ansvarig instans: Finansministeriet

Finland ska i EU arbeta för att anmälningsplikten för verkliga förmånstagare utvidgas till att omfatta samtliga verkliga förmånstagare vars andel av förmånen är minst 10 procent

Finland främjar aktivt ändringsförslaget i EU-författningsförhandlingarna.

Ansvariga instanser: Finansministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet 

Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter ska ändras så att även de ändringar i beskattningsuppgifterna som gjorts efter att beskattningen slutförts blir offentliga

Lagstiftningsprojekt

Ansvariga instanser: Finansministeriet, Skatteförvaltningen

En riskprofileringsmodell i anslutning till bekämpningen av miljöbrott ska utvecklas

Utvecklingsprojekt för riskanalys

Ansvariga instanser: Centralkriminalpolisen, Polisinrättningen i Östra Nyland, Polisstyrelsen

En informationskampanj för personer som är på väg in i arbetslivet och för invandrare ska genomföras

Man skapar ett kommunikationskoncept för dem som kommer in på arbetsmarknaden och dem som befinner sig i början av karriären. Konceptet fokuserar på bekämpning av grå ekonomi som en del av ett ansvarsfullt medborgarskap. Målgruppen utgörs av unga personer och potentiell arbetskraft som flyttat till Finland. Kanalerna utgörs av sociala medier och webbplatsen Verokampus.fi.

Huvudansvarig instans: Skatteförvaltningen

Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för myndigheter som bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Bestämmelserna om myndigheternas informationsutbyte ska utvecklas för att aktörer inom grå ekonomi ska kunna identifieras och bekämpningen av grå ekonomi effektiviseras

Man utreder brister i informationsutbytet mellan myndigheter. Omfattar lagstiftningsprojekt. 

Huvudansvariga instanser: Ministerierna enligt sina förvaltningsområden

Skatteförvaltningens rätt till information ska tryggas

Lagstiftningsprojekt som utvidgar utomståendes skyldigheter att lämna uppgifter om plattformsekonomi. Dessutom utreds behoven av att utveckla utomståendes skyldighet att lämna uppgifter. Man utreder säkerställandet av information om finansinstitut i skattekontrollen.

Ansvariga instanser: Finansministeriet, Skatteförvaltningen

HE 317/2022 Bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier inom internationell e-handel effektiviseras (valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan) [.fi]›

Skatteförvaltningens och Tullens möjligheter att utreda grå ekonomi ska utökas. Det ska även bedömas om sanktionerna i anslutning till anmälningsskyldigheten och skyldigheten att visa upp material är tillräckliga

Man utvecklar Skatteförvaltningens och Tullens revisionsrätt och befogenheter.

Ansvariga instanser: Finansministeriet, justitieministeriet, Skatteförvaltningen, Tullen

Tillgången till anbudsinformation i konkurrensutsättningssystemet och utnyttjandet av denna i bekämpningen av grå ekonomi

Utvecklingsprojekt för IT-system 

Ansvarig instans: Konkurrens- och konsumentverket

Artificiell intelligens utnyttjas i behandlingen av förundersökningsmaterial

Utvecklingsprojekt för polisens IT-system och dataanalys

Ansvariga instanser: Centralkriminalpolisen, Polisstyrelsen

Möjligheterna att identifiera aktörer inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i verkställandefasen förbättras genom analyser

Utvecklingsprojekt för IT-system utsökningsverket där man med hjälp av dataanalys söker efter egendom och inkomster som aktörer inom grå ekonomin döljer.

Ansvarig instans: Riksfogdeämbetet

Ett utvidgat uppgiftsinnehåll i mervärdesskattedeklarationer och transaktionsbaserad rapportering ska utredas

Skatteförvaltningens projekt kommer med förslag till och en konsekvensbedömning av en reform av informationsinnehållet i momsdeklarationer och utreder olika möjligheter att införa transaktionsspecifik rapportering.

Ansvariga instanser: Finansministeriet, Skatteförvaltningen

Bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet samt myndighetssamarbetet utvecklas

Myndighetssamarbetet ska utökas och övervakningen effektiviseras för bekämpningen av brott och svart arbete

Man främjar bekämpningen av svart arbete i Finland och EU. Man utreder nuläget för identitetsmissbruk och behoven av att ändra lagstiftningen. Man skapar ett system för uppföljning av personresurser inom bekämpning av grå ekonomi. Man utvecklar samarbetet mellan myndigheter i den operativa verksamheten. Man utreder om kontrollen av ogrundade ansökningar om momsåterbäring från andra EU-länder kan effektiviseras. Man skapar en samarbetsmodell för Livsmedelsverket och Tullen för bekämpning av gränsöverskridande livsmedelsbedrägerier och utvecklar Livsmedelsverkets bekämpning av brott i livsmedelskedjan. 

Komplettering av projektet 10.9.2020: 

En utredning görs om skuggområden för informationsutbytet och analysverksamheten inom flermyndighetssamarbetet för övervakning av arbetsrelaterad invandring. En utredning görs av metoder för bekämpning av utnyttjande av utländsk arbetskraft i olika länder. En utredning görs om förutsättningarna för de myndigheter som behandlar ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete att upptäcka riskfaktorer i fråga om utnyttjande. Arbetarskyddsförvaltningens analysverksamhet utvecklas och nya verksamhetsmodeller för behoven inom flermyndighetsverksamheten skapas.

Ansvariga instanser: Jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och relevanta myndigheter

Migrationsinstitutets utredning stöder förebyggandet av utnyttjande av utländsk arbetskraft genom att lyfta fram utvecklingsbehov i myndighetsarbetet - Arbets- och näringsministeriet (tem.fi) [.fi]›

Hinder och behov i anslutning till informationsutbyte i nationell verksamhet för att förhindra finansiering av penningtvätt och terrorism ska utredas

Man utreder nuläget för informationsutbytet och nödvändiga åtgärder för att effektivisera det. Man utvecklar en gemensam webbplats för myndigheterna.

Ansvariga instanser: Finansministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och relevanta myndigheter

Anmälningsskyldighet för konkursboförvaltare och utredare av företagssanering

Man skapar en mall för begäran om utredning för boförvaltare och utreder möjligheten att ålägga utredningsmän skyldighet att anmäla brottsmisstankar relaterade till deras arbete.

Ansvariga instanser: Konkursombudsmannens byrå, polisen, Åklagarväsendet, Skatteförvaltningen

En utvidgning av den oberoende forskningsverksamheten för utredning av grå ekonomi till aggressiv skatteplanering samt privatpersoners verksamhet ska utredas och enheten ska garanteras tillräckliga resurser

Man utreder om det är möjligt att utvidga befogenheterna för Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen till att omfatta privatpersoner. Man utreder om det är möjligt att utvidga den oberoende utredningen av aggressiv skatteplanering, bland annat vem som ansvarar för uppgiften och vilka resurser som krävs.

Ansvariga instanser: Finansministeriet, Skatteförvaltningen

Statsrådets principbeslut om en strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023 (PDF, 1018 kB) 

Arbets- och näringsministeriets meddelande 21.9.2020:  Åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet kompletteras  [.fi]›


Konsekvensbedömningen avseende åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023 har slutförts

I konsekvensbedömningarna i åtgärdsprogrammet bedömde de projektansvariga resultaten och konsekvenserna av de projekt som de ansvarat för och hur de ansett att projekten genomför strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Dessutom rapporterade de åtgärdsrekommendationer och eventuella nya åtgärdsförslag som har uppkommit i samband med projekten. Sammanlagt 33 sådana rekommendationer och förslag antecknades.

Projektens framgång bedömdes i huvudsak med berömliga vitsord och de ansågs ha genomfört strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet väl. Projektens genomslag ansågs också vara bra. Finansieringen ansågs vara mycket viktig i de projekt som inte hade genomförts i tjänsteuppdrag. En del av deltagarna utvärderade även åtgärdsprogrammets flexibilitet. Tack vare flexibiliteten har det varit möjligt att snabbt lägga till uppföljningsprojekt i åtgärdsprogrammet och att reagera på olika fenomen.

Gruppen för genomförande av bekämpning av ekonomisk brottslighet genomförde konsekvensbedömningen med en webbenkät till de projektansvariga. Konsekvensbedömningen gjordes i två delar, sammanlagt om 51 projekt eller delprojekt. Enheten för utredning av grå ekonomi inom Skatteförvaltningen upprättade en sammandragsrapport om de avgivna svaren.

Läs raportten på finska, del II (PDF, 199 kb)
Läs raportten på finska, del I (PDF, 239 kb)

Sidan har senast uppdaterats 18.3.2024