Tulotiedot

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan luotonantajien ilmoittamien luottojen tietojen lisäksi tulorekisteristä saadut luonnollisten henkilöiden tulotiedot. Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan tulorekisteristä ne tulotiedot, jotka ovat välttämättömiä luonnollisen henkilön brutto- ja nettotulon laskemiseksi.

Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan myös luotonantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten ilmoittamat tiedot velallisen luottokelpoisuuden arvioimiseksi selvitetyistä velallisen tuloista. Näiden tietojen käsittelystä voit lukea lisää sivulta Luottojen tiedot.

Luonnollisen henkilön brutto- ja nettotulo lasketaan viimeiseltä 12 täydeltä kalenterikuukaudelta, ja nämä tiedot luovutetaan luotonantajille luottotietorekisteriotteella. Tulotietoja luovutetaan myös viranomaisille, jotka tarvitsevat tietoja laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi.

Kenen tietoja käsittelemme?

Käsittelemme kaikkien niiden henkilöiden tulotietoja, joilla on suomalainen henkilötunnus.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Saamme luonnollisen henkilön brutto- ja nettotulon laskemiseksi tarpeelliset tiedot tulorekisteristä. Tallennamme tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain perusteella.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme vain luonnollisen henkilön brutto- ja nettotulon laskemiseksi välttämättömiä tietoja.

 

Palkkatiedot

 • ilmoituksen tiedot (palkkatietoilmoitukset)
  • tulonsaajan henkilötunnus
 • tulolajien tiedot
  • tulolajin tunniste
  • maksettu määrä
  • mahdollisen takaisinperinnän tiedot
  • palkanmaksukausi

Etuudet

 • ilmoituksen tiedot
  • etuudensaajan henkilötunnus
 • tulolajien tiedot
  • tulolajin tunniste
  • maksettu määrä
  • tulolajiin liittyvät verotustiedot
  • mahdolliset takaisinperinnän tiedot
  • tiedot etuuksista tehdyistä vähennyksistä

Lisätietoja tulolajeista ja tulotietojen laskennasta

Alla olevassa dokumentissa on kuvattu tarkemmin, miten luottotietorekisteriotteella näytettävät tulotiedot lasketaan tulorekisteriin ilmoitetuista palkka- ja etuustuloista. Dokumentissa ovat listattuina tulolajit, jotka otetaan huomioon laskennassa.

Tulotietojen laskenta

Mihin tietojen käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja Tulorekisteriyksikön lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Käsittelystä on säädetty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa (laki positiivisesta luottotietorekisteristä (739/2022)).

Tietojen luovuttaminen

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan rekisteriin tallennetut tulotiedot ovat salassa pidettäviä. Luovutamme positiivisen luottotietorekisterin tietoja ainoastaan positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin luotonantajille ja viranomaisille. 

Tietojen luovuttaminen luotonantajille

Luovutamme luotonantajille luottotietorekisteriotteella tiedot brutto- ja nettotuloista jaoteltuina palkka- ja etuustuloihin viimeiseltä 12 täydeltä kalenterikuukaudelta.

Luottotietorekisteriotteen tilaaminen on mahdollista positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädetyille luotonantajille ja muille tiedonsaantiin oikeutetuille elinkeinonharjoittajille laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Luottotietorekisteriotteen tilaaminen edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on Tulorekisteriyksikön myöntämä tietolupa.

Voit tarkastella sinusta tilattuja luottotietorekisteriotteita positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Sieltä voit tarkistaa luottotietorekisteriotteen sisällön, tilaajan, tilausajankohdan ja käyttötarkoituksen.

Lue lisää tietojen luovuttamisesta luotonantajille.

Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Luovutamme tulotietoja Suomen Pankille ja Finanssivalvonnalle sekä osana luottotietorekisteriotetta kuluttaja-asiamiehelle. 

Näille viranomaisille luovutetaan tietoja seuraavien laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi:

Suomen Pankki

 • rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehokkuudesta huolehtiminen sekä sen kehittäminen
 • Suomen Pankin toiminnan kannalta tarpeellisten tilastojen laatiminen ja julkaiseminen

Finanssivalvonta

 • finanssimarkkinoiden seuranta ja arviointi ja finanssimarkkinoita koskevien määräysten antaminen
 • finanssimarkkinoiden ja luotonantajien valvonta sisältäen luottoriskien ja kuluttajansuojan valvonnan
 • finanssimarkkinoilla toimivien taloudellista asemaa koskevien tietojen kokoaminen

Kuluttaja-asiamies

 • kuluttajansuojalainsäädännön noudattamisen valvonta sisältäen sopimusehtojen, sopimusehtojen noudattamisen, luottokelpoisuuden arvioinnin ja luottopäätöksen tekemisen valvonnan

Luovutamme tiedot Suomen Pankille ja Finanssivalvonnalle pseudonymisoituina. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää yksittäiseen henkilöön ilman lisätietoja. Kuluttaja-asiamiehelle luovutamme tietoja sekä pseudonymisoituina että tunnisteellisina.

Tietojen luovuttaminen perustuu positiivisesta luottotietorekisteristä annettuun lakiin, jossa on erikseen määritelty ne viranomaisten tehtävät, joiden hoitamiseksi luovutamme tietoja. Luovuttamisen jälkeen viranomaiset käsittelevät tietoja rekisterinpitäjinä. Saat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä myös viranomaisten omilta verkkosivuilta.

Tietojen luovuttaminen julkisuuslain perusteella

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan voimme lisäksi luovuttaa tietoja seuraaviin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/19999, julkisuuslaki) mukaisiin käyttötarkoituksiin:

 • asianosaisen oikeus tiedonsaantiin
 • oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta
 • esimerkiksi virka-aputehtävän suorittaminen
 • esimerkiksi ennakkotiedon, ennakkoratkaisun tai kantelun käsitteleminen.

Henkilötietojen käsittelijät

Positiivinen luottotietorekisteri on toteutettu Microsoft Azure -pilvipalvelualustalle. Sovellushallinnan palveluissa, esimerkiksi virheselvittelyssä, käytämme seuraavia toimijoita: Innofactor Software Oy, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy ja Advania Finland Oy. Sovellushallinnassa henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka toimittajana on ServiceNow. Positiivisen luottotietorekisterin häiriöpäivystystä hoitaa Digia Oyj.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Microsoftilla voi kuitenkin poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa olla pääsy henkilötietoihin tuki- ja ylläpitotoimien yhteydessä.

Tiedonsiirroissa tietosuoja-asetuksen mukaisena siirtoperusteena toimii 45 artiklan 1 kohdan mukainen Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) tai tarvittaessa Euroopan komission julkaisemat vakiosopimuslausekkeet.

Tietojen säilyttäminen

Tietojen säilytysajat on määritelty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa. Noudatamme tietojen säilyttämisessä Verohallinnon tiedonohjaussuunnitelmaa. Säilytysajan päättymisen jälkeen tiedot joko tuhotaan tai arkistoidaan arkistolain (831/1994) mukaisesti.

Poistamme tulorekisteristä saadut tulotiedot kahden vuoden kuluttua niiden tallentamisesta positiiviseen luottotietorekisteriin. Luottotietorekisteriotteet poistamme viiden vuoden kuluttua niiden luovuttamisesta luotonantajalle

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tulorekisteriyksikkö vastaa rekisterinpitäjänä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta. Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti ja lähettää sen meille alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI
PL 2
00055 Tulorekisteri

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Jos tarvitset apua oikeuksiesi käytössä, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus saada tutustua omiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.

Voit tehdä meille pyynnön saada tutustua omiin tietoihisi alla olevalla paperilomakkeella tai yhteydenottolomakkeella.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Yhteydenottolomake

Pääset tutustumaan positiivisen luottotietorekisterin tietoihin yksityishenkilöiden sähköisessä asiointipalvelussa. Näet sieltä luotonantajien ilmoittamat viimeisimmät luottojen tiedot ja sinusta tilatut luottotietorekisteriotteet, jotka sisältävät myös brutto- ja nettotulosi viimeiseltä 12 täydeltä kalenterikuukaudelta. Palvelun käyttöön tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Luottotietorekisteriotteessa näkyvät tulotiedot ovat peräisin tulorekisteristä. Jos epäilet tiedoissa virhettä, voit tarkistaa tulotietosi tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Jos tiedoissa on virhe, pyydä suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Sitä kautta tiedot päivittyvät myös positiiviseen luottotietorekisteriin. Tulorekisteriyksikkö ei voi suoraan korjata tulorekisterin tietoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos mielestäsi käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa on erikseen säädetty, että voimme luovuttaa tietoja luotonantajille ja muille tiedonsaantiin oikeutetuille sekä viranomaisille myös tilanteessa, jossa rekisteröity on kiistänyt tietojensa paikkansapitävyyden ja vaatinut käsittelyn rajoittamista. Tällaisessa tilanteessa luotonantajan tilaamalla luottotietorekisteriotteella näkyy tieto siitä, että olet vaatinut käsittelyn rajoittamista. Merkintä näkyy luottotietorekisteriotteella, kunnes asia on selvitetty. Merkinnän ansiosta luotonantaja tai muu luottotietorekisteriotetta käyttävä voi huomioida omassa toiminnassaan sen, että tietojen paikkansapitävyys on kyseenalaistettu.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024