Luottojen tiedot

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Kenen tietoja käsittelemme? 

Mistä tiedot ovat peräisin?

Mitä tietoja käsittelemme?

Mihin tietojen käsittelymme perustuu?

Tietojen luovuttaminen

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tietojen käsittelyn tarkoitus 

Positiivinen luottotietorekisteri on valtakunnallinen luottojen tietoja sisältävä rekisteri. Sen tavoitteena on torjua ylivelkaantumista varmistamalla luotettavien luottotietojen saatavuus luotonantajille erityisesti luotonantotilanteessa luottokelpoisuutta arvioitaessa ja parantamalla luonnollisten henkilöiden mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan. Lisäksi eräät viranomaiset hyödyntävät rekisteriä rahoitusmarkkinoiden vakauden ja luottomarkkinoiden valvontaan ja seurantaan, päätöksenteon tueksi sekä tilastojen laatimiseen.


Kenen tietoja käsittelemme?

Positiivisessa luottotietorekisterissä on tiedot luonnollisista henkilöistä, joilla on suomalainen henkilötunnus ja asuinpaikka Suomessa. Ilmoitusvelvolliset elinkeinonharjoittajat voivat ilmoittaa rekisteriin luottotietoja myös luonnollisista henkilöistä, joilla ei ole Suomessa asuinpaikkaa, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja luottoa myönnettäessä tuloja Suomesta tai muu erityinen side Suomeen.


Mistä tiedot ovat peräisin?

Luottojen tiedot ovat peräisin luotonantajilta ja muilta elinkeinonharjoittajilta, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin. Luottojen tietojen ilmoittaminen ja tallentaminen rekisteriin alkaa 1.2.2024.

Ilmoitusvelvolliset elinkeinonharjoittajat on määritelty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa (739/2022). Niitä ovat seuraavat:

 • Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) mukaiset Finanssivalvonnan valvottavat elinkeinonharjoittajat, ulkomaisten ETA-valvottavien Suomessa olevat sivuliikkeet ja ulkomaiset valvottavat, jotka tarjoavat palveluita Suomessa ilman sivuliikettä
 • eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (186/2023) mukaisesti Finanssivalvonnan rekisteriin merkityt luotonantajat ja luotonvälittäjät
 • muut elinkeinonharjoittajat, joille rekisteriin ilmoitettavasta luottosopimuksesta johtuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet (siirronsaajat).

Kela on ilmoitusvelvollinen opintotukilain (65/1994) 38 §:ssä tarkoitettujen takaussaatavien osalta.

Niiden toimijoiden, jotka ilmoittavat luottotietoja rekisteriin, nimet ja Y-tunnukset tai ulkomaiset organisaatiotunnukset on julkaistu positiivisen luottotietorekisterin verkkosivulla Tietojen ilmoittajat.

Positiivisen luottotietorekisterin tiedot eivät ole reaaliaikaisia. Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan uuden luottosopimuksen tiedot pitää ilmoittaa rekisteriin viimeistään luottosopimuksen tekemistä seuraavana päivänä. Luottosopimuksen tekemisen jälkeen luoton tapahtumat (maksutapahtumat, maksuviiveet, luoton eräännyttäminen, luoton päättyminen ja siirtyminen) ja muutokset luoton tietoihin pitää ilmoittaa kahden arkipäivän kuluessa.


Mitä tietoja käsittelemme?

Siitä, mitä tietoja positiivisessa luottotietorekisterissä käsitellään, on säädetty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa. Rekisteri sisältää tiedot kuluttajaluotoista ja kuluttajaluottoon rinnastuvista luotoista. Rekisteri ei siis sisällä tietoa kaikista laskuista ja luotoista.

Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä, josta peritään korkoa tai muita maksuja. Maksuajan myöntäminen hyödykekaupassa ei ole kuluttajaluotto, joten tietoja tällaisista sopimuksista ei ole rekisterissä. Positiivinen luottotietorekisteri ei sisällä tietoa myöskään lainanlupauksista, korottomista ja kuluttomista luotoista, panttilainauslaitoksen myöntämistä luotoista eikä sosiaalisista luotoista.

Kuluttajaluottoon rinnastetaan vuokra- tai muu sellainen sopimus, jonka nojalla tavara luovutetaan kuluttajan hallintaan ja jonka ehtojen mukaan tavaran käteishinta ja luottokustannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudella tai kuluttaja voi muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuksen päättyessä. Positiivisessa luottotietorekisterissä näistä käytetään termiä leasingsopimus.

Kuluttajaluottoon rinnastetaan myös luotto, jonka joku muu kuin luotonantaja myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä, jos elinkeinonharjoittaja välittää luoton kuluttajalle. Näissä tilanteissa luotonantaja toimii vertaislainanvälittäjänä.

Rekisteri sisältää myös Kelan ilmoittamat tiedot opintolainan takaussaatavista. Opintolainan takaussaatavalla tarkoitetaan Kelan luotonantajalle valtion takauksen perusteella maksamaa velkaa. Jos luotonsaaja ei maksa valtion takaamaa opintolainaa tai sen korkoja ajallaan, Kela maksaa opintolainan luotonantajalle. Sen jälkeen Kela perii luotonsaajalta luotonantajalle maksamansa summan.

Edellä mainituista luotoista luotonantajat ilmoittavat rekisteriin seuraavat tiedot:

 • perustiedot
 • kertaluoton tiedot
 • jatkuvan luoton tiedot
 • leasingsopimusten tiedot
 • korkotiedot
 • vakuustiedot
 • lyhennystiedot ja lyhennysvapaat
 • maksuviivetiedot
 • tiedot velkajärjestelystä ja yrityksen saneerauksesta
 • tulotiedot
 • tiedot luoton päättymisestä ja siirrosta.

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin myös näiden tietojen muutokset.

Lain perusteella luotonantajat ovat velvollisia ilmoittamaan luottojen tiedot rekisteriin vain, jos ne ovat kohtuullisin toimenpitein saatavilla. Tämän vuoksi rekisteristä voi puuttua yksittäisiä tietoja.

Perustiedot

Luotonantajat ilmoittavat positiiviseen luottotietorekisteriin seuraavat luottojen perustiedot:

 • luotonsaajan henkilötunnus
 • luotonantajan nimi ja markkinointi- tai aputoiminimi, jolla luotonantaja on markkinoinut luottoa
 • luotonantajan yritys- ja yhteisötunnus tai ulkomainen organisaatiotunniste
 • luoton numero ja numeron tyyppi
 • tieto siitä, toimiiko luotonantaja vertaislainanvälittäjänä
 • velallisten lukumäärä
 • luottosopimuksen tekopäivä
 • luoton tyyppi: kertaluotto, jatkuva luotto, leasingsopimus tai opintolainan takaussaatava
  • Jatkuvalla luotolla tarkoitetaan kuluttajaluottoa, joka on ennalta sovittuun luottorajaan asti jatkuvasti luotonsaajan käytettävissä. Jatkuvia luottoja ovat esimerkiksi luotto- ja maksuaikakortit ja erilaiset luotolliset tilit. Kertaluottoja ovat muut kuin jatkuvat luotot, esimerkiksi asuntolaina tai opintolaina.
 • luoton valuutta
 • tieto siitä, onko luotto kuluttajansuojalain 7 luvun soveltamisalaan kuuluva kuluttajaluotto, 7 a luvun soveltamisalaan kuuluva asunto-omaisuuteen liittyvä kuluttajaluotto vai muu kuin kuluttajaluotto
 • tieto siitä, onko luotto hyödykesidonnainen luotto
  • Hyödykesidonnainen luotto on kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnetty kuluttajaluotto, jonka myöntää myyjä, palveluksen suorittaja tai näiden puolesta toimiva elinkeinonharjoittaja.
 • luottosopimuksen tekemisen yhteydessä maksettavat kertakulut
  • Kertakuluja ovat esimerkiksi luoton hakemisesta ja luottosopimuksen tekemisestä perittävät kulut ja palkkiot ja maksuvälineen käytöstä perittävät maksut.
 • tieto siitä, onko luotto siirretty toiselta luotonantajalta
 • luotonannossa selvitetyt tulotiedot.
  • Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin luotonsaajan luottokelpoisuuden arviointia varten selvitetyt tulotiedot, jotka luotonantaja on luotonhakijasta selvittänyt kysymällä tältä itseltään tai muilla tavoin. Tulot ilmoitetaan kuukausituloina ja erotellaan brutto- ja nettotuloon.

Kertaluoton tiedot

Kertaluottoja ovat muut kuin jatkuvat luotot, esimerkiksi asuntolaina tai opintolaina.

Kertaluotosta luotonantajat ilmoittavat edellä mainittujen perustietojen lisäksi seuraavat tiedot:

 • luoton käyttötarkoitus: asuntolaina, asuntolaina ensiasuntoon, asuntolaina vapaa-ajanasuntoon, asuntolaina sijoitusasuntoon, opintolaina, kuluttajaluotto liikennevälineen hankkimiseksi, muu kuluttajaluotto, muu luotto tai opintolainan takaussaatava
 • maksuohjelman viimeinen eräpäivä
 • lyhennystapa: tasalyhennys, kiinteä tasaerä, annuiteetti, balloon, bullet tai muu lyhennystapa
 • lyhennysväli
 • myönnetty määrä
 • nostettu määrä
 • luoton saldo.
  • Luoton saldolla tarkoitetaan jäljellä olevaa saldoa. Luotonantaja päivittää tietoa saldosta aina ilmoittaessaan luottoon liittyviä maksutapahtumia

Jatkuvan luoton tiedot

Jatkuvia luottoja ovat kuluttajaluotot, jotka ovat ennalta sovittuun luottorajaan asti jatkuvasti luotonsaajan käytettävissä. Jatkuvia luottoja ovat esimerkiksi luotto- ja maksuaikakortit ja erilaiset luotolliset tilit.

Jatkuvasta luotosta luotonantajat ilmoittavat edellä mainittujen perustietojen lisäksi seuraavat tiedot:

 • luottoraja
 • luotosta käytetty määrä
  • Luotosta käytetty määrä on jatkuvasta luotosta jäljellä oleva velka. Luotonantajat ilmoittavat jatkuvasta luotosta käytetyn määrän sen mukaan, mikä tilanne on kuukausittaisen eräpäivän jälkeisenä kalenteripäivänä tai, jos kuukausittaista eräpäivää ei ole, kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä.
 • luotosta käytetyn määrän arvopäivä.

Leasingsopimusten tiedot

Leasingsopimuksia ovat vuokra- tai muut sellaiset sopimukset, joiden nojalla tavara luovutetaan kuluttajan hallintaan ja joiden ehtojen mukaan tavaran käteishinta ja luottokustannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudella tai kuluttaja voi muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuksen päättyessä.

Leasingsopimuksesta luotonantajat ilmoittavat edellä mainittujen perustietojen lisäksi seuraavat tiedot:

 • sopimuskauden alkupäivä
 • kuukausittainen maksuerä
 • maksuerään sisältyvä korko
 • maksuerään sisältyvät muut kustannukset
  • Muita kustannuksia ovat esimerkiksi leasingsopimukseen kuuluvista lisäpalveluista maksetut kustannukset. Korko ei sisälly näihin kustannuksiin.
 • loppukauppahinta.
  • Loppukauppahinta ilmoitetaan rekisteriin, jos leasingsopimuksessa edellytetään, että luotonsaaja lunastaa leasingin kohteen sopimuskauden päättyessä.

Korkotiedot

Luotonantajat ilmoittavat muista kertaluotoista kuin opintolainan takaussaatavista sekä jatkuvista luotoista seuraavat korkotiedot:

 • kokonaiskorko
  • Esimerkiksi jos luotosta peritään 1 %:n marginaalikorko ja sen lisäksi pankin oma viitekorko, joka sopimushetkellä on 1 %, luotonantajat ilmoittavat kokonaiskoroksi 2 %.
 • marginaalikorko
  • Marginaalikorko on se koron osa, joka on määritelty asiakaskohtaisesti luottosopimuksessa.
 • koron tyyppi: euriborkorko, pankin oma viitekorko, muu vaihtuva korko, kiinteä korko tai koroton
 • koron määräytymisjakson pituus
  • Tämä tieto on rekisterissä, jos koron tyyppi on euriborkorko.
 • kiinteän koron jakson loppupäivä
 • korkosidonnaisuuden tyyppi kiinteän koron jakson jälkeen: euriborkorko, pankin oma viitekorko tai muu vaihtuva korko
 • korkoputken alaraja
 • korkoputken yläraja
 • korkokatto
 • korkosuojauksen loppupäivä
 • todellinen vuosikorko sopimushetkellä.
  • Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan kuluttajansuojalain mukaisesti laskettua todellista vuosikorkoa.

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin vain kulut, jotka otetaan huomioon todellisen vuosikoron laskennassa. Sopimusrikkomuksista johtuvat kulut, kuten viivästyskorko, eivät sisälly ilmoitettaviin kuluihin.

Vakuustiedot

Luotonantajat ilmoittavat positiiviseen luottotietorekisteriin muiden luottojen kuin leasingsopimusten osalta seuraavat vakuuksia koskevat tiedot:

 • tieto siitä, liittyykö luottoon vakuus
 • vakuuden tyyppi: asunto-omaisuus, muu kiinteä omaisuus, osamaksurahoituksen kohde, muu irtain omaisuus, muu vakuus, henkilötakaus, valtiontakaus tai muu takaus
 • takaajan henkilötunnus.

Lyhennystiedot ja lyhennysvapaat

Kertaluottojen osalta luotonantajat ilmoittavat positiiviseen luottotietorekisteriin seuraavat lyhennyksiä koskevat tiedot:

 • luoton numero ja numeron tyyppi
 • luoton tyyppi
 • kokonaiskorko
  • Rekisteri ei sisällä opintolainan takaussaatavan korkotietoja.
 • maksettu lyhennys
 • maksettu korko
  • Mahdollinen viivästyskorko ei sisälly rekisterin tietoihin.
 • muut maksetut luottokustannukset
  • Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin luottokustannukset, jotka otetaan huomioon kuluttajansuojalain mukaisen todellisen vuosikoron laskennassa.
 • maksupäivä
 • luoton jäljellä oleva saldo
 • maksutapahtuman aikaleima
  • Maksutapahtuman aikaleima kertoo, milloin maksutapahtuma on ilmoitettu rekisteriin. Rekisteri järjestää maksutapahtumat oikeaan järjestykseen tämän aikaleiman perusteella.

Jatkuvien luottojen lyhennyksistä luotonantajat ilmoittavat seuraavat tiedot:

 • luoton numero ja numeron tyyppi
 • luoton tyyppi
 • kokonaiskorko
 • luotosta käytetty määrä
  • Luotonantajat ilmoittavat jatkuvasta luotosta käytetyn määrän sen mukaan, mikä tilanne on kuukausittaisen eräpäivän jälkeisenä kalenteripäivänä tai, jos kuukausittaista eräpäivää ei ole, kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä.
 • luotosta käytetyn määrän arvopäivä
 • maksettu korko
  • Mahdollinen viivästyskorko ei sisälly rekisterin tietoihin.
 • muut maksetut luottokustannukset
  • Rekisteriin ilmoitetaan sellaiset luottokustannukset, jotka otetaan huomioon kuluttajansuojalain mukaisen todellisen vuosikoron laskennassa.
 • maksupäivä.

Rekisteri ei sisällä leasingsopimuksiin liittyviä maksutapahtumia.

Luotonantajat ilmoittavat rekisteriin lisäksi kertaluottojen ja jatkuvien luottojen erikseen sovittavien lyhennysvapaiden alku- ja loppupäivät. Rekisteriin ei ilmoiteta sopimukseen perusominaisuutena kuuluvia, luotonsaajan omassa hallinnassa olevia lyhennysvapaita, joista ei tehdä erillistä sopimusta.

Maksuviivetiedot ja luoton eräännyttäminen

Luotonantajat ilmoittavat positiiviseen luottotietorekisteriin maksuviiveinä tiedot yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä viivästyneistä maksueristä.

Maksuviiveistä luotonantajat ilmoittavat seuraavat tiedot:

 • luoton numero ja numeron tyyppi
 • maksuerästä maksamatta oleva määrä
 • viivästyneen maksuerän alkuperäinen eräpäivä.

Jos luotto on maksuviiveiden takia eräännytetty maksettavaksi kokonaisuudessaan, luotonantajat ilmoittavat eräännyttämisestä seuraavat tiedot:

 • luoton numero ja numeron tyyppi
 • eräännyttämispäivä.

Tiedot velkajärjestelystä ja yrityksen saneerauksesta

Positiivinen luottotietorekisteri sisältää kaikkien luottojen osalta tiedon siitä, onko luotonsaaja tuomioistuimen vahvistamassa velkajärjestelyssä tai yrityssaneerauksessa ja kuuluuko luotto velkajärjestelyn maksuohjelman tai yrityssaneerausohjelman piiriin.

Velkajärjestelyn maksuohjelmaan tai yrityssaneerausohjelmaan kuuluvista luotoista rekisteriin ilmoitetaan suppeammat tiedot kuin muista luotoista. Näistä luotoista luotonantajat ilmoittavat rekisteriin seuraavat tiedot:

 • perustiedot
 • vakuustiedot
 • tieto luoton päättymisestä.

Jos velkajärjestely tai yrityssaneerausohjelma raukeaa, luotonantaja ilmoittaa tästä rekisteriin. Tässä tilanteessa luotonantajan pitää päivittää tarvittaessa kaikki luoton tiedot ajan tasalle.

Tulotiedot 

Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan tulorekisteristä ne tulotiedot, jotka ovat välttämättömiä luonnollisen henkilön brutto- ja nettotulon laskennassa.

Lue lisää tulorekisteristä saatujen tulotietojen käsittelystä.

Tulorekisteristä saatujen tulotietojen lisäksi rekisteri sisältää luotonsaajan luottokelpoisuuden arviointia varten selvitetyt tulotiedot, jotka luotonantaja on luotonhakijasta selvittänyt kysymällä tältä itseltään tai muilla tavoin. Tulot ilmoitetaan kuukausituloina ja erotellaan brutto- ja nettotuloon.

Tiedot luoton päättymisestä ja siirrosta

Luotonantajat ilmoittavat positiiviseen luottotietorekisteriin tiedot luoton päättymisestä ja siirrosta toiselle ilmoitusvelvolliselle.

 • luoton numero ja numeron tyyppi
 • tieto siitä, että luotto on päättynyt
 • päättymispäivä.

 • luoton numero ja numeron tyyppi
 • tieto siitä, että luotto on siirretty toiselle luotonantajalle
 • siirronsaajan tunnisteen tyyppi ja tunniste
 • siirronsaajan nimi
  • Luotonantajat ilmoittavat tämän tiedon, jos siirronsaajan tunnisteen tyyppi on ulkomainen organisaatiotunniste.
 • siirronsaajan maakoodi.
  • Luotonantajat ilmoittavat tämän tiedon, jos siirronsaajan tunnisteen tyyppi on ulkomainen organisaatiotunniste.

Mihin tietojen käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja Tulorekisteriyksikön lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Käsittelystä on säädetty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa (laki positiivisesta luottotietorekisteristä (739/2022)).


Tietojen luovuttaminen

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan rekisteriin tallennetut tiedot ovat ilmoitusvelvollisen luotonantajan nimeä ja yritys- ja yhteisötunnusta tai ulkomaista organisaatiotunnistetta lukuun ottamatta salassa pidettäviä. Luovutamme positiivisen luottotietorekisterin tietoja ainoastaan positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin luotonantajille ja viranomaisille. 

Tietojen luovuttaminen luotonantajille

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa on säädetty tietojen luovuttamisesta luotonantajille ja muille tiedonsaantiin oikeutetuille elinkeinonharjoittajille. Luovutamme tietoja vain positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Luovutamme tiedot luottotietorekisteriotteen muodossa.

Tiedonsaantiin oikeutetut elinkeinonharjoittajat

Tiedonsaantiin oikeutettuja elinkeinonharjoittajia ovat

 • Finanssivalvonnan valvonnassa olevat ja luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkityt elinkeinonharjoittajat, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan luottojen tietoja rekisteriin (lue lisää näistä elinkeinonharjoittajista)
 • muut luotonantajat, joilla on kuluttajansuojalain perusteella velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus tai tarkistaa kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus.

Luottotietorekisteriotteen tilaaminen edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on Tulorekisteriyksikön myöntämä tietolupa.

Luottotietorekisteriotteen käyttötarkoitukset

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa on säädetty tyhjentävästi siitä, mihin käyttötarkoituksiin voimme tietoja luovuttaa.

1) Kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi

Luotonantaja voi tilata luottotietorekisteriotteen silloin, kun sillä on kuluttajansuojalain perusteella velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus. Luotonantajalla on velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä tai luottosopimuksen tekemisen jälkeen, jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi.

2) Kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuuden tarkistaminen

Luotonantaja voi tilata luottotietorekisteriotteen silloin, kun sillä on kuluttajansuojalain perusteella velvollisuus tarkistaa kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus. Luotonantajalla on velvollisuus tarkistaa kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus, kun kuluttaja ja luotonantaja sopivat luottosopimuksen tekemisen jälkeen luoton määrän tai luottorajan korotuksesta.

3) Kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi luottosopimusta muutettaessa

Sellaiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat ilmoitusvelvollisia rekisteriin, voivat tilata luottotietorekisteriotteen silloin, kun velallinen hakee luoton ehtoihin muuta muutosta kuin luoton määrän tai luottorajan korotusta. Luottotietorekisteriotteen tilaaminen edellyttää, että muutoksen tekeminen vaatii velallisen luottokelpoisuuden arviointia.

Siirronsaajilla ei ole oikeutta tilata luottotietorekisteriotetta tähän käyttötarkoitukseen, vaikka nämä ovatkin velvollisia ilmoittamaan luottotietoja rekisteriin.

4) Takauksen tai vierasvelkapanttauksen antaminen tai hyväksyminen

Sellaiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat ilmoitusvelvollisia rekisteriin, voivat tilata luottotietorekisteriotteen vierasvelkapantin antamiseksi tai hyväksymiseksi.

Siirronsaajilla ei ole oikeutta tilata luottotietorekisteriotetta tähän käyttötarkoitukseen, vaikka nämä ovatkin velvollisia ilmoittamaan luottotietoja rekisteriin.

Elinkeinonharjoittajan pitää ilmoittaa luottotietorekisteriotteen käyttötarkoitukset tilaamisen yhteydessä. Elinkeinonharjoittaja vastaa positiivisesta luottotietorekisteristä saamiensa salassa pidettävien tietojen lainmukaisesta käsittelystä. Luottotietorekisteriotetta ei saa käyttää muuhun kuin siihen käyttötarkoitukseen, jota varten se on rekisteristä luovutettu. Tästä poikkeuksena tietoja saa positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain perusteella kuitenkin käyttää myös seuraaviin tarkoituksiin: 

Luotonantaja saa luovuttaa positiivisesta luottotietorekisteristä saatuja tietoja Valtiokonttorille omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetussa laissa (204/1996) tarkoitetun korvauksen hakemisen yhteydessä.

Luotonantaja saa luovuttaa positiivisesta luottotietorekisteristä saatuja luottotietorekisteriotteen tietoja takaajalle ja pantinantajalle. Tietojen luovuttaminen voi perustua joko luotonantajalle laissa säädettyyn tiedonantovelvollisuuteen tai siihen, että rekisteröity on antanut suostumuksen tietojensa luovuttamiseen.

Luotonantajan lakisääteiseen tiedonantovelvollisuuteen kuuluu, että luotonantajan on ennen takauksen antamista ilmoitettava sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista velallisen maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Takaajalla on myös takauksen voimassaoloaikana oikeus pyytää luotonantajalta tiedot näistä seikoista. Takaajan pyyntö ei kuitenkaan oikeuta luotonantajaa hankkimaan erikseen tietoja positiivisesta luottotietorekisteristä.

Takaajan lisäksi tietoja voidaan luovuttaa vastaavalla tavalla vierasvelkapantin antajalle. Vierasvelkapanttauksessa pantinantaja antaa omaisuuttaan velkojalle jonkun toisen henkilön velvoitteen suorittamisen vakuudeksi.

Oikeus luovuttaa luotonantajalla olevia positiivisesta luottotietorekisteristä saatuja tietoja voi perustua myös rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Suostumuksen perusteella luotonantaja voi luovuttaa luottotietorekisteriotteen tietoja esimerkiksi kaupallisia asuntoluottotakauksia tarjoaville.

Luotonantaja voi käyttää positiivisesta luottotietorekisteristä luottokelpoisuuden arviointia varten saamiaan asiakkaitaan koskevia tietoja tiettyjen velvoitteiden täyttämiseksi. Näistä velvoitteista säädetään laissa, ja ne liittyvät luottoriskien hallintaan.

Luottotietorekisteriotteen sisältö

 Tunnistetiedot

 • sen henkilön henkilötunnus, jonka tiedot otteeseen on koottu
 • otteen tilanneen organisaation tunniste.

Luottotietojen yhteenveto

 • niiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien lukumäärä, jotka ovat myöntäneet tai välittäneet henkilölle luottoja
 • henkilöllä olevien luottojen lukumäärä
 • luotoista viimeksi maksettujen suoritusten yhteissumma
  • Summaan lasketaan kustakin luotosta viimeksi maksetun lyhennyksen, koron tai kulujen määrä. Summaan ei lasketa mukaan velkajärjestelyn maksuohjelmaan tai yrityssaneerausohjelmaan kuuluvien luottojen suorituksia.
 • leasingsopimusten kuukausimaksujen yhteissumma
 • sellaisten luottojen lukumäärä, joissa henkilö on takaajana.

Luoton tiedot

 • luoton tyyppi: kertaluotto, jatkuva luotto tai leasing
 • luottosopimuksen tekopäivä
 • velallisten lukumäärä
 • luoton valuutta
 • tieto siitä, liittyykö luottoon vakuus, sekä vakuuden tyyppi
 • lyhennysvapaan jakson alku- ja loppupäivä
 • vähintään 60 päivää viivästyneen maksuerän eräpäivä ja maksuerästä maksamatta oleva määrä
 • tieto luoton eräännyttämisestä
 • seuraavat tiedot, jos luoton tyyppi on leasing:
  • leasingsopimuksen alkupäivä, jos se poikkeaa luottosopimuksen tekopäivästä
  • loppukauppahinta, jos sopimus edellyttää lunastusta
 • seuraavat tiedot, jos luoton tyyppi on kertaluotto:
  • luoton käyttötarkoitus
  • maksuohjelman viimeinen eräpäivä
  • luoton myönnetty ja nostettu määrä
  • luoton saldo
  • lyhennysväli
  • lyhennystapa, jos luotto maksetaan yhdessä erässä (bullet) tai jos luoton viimeinen maksuerä on huomattavasti säännöllistä maksuerää suurempi (balloon)
 • seuraavat tiedot, jos luoton tyyppi on jatkuva luotto:
 • luottoraja
 • luoton käytetty määrä ja arvopäivä.

Tulotiedot

 • Henkilön brutto- ja nettotulot jaoteltuina palkkoihin ja etuuksiin viimeksi kuluneiden 12 täyden kalenterikuukauden ajalta.

Vapaaehtoinen luottokielto

 • Jos henkilö on tehnyt vapaaehtoisen luottokiellon, otteessa on tieto luottokiellosta sekä luottokiellon syy. Vapaaehtoinen luottokielto on mahdollista tehdä 1.4.2024 alkaen.

Tieto siitä, että henkilö on vaatinut henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla.

Luottotietorekisteriotteet näkyvät sähköisessä asiointipalvelussa

Voit tarkastella sinusta tilattuja luottotietorekisteriotteita positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Sieltä voit tarkistaa luottotietorekisteriotteen sisällön, tilaajan, tilausajankohdan ja käyttötarkoituksen.

Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Luovutamme luottojen tietoja Suomen Pankille, Finanssivalvonnalle, Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, kuluttaja-asiamiehelle ja Tilastokeskukselle.

Suomen Pankki

 • rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehokkuudesta huolehtiminen sekä sen kehittäminen
 • Suomen Pankin toiminnan kannalta tarpeellisten tilastojen laatiminen ja julkaiseminen

Finanssivalvonta

 • finanssimarkkinoiden seuranta ja arviointi ja finanssimarkkinoita koskevien määräysten antaminen
 • finanssimarkkinoiden ja luotonantajien valvonta sisältäen luottoriskien ja kuluttajansuojan valvonnan
 • finanssimarkkinoilla toimivien taloudellista asemaa koskevien tietojen kokoaminen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

 • kilpailuolosuhteiden selvittäminen luottomarkkinoilla

Kuluttaja-asiamies

 • kuluttajansuojalainsäädännön noudattamisen valvonta sisältäen sopimusehtojen, sopimusehtojen noudattamisen, luottokelpoisuuden arvioinnin ja luottopäätöksen tekemisen valvonnan

Tilastokeskus

 • tilastojen laatiminen

Luovutamme tiedot Suomen Pankille, Finanssivalvonnalle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle pseudonymisoituina. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää yksittäiseen henkilöön ilman lisätietoja. Kuluttaja-asiamiehelle luovutamme tietoja sekä pseudonymisoituina että tunnisteellisina. Tilastokeskukselle luovutettavia tietoja ei ole pseudonymisoitu.

Tietojen luovuttaminen perustuu positiivisesta luottotietorekisteristä annettuun lakiin, jossa on erikseen määritelty ne viranomaisten tehtävät, joiden hoitamiseksi luovutamme tietoja.

Luovuttamisen jälkeen viranomaiset käsittelevät tietoja rekisterinpitäjinä. Saat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä myös viranomaisten omilta verkkosivuilta.

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain perusteella voimme luovuttaa tietoja myös Finanssivalvonnalle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle elinkeinonharjoittajien ilmoittautumis- ja ilmoitusvelvollisuuden valvontaa varten.

Tietojen luovuttaminen julkisuuslain perusteella

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan voimme lisäksi luovuttaa tietoja seuraaviin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) mukaisiin käyttötarkoituksiin:

 • asianosaisen oikeus tiedonsaantiin
 • oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta
 • esimerkiksi virka-aputehtävän suorittaminen
 • esimerkiksi ennakkotiedon, ennakkoratkaisun tai kantelun käsitteleminen.

Henkilötietojen käsittelijät

Positiivinen luottotietorekisteri on toteutettu Microsoft Azure -pilvipalvelualustalle. Sovellushallinnan palveluissa, esimerkiksi virheselvittelyssä, käytämme seuraavia toimijoita: Innofactor Software Oy, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy ja Advania Finland Oy. Sovellushallinnassa henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka toimittajana on ServiceNow. Positiivisen luottotietorekisterin häiriöpäivystystä hoitaa Digia Oyj.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Microsoftilla voi kuitenkin poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa olla pääsy henkilötietoihin tuki- ja ylläpitotoimien yhteydessä. Tiedonsiirroissa tietosuoja-asetuksen mukaisena siirtoperusteena toimii 45 artiklan 1 kohdan mukainen Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) tai tarvittaessa Euroopan komission julkaisemat vakiosopimuslausekkeet.


Tietojen säilyttäminen

Tietojen säilytysajat on määritelty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa. Noudatamme tietojen säilyttämisessä Verohallinnon tiedonohjaussuunnitelmaa. Säilytysajan päättymisen jälkeen tiedot joko tuhotaan tai arkistoidaan arkistolain (831/1994) mukaisesti.

Poistamme luotonantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten ilmoittamat luottojen tiedot kahden vuoden kuluttua luoton päättymisestä tai luoton mitätöimisestä. Lyhennystiedot poistamme kahden vuoden kuluttua niiden tallentamisesta rekisteriin. Kertaluoton saldon ja lyhennysvapaiden osalta kahden vuoden säilytysaika lasketaan kuitenkin luoton päättymisestä.

Poistamme maksuviivetiedot rekisteristä , kun luotonantaja on ilmoittanut meille maksuviiveen poistamisesta tai luoton päättymisestä. Kun luotonantaja ilmoittaa luoton eräännytetyksi, sen pitää poistaa samalla rekisteriin mahdollisesti jo ilmoitetut maksuviiveet.

Eräännyttämistiedot poistamme , kun luotonantaja on ilmoittanut meille, että eräännytetty luotto on kokonaisuudessaan maksettu tai että luotto on muuten päättynyt. Tiedot velkajärjestelystä ja yrityssaneerauksesta , kun luotonantaja on ilmoittanut meille maksuohjelman tai saneerausohjelman päättymisestä tai raukeamisesta taikka luoton päättymisestä.

Kun luotonantaja on ilmoittanut meille maksuviiveen poistamisesta, eräännytetyn luoton maksamisesta, velkajärjestelyn maksuohjelman tai yrityssaneerauksen saneerausohjelman päättymisestä tai raukeamisesta tai luoton päättymisestä, näihin liittyvää tietoa ei enää luovuteta luottotietorekisteriotteella.

Poistamme luottotietorekisteriotteet viiden vuoden kuluttua niiden luovuttamisesta luotonantajalle.


Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tulorekisteriyksikkö vastaa rekisterinpitäjänä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta. Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti ja lähettää sen meille alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI
PL 2
00055 Tulorekisteri

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta. Jos tarvitset apua oikeuksiesi käytössä, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus saada tutustua omiin tietoihin

Voit tehdä meille pyynnön saada tutustua omiin tietoihisi alla olevalla paperilomakkeella tai yhteydenottolomakkeella.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Yhteydenottolomake

Pääset tutustumaan positiivisen luottotietorekisterin tietoihin yksityishenkilöiden sähköisessä asiointipalvelussa. Näet sieltä luotonantajien ilmoittamat viimeisimmät luottojen tiedot ja sinusta tilatut luottotietorekisteriotteet. Palvelun käyttöön tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Positiivisen luottotietorekisterin luottojen tiedot ovat luotonantajien ilmoittamia. Näet positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa viimeisimmät luotonantajan ilmoittamat tiedot. Myös luottotietorekisteriote muodostetaan aina viimeisimpien tietojen perusteella.

Jos huomaat luottotiedoissasi virheen, sen oikaiseminen on tärkeää, sillä luotonantajat käyttävät rekisterin tietoja luottokelpoisuutesi arvioinnissa. Virheen oikaisemiseksi voit olla yhteydessä Tulorekisteriyksikköön tai siihen luotonantajaan, jonka ilmoittamissa tiedoissa virhe on. Ottamalla yhteyttä suoraan luotonantajaan saat asian yleensä nopeammin selvitetyksi. Kun otat yhteyttä meihin, selvitämme asiaa luotonantajan kanssa ja pyydämme ensisijaisesti luotonantajaa korjaamaan virheen ilmoittamalla oikeat tiedot rekisteriin.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos mielestäsi käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa on erikseen säädetty, että voimme luovuttaa tietoja luotonantajille ja muille tiedonsaantiin oikeutetuille sekä viranomaisille myös tilanteessa, jossa rekisteröity on kiistänyt tietojensa paikkansapitävyyden ja vaatinut käsittelyn rajoittamista.

Tällaisessa tilanteessa luotonantajan tilaamalla luottotietorekisteriotteella näkyy tieto siitä, että olet vaatinut käsittelyn rajoittamista. Merkintä näkyy luottotietorekisteriotteella, kunnes asia on selvitetty. Merkinnän ansiosta luotonantaja tai muu luottotietorekisteriotetta käyttävä voi huomioida omassa toiminnassaan sen, että tietojen paikkansapitävyys on kyseenalaistettu.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024