Seloste henkilötietojen käsittelystä Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeessa: positiivisen luottotietorekisterin uutiskirjeen ja hanketiedotteen tilaajat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), 13 ja 14 artikla

 

Rekisterinpitäjä

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO

Käyntiosoite:
Vääksyntie 4, Helsinki

Verohallinnon
tietosuojavastaava

Noora Kontro

Hanna-Mari Korva

PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Henkilötietojen käsittelijä

Verohallinnon Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hanke käsittelee henkilötietoja itse.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on toimittaa Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeen sähköinen uutiskirje ja hanketiedote ne tilanneille henkilöille.

Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen ja hanketiedotteen lähettämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainkohtiin:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, rekisteröidyn suostumus
Rekisteröityjen ryhmät

Sähköisen uutiskirjeen ja hanketiedotteen tilaajat

Henkilötietojen ryhmät

Henkilön ilmoittama sähköpostiosoite

Erityiset henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset Ei käsitellä.
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin.
Tietoryhmien poistamisen määräajat

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen tai hanketiedotteen lähettämiseksi (kunnes henkilö peruuttaa tilauksen tai hanke lopettaa uutiskirjepalvelun tai hanketiedotepalvelun).

Uutiskirjeen ja hanketiedotteen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen ja hanketiedotteen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus. Tilauksen peruneiden henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

Rekisteröidyn oikeudet ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä esimerkiksi silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin tietojen käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Uutiskirjeen ja hanketiedotteen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen ja hanketiedotteen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus. Tilauksen peruneiden henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2023