Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet

Antopäivä
28.11.2023
Diaarinumero
VH/6566/00.01.00/2023
Voimassaolo
1.1.2024 - Toistaiseksi

Tämä ohje korvaa aikaisemman Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet -ohjeen. Ohjetta on päivitetty ja lisäksi täydennetty seuraavia kohtia:

 • Luvussa 1.4 on päivitetty ohjausta tilanteesta, jossa suoritus maksetaan rajoitetusti verovelvolliselle yritykselle.
 • Luvun 1.5 ohjausta on päivitetty ja lisätty väliotsikot.
 • Luvussa 2.3.1.2 on päivitetty ohjausta kuuden kuukauden säännön soveltumisesta, kun työntekijä tekee etätöitä.
 • Tehty uusi luku 2.3.2.1.3, kun ulkomaankomennus päättyy yllättävästä syystä.
 • Luvussa 2.4.2 on täydennetty ohjausta oleskelujaksojen ilmoittamisesta.
 • Luvussa 2.5 on täydennetty ohjausta, kun palkka maksetaan Suomesta.
 • Luvussa 2.5.1.2 on lisätty viittaus lukuun 2.4.
 • Luvussa 2.6.3 on täydennetty ohjausta tilanteesta, jossa palkka maksetaan ulkomailta.
 • Luvussa 2.7.1 on päivitetty ilmoitusten korjaamisen ohjausta, jos työnantaja soveltaa kuuden kuukauden sääntöä takautuvasti. Lisäksi on päivitetty luvun esimerkkiä.
 • Lukuun 4.5.3.2 on lisätty Albania niiden maiden listalle, joista tulevista työntekijöistä pitää antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksessa ja palkkatietoilmoituksessa tulonsaajan lisätieto Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä.
 • Lukuun 4.5.5 on täydennetty ohjausta verosopimusvaltion maakoodin ilmoittamisesta. Lisäksi luvun tekstien järjestystä on muutettu ja esimerkkiä päivitetty.
 • Luvussa 5.1 on muutettu avainhenkilölain soveltamisen enimmäisaikaa ja päivitetty esimerkkiä.

Lisäksi ohjeeseen on tehty teknisluonteisia täsmennyksiä. Muilta osin ohjeen linjaukset vastaavat sisällöltään aikaisempaa ohjetta.

Ohjeen esimerkeissä käytetyt työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen määrät ovat vuoden 2023 tasolla. Kunakin vuonna voimassa olevat määrät ovat vakuuttamistietojen sivulla. Työntekijän työeläkevakuutusmaksun määränä esimerkeissä on käytetty alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla käytössä olevaa määrää.

Kun ohjeessa käsitellään verovapaita matkakustannusten korvauksia, kuten päivärahoja, kilometrikorvauksia ja ateriakorvauksia, niiden enimmäismäärät ovat vuoden 2023 voimassa olleen päätöksen mukaiset. Kunakin vuonna voimassa olevat määrät ovat Verohallinnon päätöksessä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

1 Tiedonantovelvollisuus kansainvälisissä tilanteissa

1.1 Yleistä kansainvälisten tietojen ilmoittamisesta

Tulonsaajalle ulkomailla tehdystä työstä maksetut tulot ja muut tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella silloin, kun tiedot tarvitaan verotusta varten tai kun tulonsaaja on vakuutettu Suomessa. Vastaavasti ulkomailta Suomeen tulleelle työntekijälle Suomessa työskentelystä maksetut tulot ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella.

Tulotiedot on ilmoitettava tulorekisteriin kansainvälisissä työskentelytilanteissa aina, jos maksajalla on tiedonantovelvollisuus jollekin tulorekisteriä käyttävälle tiedon käyttäjälle. Esimerkiksi jos tulonsaaja on vakuutettu Suomessa, suorituksen maksajalla on tiedonantovelvollisuus tulorekisteriin työeläkelaitoksille ja muille sosiaalivakuuttajille. Tällöin ei ole merkitystä sillä, maksaako tulon ulkomainen vai kotimainen työnantaja tai missä työ tehdään.

Suomalaisen työnantajan on ilmoitettava palkkatietoilmoituksella tietoja tulorekisteriin seuraavissa kansainvälisissä tilanteissa:

 • Ulkomailla työskentelystä maksettu tulo (ulkomailla ja Suomessa asuvalle henkilölle).
 • Ulkomailta Suomeen töihin tulevalle tulonsaajalle maksettu tulo Suomessa työskentelystä.
 • Ulkomaisen konserniyhtiön maksama palkka ulkomailla työskentelystä, kun suomalainen työnantaja on lähettänyt työntekijän ulkomaille ja tämä on vakuutettu Suomessa.
 • Ulkomaan työskentelystä sovittu vakuutuspalkka.
 • Lisätiedot ulkomaan työskentelystä Verohallintoa varten (niin sanottu kuuden kuukauden sääntö).
 • Lisätiedot pohjoismaisesta työskentelystä Verohallintoa varten.

Tässä ohjeessa suomalaisella työnantajalla tarkoitetaan:

 • Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä
 • Suomessa perustettua yritystä.

Lisäksi suomalaiseen työnantajaan rinnastetaan:

 • ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa
 • ulkomainen yhteisö, joka on Suomessa yleisesti verovelvollinen.

Ilmoitusta tulorekisteriin ei kuitenkaan anneta, jos suomalainen yritys harjoittaa toisessa valtiossa liiketoimintaa kiinteässä toimipaikassa ja maksaa ulkomailla tehdystä työstä rajoitetusti verovelvolliselle työntekijälle palkkaa, joka rasittaa kiinteän toimipaikan tulosta. Jos työtä on tehty myös Suomessa, ilmoitusvelvollisuus on vain, jos työ on tehty palkanmaksukauden aikana yksinomaan tai pääasiallisesti Suomessa tuloverolain 10 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti. Jos työ on tehty yksinomaan tai pääasiallisesti Suomessa, ilmoitetaan koko palkanmaksukauden palkka eli myös ulkomailla tehdyn työn osuus. Lisäksi ilmoitus on aina annettava, jos työntekijä on vakuutettu Suomessa.

1.2 Ulkomaille rekisteröity yritys työnantajana

Verotuksessa yritystä pidetään ulkomaisena silloin, kun yritystä ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai yrityksen rekisteröity kotipaikka on muualla kuin Suomessa.

Ulkomaisen yrityksen ilmoitusvelvollisuuteen tulorekisteriin vaikuttaa se, onko yritys Suomessa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. Ulkomainen yritys on yleensä Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Poikkeuksen muodostaa ulkomainen yhteisö, joka on Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka.

Lue lisää ulkomaisen yrityksen yleisestä ja rajoitetusta verovelvollisuudesta Verohallinnon ohjeista Toiminnan aloittaminen Suomessa sekä Yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö Suomessa.

1.2.1 Yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö

Tuloverolain mukaan ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka. Yleisesti verovelvolliseen yhteisöön sovelletaan samoja säännöksiä kuin sellaiseen yhteisöön, jonka rekisteröity paikka on Suomessa. Yhteisöä pidetään suomalaisena työnantajana ja sillä on samat ilmoitusvelvollisuudet tulorekisteriin kuin suomalaisella työnantajalla.

Tämän ohjeen kohdassa 4 Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan ilmoitusvelvollisuus käsiteltäviä ohjeita ei sovelleta silloin, kun työnantaja on yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö. Yleisesti verovelvollinen yhteisö antaa tiedot tulorekisteriin samalla tavalla kuin Suomessa rekisteröity yhteisö.

1.2.2 Rajoitetusti verovelvollinen ulkomainen yritys

Jos rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella yrityksellä on tuloverotuksen kiinteä toimipaikka Suomessa, yritys rinnastetaan suomalaiseen työnantajaan ja sillä on samat ilmoitusvelvollisuudet tulorekisteriin kuin suomalaisella työnantajalla.

Tässä ohjeessa termillä ’ulkomainen työnantaja’ tarkoitetaan rajoitetusti verovelvollista ulkomaista yritystä, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Myös tällaisella yrityksellä on tietyissä tilanteissa velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin tietoja maksamistaan palkoista. Lisäksi ulkomaisen työnantajan, joka vuokraa työntekijöitä Suomessa olevalle työn teettäjälle, on annettava tulorekisteriin verotusta varten tietoja muun muassa työntekijän työskentelystä Suomessa.

Ulkomaisena työnantajana pidetään myös henkilöä, joka toimii työnantajana eikä asu Suomessa (rajoitetusti verovelvollinen).

Ulkomaisen työnantajan on annettava palkkatietoilmoitus tulorekisteriin seuraavissa tilanteissa:

 • Suomessa työskentelevälle tulonsaajalle maksetaan palkkaa, ja
  • tulonsaaja on vakuutettu Suomessa
  • tulonsaaja oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan, vaikka hän ei olisikaan vakuutettu Suomessa
  • työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen vuokratyöntekijä, ja työntekijän asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen mukaan Suomella on verotusoikeus palkkaan tai Suomen ja asuinvaltion välillä ei ole verosopimusta.
 • Ulkomailla työskentelevälle tulonsaajalle maksetaan palkkaa, ja tulonsaaja on vakuutettu Suomessa.

Lisäksi ulkomaisen työnantajan, joka vuokraa ulkomailta tulevan työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle, on annettava tulorekisteriin Verohallintoa varten vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus.

Jos rajoitetusti verovelvollinen ulkomainen yritys, jolla ei ole Suomessa tuloverotuksen kiinteää toimipaikkaa, maksaa tulonsaajalle työkorvausta, yrityksen ei tarvitse ilmoittaa työkorvausta tulorekisteriin, vaikka tulonsaaja asuisi Suomessa.

Jos rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella yrityksellä on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka, sen on annettava tiedot tulorekisteriin myös maksamastaan työkorvauksesta samalla tavalla kuin suomalaisen yrityksen. Tietoa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos yritys on maksanut työkorvausta rajoitetusti verovelvolliselle ulkomailla tehdystä työstä tai työkorvaus ei muutoin ole Suomesta saatua tuloa tuloverolain 10 §:n mukaan.

Ulkomaisen työnantajan ilmoittamisesta on tarkempaa ohjeistusta kohdassa 4 Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan ilmoitusvelvollisuus.

1.3 Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan edustaja

Velvollisuus antaa tiedot tulorekisteriin on joko ulkomaisella työnantajalla tai sen edustajalla. Rajoitetusti verovelvollinen ulkomainen työnantaja on velvollinen antamaan palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin, jos työnantaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Jos työnantajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, ulkomaisen työnantajan edustajalla on toissijainen velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin verotuksessa tarvittavat tiedot. Jos edustaja ei kuitenkaan ilmoita tietoja, ulkomaisen työnantajan on ilmoitettava tiedot. Edustajasta on säädetty työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 8 §:ssä.

Edustajalla on velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin työnantajan puolesta seuraavat tiedot (laki verotusmenettelystä 15a §:n 3 momentti):

 • Ulkomaisen työnantajan maksama palkka Suomessa tehdystä työstä silloin, kun ulkomainen vuokratyönantaja on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle ja kun työntekijän asuinvaltion ja Suomen välinen verosopimus ei estä Suomea verottamasta palkkaa.
 • Ulkomaisen työnantajan maksama palkkatulo silloin, kun palkansaaja oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan.

Lisäksi edustajan on annettava vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus, kun työntekijä aloittaa työskentelyn Suomessa. Aloittamisilmoituksella on ilmoitettava tiedot ulkomaisen vuokratyöntekijän työskentelyn arvioidusta kestosta ja palkan määrästä sekä työn teettäjästä silloin, kun työntekijän asuinvaltion ja Suomen välinen verosopimus ei estä Suomea verottamasta työntekijän palkkaa.

Edustajan velvollisuudesta ilmoittaa edellä mainitut tiedot on säädetty verotusmenettelystä annetun lain 15a §:ssä.

Ilmoitusvelvollisuus vakuuttajille on kuitenkin aina ulkomaisella työnantajalla silloin, kun tulonsaaja tulee vakuuttaa Suomessa riippumatta siitä, onko työnantajalla edustajaa vai ei.

1.4 Yleisesti ja rajoitetusti verovelvollinen tulonsaaja

Maksetut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Ilmoitus ja tulolajit ovat samat kaikille tulonsaajille, sekä rajoitetusti verovelvollisille että yleisesti verovelvollisille. Kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, palkkatietoilmoituksella on kuitenkin annettava tiettyjä lisätietoja tulonsaajasta, katso kohta 1.5. Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus ovat verotukseen vaikuttavia tietoja. Ne eivät vaikuta vakuuttamisvelvollisuuteen.

Yleisesti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka varsinainen asunto ja koti ovat Suomessa tai joka oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan. Ulkomaille muuttanutta Suomen kansalaista pidetään pääsääntöisesti yleisesti verovelvollisena muuttovuoden jälkeen kolme kalenterivuotta.

Rajoitetusti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka asunto ja koti ovat ulkomailla ja joka ei oleskele Suomessa yli kuutta kuukautta yhtäjaksoisesti. Suomalaisen työnantajan on annettava ilmoitus rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle maksetuista suorituksista riippumatta siitä, onko suorituksesta pitänyt periä lähdeveroa tai ennakonpidätystä taikka onko henkilö vakuutettu Suomessa. Ilmoitus on annettava myös korvauksesta, joka rajoitetusti verovelvolliselle on maksettu ulkomailla tehdystä työstä.

Tietyissä tilanteissa suomalaisen maksajan tulee antaa ilmoitus myös rajoitetusti verovelvolliselle yritykselle maksetuista suorituksista. Yritystä pidetään rajoitetusti verovelvollisena, jos sitä ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jos sen rekisteröity kotipaikka ei ole Suomi. Katso tarkempi ohjeistus rajoitetusti verovelvolliselle yritykselle maksettujen suoritusten ilmoittamisesta tulorekisteriin luvusta 5.8 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu työkorvaus tai rojalti.

Ulkomainen yhteisö on kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun sillä on tosiasiallinen johtopaikka Suomessa. Yleisesti verovelvolliselle yhteisölle maksetut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin samalla tavalla kuin Suomeen rekisteröidylle yhteisölle maksetut suoritukset.

Tuloverolaissa on lisäksi sellaisia säännöksiä yleisestä verovelvollisuudesta, jotka koskevat joitakin erityisryhmiä, kuten Suomen ulkomaan edustustoissa tai kansainvälisissä järjestöissä työskenteleviä.

Verovelvollisuusasemasta on lisätietoa Verohallinnon ohjeessa Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus sekä verosopimuksen mukainen asuminen - luonnolliset henkilöt ja ulkomaisten yritysten osalta ohjeissa Toiminnan aloittaminen Suomessa sekä Yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö Suomessa.

1.5 Tulonsaajan ja maksajan lisätiedot kansainvälisissä tilanteissa

Kansainvälisissä tilanteissa tulot ilmoitetaan käyttäen samoja palkkatietoilmoituksen tulolajeja riippumatta siitä, onko tulonsaaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. Jos saaja on rajoitetusti verovelvollinen, on tulonsaajan tietoihin lisäksi merkittävä: Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä. Verovelvollisuusasema (yleisesti verovelvollinen tai rajoitetusti verovelvollinen) ilmoitetaan sen mukaan, mikä se on ollut tulon maksuhetkellä.

Jos rajoitetusti veroverollisen saamasta lähdeveron alaisesta tulosta (esimerkiksi palkasta) on toimitettu ennakonpidätys lähdeveron sijaan, annetaan tieto Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä. Maksaja voi toimittaa lähdeveron alaisesta tulosta ennakonpidätyksen vain, jos tulonsaaja esittää kyseiselle vuodelle lasketun rajoitetusti verovelvollisen verokortin, joka on voimassa maksupäivänä.

Tulonsaajan lisätietona ilmoitetaan Ulkomailla työskentelevä henkilö silloin, kun Suomessa vakuutettu työntekijä työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä. Lisätiedon käyttöä on kuvattu tarkemmin luvussa 4.5.1. Maksajan muuna tietona valitaan maksajan tyypiksi Ulkomainen konserniyhtiö silloin, kun ulkomainen konserniyhtiö maksaa palkan ulkomaille lähetetylle työntekijälle, joka on vakuutettuna Suomessa. Tiedon antaa suomalainen lähettävä yritys.

1.5.1 Suomalainen työnantaja ilmoittajana

Seuraavien erityisryhmien kohdalla tulolajin yhteydessä on annettava tulonsaajan lisätieto tai maksajan muu tieto:

 • avainhenkilölain mukainen palkka
 • rajakuntatyöstä maksettu palkka (pohjoismaiset tilanteet)
 • urheilijalle maksettu palkka tai palkkio
 • taiteilijalle maksettu palkka tai työkorvaus.

Näihin erityisryhmiin liittyvä ilmoittamistapa on kuvattu tarkemmin kohdassa 5 Erityistilanteita.

Silloin kun julkisyhteisö maksaa tuloa rajoitetusti verovelvolliselle, maksajan tyyppinä on ilmoitettava julkisyhteisö. Tietoa tarvitaan kansainvälistä tietojenvaihtoa varten.

1.5.2 Ulkomainen työnantaja ilmoittajana

Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan on ilmoitettava maksajan tyypiksi Ulkomainen työnantaja silloin, kun ulkomaisella yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Jos ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, ilmoittamisessa ei käytetä maksajan tyyppiä Ulkomainen työnantaja.

Ulkomaisen työnantajan on ilmoitettava tulonsaajan lisätieto seuraavien erityisryhmien yhteydessä:

 • Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä
 • Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
 • Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona
 • Kansainvälisen erityisjärjestön maksama palkka
 • Suomessa sijaitsevan diplomaattisen edustuston maksama palkka.

Tulonsaajan lisätietojen ilmoittamista on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.5 Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin, kun työnantaja on ulkomainen ja rajoitetusti verovelvollinen.

1.6 Valuuttamuunnos

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin euroina. Jos suoritus on maksettu muuna valuuttana, se on muunnettava euroiksi käyttäen maksupäivänä voimassa olevaa EKP:n viitekurssia (Suomen pankki > Valuuttakurssit). Jos suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin jo ennen maksupäivää, esimerkiksi palkka-ajon yhteydessä, ilmoitetaan kyseisen ilmoituspäivän mukaisella viitekurssilla muunnettu tulon määrä.

1.7 Asiakastunnisteet

Maksajan asiakastunniste

Suorituksen maksajan on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin ensisijaisesti suomalaisella Y-tunnuksella tai henkilötunnuksella.

Jos maksajalla ei ole Suomessa annettua asiakastunnistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on myös annettava tarkentavia yksilöinti- ja yhteystietoja, kuten nimi ja osoite. Jos maksajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet.

Tulonsaajan asiakastunniste

Tulonsaajan tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin ensisijaisesti suomalaisella, väestötietojärjestelmään merkityllä henkilötunnuksella. Suorituksen maksajan on pyydettävä tulonsaajalta hänen henkilötunnuksensa. Ulkomailla asuvasta henkilöstä on lisäksi annettava tieto ulkomaisesta vero- tai henkilötunnisteesta. Jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet.

Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoittamisessa käytetään tulonsaajan ulkomaista henkilötunnistetta. Lisäksi tulonsaajasta on ilmoitettava vähintään nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite. Tulorekisteriin on mahdollista ilmoittaa sekä Suomen että asuinvaltion osoite.

Rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta on aina ilmoitettava myös asuinvaltio, asuinvaltion verotunniste (TIN) ja osoitetiedot asuinvaltiossa. Jos asuinvaltio ei myönnä verotunnistetta, verotunnisteen tilalla ilmoitetaan asuinvaltion myöntämä muu vastaava tunnus. TIN on Europa -palvelussa voi tarkistaa, onko ulkomainen verotunniste oikean muotoinen. Palvelusta saa lisätietoa eri maissa käytetyistä tunnisteista. Palvelussa ei voi vahvistaa henkilöllisyyttä eikä sitä, onko syötetty numero olemassa ja onko kyseinen valtio antanut sen.

Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomen verohallintoa välittämään tietoja ulkomailla asuvien henkilöiden Suomesta saamista tuloista muiden maiden verohallinnoille. Maksajan on pidettävä palkkakirjanpitoa tulonsaajista, katso tarkemmin Verohallinnon ohjeen Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus, luku 7 Suomalaisen työnantajan velvoitteet ja menettely.

Jos tulonsaajalle on annettu keinotunnus, keinotunnus ilmoitetaan tunnisteen tyypillä Muu tunnus ja lisäksi ilmoitetaan tunnisteen myöntäneen maan maakoodi. Jos tulonsaajalla ei ole väestötietojärjestelmään merkittyä suomalaista henkilötunnusta ja Verohallinto on antanut tulonsaajalle keinotunnuksen esimerkiksi sen vuoksi, että verotusmenettelylain mukaan verotettavan tulonsaajan tiedot saadaan verotukseen, maksaja ilmoittaa ulkomaisen tunnisteen lisäksi Verohallinnon antaman keinotunnuksen, jotta ilmoitus saadaan kohdennettua oikeaan henkilöön. Aina silloin, kun tiedot annetaan muulla kuin suomalaisella, väestötietojärjestelmään merkityllä henkilötunnuksella, on annettava seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite. Myös ulkomainen tunniste ilmoitetaan.

2 Ulkomaan työskentelystä maksettujen tulojen ilmoittaminen

2.1 Sosiaalivakuutusmaksut ja vakuuttaminen

Ulkomailla työskentelevä tulonsaaja voi tietyin edellytyksin kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Tulonsaajan tulojen perusteella on tällöin maksettava sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Suorituksen maksajan on siten ilmoitettava tarvittavat tiedot myös tulorekisteriin.

Suomesta lähtevä ja ulkomailla työskentelevä työntekijä vakuutetaan Suomessa, jos

 • työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella Suomen lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus Suomesta tai
 • työntekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen perusteella ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Lisätietoa sosiaalivakuutusmaksuista eri tilanteissa on vakuuttajien omilla sivuilla:

 • työeläkevakuutus: suorituksen maksajan työeläkelaitos tai Eläketurvakeskus (etk.fi)
 • työttömyysvakuutus: Työllisyysrahasto (tyollisyysrahasto.fi)
 • työtapaturma- ja ammattivakuutus sekä työntekijän ryhmähenkivakuutus: suorituksen maksajan tapaturmavakuutusyhtiö tai Tapaturmavakuutuskeskus (tvk.fi)
 • työnantajan sairausvakuutusmaksu ja työntekijän sairausvakuutusmaksu: Verohallinto (vero.fi) ja Kela (kela.fi).

Jos Suomen ja työskentelyvaltion välillä ei ole sosiaaliturvasopimusta, tulonsaajan kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan ratkeaa kansallisen lainsäädännön perusteella. Tällöin on mahdollista, että työntekijä on vakuutettuna sekä Suomessa että työskentelyvaltiossa. Suomessa vakuuttaminen määräytyy erikseen työeläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuuttamisen osalta sekä Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta.

Kun henkilö lähetetään komennukselle ulkomaille, hänelle on määriteltävä vakuutuspalkka, jonka perusteella työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut määräytyvät. Vakuutuspalkka on laskennallinen palkka, joka olisi maksettava, jos ulkomailla tehtyä työtä vastaava työ tehtäisiin Suomessa. Eri toimijoiden kesken on omat sääntönsä siitä, milloin sosiaalivakuutusmaksujen määräytymisen perusteena käytetään vakuutuspalkkaa ja milloin todellista maksettua palkkaa. Lue lisää Eläketurvakeskuksen ohjeesta Vakuutuspalkka eläkkeen perusteena olevana työansiona.

Lähtökohtaisesti vakuutuspalkkaan lasketaan kaikki henkilön eläke- ja muiden vakuutusmaksujen perusteena olevat ansiot. Ansiot lasketaan sen mukaan, mitä ne olisivat, jos henkilö työskentelisi Suomessa. Esimerkiksi henkilön bonukset otetaan huomioon keskimääräisinä, osana kiinteää vakuutuspalkkaa. Vakuutuspalkka määritetään siten jo alun alkaen sen suuruiseksi, että siihen sisältyvät ulkomaankomennuksen aikana kertyvät bonukset sen suuruisina, mitä osapuolet arvioivat. Sillä, toteutuvatko bonukset vai eivät, ei ole merkitystä. Komennusaikana toteutuvista bonuksista ei makseta erikseen työeläkevakuutusmaksua, koska ne on huomioitu jo vakuutuspalkan määrässä.

Kaikissa tilanteissa vakuutuspalkkaa ei tarvitse määritellä, esimerkiksi jos ulkomaankomennus kestää alle kuusi kuukautta. Tällöin sosiaalivakuutusmaksut maksetaan tosiasiassa maksetun palkan perusteella.

Verotuksen kuuden kuukauden sääntö on eri asia kuin vakuutuspalkan määrittelyssä käytetty kuuden kuukauden tarkastelujakso. Vakuutuspalkan määrittelyssä tarkastellaan toteutunutta ulkomaan työskentelyaikaa. Jos työskentelyaika ylittää kuusi kuukautta, vakuutuspalkka on määriteltävä.

2.2 Vakuutusmaksujen ja verotuksen perusteena oleva tulo eroaa

Joissakin ulkomaan työskentelyyn liittyvissä tilanteissa joidenkin sosiaalivakuutusmaksujen perusteena oleva tulo on eri kuin verotuksen perusteena oleva tulo. Näissä tilanteissa jollekin tulorekisterin tiedon käyttäjälle on ilmoitettava vakuutuspalkka ja jollekin maksettu palkka.

Sellaisissa tilanteissa, joissa on määritelty vakuutuspalkka, mutta verotuksen perusteena käytetään maksettua palkkaa, Verohallinto ja Kela käyttävät verojen ja maksujen perusteena maksettua palkkaa.

Näissä tilanteissa työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut määräytyvät maksetun palkan perusteella silloin, kun tulo verotetaan progressiivisesti (sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisen saama tulo). Tällöin vakuutuspalkan yhteydessä annetaan tieto Vakuuttamistiedon tyyppi: Sairausvakuutusmaksun alainen, Vakuutusmaksun perusteena: Ei. Tiedon perusteella Verohallinto ja osa etuuksien maksajista saa tiedon, että sairausvakuutusmaksun ja joidenkin etuuksien perusteena ei ole vakuutuspalkka.

Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut maksetaan kuitenkin vakuutuspalkan perusteella. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten maksut määräytyvät vakuutuspalkan perusteella, mutta vakuutusten perusteella maksettavat ansionmenetyskorvaukset määritellään maksetun palkan perusteella.

Tilanteita, joissa sosiaalivakuutusmaksujen perusteena oleva tulo voi olla eri kuin verotuksen perusteena oleva tulo, ovat:

 • yleisesti verovelvollinen työskentelee ulkomailla
  • vakuutuspalkka määritellään, mutta palkkatuloon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö (kohta 2.3.1.2)
  • vakuutuspalkka määritellään ja palkan maksaa ulkomainen konserniyhtiö, mutta palkkatuloon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö (kohta 2.3.2.2)
 • rajoitetusti verovelvollinen työskentelee ulkomailla
  • tulonsaaja on vakuutettuna Suomessa, mutta
   • tuloa ei veroteta Suomessa (kohta 2.6.1.1)
   • tulo verotetaan Suomessa, tulo verotetaan lähdeverolain mukaan (kohta 2.6.1.2)
   • tulo verotetaan Suomessa, tulo verotetaan verotusmenettelystä annetun lain mukaan (niin sanottu rajoitetusti verovelvollisen progressiivinen verotus) (kohta 2.6.1.3)
 • yleisesti tai rajoitetusti verovelvollinen on vapaaehtoisesti vakuutettu Suomessa.

Näissä tilanteissa tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin yhdellä ilmoituksella silloin, kun suorituksen maksaja käyttää rahapalkkojen ilmoittamiseen ilmoitustapaa 1. Jos suorituksen maksaja käyttää ilmoitustapaa 2, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin kahdella ilmoituksella. Eri ilmoitustavalla annettavista tiedoista on esimerkkejä edellä mainituissa kohdissa.

Ilmoitustapa 1

Kun suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin käyttäen ilmoitustapaa 1, sen on ilmoitettava tulolajit

 • Vakuutuspalkka
 • Palkka yhteissumma.

Näiden tulolajien lisäksi maksajan on ilmoitettava tulolajiin Vakuutuspalkka liittyen tieto: Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei sekä Vakuuttamistiedon tyyppi: Sairausvakuutusmaksun alainen, Vakuutusmaksun perusteena: Ei. Lisäksi tulolajiin Palkka yhteissumma liittyvää Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoryhmää käyttäen on ilmoitettava ne sosiaalivakuutusmaksut, joita ei makseta tulolajin Palkka yhteissumma perusteella, vaan joiden maksuperusteena on vakuutuspalkka, esimerkiksi:

 • Vakuuttamistiedon tyyppi: Työeläkevakuutusmaksun alainen, Vakuutusmaksun perusteena: Ei
 • Vakuuttamistiedon tyyppi: Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen, Vakuutusmaksun perusteena: Ei
 • Vakuuttamistiedon tyyppi: Työttömyysvakuutusmaksun alainen, Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Jos Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoryhmällä ei ilmoiteta, että Palkka yhteissumma -tulolajista ei mene kyseisiä maksuja, sosiaalivakuutusmaksut määräytyvät kahteen kertaan sekä vakuutuspalkan että palkan yhteissumman perusteella.

Ilmoitustapa 2

Ilmoitustavalla 2 ilmoitettavissa tulolajeissa on pääsääntöisesti oletuksena tieto siitä, minkä sosiaalivakuutusmaksujen alainen tulolaji on. Ilmoitustavan 2 Aikapalkka-tulolajissa on oletuksena, että se on kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Vakuuttamistiedon tyyppi on tulolajikohtainen tieto, mutta sitä ei voi kytkeä Aikapalkka-tulolajiin.

Jotta sosiaalivakuutusmaksut eivät menisi kahteen kertaan sekä vakuutuspalkan että aikapalkan perusteella, maksajan on annettava tulorekisteriin kaksi ilmoitusta:

 • Vakuutuspalkka ilmoitetaan omalla ilmoituksella. Vakuutuspalkka-tulolajiin liittyen on annettava tieto: Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei sekä Vakuuttamistiedon tyyppi: Sairausvakuutusmaksun alainen, Vakuutusmaksun perusteena: Ei.
 • Aikapalkka-tulolaji ilmoitetaan omalla ilmoituksella. Aikapalkka-tulolajin lisäksi on ilmoitettava:
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedot koskevat koko palkkatietoilmoitusta, eikä niitä voi kytkeä yksittäiseen tulolajiin. Jos tiedot vakuutuspalkasta ja aikapalkasta sekä vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi annettaisiin samalla ilmoituksella, sosiaalivakuuttajat eivät saisi tietoa vakuutusmaksujen perusteista.

2.3 Yleisesti verovelvollinen työskentelee ulkomailla

Ulkomailla työskentelevän työntekijän palkkaan voi soveltua niin sanottu kuuden kuukauden verovapaussääntö (tuloverolaki 77 §). Tällöin maksettu palkka on verovapaata Suomessa ja tulosta maksetaan ainoastaan sosiaalivakuutusmaksut, jos tulonsaaja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Ulkomaan työskentelyn verotuksesta on lisätietoa Verohallinnon ohjeessa Ulkomailla työskentelyn verotus.

Jos palkkatuloon soveltuu kuuden kuukauden sääntö ja tulonsaaja on Suomessa vakuutettu, työnantaja toimittaa ns. minipidätyksen (työntekijän sairausvakuutusmaksu) vakuutuspalkan perusteella oma-aloitteisesti eikä verokorttimuutosta tarvita. Minipidätyksen suuruus vahvistetaan Verohallinnon päätöksellä vuosittain. Lisäksi työnantaja perii palkasta työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Suorituksen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tulonsaajan lisätietona Ulkomailla työskentelevä henkilö. Tätä tietoa käytetään aina silloin, kun Suomessa vakuutettu työntekijä työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Jos suomalainen yritys lähettää työntekijän työskentelemään ulkomaille ja ulkomainen konserniyhtiö maksaa työntekijän palkan ja työntekijä on Suomessa vakuutettu, suomalainen yritys maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (mukaan luettuna työnantajan sairausvakuutusmaksun) ja ilmoittaa ne tulorekisteriin. Työntekijän sairausvakuutusmaksu määrätään työntekijälle verotuksen toimittamisen yhteydessä. Näissä tilanteissa suomalainen lähettävä yritys ilmoittaa omat tietonsa maksajan tiedoissa ja antaa maksajan muuna tietona tiedon Ulkomainen konserniyhtiö sekä tulonsaajan lisätietona tiedon Ulkomailla työskentelevä henkilö.

Vakuutuspalkka on ilmoitettava tulorekisteriin kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Merkitystä ei ole sillä, onko työntekijälle ehditty maksaa tosiasiassa vielä palkkaa ulkomaan työskentelystä kyseisen kuukauden aikana. Myös näissä tilanteissa vakuutuspalkka on ilmoitettava.

Kun työnantaja soveltaa palkkatuloon tuloverolain kuuden kuukauden sääntöä, tulolajin lisäksi tulorekisteriin on ilmoitettava tieto Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä sekä työskentelyvaltion maakoodi. Kuuden kuukauden sääntö soveltuu -tieto voidaan kytkeä yksittäiseen tulolajiin.

Niissä tilanteissa, joissa työntekijälle on määritelty vakuutuspalkka, mutta kuuden kuukauden sääntö ei sovellu, on annettava tieto Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei. Näistä tilanteista on kerrottu ohjeen kohdissa 2.3.1.2 (suomalainen työnantaja maksaa palkan) ja 2.3.2.2 (ulkomainen konserniyhtiö maksaa palkan).

Jos ulkomaan työskentelyn ajaksi ei ole määritelty vakuutuspalkkaa eikä palkkatuloon sovellu kuuden kuukauden sääntö, ei tarvitse antaa tietoa Kuuden kuukauden sääntö soveltuu. Palkkatietoilmoitus annetaan tulorekisteriin vastaavalla tavalla kuin jos työ olisi tehty Suomessa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun työntekijä on lyhyellä ulkomaan komennuksella tai tekee lyhyen työmatkan ulkomaille ja palkka maksetaan tänä aikana edelleen Suomesta.

Kun työnantaja jättää ennakonpidätyksen toimittamatta sen vuoksi, että tuloon soveltuu kuuden kuukauden sääntö, työnantajan on annettava tulorekisteriin Verohallinnon tarvitsemia täydentäviä tietoja, katso kohta 2.4 Lisätiedot ulkomaan työskentelystä.

Silloin kun työnantaja lähettää työntekijän työskentelemään toiseen Pohjoismaahan, sen on annettava tulorekisteriin Verohallinnon tarvitsemia täydentäviä tietoja, katso kohta 2.5 Lisätiedot pohjoismaisessa työskentelyssä.

Alla on kuvattu erilaisia tilanteita sen mukaan, onko tulo Suomessa veronalaista vai ei ja maksetaanko tulosta vakuutusmaksuja Suomeen vai ei. Suomalaisen maksajan velvoitteita tilanteissa, joissa palkanmaksu siirtyy ulkomaiselle konserniyhtiölle, on kuvattu kohdissa 2.3.2 (yleisesti verovelvollinen tulonsaaja) ja 2.6.4 (rajoitetusti verovelvollinen tulonsaaja).

2.3.1 Vakuutuspalkka määritellään

2.3.1.1 Kuuden kuukauden sääntö soveltuu koko palkkakauden

Esimerkki 1: Suomalainen työnantaja on lähettänyt työntekijän Saksaan työskentelemään kahdeksi vuodeksi. Työntekijällä on ETK:n myöntämä A1-todistus, ja hänelle on määritelty vakuutuspalkan määräksi 4 000 euroa kuukaudessa. Tuloon soveltuu kuuden kuukauden sääntö koko palkkakauden ajan.

Työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan perusteella. Työntekijän sairausvakuutusmaksu (ns. minipidätys) ilmoitetaan ennakonpidätyksenä, vaikka palkasta ei muutoin tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Esimerkki 1, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka*

4000.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu:** Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: DE

 

402 Ennakonpidätys (ns. minipidätys)

74.40

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

286.00

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

60.00

* Vakuutuspalkka on ilmoitettava kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

** Kuuden kuukauden sääntö soveltuu -tieto voidaan kytkeä yksittäiseen tulolajiin.

Edellä mainittujen yksilöinti- ja tulotietojen lisäksi suorituksen maksajan on annettava ulkomaan työskentelyyn liittyvinä tietoina Verohallinnon tarvitsemia tarkentavia tietoja ulkomaan työskentelystä, katso kohta 2.4 Lisätiedot ulkomaan työskentelystä (kuuden kuukauden sääntö).

2.3.1.2 Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu

Silloin kun kuuden kuukauden sääntö ei sovellu tulonsaajan ulkomaan palkkaan, mutta hänelle on määritelty vakuutuspalkka, työnantaja voi ilmoittaa tiedot yhdellä palkkatietoilmoituksella silloin, kun se käyttää rahapalkkojen ilmoittamiseen ilmoitustapaa 1. Jos työnantaja käyttää ilmoitustapaa 2, sen on annettava tulorekisteriin kaksi ilmoitusta. Katso esimerkki 2.

Jos kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ja tulonsaajalle maksetaan rahapalkan lisäksi muutakin tuloa tai annetaan etuja, tiedot on ilmoitettava ilmoitustavalla 2, katso esimerkki 3.

Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu esimerkiksi silloin, jos henkilö tekee etätöitä ulkomailla, Suomi-päivät ylittyvät tai oleskelu ulkomailla ei johdu työnteosta. Kuuden kuukauden säännön edellytyksistä on lisätietoa Verohallinnon ohjeessa Ulkomaan työskentelystä saatua palkkaa koskeva kuuden kuukauden sääntö.

Lisätietoa menettelystä, katso kohta 2.2 Vakuutusmaksujen ja verotuksen perusteena oleva tulo eroaa.

Silloin kun työntekijälle on määritelty vakuutuspalkka, mutta tuloon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö, maksajan on ilmoitettava tulolajin lisäksi tieto: Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei.

2.3.1.2.1 Tulo verotetaan kokonaan Suomessa

Esimerkki 2: Suomalainen työnantaja on lähettänyt työntekijän Ruotsiin työskentelemään vuodeksi. ETK on myöntänyt hänelle A1-todistuksen Suomesta. Työntekijälle on määritelty vakuutuspalkan määräksi 5 300 euroa kuukaudessa. Työntekijälle maksetaan palkkaa 5 000 euroa kuukaudessa. Työntekijä oleskelee työskentelynsä aikana Suomessa niin paljon, että hänen palkkaansa ei sovellu kuuden kuukauden sääntö. Työntekijän ennakonpidätysprosentti verokortilla on 33 %.

Työnantajan ja työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut maksetaan vahvistetun vakuutuspalkan (5 300 euroa) perusteella. Sitä vastoin työntekijää verotetaan maksetusta palkasta (5 000 euroa), samoin työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan todellisen maksetun palkan perusteella. Ennakonpidätys (5 000 euroa x 33 % = 1 650 euroa) toimitetaan maksetun palkan perustella. Työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätyksen määrään.

Ilmoitustapa 1

Jos tiedot annetaan ilmoitustavalla 1, ne voidaan ilmoittaa yhdellä palkkatietoilmoituksella seuraavasti:

Esimerkki 2, taulukko 1/3.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa  

352 Vakuutuspalkka

5300.00

Tieto, jota käyttävät sosiaalivakuuttajat ja osa etuuksien maksajista

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sairausvakuutusmaksun alainen

Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 

Tiedon perusteella Verohallinto saa tiedon, että tulo ei ole verovapaata ja että sairausvakuutusmaksua ei määrätä vakuutuspalkan perusteella

101 Palkka yhteissumma

5000.00

Tieto, jota käyttävät Verohallinto ja osa etuuksien maksajista

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työeläkevakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työttömyysvakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 

Vakuuttamistiedon tyyppi: Vakuutusmaksun alainen: Ei

Tämän tiedon perusteella tulolajilla Palkka yhteissumma ilmoitetusta tulosta ei mene sitä vakuutusmaksua, jonka osalta maksaja on ilmoittanut, että tulo ei ole kyseisen maksun perusteena.

402 Ennakonpidätys

1650.00

 

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

378.95

 

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

79.50

 

Annettujen tietojen perusteella työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan (5 300 euroa) perusteella, mutta työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan todellisen maksetun palkan perusteella (5 000 euroa). Lisäksi tulonsaajaa verotetaan maksetun tulon perusteella.

Ilmoitustapa 2

Käytettäessä ilmoitustapaa 2 tiedot on annettava kahdella palkkatietoilmoituksella. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan vakuutuspalkka, jota käytetään joidenkin sosiaalivakuutusmaksujen perusteena ja toisella ilmoituksella todellinen maksettu palkka Verohallintoa ja sairausvakuutusmaksun määräämistä varten.

Vakuutuspalkan ilmoittaminen:

Esimerkki 2, taulukko 2/3.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

5300.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sairausvakuutusmaksun alainen

Vakuutusmaksun perusteena:Ei

 

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

378.95

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

79.50

Maksetun palkan ilmoittaminen:

Esimerkki 2, taulukko 3/3.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Ilmoitustapa 2 euroa

201 Aikapalkka

5000.00

402 Ennakonpidätys

1650.00

Rahapalkan lisäksi annetaan luontoisetuja

Jos kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ja tulonsaajalle maksetaan rahapalkan lisäksi muutakin tuloa tai annetaan etuja, kuten luontoisetuja, tiedot on ilmoitettava ilmoitustavalla 2 ja on annettava kaksi palkkatietoilmoitusta.

Esimerkki 3: Suomalainen työnantaja on lähettänyt työntekijän Saksaan työskentelemään vuodeksi. ETK on myöntänyt hänelle A1-todistuksen Suomesta. Työntekijälle on määritelty vakuutuspalkan määräksi 5 500 euroa kuukaudessa. Työntekijälle maksetaan rahapalkkaa 4 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hänellä on kuukausittainen asuntoetu 700 euroa ja puhelinetu 20 euroa. Tässä kuussa työntekijä saa lisäksi 1 000 euron osakepalkkion. Osakepalkkio ei ole  sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Työntekijä oleskelee työskentelynsä aikana Suomessa niin paljon, että hänen palkkaansa ei sovellu kuuden kuukauden sääntö. Työntekijän ennakonpidätysprosentti verokortilla on 30 %.

Työnantajan ja työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut maksetaan vahvistetun vakuutuspalkan (5 500 euroa) perusteella. Sitä vastoin työntekijää verotetaan koko maksetun palkan mukaan (6 220 euroa). Samoin työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan todellisen maksetun sairausvakuutusmaksun alaisen palkan perusteella (5 220 euroa (4 500 + 700 + 20)). Osakepalkkiota ei lasketa mukaan, koska se ei ole sairausvakuutusmaksun alainen. Ennakonpidätys (6 220 euroa x 30 % = 1 866 euroa) toimitetaan siis maksetun palkan perusteella. Työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy toimitetun ennakonpidätyksen määrään.

Vakuutuspalkan ilmoittaminen:

Esimerkki 3, taulukko 1/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

5500.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei  

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sairausvakuutusmaksun alainen

Vakuutusmaksun perusteena: Ei
 

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

393.25

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

82.50

Maksetun rahapalkan ja etujen ilmoittaminen:

Esimerkki 3, taulukko 2/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Ilmoitustapa 2 euroa

201 Aikapalkka

4500.00

301 Asuntoetu

700.00

330 Puhelinetu

20.00

320 Osakepalkkio

1000.00

402 Ennakonpidätys

1866.00

2.3.1.2.2 Työskentelyvaltio verottaa tuloa

Jos suorituksen maksajalla on työnantajavelvoitteet myös työskentelyvaltiossa (esim. kiinteä toimipaikka), sen on yleensä perittävä tulonsaajan palkasta veroa myös työskentelyvaltioon. Jos kuuden kuukauden sääntö ei sovellu, maksaja ei voi jättää ennakonpidätystä toimittamatta Suomessa. Tulonsaaja voi kuitenkin hakea muutosta verokorttiin, jolloin pidätysprosentissa voidaan ottaa huomioon ulkomaille maksettavat verot.

Suorituksen maksaja voi ilmoittaa tulonsaajan palkasta perimänsä ja työskentelyvaltioon tilittämänsä veron erikseen ilmoitettavalla tulolajilla Ulkomaille maksettu vero. Tämä tieto on vapaaehtoisesti annettava täydentävä tieto. Muutoin tiedot ilmoitetaan samalla tavalla kuin edellisen kohdan esimerkeissä.

Vaikka suorituksen maksaja ilmoittaa ulkomaille maksetun veron tulorekisteriin, tulonsaajan on vaadittava omassa verotuksessaan mahdollisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista ja myös ilmoitettava veroilmoituksella ulkomaille maksettu vero.

2.3.1.3 Kuuden kuukauden sääntö soveltuu kesken palkkakauden

Jos vakuutuspalkkaa aletaan soveltaa kesken kuukauden, jaetaan vakuutuspalkka luvulla 30,33 silloin, kun palkanmaksukausi on kuukausi. Saatu määrä kerrotaan niiden päivien lukumäärällä, jolloin vakuutuspalkka on voimassa. Jos alan työehtosopimuksessa on sovittu, että kuukausipalkka on jaettava työpäivien mukaan, käytetään jakajana kuukauden työpäivien määrää. Saatu määrä kerrotaan niiden työpäivien määrällä, jolloin vakuutuspalkka on voimassa.

Esimerkki 4: Vakuutuspalkan määrä on 5 000 euroa kuukaudessa. Ulkomaan työskentely alkaa kesken kuukauden siten, että vakuutuspalkkaa noudatetaan 13 päivältä. Lopuilta kuukauden päiviltä käytetään tavallista palkkaa.

(5 000 euroa / 30,33) x 13 = 2 143,09 euroa vakuutuspalkan määrä vajaalta kuukaudelta (13 päivältä).

Seuraavassa esimerkissä on kuvattu ilmoittaminen tilanteessa, jossa työntekijän ulkomaan työskentely alkaa kesken palkanmaksukauden ja hänelle määritellään vakuutuspalkka.

Esimerkki 5: Suorituksen maksajalla on palkanmaksukautena kuukausi. Työntekijä aloittaa vuoden kestävän työskentelyn 15. huhtikuuta Ranskassa. Hänen palkkaansa soveltuu kuuden kuukauden sääntö heti työskentelyn alusta alkaen. ETK on myöntänyt hänelle A1-todistuksen Suomesta. Työntekijän kuukausipalkka on 3 400 euroa ja hänelle on määritelty vakuutuspalkan määräksi 3 800 euroa kuukaudessa. Työntekijän palkka maksetaan Suomesta ulkomaankomennuksen aikana. Hänen verokortillaan ennakonpidätysprosentti on 20 %.

Työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut alkukuussa todellisen maksetun palkan perusteella ja loppukuussa vakuutuspalkan perustella. Kuukaudessa on 30,33 veropäivää. Maksetun palkan määrä on (3 400 euroa / 30,33) x 14 pv = 1 569,40 euroa. Vakuutuspalkan määrä on (3 800 euroa / 30,33) x 16 pv = 2 004,62 euroa. Työnantaja toimittaa ennakonpidätyksen (313,88 euroa) siitä osasta palkkaa (1 569,40 euroa), joka verotetaan Suomessa, ja vakuutuspalkan määrästä minipidätyksen (30,87 euroa).

Tällaisessa tilanteessa suorituksen maksajan on annettava tulorekisteriin kaksi ilmoitusta: alkukuun palkka on ilmoitettava yhdellä palkkatietoilmoituksella ja loppukuun palkka toisella.

Alkukuun palkan ilmoittaminen (työntekijä työskentelee Suomessa):

Esimerkki 5, taulukko 1/2.
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 15.04.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.04.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.04.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

1569.40

201 Aikapalkka

1569.40

402 Ennakonpidätys

313.88

402 Ennakonpidätys

313.88

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

112.21

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

112.21

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

23.54

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

23.54

Loppukuun palkan ilmoittaminen (työntekijä työskentelee ulkomailla, kuuden kuukauden sääntö soveltuu, vakuutuspalkasta sovittu):

Esimerkki 5, taulukko 2/2.
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 15.04.20xx (vaihtoehtoisesti maksupäiväksi voidaan merkitä kuun viimeinen päivä)
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.04.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.04.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

2004.62

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: FR

 

402 Ennakonpidätys

30.87

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

143.33

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

30.07

2.3.1.4 Vakuuttamistieto muuttuu kesken palkkakauden, kuuden kuukauden sääntö soveltuu osaan palkkakauden palkasta

Vakuuttamistieto koskee koko ilmoitusta. Jos tieto muuttuu kesken palkkakauden, suorituksen maksajan on annettava tulorekisteriin kaksi eri palkkatietoilmoitusta.

Esimerkki 6: Suorituksen maksajalla on palkanmaksukautena kuukausi. Työntekijä siirtyy työskentelemään ulkomaille 15. huhtikuuta. Ulkomaan työskentelyyn soveltuu kuuden kuukauden sääntö. Työntekijää ei vakuuteta Suomessa ulkomaan työskentelyn aikana. Työntekijän kuukausipalkka on 3 400 euroa, ja hänen palkkansa maksetaan Suomesta ulkomaankomennuksen aikana. Verokortin ennakonpidätysprosentti on 20 %.

Työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut alkukuussa todellisen maksetun palkan perusteella. Kuukaudessa on 30,33 veropäivää. Maksetun palkan määrä on (3 400 euroa / 30,33) x 14 pv = 1 569,40 euroa. Ennakonpidätyksen määrä on 313,88 euroa. Loppukuusta sosiaalivakuutusmaksuja ei enää makseta Suomeen. Myöskään minipidätystä ei toimiteta, koska työntekijä ei ole vakuutettu Suomessa. Suorituksen maksajan on annettava tulorekisteriin kaksi eri palkkatietoilmoitusta.

Alkukuun palkan ilmoittaminen (työntekijä työskentelee Suomessa ja on vakuutettuna Suomessa):

Esimerkki 6, taulukko 1/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

1569.40

201 Aikapalkka

1569.40

402 Ennakonpidätys

313.88

402 Ennakonpidätys

313.88

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

112.21

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

112.21

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

23.54

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

23.54

Loppukuun palkan ilmoittaminen (työntekijä työskentelee ulkomailla, kuuden kuukauden sääntö soveltuu, ei ole vakuutettuna Suomessa):

Palkan määrä (3 400 euroa / 30,33) x 16 pv = 1 793,60 euroa.

Esimerkki 6, taulukko 2/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma ja ammattitautivakuutus)
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

1793.60

201 Aikapalkka

1793.60

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: ZZ

 

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: ZZ

 


2.3.2 Vakuutuspalkka määritellään, palkan maksaa ulkomainen konserniyhtiö

Jos ulkomaille lähetetty työntekijä on vakuutettu Suomessa, työntekijän ja työnantajan sairausvakuutusmaksujen sekä muiden sosiaalivakuutusmaksujen on kerryttävä Suomeen, vaikka palkan maksaisi ulkomainen konserniyritys tai muu yritys, jossa lähettävällä suomalaisella yrityksellä on määräysvaltaa. Näissä tilanteissa lähettävä suomalainen yritys maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun ja muut sosiaalivakuutusmaksut (mukaan lukien työntekijän osuudet eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista). Suomalainen yritys on myös velvollinen ilmoittamaan tulorekisteriin tiedot vakuutuspalkasta tai todellisesta maksetusta palkasta, jos palkkatuloon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö.

Tulorekisteriin annettavissa ilmoituksissa suomalainen työnantaja ilmoittaa omat tietonsa maksajan tiedoissa, vaikka tosiasiassa palkanmaksaja onkin ulkomainen yritys. Kun ulkomainen konserniyhtiö maksaa palkan ulkomaille lähetetylle työntekijälle, joka on vakuutettuna Suomessa, suomalaisen lähettävän yrityksen on annettava maksajan muuna tietona tieto Ulkomainen konserniyhtiö sekä tulonsaajan lisätietona tieto Ulkomailla työskentelevä henkilö.

Ulkomainen konserniyhtiö -tieto annetaan myös silloin, kun palkka maksetaan osittain Suomesta ja osittain ulkomailta. Näissä tilanteissa suomalainen työnantaja ilmoittaa Suomesta ja ulkomailta maksettujen palkkojen yhteismäärän sekä toimittamansa ennakonpidätyksen määrän, jos kuuden kuukauden sääntö ei sovellu palkkatuloon. Katso esimerkit kohdissa 2.3.2.1.2 ja 2.3.2.2.2.

Vakuutuspalkka on ilmoitettava tulorekisteriin kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

2.3.2.1 Kuuden kuukauden sääntö soveltuu

Kun palkkatuloon soveltuu kuuden kuukauden sääntö ja vakuutuspalkka on määritelty, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja muut sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan perusteella.

2.3.2.1.1 Koko palkka maksetaan ulkomailta

Kun ulkomainen yritys maksaa työntekijän palkan kokonaan, työntekijän sairausvakuutusmaksun ennakonpidätystä (ns. minipidätystä) ei kerry, koska palkan maksaa ulkomainen yritys. Tulorekisteriin annettujen tietojen perusteella Verohallinto määrää työntekijän sairausvakuutusmaksun suuruuden tulonsaajan lopullisessa verotuksessa.

Esimerkki 7: Suomalainen yritys lähettää työntekijän työskentelemään Italiaan tytäryhtiönsä palvelukseen kahdeksi vuodeksi. ETK on myöntänyt työntekijälle A1-todistuksen ja hänelle on määritelty vakuutuspalkaksi 5 000 euroa. Palkanmaksu siirtyy italialaiseen tytäryhtiöön.

Koska työntekijä on vakuutettuna Suomessa, suomalainen yritys on velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksun ja muut sosiaalivakuutusmaksut Suomeen sekä ilmoittamaan vakuutuspalkan tulorekisteriin. Italialainen tytäryhtiö perii vakuutuspalkan perusteella lasketun työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista ja tilittää maksut suomalaiselle yritykselle.

Suomalainen yritys ilmoittaa tulorekisteriin vakuutuspalkan ja työntekijän osuudet työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Tulorekisteriin ilmoitetun vakuutuspalkan perusteella Verohallinto määrää työntekijän sairausvakuutusmaksun työntekijän lopullisessa verotuksessa.

Esimerkki 7, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

5000.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: IT

 

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

357.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

75.00

2.3.2.1.2 Osa palkasta maksetaan ulkomailta ja osa Suomesta

Kun osa palkasta maksetaan Suomesta ja osa ulkomailta ja kuuden kuukauden sääntö soveltuu työntekijän saamaan palkkaan, sosiaalivakuutusmaksut maksetaan tällöinkin vakuutuspalkan perusteella. Lähettävä suomalainen yritys ilmoittaa palkkatietoilmoituksella työntekijälle määritellyn vakuutuspalkan määrän sekä perimänsä työntekijämaksut ja toimittamansa minipidätyksen määrän ennakonpidätyksenä.

Esimerkki 8: Suomalainen yritys lähettää työntekijän työskentelemään Saksaan tytäryhtiönsä palvelukseen kahdeksi vuodeksi. ETK on myöntänyt työntekijälle A1-todistuksen ja hänelle on määritelty vakuutuspalkaksi 6 800 euroa. Palkanmaksu siirtyy saksalaiseen tytäryhtiöön. Saksasta maksetun palkan määrä on 5 000 euroa. Suomesta työntekijälle maksetaan lisäksi 2 000 euroa.

Palkkaan soveltuu kuuden kuukauden sääntö. Työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan perusteella. Työntekijän sairausvakuutusmaksu (ns. minipidätys) ilmoitetaan ennakonpidätyksenä, vaikka palkasta ei muutoin tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Esimerkki 8.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

6800.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: DE

 

402 Ennakonpidätys

104.72

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

486.20

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

102.00

2.3.2.1.3 Ulkomaan työskentely päättyy yllättävästä syystä

Kun tulonsaajaan palkkaan soveltuu kuuden kuukauden sääntö, mutta osa palkasta maksetaan ulkomailta, suomalaisella lähettävällä yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa tiedot tulorekisteriin edellä olevan luvun (2.3.2.1.2) mukaisesti. Tilanteessa, jossa ulkomaan työskentely on päättynyt ennenaikaisesti pakottavasta syystä ja palkanmaksua jatketaan sekä suomalaisen lähettävän yrityksen että ulkomaisen yrityksen toimesta siihen asti kuin alkuperäinen komennus olisi jatkunut, suomalaisella lähettävällä yrityksellä on velvollisuus antaa tiedot tulorekisteriin. Suomalaisen yhtiön on näissä tilanteissa ilmoitettava tulorekisteriin koko tosiasiallinen palkka, myös ulkomaisen yrityksen maksama osuus palkasta.

2.3.2.2 Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu

Jos ulkomaille lähetetty työntekijä on Suomessa vakuutettu, mutta tuloon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö, työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut maksetaan todellisen maksetun palkan perusteella. Työnantajan ja työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan perusteella.

Työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksujen perusteena on maksettu palkka siltä osin kuin se olisi ennakonpidätyksen alaista, jos työ olisi tehty Suomessa. Maksuvelvollisuutta ei siis ole kytketty vakuutuspalkkaan. Lähettävän suomalaisen työnantajan tulee pyytää ulkomaiselta palkanmaksajalta tarvittavat tiedot maksetusta palkasta. Verohallinnon luontoisetupäätöksessä on vahvistettu myös ulkomaisten luontoisetujen arvo.

Koska tuloon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö, tulo verotetaan Suomessa. Jos työskentelyvaltiolle muodostuu verotusoikeus palkkaan, työntekijän on vaadittava kaksinkertaisen verotuksen poistamista Suomeen annettavalla veroilmoituksella.

Jos suomalainen ja ulkomainen yritys ovat samaa konsernia, suomalainen työnantaja on velvollinen ilmoittamaan tulorekisteriin ulkomaisen työnantajan maksaman palkan. Samassa yhteydessä voi ilmoittaa myös ulkomaisen työnantajan mahdollisesti ulkomaille perimän veron tulolajilla Ulkomaille maksettu vero. Tiedot on annettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Kun kuuden kuukauden sääntö ei sovellu työntekijän palkkaan, työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin sekä todellinen maksettu palkka että vakuutuspalkka. Tiedot voidaan antaa tulorekisteriin yhdellä palkkatietoilmoituksella silloin, kun käytetään ilmoitustapaa 1. Ilmoitustapa 2 käytettäessä on annettava kaksi ilmoitusta. Menettelystä on kerrottu kohdassa 2.2 Vakuutusmaksujen ja verotuksen perusteena oleva tulo eroaa.

2.3.2.2.1 Koko palkka maksetaan ulkomailta

Esimerkki 9: Suomalainen yritys lähettää työntekijän työskentelemään Tanskaan tytäryhtiönsä palvelukseen kahdeksi vuodeksi. ETK on myöntänyt työntekijälle A1-todistuksen ja hänelle on määritelty vakuutuspalkaksi 5 300 euroa. Palkanmaksu siirtyy tanskalaiseen tytäryhtiöön. Maksetun palkan määrä on 5 000 euroa.

Työntekijä oleskelee vapaa-aikansa Suomessa perheensä luona. Suomessa oleskelua kertyy niin paljon, että tuloon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö.

Koska työntekijä on vakuutettuna Suomessa, suomalainen yritys on velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksun ja muut sosiaalivakuutusmaksut Suomeen sekä ilmoittamaan tiedot tulorekisteriin. Tanskalainen tytäryhtiö perii maksamastaan palkasta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen työntekijän osuuden, joka on laskettu vakuutuspalkan perusteella.

Koska tuloon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö, tulo on veronalaista myös Suomessa. Kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa verosopimuksen määräysten mukaisesti. Lisäksi Verohallinto määrää työntekijän sairausvakuutusmaksun suuruuden työntekijän lopullisessa verotuksessa todellisen maksetun palkan perusteella.

Ilmoitustapa 1

Jos tiedot annetaan ilmoitustavalla 1, ne voidaan ilmoittaa yhdellä palkkatietoilmoituksella seuraavasti:

Esimerkki 9, taulukko 1/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa  

352 Vakuutuspalkka

5300.00

Tieto, jota käyttävät sosiaalivakuuttajat ja osa etuuksien maksajista

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sairausvakuutusmaksun alainen

Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 

Tiedon perusteella Verohallinto saa tiedon, että tulo ei ole verovapaata ja että sairausvakuutusmaksua ei määrätä vakuutuspalkan perusteella

101 Palkka yhteissumma

5000.00

Tieto, jota käyttävät Verohallinto ja osa etuuksien maksajista

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työeläkevakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työttömyysvakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 

Vakuuttamistiedon tyyppi: Vakuutusmaksun alainen: Ei

 

Tämän tiedon perusteella tulolajilla Palkka yhteissumma ilmoitetusta tulosta ei mene sitä vakuutusmaksua, jonka osalta maksaja on ilmoittanut, että tulo ei ole kyseisen maksun perusteena.

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

378.95

 

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

79.50

 

Ilmoitustapa 2

Käytettäessä ilmoitustapaa 2 tiedot on annettava kahdella palkkatietoilmoituksella. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan vakuutuspalkka, jota käytetään sosiaalivakuutusmaksujen perusteena ja toisella ilmoituksella todellinen maksettu palkka Verohallintoa ja sairausvakuutusmaksun määräämistä varten.

Vakuutuspalkan ilmoittaminen:

Esimerkki 9, taulukko 2/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

5300.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sairausvakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

378.95

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

79.50

Maksetun palkan ilmoittaminen:

Esimerkki 9, taulukko 3/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Ilmoitustapa 2 euroa

201 Aikapalkka

5000.00

2.3.2.2.2 Osa palkasta maksetaan ulkomailta ja osa Suomesta

Jos osa palkasta maksetaan Suomesta ja osa ulkomailta eikä kuuden kuukauden sääntö sovellu työntekijän palkkaan, työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin sekä todellinen maksettu palkka että vakuutuspalkka.

Esimerkki 10: Suomalainen yritys lähettää työntekijän työskentelemään Saksaan tytäryhtiönsä palvelukseen kahdeksi vuodeksi. ETK on myöntänyt työntekijälle A1-todistuksen ja hänelle on määritelty vakuutuspalkaksi 6 800 euroa. Palkanmaksu siirtyy saksalaiseen tytäryhtiöön. Saksasta maksetun palkan määrä on 5 000 euroa. Suomesta työntekijälle maksetaan lisäksi 2 000 euroa.

Työntekijä oleskelee vapaa-aikansa Suomessa perheensä luona. Suomessa oleskelua kertyy niin paljon, ettei tuloon sovellu kuuden kuukauden sääntö.

Työnantajan ja työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut maksetaan vahvistetun vakuutuspalkan perusteella. Sitä vastoin työntekijää verotetaan tosiasiassa maksetusta palkasta, samoin työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan todellisen maksetun palkan perusteella.

Ennakonpidätys (esimerkissä 30 %) toimitetaan Suomessa maksetusta palkasta (2 000 euroa). Työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen. Myös Saksasta maksettu palkka 5 000 euroa on ilmoitettava tulorekisteriin.

Suomalainen yritys ilmoittaa seuraavasti palkkatietoilmoituksella:

Ilmoitustapa 1

Jos tiedot annetaan ilmoitustavalla 1, ne voidaan ilmoittaa yhdellä palkkatietoilmoituksella seuraavasti:

Esimerkki 10, taulukko 1/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa  

352 Vakuutuspalkka

6800.00

Tieto, jota käyttävät sosiaalivakuuttajat ja osa etuuksien maksajista

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sairausvakuutusmaksun alainen

Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 

Tiedon perusteella Verohallinto saa tiedon, että tulo ei ole verovapaata ja että sairausvakuutusmaksua ei määrätä vakuutuspalkan perusteella

101 Palkka yhteissumma

7000.00

Tieto, jota käyttävät Verohallinto ja osa etuuksien maksajista

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työeläkevakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työttömyysvakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 

Vakuuttamistiedon tyyppi: Vakuutusmaksun alainen: Ei

 

Tämän tiedon perusteella tulolajilla Palkka yhteissumma ilmoitetusta tulosta ei mene sitä vakuutusmaksua, jonka osalta maksaja on ilmoittanut, että tulo ei ole kyseisen maksun perusteena.

402 Ennakonpidätys (30 % x 2 000 euroa)

600.00

 

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

486.20

 

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

102.00

 

Ilmoitustapa 2

Käytettäessä ilmoitustapaa 2 tiedot on annettava kahdella palkkatietoilmoituksella. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan vakuutuspalkka, jota käytetään sosiaalivakuutusmaksujen perusteena ja toisella ilmoituksella todellinen maksettu palkka Verohallintoa ja sairausvakuutusmaksun määräämistä varten.

Vakuutuspalkan ilmoittaminen:

Esimerkki 10, taulukko 2/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

6800.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Sairausvakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

486.20

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

102.00

Maksetun palkan ilmoittaminen:

Esimerkki 10, taulukko 3/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Ilmoitustapa 2 euroa

201 Aikapalkka

7000.00

402 Ennakonpidätys (30 % x 2 000 euroa)

600.00

2.3.2.2.3 Vakuutuspalkkaa ei määritellä, säännöllinen työskentely kahdessa EU-valtiossa

Jos henkilö työskentelee säännöllisesti kahdessa EU-valtiossa ja hänelle on myönnetty A1-todistus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta, vakuutuspalkkaa ei yleensä määritellä. Näissä tilanteissa sosiaalivakuutusmaksut määräytyvät tosiasiassa maksetun palkan perusteella.

Esimerkki 11: Henkilö työskentelee säännöllisesti kaksi viikkoa kuukaudesta Suomessa suomalaisen yrityksen palveluksessa ja kaksi viikkoa Saksassa saksalaisen tytäryhtiön palveluksessa. Henkilön työoikeudellinen työnantaja on suomalainen yritys, mutta Saksassa tapahtuvan työskentelyn osalta palkan maksaa saksalainen tytäryritys. Henkilölle on myönnetty A1-todistus Suomesta kahden maan työskentelyä varten. Vakuutuspalkkaa ei ole määritelty, koska henkilö työskentelee ulkomailla vain lyhyitä ajanjaksoja. Suomesta maksetun palkan määrä on 3 000 euroa ja Saksasta maksetun palkan määrä on 4 000 euroa.

Suomalainen työnantaja perii maksamastaan palkasta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen työntekijän osuuden, joka on laskettu suomalaisen työnantajan maksaman 3 000 euron palkan perusteella. Saksalainen tytäryhtiö perii puolestaan maksamastaan 4 000 euron palkasta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen työntekijän osuuden ja tilittää sen suomalaiselle työnantajalle. Suomalainen työnantaja maksaa työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut koko 7 000 euron palkasta.

Tulonsaajan tuloon ei sovellu kuuden kuukauden sääntö, eli palkka on veronalaista Suomessa. Suomalainen työnantaja toimittaa ennakonpidätyksen vain maksamastaan palkan osuudesta. Työntekijän pitää itse hakea muutosta ennakkoveroonsa siten, että se kattaa saksalaisen yhtiön maksaman palkan.

Suomalainen yritys ilmoittaa koko maksamansa palkan määrän tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 11.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ilmoitustapa 2 euroa

201 Aikapalkka

7000.00

402 Ennakonpidätys (25 % 3 000 eurosta)

750.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (7 000 eurosta)

500.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (7 000 eurosta)

105.00

2.3.3 Tulonsaajaa ei ole vakuutettu Suomessa

2.3.3.1 Kuuden kuukauden sääntö soveltuu

Jos ulkomailla työskentelevää yleisesti verovelvollista työntekijää ei ole vakuutettu Suomessa, ja hänelle maksettavaan palkkatuloon soveltuu kuuden kuukauden sääntö, suomalaisen työnantajan on ilmoitettava tulo tulorekisteriin.

Esimerkki 12: Suomen kansalainen on työskennellyt Belgiassa kaksi vuotta paikallisen työnantajan palveluksessa. Hän on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Hän siirtyy työskentelemään suomalaisen yrityksen palvelukseen Belgiassa sijaitsevaan toimipisteeseen. Palkan määrä on 3 000 euroa. Palkkatuloon soveltuu kuuden kuukauden sääntö. Työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Esimerkki 12.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma ja ammattitautivakuutus)
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

3000.00

201 Aikapalkka

3000.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: BE

 

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: BE

 
2.3.3.2 Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu

Jos ulkomailla työskentelevän yleisesti verovelvollisen työntekijän palkkaan ei sovellu kuuden kuukauden sääntö, se on veronalaista tuloa Suomessa. Suomalaisen työnantajan on toimitettava tulosta ennakonpidätys Suomeen verokortin määräysten mukaan ja ilmoitettava tiedot maksetusta palkasta tulorekisteriin.

Lisäksi maksajan on ilmoitettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedoilla, ettei sosiaalivakuutusmaksuja makseta Suomeen, esimerkiksi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). Täydentävänä tietona voidaan ilmoittaa esimerkiksi: Sosiaaliturvaa koskeva sopimus: Suomeen A1-todistus tai sopimus.

2.3.4 Merimieseläkelain alainen palkkatulo ja ulkomaan työskentely

Merimieseläkelaissa ei ole vakuutuspalkan käsitettä. Jos palkansaaja on merimieseläkelain alainen, maksaja ilmoittaa tulon todellisen maksetun palkan mukaisena. Sosiaalivakuutusmaksut määräytyvät maksetun palkan perusteella.

Tuloverolain kuuden kuukauden sääntö ei sovellu suomalaisella vesialuksella tehdystä työstä saatuun tuloon. Suomalaiseen alukseen rinnastetaan myös suomalaisen yrityksen vuokralle ottama ulkomainen alus, jonka mukana seuraa vain vähäinen määrä miehistöä taikka ei lainkaan.

Sen sijaan ulkomaisilla laivoilla tehdystä työstä saatu tulo voi olla verovapaata kuuden kuukauden säännön nojalla.

Lue lisää merityötulon ilmoittamisesta ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet luku 2 Merityötulo.

2.3.5 Yrittäjälle maksettu palkka ja kuuden kuukauden sääntö

Jos ulkomaille työskentelemään lähtevä tulonsaaja on YEL-vakuutettu (yrittäjän eläkevakuutus) ja maksettuun palkkaan soveltuu kuuden kuukauden sääntö, sosiaalivakuutusmaksut maksetaan YEL-työtulon perusteella.

Eläkelaitoksen vahvistama YEL-työtulo on työeläke- ja sairausvakuutusmaksujen perusteena oleva tulo ja se korvaa yrittäjän saaman palkan työeläke- ja sairausvakuutusmaksun perusteena. Tietoa vahvistetusta työtulosta ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta yrittäjän saama palkka ilmoitetaan tulorekisteriin Verohallintoa varten. Työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy maksetun palkan perusteella.

Tulo ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavasti:

Yrittäjälle maksettu palkka, kuuden kuukauden sääntö soveltuu.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tieto työeläkevakuutuksesta: Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: ZZ

 

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: ZZ

 

2.3.6 Kannustinpalkkiot ja kuuden kuukauden sääntö

Työsuhdeoptiosta saatu tulo voi olla tietyin edellytyksen verovapaata kuuden kuukauden säännön nojalla. Edellytysten täyttyessä työnantaja voi soveltaa kuuden kuukauden sääntöä ilmoittaessaan suorituksen tulorekisteriin. Työnantajan on esimerkiksi järjestettävä luotettava työskentelypäivien seuranta ja tarkistettava, että verovapauden edellytykset täyttyvät, ennen kuin ilmoittaa työsuhdeoption tulorekisteriin.

Työsuhdeoptiosta määrätään Suomessa sairaanhoitomaksu, jos työntekijä on edun käyttöhetkellä Suomessa sairausvakuutettu.

Jos työntekijälle on määritelty vakuutuspalkka ulkomaan työskentelyn ajalle ja tuloon soveltuu kuuden kuukauden sääntö, ulkomaan työskentelyn ajalta kertyneestä optioedusta ei määrätä erikseen sairaanhoitomaksua vakuutuspalkasta määrätyn sairaanhoitomaksun lisäksi.
Lue edellytyksistä ja sairausvakuutusmaksun määräytymisestä Verohallinnon ohjeesta Työsuhdeoption ja työsuhteeseen perustuvan osakeannin verotus kansainvälisissä tilanteissa.

Esimerkki 13: Suomessa työskentelevälle työntekijälle annetaan 1.5.2019 työsuhdeoptioita, joiden ansaintakausi päättyy 31.12.2020. Hän siirtyy työnantajansa palveluksessa ulkomaille 17.11.2019 alkaen. Sekä palkkaan että optioetuun soveltuu kuuden kuukauden sääntö.

Työntekijä palaa Suomeen 1.1.2021 ja käyttää optioita 1.4.2021. Hän saa optioista 90 000 euron suuruisen edun, joka jaetaan työskentelyajan suhteessa Suomessa veronalaiseen ja verovapaaseen osuuteen. Suomessa veronalainen osuus on (200 / 611 x 90 000) = 29 459,90 euroa.

Työnantaja ei voi toimittaa ennakonpidätystä edun arvosta, jos työnantaja ei samanaikaisesti maksa työntekijälle veronalaista rahapalkkaa. Jos rahapalkkaan soveltuu kuuden kuukauden sääntö, veronalaisen työsuhdeoption osuudesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Jos ulkomaan työskentelyn ajalle ei ole sovittu vakuutuspalkkaa, työsuhdeoptiosta saatu etu ilmoitetaan tulorekisteriin kahdella palkkatietoilmoituksella. Huhtikuun 2021 palkkatietoilmoituksessa ilmoitetaan edun veronalainen osa 29 459,90 euroa Työsuhdeoptio-tulolajilla. Kuuden kuukauden säännön alaisen optioedun määrä 60 540,10 euroa ilmoitetaan Työsuhdeoptio-tulolajilla, ja siihen liittyen Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä sekä Työskentelyvaltion maakoodi.

Suomessa veronalaisen työsuhdeoption ilmoittaminen:

Esimerkki 13, taulukko 1/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Erikseen ilmoitettava tulolaji euroa

343 Työsuhdeoptio

29459.90

Työsuhdeoption, johon soveltuu kuuden kuukauden sääntö, ilmoittaminen:

Esimerkki 13, taulukko 2/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Erikseen ilmoitettava tulolaji euroa

343 Työsuhdeoptio

60540.10

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: ZZ

 

Jos ulkomaan työskentelyn ajalle on sovittu vakuutuspalkka, työsuhdeoption Suomessa veronalainen osuus ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella samalla tavalla kuin esimerkin ensimmäisessä taulukossa. Siltä osin, kun työsuhdeoptio ei ole ollut Suomessa veronalaista ja se on sisältynyt vakuutuspalkkaan, työsuhdeoptiosta ei anneta palkkatietoilmoitusta.

2.3.7 Ulkomaan työskentelyyn liittyvät verovapaat kustannukset

Ulkomaan työskentelyyn liittyvät kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Päiväraha (331). Päivärahan tyyppi -tietona ilmoitetaan tällöin Ulkomaan työskentelyyn liittyvät verovapaat korvaukset. Ulkomaan työskentelyyn liittyvillä verovapailla kustannusten korvauksilla tarkoitetaan tuloverolain 76 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisia ulkomailla työskentelyyn liittyviä verovapaita korvauksia. Kyseisen Päivärahan tyyppi -tiedon avulla ilmoitetaan kaikki ulkomailla työskentelyyn liittyvät verovapaat kulut, kuten lentokulut, tietullimaksut ja muut kustannukset. Näin ollen myös liikenteenharjoittajan antamaan tositteeseen perustuvat kulut ilmoitetaan kyseisen Päivärahan tyyppi -tiedon avulla, jos kyse on ulkomaan työskentelyyn liittyvistä tuloverolain 76 §:n mukaisista kulueristä.

2.4 Lisätiedot ulkomaan työskentelystä (kuuden kuukauden sääntö)

2.4.1 Ilmoitettavat tiedot

Lisätiedot ulkomaan työskentelystä ilmoitetaan tulorekisteriin Verohallintoa varten. Ulkomaan työskentelyn lisätietoina tarkoitetaan tässä luvussa NT2-tietoja ja työnantajan ilmoitusta Suomessa oleskelujaksoista. Tiedot voidaan antaa joko palkkatietojen yhteydessä tai erikseen. Suositus kuitenkin on, että lisätiedot ulkomaan työskentelystä annetaan erillisellä palkkatietoilmoituksella.

Tiedot on ilmoitettava silloin, kun työnantaja on soveltanut palkkatuloon tuloverolain 77 §:n mukaista kuuden kuukauden sääntöä.

Ulkomaan työskentelystä saatu palkka on Suomessa verovapaata, jos siihen soveltuu tuloverolain 77 §:n mukainen kuuden kuukauden sääntö. Ulkomaan työskentelyn verotuksesta on lisätietoa Verohallinnon ohjeessa Ulkomailla työskentelyn verotus.

Ulkomaan työskentelyn lisätietoja (NT2 ja Suomessa oleskelujaksot) ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, jos palkan maksaa ulkomainen työnantaja. Ulkomaan työskentelyn lisätiedot annetaan vain, jos suomalainen työnantaja on jättänyt ennakonpidätyksen toimittamatta. Jos palkan maksaa ulkomainen konserniyhtiö, ulkomaan työskentelyn lisätietoja ei anneta, koska suomalainen yhtiö ei ole jättänyt ennakonpidätystä toimittamatta.

2.4.1.1 Ennakonpidätystä ei toimiteta Suomeen (NT2-tiedot)

Työnantaja voi jättää ennakonpidätyksen toimittamatta ulkomaan työskentelystä maksamastaan palkasta, jos kuuden kuukauden säännön edellytykset täyttyvät. Kun työnantaja jättää ennakonpidätyksen toimittamatta tulonsaajan palkasta ja alkaa soveltaa kuuden kuukauden sääntöä, on työnantajan annettava tulorekisteriin tiedot ulkomaan työskentelystä NT2-tietoina.

Tällöin NT2-tietoina ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 • Työskentelyvaltio tai työskentelyvaltiot, jos useita (pakollinen tieto)
 • Työskentelypaikkakunta (vapaaehtoinen tieto)
 • Osoite työskentelyvaltiossa (vapaaehtoinen tieto)
 • Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (pakollinen tieto)
  • alkupäivä
  • loppupäivä (arvio)
 • Työskentelyjaksot ulkomailla (pakollinen tieto)
  • alkupäivä
  • loppupäivä (arvio)
 • Palkka rasittaa työntekovaltiossa olevaa kiinteän toimipaikan tulosta (K/E) (pakollinen tieto)
 • Työskentelyvaltiolla on verotusoikeus palkkaan (K/E) (pakollinen tieto)
 • Rahapalkka kuukaudessa (vapaaehtoinen tieto)
 • muut korvaukset ja edut (vapaaehtoinen tieto)
2.4.1.2 Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista

Ilmoituksella annetaan seuraavat tiedot:

 • Oleskeluajat Suomessa (pakollinen tieto)
  • alkupäivä
  • loppupäivä
 • Jos työntekijä ei ole lainkaan oleskellut Suomessa ilmoitusajanjaksona, maksajan on valittava kohdassa Oleskeluajat Suomessa:
  • ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa (K/E)

2.4.2 Tietojen ilmoittamisen ajankohta ja tietojen korjaaminen

Työnantajan on arvioitava ennen ensimmäisen ulkomaan työskentelystä maksettavan palkan maksamista, onko suorituksesta toimitettava ennakonpidätys Suomeen. Työnantajan on ilmoitettava NT2-tiedot viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen palkanmaksupäivän jälkeen, jolloin ennakonpidätys jätetään ensimmäisen kerran toimittamatta.

NT2-tiedot on annettava kultakin kalenterivuodelta.

Jos ulkomailla työskentely jatkuu seuraavan vuoden puolelle, aikaisemmin annettuja NT2-tietoja ei tarvitse korjata vaan muuttuneet tiedot ilmoitetaan uudella palkkatietoilmoituksella. Tällöin NT2-tiedot on annettava seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Viimeiseltä työskentelyvuodelta annetut NT2-tiedot on korjattava seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, jos niissä on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi jos ulkomailla oleskelun tai työskentelyn todellinen päättymispäivä on eri kuin arvioitu päättymispäivä, on viimeisen työskentelyvuoden NT2-tietoja korjattava.

Kuitenkin jos työskentelyvaltio muuttuu, pitää aina antaa uudet NT2-tiedot, jos ennakonpidätys edelleen jätetään toimittamatta. Tiedot on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen palkanmaksupäivän jälkeen, jolloin ennakonpidätys jätetään ensimmäisen kerran toimittamatta tässä valtiossa tehdystä työstä maksetusta palkasta. Kohdassa Työskentelyjaksot ulkomailla ilmoitetaan ulkomailla työskentelyn todellinen alkamispäivä.

Esimerkki 14: Suomessa asuvan työntekijän suomalainen työnantaja lähettää hänet Saksaan töihin 1.6.2022. Työskentelyn arvioidaan päättyvän 31.3.2023. Työnantaja jättää ennakonpidätyksen toimittamatta kesäkuun alusta alkaen kuuden kuukauden säännön nojalla. Syksyllä 2022 selviää, että työskentely jatkuukin 30.4.2023 saakka.

Työnantajan on annettava tulorekisteriin lisätiedot ulkomaan työskentelystä seuraavasti:

 • Työskentelyn alkaessa työnantaja antaa NT2-tiedot viimeistään 5. päivänä kesäkuun palkanmaksun jälkeen. Työskentelyjaksona työnantaja ilmoittaa 1.6.2022–31.3.2023.
 • Syksyllä 2022 arviota työskentelyn päättymispäivästä ei korjata.
 • Seuraavana vuonna 2023 työnantaja antaa NT2-tiedot uutena ilmoituksena. Tiedot on annettava tulorekisteriin 31.1.2023 mennessä. Työskentelyjaksona työnantaja ilmoittaa sillä hetkellä tiedossa olevan työskentelyajanjakson eli 1.6.2022–30.4.2023.

Helmikuussa 2023 selviää, että työskentely jatkuu vielä 30.6.2023 saakka. Työnantaja korjaa aikaisemmin samana vuonna annettuja NT2-tietoja antamalla korvaavan ilmoituksen. Korjaus on tehtävä 31.1.2024 mennessä.

Esimerkki 15: Työntekijä työskentelee suomalaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla 1.6.2022 alkaen, ja työskentelyn on tarkoitus kestää 30.5.2023 saakka. Työntekijä työskentelee useassa valtiossa ja työskentely yhdessä valtiossa kestää 1–4 kuukautta.

Työntekijä työskentelee Bahamalla 1.8.2022–30.9.2022. Koska Bahaman kanssa ei ole verosopimusta, joka estäisi työskentelyvaltiota verottamasta palkkaa, työnantaja soveltaa kuuden kuukauden sääntöä Bahaman työskentelyyn ja jättää ennakonpidätyksen toimittamatta.

Työnantaja antaa NT2-tiedot ja ilmoittaa Bahaman työskentelystä oleskelu- ja työskentelyjaksot seuraavasti:

 • oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (Bahama) ajalta 1.8.2022–30.9.2022
 • työskentelyjaksot ulkomailla (Bahama ja muut valtiot) ajalta 1.6.2022–30.5.2023. Työskentelyjaksot voi siis ilmoittaa monesta eri valtiosta samalla ilmoituksella.

Vaikka Suomeen aluksi toimitetaan ennakonpidätys, voi myöhemmin varmistua, että kuuden kuukauden sääntö soveltuu palkkatuloon. Kun kuuden kuukauden säännön soveltuminen on varmistunut, työnantaja voi oma-aloitteisesti jättää ennakonpidätyksen toimittamatta Suomeen. Lisäksi työnantajan on tällöin annettava tulorekisteriin NT2-tiedot. Jos työnantaja soveltaa kuuden kuukauden sääntöä takautuvasti, vanhoille kuukausille ei tarvitse antaa NT2-tietoja. NT2-tiedot annetaan siitä päivästä lähtien, kun työnantaja jättää ennakonpidätyksen toimittamatta.

Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista on annettava myös siinä tilanteessa, kun kuuden kuukauden sääntöä on sovellettu takautuvasti.

Esimerkki 16: Suomalainen työnantaja lähettää työntekijän Ranskaan töihin neljäksi kuukaudeksi 1.1.2023 alkaen. Ennakonpidätykset toimitetaan tammi-helmikuussa normaalisti Suomeen. Maaliskuun alussa työskentelyn sovitaan jatkuvan vuoden loppuun ja maaliskuusta alkaen ennakonpidätyksiä ei toimiteta enää Suomeen, koska palkkaan soveltuu kuuden kuukauden sääntö.

Työnantaja antaa NT2-tiedot maaliskuussa. Työskentelyn alkupäiväksi ilmoitetaan ulkomaan työskentelyn todellinen alkupäivä eli 1.1.2023. Tammi-helmikuun palkkatietoilmoituksilla ei takautuvasti anneta NT2-tietoja, koska näiltä kuukausilta ennakonpidätys on alun perin toimitettu Suomeen. Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista on annettava, kun kuuden kuukauden sääntöä sovelletaan, eli myös siinä tilanteessa, kun sääntöä on sovellettu takautuvasti.

Katso palkkojen ja ennakonpidätystietojen korjaamisesta lisää kohdasta 2.7.1 Kuuden kuukauden säännön soveltuminen varmistuu myöhemmin.

Jos ennakonpidätys on jätetty toimittamatta, mutta myöhemmin selviää, ettei kuuden kuukauden sääntö sovellukaan palkkatuloon, on NT2-tietoina ilmoitetuissa työskentely- ja oleskelujaksoissa tapahtuneet muutokset korjattava antamalla korvaava palkkatietoilmoitus.

Esimerkki 17: Suomalainen työnantaja lähettää työntekijän Saksaan töihin vuodeksi 1.1.2021 alkaen. Työnantaja soveltaa palkkaan kuuden kuukauden sääntöä ja perii vakuutuspalkasta minipidätyksen Suomessa. Työnantaja antaa tulorekisteriin NT2-tiedot.

Huhtikuussa työntekijän työskentely Saksassa kuitenkin päättyy ja hän palaa Suomeen. Saksalle ei muodostu verotusoikeutta palkkaan eikä alkuvuoden palkkaan voida soveltaa kuuden kuukauden sääntöä.

Työnantajan on korjattava tulorekisteriin antamansa NT2-tiedot ja ilmoitettava korvaavalla ilmoituksella toteutuneet oleskelu- ja työskentelyjaksot Saksassa.

Työnantajan on myös korjattava tammi-huhtikuulta antamiaan palkkatietoilmoituksia, koska kuuden kuukauden sääntö ei sovellu palkkaan, katso kohta 2.7.2.

Työnantajan ilmoituksessa Suomessa oleskelujaksoista ilmoitetaan oleskelujaksot Suomessa ulkomaan työskentelyn aikana. Nämä tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Oleskelujaksoja ei yleensä tiedetä vielä palkanmaksun yhteydessä, vaan työntekijä voi ilmoittaa ne työnantajalle jälkikäteen. Tiedot voidaan kuitenkin antaa myös heti, kun ulkomaan työskentely on päättynyt. Jos tiedot oleskelujaksoista annetaan kuukausittain, tulee huolehtia, että tiedot annetaan koko verovuodelta.

Suomessa oleskelujaksot on ilmoitettava riippumatta siitä, mistä syystä työntekijän on oleskellut Suomessa. Myös siinä tilanteessa, että Suomessa oleskelun voidaan katsoa johtuvan tuloverolain 77 §:n mukaisesta pakottavasta ja odottamattomasta syystä, oleskelujaksot on ilmoitettava tulorekisteriin.

Jos oleskelujaksot Suomessa on ilmoitettu virheellisesti, tieto korjataan antamalla korvaava palkkatietoilmoitus.

2.5 Lisätiedot pohjoismaisessa työskentelyssä

Pohjoismainen sopimus veron kannosta ja siirrosta (97/1997) eli niin sanottu TREKK-sopimus sääntelee tiedon kulkua ja verojen siirtämistä Pohjoismaiden välillä. Tätä varten työnantajan on annettava Verohallinnolle toisessa Pohjoismaassa tapahtuvasta työskentelystä

 • NT1-tiedot silloin, kun ennakonpidätys toimitetaan edelleen Suomeen
 • NT2-tiedot silloin, kun ennakonpidätystä ei toimiteta Suomeen.

Kun Verohallinto on saanut NT-tiedot, se lähettää ne työntekovaltion veroviranomaiselle. Lisäksi Verohallinto toimittaa maksajalle ja tulonsaajalle ilmoituksen annetuista NT-tiedoista.

NT-tiedot annetaan, jotta asuinvaltion ja työskentelyvaltion veroviranomaiset saavat tiedon siitä, kummassa valtiossa palkkatulosta maksetaan veron ennakkoa. Jos ennakonpidätys on aluksi toimitettu Suomeen ja on annettu NT1-tiedot, tietoja ei muuteta takautuvasti NT2-tiedoiksi, jos myöhemmin selviää, että työskentelyvaltiolle muodostuukin verotusoikeus palkkaan ja ennakonpidätys jätetään toimittamatta Suomessa, katso tarkemmin kohta 2.5.2.

Lisätietoa ilmoittamisesta pohjoismaisessa työskentelyssä on Verohallinnon ohjeessa Ulkomailla työskentelyn verotus.

2.5.1 Ilmoitettavat tiedot

Lisätiedot pohjoismaisesta työskentelystä ilmoitetaan tulorekisteriin Verohallintoa varten. Ulkomaan työskentelyn lisätietoina tarkoitetaan tässä luvussa NT1- ja NT2-tietoja sekä työnantajan ilmoitusta Suomessa oleskelujaksoista. Tiedot voidaan antaa joko palkkatietojen yhteydessä tai erikseen. Suositus kuitenkin on, että lisätiedot ulkomaan työskentelystä annetaan erillisellä palkkatietoilmoituksella.

Kun palkka maksetaan Suomesta ja työntekijä työskentelee toisessa Pohjoismaassa, on aina ilmoitettava tulorekisteriin joko NT1- tai NT2-tiedot. Lisäksi silloin, kun ennakonpidätys on jätetty toimittamatta kuuden kuukauden säännön soveltumisen takia, on NT2-tietojen lisäksi ilmoitettava Suomessa oleskelujaksot samoin kuin edellä kohdassa 2.4 on kuvattu.

2.5.1.1 Ennakonpidätys toimitetaan Suomeen (NT1-tiedot)

Kun työntekijä työskentelee toisessa Pohjoismaassa, ennakonpidätys on toimitettava Suomeen, jos

 • työntekijän oleskelu työntekovaltiossa ei ylitä 183 päivää 12 kuukauden aikana,
 • palkan maksaa suomalainen työnantaja,
 • palkalla ei rasiteta työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta ja
 • kyseessä ei ole työvoiman vuokraus.

Silloin kun ennakonpidätys toimitetaan Suomeen, työnantajan on annettava toisessa Pohjoismaassa työskentelevästä työntekijästä tulorekisteriin NT1-tiedot. NT1-tietoina ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 • Työskentelyvaltio (pakollinen tieto)
 • Työskentelypaikkakunta (vapaaehtoinen tieto)
 • Osoite työskentelyvaltiossa (vapaaehtoinen tieto)
 • Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (pakollinen tieto)
  • alkupäivä
  • loppupäivä (arvio)
 • Toimeksiantaja työskentelyvaltiossa (pakollinen tieto)
  • tunniste, nimi
  • osoite
 • Palkka rasittaa työntekovaltiossa olevaa kiinteän toimipaikan tulosta (K/E) (pakollinen tieto)
 • Työskentelyvaltiolla on verotusoikeus palkkaan (K/E) (pakollinen tieto)
2.5.1.1.1 Oleskelujaksojen ilmoittaminen NT1-tiedoissa

NT1-tiedoissa ilmoitettavien oleskelujaksojen perusteella tarkistetaan, että tulon verotusoikeus on edelleen asuinvaltiolla eikä työskentelyvaltiolle muodostu verotusoikeutta oleskelun perusteella. Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan asuinvaltiosta maksettava palkka voidaan verottaa työskentelyvaltiossa, jos työntekijä oleskelee työskentelyvaltiossa yli 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana.

Jos työntekijä työskentelee toisessa Pohjoismaassa jaksoittaisesti siten, että työskentelyn alku- ja loppupäivän välinen ajanjakso on enintään 183 päivää, oleskelujakso voidaan ilmoittaa yhtenä ajanjaksona, vaikka ajanjaksoon sisältyisi myös Suomessa oleskelua.

Esimerkki 18: Työntekijä asuu Suomessa, ja työskentelee Ruotsissa 1.5.2023 ja 31.8.2023 välisenä aikana. Hän työskentelee Ruotsissa viikoittain 3–4 päivää ja muun ajan Suomessa. Oleskelupäivät Ruotsissa eivät ylitä 183:a päivää 12 kuukauden aikana eikä Ruotsille siten muodostu verotusoikeutta palkkaan oleskelun perusteella. Koska yhtäjaksoinen oleskelujakso ei ylitä 183:a päivää, työnantaja voi ilmoittaa NT1-tiedoissa oleskelujakson alkupäivänä 1.5.2023 ja loppupäivänä 31.8.2023. Sekä Suomessa että Ruotsissa tehdystä työstä maksettava palkka verotetaan vain asuinvaltiossa eli Suomessa ja ennakonpidätykset kertyvät Suomeen.

Jos oleskelujakson alku- ja loppupäivän välillä on yli 183 päivää, mutta tosiasiallista oleskelua toisessa Pohjoismaassa on kuitenkin enintään 183 päivää 12 kuukauden ajanjaksona, on NT1-tiedoissa ilmoitettava todelliset oleskelujaksot. Jos oleskelujaksona ilmoitetaan yli 183 päivän ajanjakso, työskentelyvaltio katsoo, että sille muodostuu verotusoikeus palkkaan, ja se voi vaatia veron ennakkoa maksettavaksi työskentelyvaltiossa.

Esimerkki 19: Työntekijä työskentelee Tanskassa 1.6.2022 ja 31.5.2023 välisenä aikana. Hän oleskelee Tanskassa keskimäärin kolme päivää viikossa eli oleskelu ei ylitä 183:a päivää 12 kuukauden aikana. Työnantaja ei voi ilmoittaa oleskelujaksoa yhtäjaksoisena vaan sen on ilmoitettava jokainen oleskelujakso erikseen. Jos oleskelujaksoja ei tiedetä etukäteen, NT1-tiedoissa ilmoitetaan arvio. Jos oleskelujaksoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, ne voidaan korjata jälkikäteen antamalla korvaava ilmoitus. Katso korjaamisesta kohta 2.5.4.

On suositeltavaa, että palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan arvio koko työskentelyjakson oleskeluista työskentelyvaltiossa ja että muutokset oleskeluaikoihin annetaan korvaavalla palkkatietoilmoituksella. Näin sekä asuinvaltion että työskentelyvaltion viranomaiset saavat tiedon koko työskentelyajan oleskelujaksoista viimeisimmällä palkkatietoilmoituksella annetuista NT-tiedoista. Jos arvioi, että NT-tiedot saattavat muuttua, ne kannattaa antaa erillisellä palkkatietoilmoituksella, jotta korvaavalla ilmoituksella tarvitsee korjata vain NT-tietoja.

Esimerkki 20: Työntekijä aloittaa työskentelyn Ruotsissa 5.5.2023. Työskentelyn alkaessa työnantajalla on tiedossa, että työskentelyn on tarkoitus kestää 31.5.2023 saakka. Työnantaja ilmoittaa NT1-tiedoissa arvion oleskeluajoista toukokuussa. Toukokuun lopussa selviää, että työntekijä jatkaa työskentelyä Ruotsissa myös kesäkuussa. Työnantaja antaa korvaavalla palkkatietoilmoituksella NT1-tiedot, jossa se ilmoittaa oleskeluajat Ruotsissa sekä toukokuulta että kesäkuulta.

2.5.1.2 Ennakonpidätystä ei toimiteta Suomessa (NT2-tiedot)

Kun työntekijä työskentelee toisessa Pohjoismaassa eikä ennakonpidätystä toimiteta Suomessa, tieto ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä on aina annettava NT2-tietoina. Ennakonpidätys voidaan jättää toimittamatta kahdesta syystä:

 • ulkomaan työtuloa koskevan tuloverolain 77 §:n nojalla
 • pohjoismaisesta verosopimuksesta johtuen silloin, kun kuuden kuukauden sääntö ei sovellu mutta tulon kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen sovelletaan vapautusmenetelmää.

Toisessa Pohjoismaassa työskentelystä saatu palkka on Suomessa verovapaata, jos siihen soveltuu tuloverolain 77 §:n mukainen kuuden kuukauden sääntö. Tällöin tiedot ilmoitetaan, kuten on ohjeistettu edellä luvussa 2.4. Vaikka kuuden kuukauden sääntö ei sovellu, voi työskentelyvaltiolle muodostua verotusoikeus pohjoismaisen tuloverotusta koskevan verosopimuksen mukaan. Verotusoikeus voi muodostua esimerkiksi sillä perusteella, että työnantajalla on kiinteä toimipaikka työskentelyvaltiossa. Tällöin mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan asuinvaltiossa eli Suomessa. Jos palkkatuloon ei kuitenkaan sovellu kuuden kuukauden sääntö, työnantaja voi jättää ennakonpidätyksen toimittamatta vain, jos työntekijä on hakenut muutoksen verokorttiin.

Pohjoismaisissa tilanteissa NT2-tietoina ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 • Työskentelyvaltio tai työskentelyvaltiot, jos useita (pakollinen tieto)
 • Työskentelypaikkakunta (vapaaehtoinen tieto)
 • Osoite työskentelyvaltiossa (vapaaehtoinen tieto)
 • Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (pakollinen tieto)
  • alkupäivä
  • loppupäivä (arvio)
 • Työskentelyjaksot ulkomailla (pakollinen tieto)
  • alkupäivä
  • loppupäivä (arvio)
 • Palkka rasittaa työntekovaltiossa olevaa kiinteän toimipaikan tulosta (K/E) (pakollinen tieto)
 • Työskentelyvaltiolla on verotusoikeus palkkaan (K/E) (pakollinen tieto)
 • Rahapalkka kuukaudessa (vapaaehtoinen tieto)
 • muut korvaukset ja edut (vapaaehtoinen tieto)
2.5.1.3 Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista

Kun työntekijä työskentelee toisessa Pohjoismaassa ja tuloon soveltuu kuuden kuukauden sääntö, työnantajan on annettava ”Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista”. Ilmoituksessa annetaan seuraavat tiedot:

 • Oleskeluajat Suomessa (pakollinen tieto)
  • alkupäivä
  • loppupäivä
 • Jos työntekijä ei ole lainkaan oleskellut Suomessa ilmoitusajanjaksona, maksajan on valittava kohdassa Oleskeluajat Suomessa:
  • ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa (K/E)

2.5.2 Tietojen ilmoittamisen ajankohta

Työnantajan on arvioitava ennen ensimmäisen ulkomaan työskentelystä maksettavan palkan maksamista, onko suorituksesta toimitettava ennakonpidätys Suomeen. NT-tiedot on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen ulkomaan työskentelystä maksetun palkan maksupäivän jälkeen, kun työntekijä on aloittanut työskentelyn toisessa Pohjoismaassa.

NT2-tiedot on annettava kultakin kalenterivuodelta. Jos ulkomailla työskentely jatkuu seuraavan vuoden puolelle, aikaisemmin annettuja NT2-tietoja ei tarvitse korjata vaan muuttuneet tiedot ilmoitetaan uudella palkkatietoilmoituksella. Tällöin NT2-tiedot on annettava seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Viimeiseltä työskentelyvuodelta annetut NT2-tiedot on korjattava seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, jos niissä on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi jos ulkomailla oleskelun tai työskentelyn todellinen päättymispäivä on eri kuin arvioitu päättymispäivä, on viimeisen työskentelyvuoden NT2-tietoja korjattava. Katso esimerkki kohdasta 2.4.2.

Kuitenkin jos työskentelyvaltio muuttuu, pitää aina antaa uudet NT2-tiedot, jos ennakonpidätys edelleen jätetään toimittamatta. Tiedot on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen palkanmaksupäivän jälkeen, jolloin ennakonpidätys jätetään ensimmäisen kerran toimittamatta tässä valtiossa tehdystä työstä maksetusta palkasta.

Toisin kuin NT2-tietoja NT1-tietoja ei anneta kalenterivuosittain. NT1-tiedot annetaan vain silloin, kun työskentely toisessa Pohjoismaassa alkaa.

Työnantajan ilmoituksessa Suomessa oleskelujaksoista ilmoitetaan oleskelujaksot Suomessa ulkomaan työskentelyn aikana. Nämä tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin jokaiselta kalenterivuodelta viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Oleskelujaksoja ei yleensä tiedetä vielä palkanmaksun yhteydessä, vaan työntekijä voi ilmoittaa ne työnantajalle jälkikäteen. Tiedot voidaan kuitenkin antaa myös heti, kun ulkomaan työskentely on päättynyt.

Suomessa oleskelujaksot on ilmoitettava riippumatta siitä, mistä syystä työntekijän on oleskellut Suomessa. Myös siinä tilanteessa, että Suomessa oleskelun voidaan katsoa johtuvan tuloverolain 77 §:n mukaisesta pakottavasta ja odottamattomasta syystä, oleskelujaksot on ilmoitettava tulorekisteriin.

Jos oleskelujaksot Suomessa on ilmoitettu virheellisesti, tieto korjataan antamalla korvaava palkkatietoilmoitus.

2.5.3 Ennakonpidätysvelvollisuus muuttuu pohjoismaisen työskentelyn aikana

Vaikka Suomeen aluksi toimitetaan ennakonpidätys, voi myöhemmin varmistua, että kuuden kuukauden sääntö soveltuu palkkatuloon. Tällöin työnantaja on aluksi antanut pohjoismaisesta työskentelystä NT1-tiedot. Kun kuuden kuukauden säännön soveltuminen on varmistunut, työnantaja voi oma-aloitteisesti jättää ennakonpidätyksen toimittamatta Suomeen. Lisäksi tällöin on annettava tulorekisteriin NT2-tiedot uudella palkkatietoilmoituksella silloin, kun työnantaja jättää ensimmäisen kerran ennakonpidätyksen toimittamatta. TREKK-sopimuksen mukaisesti työnantaja ei voi tällöin palauttaa jo pidätettyjä ennakonpidätyksiä työntekijälle, vaan maiden viranomaiset hoitavat ennakoiden siirtämisen toiseen Pohjoismaahan. Siirto tehdään työntekijän veroilmoituksellaan esittämien selvitysten perusteella.

Samoin on meneteltävä pohjoismaisissa tilanteissa, joissa kuuden kuukauden sääntö ei sovellu ja vasta työskentelyn kestäessä selviää, että työskentelyvaltiolle muodostuu verotusoikeus palkkaan verosopimuksen perusteella. Tällöinkin on ensin annettu tieto ennakonpidätyksen toimittamisesta NT1-tietoina. Kun on selvinnyt, että työskentelyvaltiolla on oikeus verottaa palkkaa, jätetään ennakonpidätykset toimittamatta Suomeen. Tämä perustuu työntekijälle tehtyyn verokorttiin, jolla on otettu huomioon kaksinkertaisen verotuksen poistaminen Suomessa. Tällöin työnantajan on myös annettava tieto ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä NT2-tietoina uudella palkkatietoilmoituksella silloin, kun työnantaja jättää ensimmäisen kerran ennakonpidätyksen toimittamatta.

Esimerkki 21: Työntekijä työskentelee Ruotsissa ajalla 1.11.2022–31.3.2023. Tulon verotusoikeus on asuinvaltiolla ja työnantaja toimittaa ennakonpidätykset Suomeen. Työskentelyn alkaessa työnantaja on antanut NT1-tiedot.

Helmikuussa 2023 selviää, että työskentely Ruotsissa jatkuu vuoden loppuun. Työntekijä oleskelee työskentelyvaltiossa yli 183 päivää 12 kuukauden aikana ja työskentelyvaltiolle muodostuu verotusoikeus palkkaan. Työntekijä käy Suomessa joka viikonloppu ja viettää myös lomansa Suomessa. Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu palkkatuloon. Työntekijä toimittaa työnantajalle uuden verokortin, joka on voimassa 1.3.2023 alkaen. Verokortin perusteella tulosta peritään Suomeen vain sairausvakuutusmaksu.

Työnantaja jättää ennakonpidätyksen toimittamatta Suomessa (lukuun ottamatta sairausvakuutusmaksua). Työnantaja antaa tulorekisteriin NT2-tiedot viiden päivän kuluessa siitä palkanmaksusta, jolloin ennakonpidätys jätettiin toimittamatta. NT2-tiedoissa työnantaja ilmoittaa työntekijän työskentely- ja oleskeluaikoina todelliset ajanjaksot 1.11.2022 alkaen.

Työskentelyvaltiolle on muodostunut verotusoikeus palkkaan 1.11.2022 alkaen. Koska tulosta on toimitettu ennakonpidätys Suomeen, työntekijä vaatii veroilmoituksellaan, että Suomen on poistettava kaksinkertainen verotus siltä osin, kuin työskentelyvaltio verottaa palkan. Lisäksi työntekijä vaatii, että palkasta perittyä veroa siirretään toiseen Pohjoismaahan TREKK-sopimuksen perusteella. Jos työntekijä on saamassa veronpalautusta Suomesta kaksinkertaisen verotuksen poistamisen jälkeen, veroa voidaan siirtää toiseen Pohjoismaahan.

Myös vuoden 2023 tammi-helmikuun osalta työntekijän on vaadittava veroilmoituksellaan (keväällä 2023) kaksinkertaisen verotuksen poistamista verosopimuksen perusteella. Koska palkkaan ei sovellu kuuden kuukauden sääntö, esitäytetyllä veroilmoituksella näkyy jäännösveroa, kunnes Verohallinto on poistanut kaksinkertaisen verotuksen. Alkuvuoden palkasta peritty vero voidaan siirtää toiseen Pohjoismaahan TREKK-sopimuksen perusteella.

2.5.4 Tietojen korjaaminen

Jos lisätiedot pohjoismaisesta työskentelystä on ilmoitettu virheellisesti, tieto on korjattava, kun virhe havaitaan. Tiedot korjataan ensisijaisesti antamalla korvaava palkkatietoilmoitus. Aikaisemmin annettu ilmoitus korjataan mitätöimällä vain, jos tiedot on alun perinkin annettu väärin, esimerkiksi väärälle työntekijälle tai jos työskentely toisessa Pohjoismaassa ei koskaan alkanutkaan.

Esimerkki 22: Työnantaja lähettää työntekijän Norjaan työskentelemään vuodeksi. Palkkaan soveltuu kuuden kuukauden sääntö, ja työnantaja jättää ennakonpidätyksen toimittamatta. Työnantaja antaa vahingossa NT1-tiedot tulorekisteriin. Huomatessaan antaneensa väärät NT-tiedot, työnantaja mitätöi palkkatietoilmoituksen ja antaa uuden palkkatietoilmoituksen, jossa se ilmoittaa tiedot NT2-tietoina.

Työnantaja ei voi muuttaa NT-tietoja toiseksi antamalla korvaavan ilmoituksen, koska ulkomaan työskentelyn lomakkeet -tieto muuttuisi.

Jos ennakonpidätys on työskentelyn aluksi toimitettu Suomeen ja on annettu NT1-tiedot, ja myöhemmin ennakonpidätys jätetään toimittamatta, koska työskentelyvaltiolle muodostuukin verotusoikeus, aikaisemmin annettuja NT1-tietoja ei korjata eikä mitätöidä. NT2-tiedot annetaan uudella palkkatietoilmoituksella siinä vaiheessa, kun ennakonpidätys Suomessa jätetään toimittamatta.

Jos pakollisissa tiedoissa (katso kohdat 2.5.1.1.1 ja 2.5.1.2) tapahtuu työskentelyn aikana muutoksia, voidaan korjaukset tehdä viimeistään verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Jos työskentelyvaltio muuttuu, tulee aina antaa uudet NT1- tai NT2-tiedot riippuen siitä, toimitetaanko ennakonpidätys Suomeen vai ei.

Työskentelyn aikana tapahtuneista muutoksista oleskelujaksoissa ja niiden korjaamisesta on esimerkit kohdassa 2.5.1.1.

2.6 Rajoitetusti verovelvollinen työskentelee ulkomailla

Ulkomaille muuttaneesta Suomen kansalaisesta tulee rajoitetusti verovelvollinen yleensä muuttovuotta seuraavan neljännen kalenterivuoden alusta. Rajoitetusti verovelvolliselle ulkomailla työskentelystä maksettu yksityissektorin palkka ei ole veronalaista Suomessa. Jos palkan maksaa julkisyhteisö, palkka voidaan yleensä verottaa Suomessa.

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut tulot ja muut tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin samalla tavalla kuin yleisesti verovelvolliselle maksetut suoritukset. Lisäksi tulonsaajan tietoihin on merkittävä: Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä. Tiedot ilmoitetaan suomalaisella henkilötunnuksella silloin, kun tulonsaajalla on suomalainen tunnus. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta ilmoitetaan aina ulkomainen verotunniste sekä asuinvaltio ja yhteystiedot asuinvaltiossa. Jos rajoitetusti verovelvollisella työntekijällä ei ole suomalaista henkilötunnusta, maksajan on ilmoitettava ulkomaisen tunnisteen lisäksi työntekijän nimi, syntymäaika, osoite ja sukupuoli.

Silloin kun rajoitetusti verovelvolliselle maksettava palkka on veronalaista Suomessa, palkasta voidaan periä lähdevero tai ennakonpidätys. Jos rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta palkkatulosta peritään ennakonpidätys lähdeveron sijaan, noudatetaan niin sanottua rajoitetusti verovelvollisen progressiivista verotusta. Tällöin palkkatietoilmoitukselle pitää merkitä tieto: Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä. Ennakonpidätys voidaan periä palkasta vain siinä tapauksessa, että työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti, joka on voimassa maksuhetkellä.

Jos rajoitetusti verovelvollinen on vakuutettu Suomessa, palkasta on maksettava työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaalivakuutusmaksut riippumatta siitä, verotetaanko palkka Suomessa vai ei. Jos palkkatulo on lähdeveron alaista, työntekijän sairausvakuutusmaksu peritään ja ilmoitetaan tulorekisteriin lähdeveron lisäksi. Jos palkkatulo on ennakonpidätyksen alaista, työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen.

Silloin kun Suomessa vakuutettu työntekijä työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä, on käytettävä tulonsaajan lisätietoa Ulkomailla työskentelevä henkilö. Kun julkisyhteisö maksaa tuloa rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle, pitää maksajan muissa tiedoissa ilmoittaa, että maksaja on julkisyhteisö.

2.6.1 Tulonsaaja on vakuutettu Suomessa

Ulkomailla työskentelevän henkilön ulkomaankomennus voi jatkua niin pitkään, että hänestä tulee Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Jos hän on edelleen vakuutettu Suomessa ja hänelle on määritelty vakuutuspalkka, sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan perusteella. Yksityissektorin maksamaa palkkaa ei veroteta Suomessa, mutta suorituksen maksajan on perittävä siitä työntekijän sairausvakuutusmaksu. Jos suorituksen maksaja on julkisyhteisö, tulo voidaan verottaa Suomessa. Verotuksen perusteena on todellinen maksettu palkka. Myös suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa tehdystä työstä maksettu palkka voidaan verottaa Suomessa.

Jos tulonsaajalle on määritelty vakuutuspalkka, tulorekisteriin on ilmoitettava tieto sekä vakuutuspalkasta että maksetusta palkasta. Koska vakuutusmaksujen perusteena on vakuutuspalkka ja Verohallintoa varten on ilmoitettava todellinen maksettu palkka, suorituksen maksaja voi antaa tiedot yhdellä palkkatietoilmoituksella käytettäessä ilmoitustapaa 1. Käytettäessä ilmoitustapaa 2 tulorekisteriin on annettava kaksi ilmoitusta. Menettelystä on kerrottu kohdassa 2.2 Vakuutusmaksujen ja verotuksen perusteena oleva tulo eroaa.

2.6.1.1 Tuloa ei veroteta Suomessa

Esimerkki 23: Suomalainen yksityissektorin työnantaja on lähettänyt työntekijän työskentelemään Alankomaihin. Työntekijällä on Suomesta A1-todistus, jonka mukaan hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Ulkomaankomennuksen alussa hänelle on määritelty vakuutuspalkaksi 5 000 euroa. Todellisen maksetun palkan määrä on 4 000 euroa. Kun ulkomaille muutosta on kulunut kolme täyttä kalenterivuotta, henkilöstä tulee Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Tuloverolain 10 §:n mukaan palkkaa ei veroteta Suomessa. Koska työntekijä kuuluu edelleen Suomen sosiaaliturvan piiriin, sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Sosiaalivakuutusmaksut (mukaan lukien työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut) maksetaan vakuutuspalkan perusteella.

Kuuden kuukauden sääntöä sovelletaan yleisesti verovelvolliselle maksettavaan palkkaan. Tämän vuoksi tulorekisteriin ei enää ilmoiteta tietoa kuuden kuukauden säännön soveltumisesta, koska tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen Suomessa.

Ilmoitustapa 1

Jos tiedot ilmoitetaan käyttäen ilmoitustapaa 1, ne voidaan ilmoittaa yhdellä palkkatietoilmoituksella seuraavasti:

Esimerkki 23, taulukko 1/3.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Alankomaissa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: NL

Ilmoitettavat tulolajit euroa  

352 Vakuutuspalkka

5000.00

Tieto, jonka perusteella sosiaalivakuutusmaksut määräytyvät (mukaan lukien työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut).

101 Palkka yhteissumma

4000.00

Tieto, jota Verohallinto käyttää kansainvälisessä tietojenvaihdossa.

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Sosiaalivakuutusmaksujen alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 

 

Vakuuttamistiedon tyyppi: Vakuutusmaksun alainen: Ei

Tämän tiedon perusteella sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta tulolajilla Palkka yhteissumma ilmoitetusta tulosta.

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

357.50

 

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

75.00

 

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

102.00

 

Ilmoitustapa 2

Käytettäessä ilmoitustapaa 2 tiedot on annettava kahdella palkkatietoilmoituksella. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan vakuutuspalkka, jota käytetään sosiaalivakuutusmaksujen perusteena, ja toisella ilmoituksella todellinen maksettu palkka Verohallintoa varten.

Vakuutuspalkan ilmoittaminen:

Esimerkki 23, taulukko 2/3.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Alankomaissa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: NL

Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

5000.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

357.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

75.00

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

102.00

Maksetun palkan ilmoittaminen:

Esimerkki 23, taulukko 3/3.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Alankomaissa oleva osoite
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: NL

Ilmoitustapa 2 euroa

201 Aikapalkka

4000.00

2.6.1.2 Tulo verotetaan Suomessa, lähdeverotus

Rajoitetusti verovelvolliselle ulkomaan työskentelystä maksettu palkka voi olla Suomessa veronalaista tuloa. Palkka on veronalaista muun muassa silloin, kun maksajana on julkisyhteisö. Myös suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa tehdystä työstä maksettu palkka voidaan verottaa Suomessa. Palkasta on perittävä lähdevero tai ennakonpidätys.

Jos tulo on lähdeveron alaista, suorituksen maksaja voi tehdä tulosta lähdeverovähennyksen vain, jos siitä on merkintä lähdeverokortilla. Työntekijän sairausvakuutusmaksu on ilmoitettava erikseen.

Sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan perusteella. Myös työntekijän sairausvakuutusmaksu maksetaan vakuutuspalkan perusteella. Lähdevero on kuitenkin perittävä maksetun palkan perusteella.

Silloin kun julkisyhteisö maksaa tuloa rajoitetusti verovelvolliselle, maksajan muissa tiedoissa on ilmoitettava, että maksaja on julkisyhteisö.

Esimerkki 24: Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä työskentelee julkisyhteisön palveluksessa Ranskassa. Hänellä on A1-todistus Suomesta. Työntekijän vakuutuspalkan määräksi on sovittu 3 000 euroa. Sosiaalivakuutusmaksut (mukaan lukien työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut) maksetaan vakuutuspalkan perusteella.

Työntekijälle maksetaan palkkaa 2 500 euroa. Työntekijä esittää työnantajalle lähdeverokortin, jossa on merkintä lähdeverovähennyksestä 510 euroa kuukaudessa. Lähdevero 35 % maksetaan todellisen maksetun palkan perusteella 35 % x (2 500 euroa – 510) = 696,50.

Ilmoitustapa 1

Jos tiedot ilmoitetaan käyttäen ilmoitustapaa 1, ne voidaan ilmoittaa yhdellä palkkatietoilmoituksella seuraavasti:

Esimerkki 24, taulukko 1/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Julkisyhteisö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ranskassa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: FR

Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

3000.00

101 Palkka yhteissumma

2500.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Sosiaalivakuutusmaksujen alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei
 

404 Lähdevero

696.50

405 Lähdeverovähennys

510.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

214.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

45.00

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

61.20

Ilmoitustapa 2

Käytettäessä ilmoitustapaa 2 tiedot on annettava kahdella palkkatietoilmoituksella. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan vakuutuspalkka, jota käytetään sosiaalivakuutusmaksujen perusteena, ja toisella ilmoituksella todellinen maksettu palkka Verohallintoa varten.

Vakuutuspalkan ilmoittaminen:

Esimerkki 24, taulukko 2/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Julkisyhteisö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ranskassa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: FR

Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

3000.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

214.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

45.00

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

61.20

Maksetun palkan ilmoittaminen:

Esimerkki 24, taulukko 3/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Julkisyhteisö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ranskassa oleva osoite
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: FR

Ilmoitustapa 2 euroa

201 Aikapalkka

2500.00

404 Lähdevero

696.50

405 Lähdeverovähennys

510.00

2.6.1.3 Tulo verotetaan Suomessa, verotusmenettelystä annetun lain mukainen verotus (niin sanottu progressiivinen verotus)

Suorituksen maksaja voi periä rajoitetusti verovelvolliselle maksamastaan palkasta ennakonpidätyksen, jos tulonsaaja esittää rajoitetusti verovelvollisen verokortin, joka on voimassa maksuhetkellä. Rajoitetusti verovelvollisen verokorttia ei voi käyttää enää seuraavan vuoden tammikuussa, kuten tavallista yleisesti verovelvollisen verokorttia voi. Tällöin tulonsaajan tiedoissa on ilmoitettava, että tulo on ennakonpidätyksen alaista. Työntekijän sairausvakuutusmaksua ei ilmoiteta erikseen, vaan se sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.

Esimerkki 25: Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä työskentelee julkisyhteisön palveluksessa Ranskassa Suomen edustustossa. Hän on Suomen kansalainen ja verosopimuksen mukaan Suomella on palkkaan verotusoikeus.

Työntekijällä on A1-todistus Suomesta. Vakuutuspalkan määräksi on sovittu 3 000 euroa. Sosiaalivakuutusmaksut (lukuun ottamatta työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksuja) maksetaan vakuutuspalkan perusteella.

Maksetun palkan määrä on 2 500 euroa. Työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti, jossa veroprosentti on 20 %. Vero maksetaan todellisen maksetun palkan perusteella 20 % x 2 500 euroa = 500 euroa. Työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy veroprosenttiin eikä sitä ilmoiteta erikseen. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan todellisen maksetun palkan perusteella.

Jos tiedot ilmoitetaan käyttäen ilmoitustapaa 1, ne voidaan ilmoittaa samalla palkkatietoilmoituksella seuraavasti:

Ilmoitustapa 1

Esimerkki 25, taulukko 1/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Julkisyhteisö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ranskassa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: FR

Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä
Ilmoitettavat tulolajit euroa  

352 Vakuutuspalkka

3000.00

Tieto, jota sosiaalivakuuttajat ja osa etuuksien maksajista käyttävät

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sairausvakuutusmaksun alainen

Vakuutusmaksun perusteena: Ei
 

Tiedon perusteella Verohallinto saa tiedon, että sairausvakuutusmaksua ei määrätä vakuutuspalkan perusteella

101 Palkka yhteissumma

2500.00

Tieto, jota Verohallinto ja osa etuuksien maksajista käyttää

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työeläkevakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työttömyysvakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 

Vakuuttamistiedon tyyppi: Vakuutusmaksun alainen: Ei

 

Tämän tiedon perusteella tulolajilla Palkka yhteissumma ilmoitetusta tulosta ei mene sitä vakuutusmaksua, jonka osalta maksaja on ilmoittanut, että tulo ei ole ko. maksun perusteena.

402 Ennakonpidätys

500.00

 

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

214.50

 

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

45.00

 

Ilmoitustapa 2

Käytettäessä ilmoitustapaa 2 tiedot on annettava kahdella palkkatietoilmoituksella. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan vakuutuspalkka, jota käytetään sosiaalivakuutusmaksujen perusteena ja toisella ilmoituksella todellinen maksettu palkka Verohallintoa ja sairausvakuutusmaksun määräämistä varten.

Vakuutuspalkan ilmoittaminen:

Esimerkki 25, taulukko 2/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Julkisyhteisö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ranskassa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: FR

Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sairausvakuutusmaksun alainen

Vakuutusmaksun perusteena: Ei

3000.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

214.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

45.00

Maksetun palkan ilmoittaminen:

Esimerkki 25, taulukko 3/3.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Julkisyhteisö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ranskassa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: FR

Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä
Ilmoitustapa 2 euroa

201 Aikapalkka

2500.00

402 Ennakonpidätys

500.00

2.6.2 Tulonsaaja ei ole vakuutettu Suomessa

Jos ulkomailla työskentelevä rajoitetusti verovelvollinen ei ole vakuutettu Suomessa, suomalaisen työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin todellinen maksettu palkka.

Esimerkki 26: Suomalainen yksityissektorin työnantaja palkkaa Alankomaissa asuvan henkilön työskentelemään Alankomaissa.

Palkan määrä on 2 500 euroa. Työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Tuloverolain 10 §:n mukaan palkkaa ei veroteta Suomessa. Koska työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta Suomeen. Tulo on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka siitä ei peritä veroa eikä sosiaalivakuutusmaksuja.

Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot:

Esimerkki 26, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Alankomaissa oleva osoite
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma ja ammattitautivakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: NL

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

Jos työntekijän palkkatulo verotetaan Suomessa, tulosta peritty lähdevero tai ennakonpidätys ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella.

Esimerkki 27: Alankomaissa asuva rajoitetusti verovelvollinen henkilö työskentelee suomalaisen julkisyhteisön palveluksessa Alankomaissa. Palkan määrä on 2 500 euroa. Tuloverolain 10 §:n mukaan palkka verotetaan Suomessa. Työntekijä on esittänyt työnantajalle lähdeverokortin, jossa on maininta lähdeverovähennyksestä. Lähdeveron määrä on 35 %. Koska työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta Suomeen.

Esimerkki 27, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Alankomaissa oleva osoite
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma ja ammattitautivakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: NL

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

404 Lähdevero

696.50

404 Lähdevero

696.50

405 Lähdeverovähennys

510.00

405 Lähdeverovähennys

510.00

Esimerkki 28: Alankomaissa asuva rajoitetusti verovelvollinen henkilö työskentelee suomalaisen julkisyhteisön palveluksessa Alankomaissa. Palkan määrä on 2 500 euroa. Tuloverolain 10 §:n mukaan palkka verotetaan Suomessa. Työntekijä on esittänyt työnantajalle rajoitetusti verovelvollisen henkilön verokortin, jolla ennakonpidätys on 10 %. Koska työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta Suomeen.

Esimerkki 28, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Alankomaissa oleva osoite
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma ja ammattitautivakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: NL

Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

402 Ennakonpidätys

250.00

402 Ennakonpidätys

250.00

2.6.3 Tulonsaaja on vapaaehtoisesti vakuutettu Suomessa

Vapaaehtoinen TyEL-vakuutus (työntekijän työeläkevakuutus) voidaan ottaa ulkomailla työskentelevälle työntekijälle, jota pakollinen TyEL-vakuutus ei koske. Tällöin edellytetään, että muut laissa säädetyt työntekijää ja työnantajaa koskevat edellytykset täyttyvät. Vapaaehtoinen vakuutus voidaan ottaa myös silloin, kun tosiasiallinen palkka maksetaan ulkomailta. Vakuutuksen ottajana toimii tällöinkin suomalainen yritys, joka vastaa vakuutusmaksujen maksamisesta. Myös vapaaehtoisessa TyEL-vakuutuksessa eläkkeen perusteena olevana ansiona on vakuutuspalkka.

Vapaaehtoinen TyEL-vakuutus ilmoitetaan tulorekisteriin antamalla Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tieto: Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus). Lisäksi maksaja ilmoittaa vakuuttamisen poikkeustilanteesta Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedot sairausvakuutuksesta, työttömyysvakuutuksesta sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, jos maksajalla ei ole velvollisuutta maksaa muita sosiaalivakuutusmaksuja kuin työeläkevakuutusmaksu.

Esimerkki 29: Suomalainen yksityissektorin työnantaja on lähettänyt työntekijän työskentelemään Ranskaan. Henkilö ei kuulu enää Suomen sosiaaliturvan piiriin, joten hänet vakuutetaan Ranskassa paikallisen lainsäädännön mukaan. Työnantaja on lisäksi ottanut Suomessa työntekijälle vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Todellisen maksetun palkan määrä on 4 800 euroa. Ranskassa vakuutettava palkka on 3 400 euroa. Vakuutuspalkaksi määritetään 1 400 euroa.

Työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen, eikä hänen saamaansa tuloa veroteta Suomessa. Koska työntekijä on vakuutettu vapaaehtoisella työeläkevakuutuksella Suomessa, maksaa työnantaja työeläkevakuutusmaksun vakuutuspalkan perusteella.

Kuuden kuukauden sääntöä voidaan soveltaa vain yleisesti verovelvolliselle maksettavaan palkkaan. Tulorekisteriin ei ilmoiteta tietoa kuuden kuukauden säännön soveltumisesta, koska tulonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Ilmoitustapa 1

Jos tiedot ilmoitetaan käyttäen ilmoitustapaa 1, ne voidaan ilmoittaa yhdellä palkkatietoilmoituksella seuraavasti:

Esimerkki 29, taulukko 1/3.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ranskassa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: XX
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NN-XXXXXXXXX
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: FR

Ilmoitettavat tulolajit euroa  

352 Vakuutuspalkka

1400.00

Tieto, jonka perusteella eläkevakuutusmaksu määräytyy.

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Työeläkevakuutusmaksun alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

4800.00

Tieto, jota Verohallinto käyttää kansainvälisessä tietojenvaihdossa.

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

100.10

 

Ilmoitustapa 2

Käytettäessä ilmoitustapaa 2 tiedot on annettava kahdella palkkatietoilmoituksella. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan vakuutuspalkka, jota käytetään työeläkevakuutusmaksun perusteena, ja toisella ilmoituksella todellinen maksettu palkka Verohallintoa varten.

Vakuutuspalkan ilmoittaminen:

Esimerkki 29, taulukko 2/3.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ranskassa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: XX
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NN-XXXXXXXXX
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: FR

Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

1400.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

100.10

Maksetun palkan ilmoittaminen:

Esimerkki 29, taulukko 3/3.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ranskassa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, työttömyys-, sairausvakuutus-, sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: FR

Ilmoitettavat tulolajit euroa

201 Aikapalkka

4800.00

Lisätietoja vapaaehtoisesta TyEL-vakuutuksesta on työeläkelakipalvelussa.

Vastaavissa tilanteissa suomalainen työnantaja voi ottaa ulkomailla työskentelevälle työntekijälleen vapaaehtoisen vakuutuksen myös työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Tätä ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan työnantaja hoitaa vakuuttamisen suoraan vakuutusyhtiön kanssa.

2.6.4 Ulkomainen konserniyhtiö maksaa palkan

Jos ulkomailla työskentelevä rajoitetusti verovelvollinen työntekijä on vakuutettu Suomessa ja työskentelee konserniyhtiön palveluksessa, suomalaisen lähettävän yrityksen on maksettava Suomeen työnantajan sairausvakuutusmaksu ja muut sosiaalivakuutusmaksut (mukaan lukien työntekijän osuus työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista). Maksut maksetaan vakuutuspalkan perusteella, ja tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin. Tulo ei ole veronalaista Suomessa eikä siitä peritä Suomeen ennakonpidätystä tai lähdeveroa, jos koko palkka maksetaan ulkomailta.

Kun ulkomainen konserniyhtiö maksaa palkan ulkomaille lähetetylle työntekijälle, joka on vakuutettu Suomessa, suomalaisen lähettävän yrityksen on annettava maksajan muuna tietona tieto Ulkomainen konserniyhtiö sekä tulonsaajan lisätietona tieto Ulkomailla työskentelevä henkilö.

Ulkomainen konserniyhtiö -tieto annetaan myös silloin, kun palkka maksetaan osittain ulkomailta ja osittain Suomesta. Tulorekisteriin ilmoitetaan vain vakuutuspalkka ja sen perusteella maksettavat vakuutusmaksut. Kun kyseessä on rajoitetusti verovelvollinen työntekijä ja palkka maksetaan pääosin ulkomailta, todellista maksettua palkkaa ei ilmoiteta.

Konsernitilanteissa on huolehdittava, että vain suomalainen lähettävä yritys ilmoittaa tiedon tulorekisteriin eikä ulkomainen konserniyhtiö ilmoita samaa tietoa.

2.6.4.1 Koko palkka maksetaan ulkomailta

Esimerkki 30: Suomalainen konserniyhtiö lähettää työntekijän työskentelemään Italiaan samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön. Työntekijällä on Suomesta A1-todistus, jonka mukaan hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Ulkomaankomennuksen alussa hänelle on määritelty vakuutuspalkaksi 6 800 euroa. Italialainen yhtiö maksaa työntekijälle palkkaa 7 000 euroa kuukaudessa.

Kun ulkomaille muutosta on kulunut kolme täyttä kalenterivuotta, henkilöstä tulee Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisen ulkomailla työskentelystä saamaa palkkatuloa ei veroteta Suomessa. Koska työntekijä kuuluu edelleen Suomen sosiaaliturvan piiriin, sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen vakuutuspalkan perusteella.

Koska henkilö on rajoitetusti verovelvollinen ja koko palkka maksetaan ulkomailta, ulkomailta maksettua todellisen palkan määrää ei ilmoiteta.

Suomalainen yritys ilmoittaa tulorekisteriin vakuutuspalkan ja työntekijän osuudet työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Tulorekisteriin annettujen tietojen perusteella Verohallinto määrää työntekijän sairausvakuutusmaksun suuruuden tulonsaajan lopullisessa verotuksessa.

Suomalainen konserniyhtiö ilmoittaa tulorekisteriin:

Esimerkki 30, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Italiassa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: IT

Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

6800.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

486.20

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

102.00

2.6.4.2 Osa palkasta maksetaan ulkomailta ja osa Suomesta

Esimerkki 31: Suomalainen yritys lähettää työntekijän työskentelemään Saksaan tytäryhtiönsä palvelukseen. ETK on myöntänyt työntekijälle A1-todistuksen ja hänelle on määritetty vakuutuspalkaksi 7 000 euroa. Palkanmaksu siirtyy osittain saksalaiseen tytäryhtiöön. Saksasta maksetun palkan määrä on 5 000 euroa. Suomesta työntekijälle maksetaan lisäksi 2 000 euroa.

Henkilö on oleskellut Saksassa niin kauan, että hänestä on tullut rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisen ulkomailla työskentelystä saamaa palkkatuloa ei veroteta Suomessa. Koska työntekijä on edelleenkin vakuutettuna Suomessa, suomalainen yritys on kuitenkin velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksun ja muut sosiaalivakuutusmaksut vakuutuspalkasta Suomeen. Lisäksi työnantajan on perittävä työntekijän sairausvakuutusmaksu vakuutuspalkan perusteella.

Kuuden kuukauden sääntöä sovelletaan yleisesti verovelvolliselle maksettavaan palkkaan. Tulorekisteriin ei ilmoiteta tietoa kuuden kuukauden säännön soveltumisesta, koska tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen Suomessa.

Suomalainen yritys ilmoittaa seuraavasti palkkatietoilmoituksella:

Esimerkki 31, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Maksajan tyyppi: Ulkomainen konserniyhtiö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Saksassa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: DE

Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

7000.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

500.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

105.00

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

137.20

2.7 Tietojen korjaaminen ulkomaan työskentelyn tilanteissa

Kuuden kuukauden säännön soveltumista koskeva tieto on korjattava tulorekisteriin seuraavissa tilanteissa:

 • työnantaja soveltaa kuuden kuukauden sääntöä takautuvasti ja palauttaa työntekijälle ennakonpidätyksiä säännön nojalla
 • työnantaja on soveltanut kuuden kuukauden sääntöä, mutta myöhemmin havaitsee, että säännön edellytykset eivät täyty.

Jos esimerkiksi työnantaja on soveltanut kuuden kuukauden sääntöä, mutta myöhemmin työnantajalle selviää, että edellytykset eivät olekaan täyttyneet, työnantajan on korjattava palkkatietoilmoituksia ja annettava tieto, että kuuden kuukauden sääntö ei ole soveltunut. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos niin sanotut Suomi-päivät ylittyvät tai työskentely kestää alle kuusi kuukautta eikä työskentelyvaltiolle muodostu verotusoikeutta palkkaan.

Jos työnantaja ei kuitenkaan ole soveltanut ennakkoperinnässä kuuden kuukauden sääntöä ja myöhemmin työntekijä vaatii veroilmoituksella säännön soveltamista ja Verohallinto hyväksyy vaatimuksen, työnantajan ei tarvitse korjata palkkatietoilmoituksia tulorekisteriin. Tällöin työnantaja ei ole soveltanut kuuden kuukauden sääntöä maksaessaan palkkaa eikä työnantajan tiedossa välttämättä ole, miten työntekijän verotus on toimitettu.

Pohjoismaisessa työskentelyssä on kuitenkin huomattava, että työnantaja ei voi palauttaa työntekijälle palkasta perittyä ennakonpidätystä, vaikka tuloon voitaisiin soveltaa takautuvasti kuuden kuukauden sääntöä. Tämä johtuu Pohjoismaiden välisestä veron kantoa ja siirtoa koskevasta sopimuksesta (niin sanottu TREKK-sopimus), jonka mukaan viranomainen siirtää yhdessä Pohjoismaassa aiheettomasti perityn veron toiseen Pohjoismaahan (työskentelyvaltioon). Menettelyä kuvataan kohdassa 2.5 Lisätiedot pohjoismaisessa työskentelyssä.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voidaan korjata niin kauan kuin niitä tulorekisterissä säilytetään, eli 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Lue lisää ohjeesta Tietojen korjaaminen tulorekisterissä.

2.7.1 Kuuden kuukauden säännön soveltuminen varmistuu myöhemmin

Jos ulkomaan työskentelyn on aluksi suunniteltu kestävän vain muutaman kuukauden, mutta työskentely ulkomailla jatkuukin yli kuusi kuukautta, suorituksen maksaja voi joutua korjaamaan tulorekisteriin ilmoittamiaan tietoja.

Ilmoituksia tulee korjata, jos työnantaja soveltaa kuuden kuukauden sääntöä takautuvasti ja palauttaa liikaa perityn ennakonpidätyksen tulonsaajalle. Ennakonpidätyksen voi kuitenkin palauttaa tulonsaajalle vain saman kalenterivuoden aikana. Suorituksen maksajan ei ole mahdollista oikaista virheellisesti toimitettua ennakonpidätystä kalenterivuoden vaihtumisen jälkeen.

Esimerkki 32: Suomalainen työnantaja lähettää helmikuun alusta työntekijän työskentelemään Sveitsiin neljäksi kuukaudeksi. Huhtikuun lopussa työnantaja ja työntekijä sopivat, että ulkomaankomennusta pidennetään neljällä kuukaudella eli komennus kestää yhteensä kahdeksan kuukautta.

Jos kuuden kuukauden säännön edellytykset täyttyvät, palkkatulo on Suomessa verovapaata. Jos työnantaja soveltaa kuuden kuukauden sääntöä takautuvasti ja palauttaa työntekijälle palkasta perityt ennakonpidätykset minipidätystä lukuun ottamatta, tulee työnantajan korjata tulorekisteriin antamiaan tietoja. Työntekijälle on myös määriteltävä vakuutuspalkka takautuvasti. Vakuutuspalkan määritteleminen takautuvasti kuvataan kohdassa 2.7.3.

Suorituksen maksaja on ilmoittanut helmi-huhtikuun palkat tulorekisteriin samalla tavalla, kuin jos tulonsaaja olisi työskennellyt Suomessa. Lisäksi työnantaja on antanut tulonsaajan tietona Ulkomailla työskentelevä henkilö sekä tiedon sosiaaliturvaa koskevasta sopimuksesta. Toukokuussa suorituksen maksaja korjaa tulorekisteriin ilmoittamansa tiedot. Maksaja ilmoittaa kuuden kuukauden säännön soveltumisesta antamalla korvaavan ilmoituksen jokaiselle ilmoitukselle, johon kuuden kuukauden sääntö soveltuu. Tulonsaajan palkan määrä on 4 000 euroa kuukaudessa ja verokortin mukainen veroprosentti 25 % eli ennakonpidätyksen määrä on ollut 1 000 euroa kuukaudessa. Tulonsaajalle määritellään vakuutuspalkan määräksi takautuvasti 4 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi työnantaja palauttaa työntekijälle ennakonpidätyksen ja minipidätyksen välisen erotuksen toukokuussa. Palautuksesta on annettava tulorekisteriin erillinen ilmoitus, jolla palautettava määrä ilmoitetaan negatiivisena lukuna.

Suorituksen maksaja korjaa helmi-huhtikuun palkkatietoilmoitukset seuraavasti:

Esimerkki 32, taulukko 1/2.
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: ZZ
Maksajan ilmoitusviite: ZZ
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden alkupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden loppupäivä: ZZ
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

352 Vakuutuspalkka

4000.00

352 Vakuutuspalkka

4000.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: CH

 

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: CH

 

402 Ennakonpidätys

1000.00

402 Ennakonpidätys

1000.00

413 Työntekijän eläkevakuutusmaksu

286.00

413 Työntekijän eläkevakuutusmaksu

286.00

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

60.00

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

60.00

Helmi-huhtikuulta toimitetun ennakonpidätyksen palauttaminen ilmoitetaan seuraavasti:

Esimerkki 32, taulukko 2/2.
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden alkupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden loppupäivä: ZZ
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
TULOLAJIN TIEDOT euroa

402 Ennakonpidätys

-2764.80

2.7.2 Kuuden kuukauden säännön edellytykset eivät täyty

Jos alun perin on arvioitu, että ulkomailla työskentelystä maksettavaan palkkaan soveltuu kuuden kuukauden sääntö, mutta työskentelyn kestäessä havaitaan, etteivät säännön soveltamisen edellytykset täyty, työnantajan on korjattava tulorekisteriin antamansa palkkatietoilmoitukset. Myös NT2-tiedot on korjattava.

Esimerkki 33: Suomalainen työnantaja lähettää huhtikuun alusta työntekijän työskentelemään Belgiaan vuoden loppuun saakka. Työntekijälle sovitaan vakuutuspalkka ja työnantaja soveltaa palkkaan kuuden kuukauden sääntöä.

Elokuun alussa työntekijä tulee takaisin Suomeen. Hän ei palaa enää Belgiaan työskentelemään. Koska työntekijän oleskelu Belgiassa ei ylitä 183:a päivää kalenterivuoden aikana, Belgialle ei muodostu verotusoikeutta tuloon. Lisäksi työskentely ulkomailla ei kestä kuutta kuukautta, joten Suomessa ei voida soveltaa kuuden kuukauden sääntöä.

Työnantajan on korjattava tulorekisteriin antamiaan palkkatietoilmoituksia ja ilmoitettava tosiasiassa maksettu palkka Verohallintoa varten sekä tieto siitä, ettei palkkaan sovellu kuuden kuukauden sääntö. Myös NT2-tiedot on korjattava, koska tiedoissa on tapahtunut muutoksia.

Työnantaja on ilmoittanut tiedot huhti-heinäkuussa maksetuista palkoista kuten esimerkissä 1 kohdassa 2.3.1.1 Vakuutuspalkka määritellään > Kuuden kuukauden sääntö soveltuu koko palkkakauden.

Työnantaja antaa elokuussa korvaavat ilmoitukset huhti-heinäkuussa annetuista palkkatietoilmoituksista. Korvaavilla ilmoituksilla työnantaja ilmoittaa, ettei palkkatuloon sovellu kuuden kuukauden sääntö. Korvaavat ilmoitukset annetaan samalla tavalla kuin esimerkissä 2 tai 3 kohdassa 2.3.1.2.1 Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu > Tulo verotetaan kokonaan Suomessa. Työntekijämaksujen ja ennakonpidätyksen määrät ilmoitetaan korvaavilla ilmoituksilla sen suuruisina, kuin ne on alun perin peritty.

2.7.3 Vakuutuspalkka määritellään takautuvasti

Jos henkilölle ei ole määritelty vakuutuspalkkaa, se on määriteltävä takautuvasti. Tällöin korjataan annettua ilmoitusta ja vakuutuspalkka ilmoitetaan uutena tietona. Jos vakuutuspalkan suuruutta pitää muuttaa, aikaisemmin ilmoitettu määrä korjataan oikeaksi.

Vakuutuspalkka on määriteltävä takautuvasti esimerkiksi silloin, kun alun perin muutamaksi kuukaudeksi sovittua ulkomaankomennusta jatketaan niin, että työskentelyaika ylittää kuusi kuukautta. Aiemmin ilmoitetun vakuutuspalkan määrää on korjattava esimerkiksi silloin, kun myöhemmin maksetaan suorituksia, joita ei ole otettu huomioon vakuutuspalkassa, vaikka ne olisi pitänyt ottaa huomioon. Tällaisia suorituksia voivat olla esimerkiksi bonukset.

Aina kun vakuutuspalkka määritellään takautuvasti, tiedot on korjattava tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Tietojen korjaaminen kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen korjaaminen tulorekisterissä.

Esimerkki 34: Suomalainen työnantaja lähettää helmikuun alusta työntekijän työskentelemään Sveitsiin neljäksi kuukaudeksi. Palkan määrä on 4 000 euroa kuukaudessa ja verokortin mukainen veroprosentti on 25 % eli ennakonpidätyksen määrä on ollut 1 000 euroa.

Huhtikuun lopussa työnantaja ja työntekijä sopivat, että ulkomaankomennusta pidennetään neljällä kuukaudella eli komennus kestää yhteensä kahdeksan kuukautta.

Työntekijälle määritellään takautuvasti vakuutuspalkka helmikuun alusta alkaen. Vakuutuspalkan määräksi sovitaan 5 000 euroa kuukaudessa. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja työntekijän sairausvakuutusmaksu maksetaan vakuutuspalkan perusteella.

Suorituksen maksaja on ilmoittanut helmi-huhtikuun palkat tulorekisteriin samalla tavalla, kuin jos tulonsaaja olisi työskennellyt Suomessa ja työntekijämaksut on peritty 4 000 euron perusteella. Lisäksi työnantaja on antanut tulonsaajan tietona Ulkomailla työskentelevä henkilö sekä tiedon sosiaaliturvaa koskevasta sopimuksesta. Toukokuussa suorituksen maksaja korjaa tulorekisteriin antamansa helmi-huhtikuun ilmoitukset. Työntekijämaksujen ja ennakonpidätyksen määrät ilmoitetaan korvaavilla ilmoituksilla sen suuruisina, kuin ne on alun perin peritty.

Työnantaja palauttaa työntekijälle jo toimitetun ennakonpidätyksen ja vakuutuspalkan perusteella tehtävän minipidätyksen välisen erotuksen toukokuussa. Palautuksesta on annettava tulorekisteriin erillinen ilmoitus, jolla palautettava määrä ilmoitetaan negatiivisena lukuna.

Silloin kun työntekijän työeläkevakuutusmaksu tai työttömyysvakuutusmaksu on ilmeisen virheen vuoksi jäänyt palkanmaksun yhteydessä pidättämättä, työnantaja voi pidättää edellisen palkanmaksun yhteydessä pidättämättä jääneen maksun enintään kahden seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Tämän vuoksi työnantaja joutuu tässä tapauksessa itse maksamaan sekä työntekijän maksuosuudet että työnantajamaksut. Työntekijän maksuosuus on työntekijän veronalaista tuloa, joka ilmoitetaan luontoisetuna tulorekisteriin. Koska tuloverotuksessa palkkatuloon kuitenkin soveltuu kuuden kuukauden sääntö, työntekijän osuus maksusta on TVL 77 §:n perusteella verovapaata Suomessa eikä sitä ilmoiteta erikseen tulorekisteriin, koska vakuutuspalkka on määritelty takautuvasti ja työntekijän puolesta maksetun osuuden katsotaan sisältyvän vakuutuspalkkaan.

Koska työnantajan sairausvakuutuksen määrä muuttuu, työnantajan on korjattava myös antamaansa työnantajan erillisilmoitusta, jolla työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä on ilmoitettu tulorekisteriin. Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen tehdään samalla menettelyllä kuin palkkatietoilmoituksen korjaaminen. Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen korjaaminen tulorekisterissä, luvussa 7 Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen.

Suorituksen maksaja korjaa helmi-huhtikuun palkkatietoilmoitukset seuraavasti:

Esimerkki 34, taulukko 1/2.
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: ZZ
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden alkupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden loppupäivä: ZZ
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla työskentelevä henkilö
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomesta A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

5000.00

Kuuden kuukauden sääntö soveltuu: Kyllä

Työskentelyvaltion maakoodi: CH

 

402 Ennakonpidätys

1000.00

413 Työntekijän eläkevakuutusmaksu

286.00

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

60.00

Lisäksi suorituksen maksaja ilmoittaa uudella ilmoituksella ennakonpidätyksen palauttamisen seuraavasti:

Esimerkki 34, taulukko 2/2.
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden alkupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden loppupäivä: ZZ
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
TULOLAJIN TIEDOT euroa

402 Ennakonpidätys

-2743.50

Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen korjaaminen tulorekisterissä, luvussa 7 Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen.

3 Ulkomailta Suomeen tulevan tulonsaajan tietojen ilmoittaminen

Ulkomailta Suomeen tulevalle tulonsaajalle maksetut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Sillä ei ole merkitystä, onko tulonsaaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. Tiedot on ilmoitettava myös siinä tapauksessa, että tuloa ei veroteta Suomessa tai työntekijä ei ole vakuutettu Suomessa.

Tiedot ilmoitetaan ensisijaisesti suomalaisella henkilötunnuksella. Lisätietoa asiakastunnisteista on kohdassa 1.7 Asiakastunnisteet.

Ulkomaisen työnantajan ilmoitusvelvollisuudet kuvataan kohdassa 4.

3.1 Sosiaalivakuutusmaksut ja vakuuttaminen

Ulkomailta Suomeen tuleva tulonsaaja kuuluu lähtökohtaisesti Suomen sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Sosiaalivakuutusmaksut ilmoitetaan tulorekisteriin samalla tavalla kuin muiden tulonsaajien kohdalla.

Silloin kun Suomeen tulevaan työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusta ja hänellä on A1-todistus lähtövaltiostaan, hän on vakuutettu kaikkien sosiaalivakuutusten osalta lähtövaltiossaan. Tällöin Suomeen ei makseta työntekijän eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä muita sosiaalivakuutusmaksuja.

Kun työntekijään sovelletaan toisen valtion lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen perusteella ja hänellä on todistus sovellettavasta sosiaaliturvasta, Suomeen ei makseta niitä vakuutusmaksuja, joita sosiaaliturvasopimus koskee. Eri sosiaaliturvasopimukset koskevat eri vakuutusmaksuja.

Jos työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan, joissain tilanteissa työnantajan on kuitenkin perittävä ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän palkasta työntekijän osuus sosiaalivakuutusmaksuista sen maan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, minkä maan sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu. Suorituksen maksaja ei ilmoita tällaista toiseen valtioon maksettua työntekijämaksua palkkatietoilmoituksella. Tulonsaajan pitää antaa oma selvitys ulkomaille maksetuista työntekijämaksuista ja niiden vähennyskelpoisuudesta omalla veroilmoituksellaan.

Ulkomailta tuleva työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu heti Suomeen tulon jälkeen, jos hän saa Suomessa työskentelystä kuukaudessa palkkaa vähintään sen määrän, joka vastaa työttömyysturvalain peruspäivärahan määrää kuukausiansioksi muunnettuna (800,02 euroa vuonna 2023). Kuukausiansion määrään lasketaan saman kalenterikuukauden aikana saadut suoritukset ja tuloraja on saajakohtainen. Jos kuukausiansio jää alle edellä mainitun rajan, ei sairausvakuutusmaksua makseta, vaikka työntekijällä ei olisi todistusta siitä, että hän kuuluu lähtövaltionsa sosiaaliturvan piiriin. Jos henkilö on muuttanut Suomeen vakinaisesti, hänestä voi tulla Suomessa sairausvakuutettu, vaikka kuukausiansio jäisi rajan alle.

Muut sosiaalivakuutusmaksut on kuitenkin yleensä maksettava. Tähän on olemassa tiettyjä poikkeuksia, joista saa lisätietoa alla mainituilta tahoilta.

Lisätietoa sosiaalivakuutusmaksuista eri tilanteissa on vakuuttajien omilla sivuilla:

 • työeläkevakuutus: suorituksen maksajan työeläkelaitos tai Eläketurvakeskus (etk.fi)
 • työttömyysvakuutus: Työllisyysrahasto (tyollisyysrahasto.fi)
 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä työntekijän ryhmähenkivakuutus: suorituksen maksajan tapaturmavakuutusyhtiö tai Tapaturmavakuutuskeskus (tvk.fi)
 • työnantajan sairausvakuutusmaksu ja työntekijän sairausvakuutusmaksu: Verohallinto (vero.fi) ja Kela (kela.fi).

3.2 Yleisesti verovelvollinen työskentelee Suomessa

Ulkomailta Suomeen tulevan yleisesti verovelvollisen saamat tulot ilmoitetaan tulorekisteriin samalla tavalla kuin Suomessa asuvan saamat tulot. Jos työntekijään sovelletaan lähtövaltion sosiaaliturvaa, häneltä ei peritä niitä vakuutusmaksuja, joita sosiaaliturvasopimus koskee.

Esimerkki 35: Ruotsissa asuva henkilö tulee kahdeksi vuodeksi Suomeen töihin suomalaisen työnantajan palvelukseen. Hänellä on A1-todistus Ruotsista, joka osoittaa, että hän on vakuutettu Ruotsissa. Työnantaja ei maksa mitään sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen eikä työntekijälle määrätä sairausvakuutusmaksua Suomessa.

Suorituksen maksaja ilmoittaa vakuuttamista koskevat tiedot tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 35, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)

Esimerkki 36: Etelä-Koreassa asuva henkilö tulee vuodeksi Suomeen töihin eteläkorealaisen työnantajan lähettämänä. Palkanmaksu siirtyy suomalaiseen yritykseen. Työntekijällä on todistus, jonka mukaan häneen sovelletaan Suomen ja Etelä-Korean välistä sosiaaliturvasopimusta. Sopimus koskee työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, joten näitä vakuutusmaksuja ei makseta Suomeen. Muut sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen.

Suorituksen maksaja ilmoittaa vakuuttamista koskevat tiedot tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 36, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työttömyysvakuutus)

Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)

3.3 Rajoitetusti verovelvollinen työskentelee Suomessa

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut tulot ja muut tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin samalla tavalla kuin yleisesti verovelvolliselle maksetut tulot. Lisäksi tulonsaajan tietoihin on merkittävä: Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä.

Tiedot ilmoitetaan suomalaisella henkilötunnuksella silloin, kun tulonsaajalla on suomalainen tunnus. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta ilmoitetaan aina ulkomainen verotunniste sekä asuinvaltio ja yhteystiedot asuinvaltiossa. Jos rajoitetusti verovelvollisella työntekijällä ei ole suomalaista henkilötunnusta, maksajan on ilmoitettava ulkomaisen tunnisteen lisäksi työntekijän nimi, syntymäaika, osoite ja sukupuoli.

Jos rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta palkkatulosta peritään ennakonpidätys lähdeveron sijaan, on merkittävä tieto: Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä (niin sanottu rajoitetusti verovelvollisen progressiivinen verotus). Maksaja voi pidättää ennakonpidätyksen rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta palkkatulosta vain, jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti, joka on voimassa maksuhetkellä.

Ilmoittaessaan rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan tietoja tulorekisteriin tiedon ilmoittaja voi antaa täydentävinä lisätietoina esimerkiksi Sosiaaliturvaa koskeva todistus -tiedon sekä työntekijän oleskelu- ja työskentelyajat Suomessa.

Alla kuvataan esimerkkejä palkkatietoilmoituksella annettavista tiedoista, kun rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle maksetaan suorituksia.

3.3.1 Tulonsaaja ei ole vakuutettu Suomessa

3.3.1.1 Tulo on lähdeveron alaista

Esimerkki 37: Virossa asuva henkilö tulee Suomeen työskentelemään viideksi kuukaudeksi suomalaisen työnantajan palvelukseen. Hänellä on A1-todistus Virosta, joka osoittaa, että hän on vakuutettu Virossa. Työntekijä on hakenut lähdeverokortin verotoimistosta.

Työnantaja maksaa kuukausipalkkaa 2 500 euroa. Työntekijän lähdeverokortilla on merkintä maksajan oikeudesta tehdä tulosta lähdeverovähennys 510 euroa kuukaudessa ennen lähdeveron perimistä. Suorituksen maksaja perii tulosta lähdeveroa 35 % x (2 500 – 510) eli 696,50 euroa. Sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta Suomeen, koska työntekijä ei ole vakuutettu Suomessa.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin:

Esimerkki 37, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Virossa oleva osoite
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: EE

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

404 Lähdevero

696.50

404 Lähdevero

696.50

405 Lähdeverovähennys

510.00

405 Lähdeverovähennys

510.00

3.3.1.2 Tulo on ennakonpidätyksen alaista (progressiivinen verotus)

Esimerkki 38: Kuten edellä, mutta lähdeverokortin sijaan työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti, jonka mukaan ennakonpidätys on 15 %. Suorituksen maksajan on ilmoitettava tulonsaajan tiedoissa Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä.

Esimerkki 38, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Virossa oleva osoite
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: EE

Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

402 Ennakonpidätys

375.00

402 Ennakonpidätys

375.00

3.3.2 Tulonsaaja on vakuutettu Suomessa

3.3.2.1 Tulo on lähdeveron alaista

Esimerkki 39: Muutoin sama tilanne kuin edellisissä esimerkeissä, mutta tulonsaajalla ei ole A1-todistusta lähtövaltiostaan.

Virossa asuva henkilö tulee Suomeen työskentelemään viideksi kuukaudeksi suomalaisen työnantajan palvelukseen. Koska työntekijällä ei ole A1-todistusta lähtövaltiostaan, hän on vakuutettu Suomessa. Työnantaja maksaa kuukausipalkkaa 2 500 euroa.

Työntekijän verokortilla on merkintä maksajan oikeudesta tehdä tulosta lähdeverovähennys 510 euroa kuukaudessa ennen lähdeveron perimistä. Suorituksen maksaja perii tulosta lähdeveroa 35 % x (2 500 – 510) eli 696,50 euroa. Sosiaalivakuutusmaksut määräytyvät bruttopalkan perusteella.

Rajoitetusti verovelvollisen sairausvakuutusmaksu on perittävä erikseen lähdeveron lisäksi ja ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla Työntekijän sairausvakuutusmaksu. Henkilön ei kuitenkaan tarvitse maksaa työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksua, jos palkan määrä vuodessa on alle 15 703 euroa (vuonna 2023). Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on kuitenkin maksettava, katso tarkemmin Verohallinnon ohje Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus, luku 4 Sosiaaliturva ja vakuuttaminen.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin:

Esimerkki 39, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Virossa oleva osoite

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: EE

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

404 Lähdevero

696.50

404 Lähdevero

696.50

405 Lähdeverovähennys

510.00

405 Lähdeverovähennys

510.00

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

15.00

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

15.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

178.75

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

178.75

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

37.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

37.50

3.3.2.2 Tulo on ennakonpidätyksen alaista (progressiivinen verotus)

Esimerkki 40: Muutoin sama tilanne kuin edellisessä esimerkissä, mutta työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti. Suorituksen maksajan on ilmoitettava tulonsaajan tiedoissa Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä.

Rajoitetusti verovelvollinen Virossa asuva henkilö tulee Suomeen työskentelemään viideksi kuukaudeksi suomalaisen työnantajan palvelukseen. Hänellä ei ole A1-todistusta lähtövaltiostaan eli hän on vakuutettu Suomessa. Työnantaja maksaa kuukausipalkkaa 2 500 euroa ja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen verokortissa olevan pidätysprosentin (22 %) mukaisesti eli 550 euroa. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut määräytyvät bruttopalkan perusteella.

Silloin kun tulo verotetaan progressiivisesti, työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, minkä vuoksi työntekijän sairausvakuutusmaksua ei peritä erikseen eikä ilmoiteta tulorekisteriin.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin:

Esimerkki 40, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Virossa oleva osoite

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: EE

Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

402 Ennakonpidätys

550.00

402 Ennakonpidätys

550.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

178.75

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

178.75

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

37.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

37.50

3.3.3 Tulonsaaja vakuutettu vain joidenkin sosiaalivakuutusten osalta

Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus ovat verotukseen vaikuttavia tietoja. Ne eivät vaikuta vakuuttamisvelvollisuuteen. Seuraavat vakuuttamiseen liittyvät tilanteet voivat koskea sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollista tulonsaajaa.

3.3.3.1 Tulonsaaja ei ole sairausvakuutettu Suomessa

Jos ulkomailta Suomeen tuleva henkilö ei ole sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa, maksetusta palkasta ei tarvitse maksaa työnantajan eikä työntekijän sairausvakuutusmaksua. Muut vakuutusmaksut on kuitenkin yleensä maksettava. Katso sosiaalivakuutusmaksuista tarkemmin kohdasta 3.1 Sosiaalivakuutusmaksut ja vakuuttaminen.

Esimerkki 41: Työntekijä tulee Saksasta Suomeen työskentelemään suomalaisen työnantajan palvelukseen osa-aikaisena työntekijänä viideksi kuukaudeksi. Hänellä ei ole A1-todistusta Saksasta. Työntekijä ei muuta vakituisesti asumaan Suomeen.

Palkan määrä on 650 euroa kuukaudessa. Lähdeveron määrä on 35 % x 650 euroa = 227,50 euroa. Työntekijä ei ole toimittanut työnantajalle lähdeverokorttia, joten työnantaja ei voi tehdä palkasta lähdeverovähennystä ennen veron perimistä.

Koska kuukausiansion määrä on alle kuukausittaisen rajan (800,02 euroa vuonna 2023), työntekijä ei ole sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 41, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Saksassa oleva osoite
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: DE

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

650.00

201 Aikapalkka

650.00

404 Lähdevero

227.50

404 Lähdevero

227.50

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

46.48

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

46.48

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

9.75

414 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

9.75

3.3.3.2 Tulonsaaja ei ole työeläke- eikä työttömyysvakuutettu Suomessa

Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset saattavat koskea vain osaa sosiaalivakuutusmaksuista. Jos sovellettava sosiaaliturvasopimus ei koske joitain vakuutusmaksuja, ne on maksettava Suomeen Suomen lainsäädännön mukaisesti. Katso sosiaaliturvasopimuksista tarkemmin työeläkelakipalvelusta.

Esimerkki 42: Työntekijä on lähetetty Kiinasta Suomeen työskentelemään viideksi kuukaudeksi. Hänen palkkansa maksaa suomalainen yritys. Hän on hakenut verokortin, jossa on huomioitu lähdeverovähennys 510 euroa kuukaudessa. Palkan määrä on 3 000 euroa kuukaudessa. Lähdeveron määrä on 35 % x (3 000 euroa − 510 euroa) = 871,50 euroa.

Työntekijällä on lähtömaastaan todistus, jonka mukaan häneen sovelletaan Kiinan sosiaaliturvaa. Suomen ja Kiinan välinen sosiaaliturvasopimus koskee vain eläke- ja työttömyysvakuutusmaksua. Näitä maksuja ei makseta Suomeen, mutta muut sosiaalivakuutusmaksut maksetaan normaalisti.

Koska kuukausiansion määrä on yli kuukausittaisen rajan (800,02 euroa vuonna 2023), työntekijä on työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu. Palkan perusteella on maksettava myös työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut.

Esimerkki 42, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Kiinassa oleva osoite

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työttömyysvakuutus)

Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: CN

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

3000.00

201 Aikapalkka

3000.00

404 Lähdevero

871.50

404 Lähdevero

871.50

405 Lähdeverovähennys

510.00

405 Lähdeverovähennys

510.00

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

58.80

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

58.80

3.4 Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkio konsernitilanteissa

Kun ulkomaisen yhtiön palveluksessa työskentelevä ulkomailla asuva työntekijä hoitaa samaan konserniin kuuluvan suomalaisen yhtiön hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan tehtävää, näistä tehtävistä maksettu korvaus on aina tehtävään nimetyn luonnollisen henkilön palkkaa. Silloin kun palkka on Suomessa veronalaista tuloa, siitä on toimitettava ennakonpidätys tai perittävä lähdevero sekä annettava ilmoitus tulorekisteriin.

Nämä velvoitteet voi hoitaa kumpi tahansa yhtiöistä: joko se suomalainen yhtiö, jonka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja henkilö on tai samaan konserniin kuuluva ulkomainen yhtiö, jonka palveluksessa henkilö ulkomailla työskentelee. Toimitusjohtajan tehtävästä maksetusta palkasta suomalaisen yhtiön on lisäksi maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu Suomeen, jos toimitusjohtajaksi nimetty henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus.

Esimerkki 43: Konsernin ruotsalaisessa yhtiössä toimitusjohtajana työskentelevä henkilö toimii myös konsernin suomalaisen yhtiön toimitusjohtajana. Palkan maksaa ruotsalainen yhtiö, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Toimitusjohtaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin, koska Ruotsi on myöntänyt hänelle A1-todistuksen. Toimitusjohtaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Hän tekee suomalaisen yhtiön toimitusjohtajan tehtävään liittyvät työt pääosin Suomessa. Hän ei ole Suomessa sairausvakuutettu.

Suomalainen yhtiö on toimitusjohtajan työnantaja siltä osin kuin hän toimii suomalaisen yhtiön toimitusjohtajan tehtävässä. Koska toimitusjohtaja tekee tämän työn pääosin Suomessa, hänen tästä tehtävästä saamansa palkka on Suomesta saatua tuloa (tuloverolaki 10 §:n 4 kohta). Suomalaisen yhtiön on perittävä palkasta lähdevero ja annettava palkkatietoilmoitus tulorekisteriin.

Konserniyhtiöt voivat sopia, että palkan maksava ruotsalainen yhtiö perii lähdeveron toimitusjohtajan palkasta ja antaa tulorekisteri-ilmoitukset suomalaisen yhtiön puolesta. Ruotsalaiseen yhtiöön ei tässä tilanteessa sovelleta ulkomaista työnantajaa koskevia säännöksiä, koska ruotsalainen yhtiö ei ole toimitusjohtajan työnantaja tämän työn osalta. Viime kädessä vastuu lähdeveron perimisestä ja tulorekisteri-ilmoitusten antamisesta on kuitenkin suomalaisella yhtiöllä.

Jos ruotsalainen yhtiö antaa palkkatietoilmoituksen suomalaisen yhtiön puolesta, se ilmoittaa maksajan tiedoissa suomalaisen yhtiön tiedot. Tietoja Ulkomainen työnantaja tai Ulkomainen konserniyhtiö ei käytetä. Sijaismaksajaa koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos palkan maksaa ulkomainen yhtiö suomalaisen työnantajan puolesta.

3.5 Suomalaisen yrityksen sivuliike ulkomailla

Kun suomalaisella yrityksellä on sivuliike ulkomailla, ulkomailla sijaitseva sivuliike ei ole erillinen oikeushenkilö vaan juridisesti se on osa suomalaista yritystä. Jos ulkomailla sijaitseva sivuliike lähettää työntekijän työskentelemään Suomeen ja maksaa palkan Suomessa tehdystä työstä, verolainsäädännössä työnantajana pidetään suomalaista pääliikettä. Näissä tilanteissa työnantajavelvoitteet sekä ilmoitusvelvollisuus tulorekisteriin on suomalaisella yrityksellä. Työntekijän vakuuttamisvelvollisuus määräytyy sen mukaisesti, onko hän vakuutettu kotivaltiossaan vai ei.

Esimerkki 44: Suomalaisella yrityksellä on sivuliike Puolassa. Sivuliike lähettää työntekijän työskentelemään Suomeen ja maksaa palkkaa työntekijälle Suomessa tehdystä työstä. Työntekijä työskentelee Suomessa 1.6.–31.10. ja on rajoitetusti verovelvollinen. Työntekijällä on A1-todistus Puolasta. Hän tekee palkanmaksukauden aikana työn pääasiallisesti Suomessa.

Suomalainen yritys on velvollinen perimään lähdeveron työntekijälle maksetusta palkasta ja antamaan palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin. Ilmoitus annetaan samoin kuin suomalainen yritys itse maksaisi palkan työntekijälle, joka ei kuulu Suomen sosiaaliturvaan.

3.6 Au pairit ja harjoittelijat

Ulkomailta Suomeen tulevalle au pairille maksettava taskuraha on veronalaista palkkatuloa. Au pairille muodostuu täysihoitoetu asumisesta perheen luona. Myös työntekijän osuus työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta ovat palkkatuloa. Lisäksi työnantajan on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu ja muut sosiaalivakuutusmaksut. Lue lisää au pair -työntekijän verotuksesta Verohallinnon ohjeesta Ulkomailta Suomeen tuleva au pair.

Verohallinto vahvistaa vuosittain luontoisetujen arvon Verohallinnon päätöksellä luontoisetujen laskentatavoista.

Esimerkki 45: Au pair tulee Helsinkiin 30.4. ja oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan, yhteensä 8 kuukautta. Hän on Suomessa yleisesti verovelvollinen.

Au pairille maksetaan taskurahaa 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi työnantaja ostaa hänelle bussilipun, jonka arvo on 62,70 euroa kuukaudessa. Palkkaa on myös täysihoitoetu yhden hengen huoneessa, 538 euroa kuukaudessa. Lisäksi myös työntekijän osuudet työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta ovat palkkaa.

Bruttopalkka kuukaudessa on 1 095,35 euroa.

Palkan perusteella maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu, koska kuukausiansio on yli sairausvakuuttamisvelvollisuuden rajan (800,02 €/kk vuonna 2023). Myös työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut maksetaan bruttopalkan perusteella.

Au pairilta peritään bruttopalkasta ennakonpidätys verokortin pidätysprosentin mukaan ja lisäksi työntekijän osuus työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Maksut peritään rahana maksettavasta bruttopalkasta (bruttopalkka – luontoisedut).

Koska esimerkissä au pairin veroprosentti on 0 %, ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa eikä ilmoittaa tulorekisteriin.

Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot:

 • Tulolajilla Palkka yhteissumma tai Aikapalkka ilmoitetaan taskuraha.
 • Tulolajilla Muu luontoisetu ilmoitetaan työnantajan maksama bussilippu, täysihoitoetu sekä työnantajan työntekijän puolesta maksamat työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.
 • Lisäksi työntekijän puolesta maksetut työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ilmoitetaan erikseen tulolajeilla 413 (työntekijän työeläkevakuutusmaksu) ja 414 (työntekijän työttömyysvakuutusmaksu).
Esimerkki 45, taulukko 1/2
TULONSAAJAN TIEDOT
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

400.00

201 Aikapalkka

400.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

78.24

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

78.24

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

16.41

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

16.41

317 Muu luontoisetu

695.35

317 Muu luontoisetu

695.35

Edun tyyppi: Asuntoetu

 

Edun tyyppi: Asuntoetu

 

Lisäksi on huomattava, että jos au pairin palkannut perhe saa Kelan maksamaa yksityisen hoidon tukea, on perheen maksettava tuesta sosiaalivakuutusmaksut, vaikka Kela maksaisi yksityisen hoidon tuen suoraan au pairille. Tällaisen tulon ilmoittamista on kuvattu ohjeen Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: Sijaismaksajan maksamat suoritukset kohdassa 2.3.

Jos au pair oleskelee Suomessa enintään kuusi kuukautta, hän on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Au pair voi hakea verotoimistosta rajoitetusti verovelvollisen verokortin, jolloin tulosta peritään ennakonpidätys lähdeveron sijaan. Tällöin tulotiedot ilmoitetaan samalla tavalla kuin edellä olevassa esimerkissä. Koska tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, maksajan on ilmoitettava tulonsaajasta lisäksi seuraavat tiedot:

Esimerkki 45, taulukko 2/2
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Asuinvaltiossa oleva osoite

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: ZZ

Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä

3.7 Veronalaiset muutto- ja matkustamiskustannusten korvaukset

Vuoden 2020 alusta voimaan tulleessa tuloverolain 69 c §:ssä säädetään, että työnantajan maksamista työntekijän ja hänen perheenjäsenensä muutto- ja matkustamiskustannuksista 50 prosenttia on verovapaita. Huojennuksen edellytyksenä on, että muutto tapahtuu työntekijän työskentelypaikan sijainnin vuoksi. Säännös soveltuu sekä ulkomailta Suomeen muuttaviin että Suomen sisällä muuttaviin henkilöihin. Muuttokustannuksina pidetään välittömästi muuttoon liittyviä kustannuksia, joita ovat esimerkiksi tavaroiden pakkaamisesta, purkamisesta ja kuljettamisesta johtuvat kustannukset. Muutto- ja matkustamiskustannusten korvauksista ohjeistetaan tarkemmin Verohallinnon syventävässä ohjeessa Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa.

Työnantajan korvaamista muutto- ja matkustamiskustannuksista ilmoitetaan tulorekisteriin ansiotulona verotettava osuus eli 50 prosenttia työnantajan maksamista kustannuksista, joita pidetään työntekijän ja hänen perheenjäsenensä elantomenoina. Tiedot ilmoitetaan tulolajilla Muu maksettu lisä (216). Tulo on edellä kuvatuissa tilanteissa sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Muutto- ja matkustamiskustannusten korvausten verovapaata osuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin, eikä siitä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

3.8 Tietojen korjaaminen

3.8.1 Rajoitetusti verovelvollinen muuttuu yleisesti verovelvolliseksi

Jos tulonsaajan on aluksi ollut tarkoitus oleskella Suomessa enintään kuusi kuukautta, mutta oleskelu kestääkin pitempään, tulonsaajasta tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen Suomeen saapumisesta alkaen. Jos suorituksen maksaja on ilmoittanut tulorekisteriin antamillaan palkkatietoilmoituksilla tulonsaajan olevan rajoitetusti verovelvollinen, suorituksen maksajan on korjattava tieto tulorekisteriin antamalla korvaavat ilmoitukset aiemmilta kuukausilta.

3.8.1.1 Tulo on verotettu lähdeverolain mukaan

Jos rajoitetusti verovelvollisen palkkatulosta on peritty lähdeveroa ja tulonsaajasta tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen, lähdevero on korjattava ennakonpidätykseksi. Korjaus on tehtävä, jotta tulo tulee verotetuksi oikein. Lisäksi suorituksen maksaja on ilmoittanut tulorekisteriin rajoitetusti verovelvollista tulonsaajaa koskevia tulonsaajan tietoja, jotka on korjattava antamalla korvaava ilmoitus.

Esimerkki 46: Rajoitetusti verovelvollinen henkilö on oleskellut ja työskennellyt Suomessa tammikuusta maaliskuun loppuun suomalaisen työnantajan palveluksessa. Työnantaja on maksanut palkkaa 2 500 euroa kuukaudessa. Työntekijän verokortilla on merkintä lähdeverovähennyksestä 510 euroa kuukaudessa. Työnantaja on perinyt tulosta lähdeveroa 35 % x (2 500 – 510) eli 696,50 euroa. Työntekijällä on A1-todistus, joka osoittaa, että hän on vakuutettu lähtövaltiossaan, eikä häntä siten tarvitse vakuuttaa Suomessa.

Suorituksen maksaja on ilmoittanut tammi-maaliskuussa maksetuista palkoista tiedot kuukausittain tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 46, taulukko 1/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Asuinvaltiossa oleva osoite (täydentävä tieto)
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: ZZ

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

404 Lähdevero

696.50

404 Lähdevero

696.50

405 Lähdeverovähennys

510.00

405 Lähdeverovähennys

510.00

Lisäksi täydentävinä tietoina on mahdollista ilmoittaa työskentely- ja oleskeluajat Suomessa.

Maaliskuussa työnantaja ja työntekijä sopivat, että työsuhdetta jatketaan vuoden loppuun asti. Koska työntekijän oleskelu Suomessa kestää yli kuusi kuukautta, hänestä tulee yleisesti verovelvollinen työskentelyn alusta lukien.

Suorituksen maksajan on korjattava tammi-maaliskuulta antamiaan ilmoituksia antamalla korvaavat ilmoitukset, jotta tulo tulee verotetuksi oikein. Perityt lähdeverot on muutettava ennakonpidätykseksi. Ennakonpidätys ilmoitetaan samansuuruisena kuin työntekijältä peritty lähdevero. Korvaavalla ilmoituksella ei ilmoiteta lähdeverovähennystä, koska yleisesti verovelvollinen työntekijä ei ole siihen oikeutettu.

Jotta työntekijään voidaan edelleen soveltaa lähtövaltionsa sosiaaliturvaa, A1-todistuksen on oltava voimassa vuoden loppuun saakka. Jos A1-todistus on voimassa maaliskuun loppuun saakka eikä sitä jatketa, työnantajan sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaalivakuutusmaksut on maksettava Suomeen huhtikuun alusta alkaen.

Työntekijän on haettava viimeistään tässä vaiheessa suomalainen henkilötunnus. Suorituksen maksajan on annettava työntekijän tiedot tulorekisteriin käyttäen sekä suomalaista henkilötunnusta että ulkomaista vero- tai henkilötunnusta.  Jos alkuperäisellä palkkatietoilmoituksella ei ole annettu suomalaista henkilötunnusta, maksajan on mitätöitävä annettu ilmoitus ja annettava uusi ilmoitus. Korvaavalla ilmoituksella ei voi lisätä tulonsaajalle uutta tunnistetta. Täydentävinä tietoina voidaan antaa myös ulkomailla ja Suomessa oleva osoite. Palkkatietoilmoituksen mitätöinnistä on tarkempaa tietoa ohjeessa Tietojen korjaaminen tulorekisterissä.

Korvaavalla ilmoituksella ei ilmoiteta tietoa Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä. Tällöin tulonsaajasta voidaan antaa yleisesti verovelvollista koskevat tiedot.

Maksajan on korjattava tammi-maaliskuulta antamansa tiedot seuraavasti:

Esimerkki 46, taulukko 2/2.
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: ZZ
Maksajan ilmoitusviite: XX
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden alkupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden loppupäivä: ZZ
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Asuinvaltiossa oleva osoite (täydentävä tieto)
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

402 Ennakonpidätys

696.50

402 Ennakonpidätys

696.50

3.8.1.2 Tulo on verotettu verotusmenettelystä annetun lain mukaan (niin sanottu rajoitetusti verovelvollisen progressiivinen verotus)

Jos rajoitetusti verovelvollinen työntekijä on hakenut verotoimistosta progressiivisen verokortin palkkatulolle, työnantaja on toimittanut palkasta ennakonpidätyksen verokortin pidätysprosentin mukaan. Tämän lisäksi työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin tulonsaajan tiedoissa rajoitetusti verovelvollista tulonsaajaa koskevia tietoja, jotka on korjattava.

Esimerkki 47: Rajoitetusti verovelvollinen henkilö on oleskellut ja työskennellyt Suomessa tammikuusta maaliskuun loppuun suomalaisen työnantajan palveluksessa. Työnantaja on maksanut palkkaa 2 500 euroa kuukaudessa. Työntekijä on hakenut verotoimistosta rajoitetusti verovelvollisen verokortin, jossa veroprosentti on 5 %. Työntekijällä on A1-todistus, joka osoittaa, että työntekijä on vakuutettu lähtövaltiossaan, eikä häntä siten tarvitse vakuuttaa Suomessa.

Suorituksen maksaja on ilmoittanut tammi-maaliskuussa maksetuista palkoista tiedot kuukausittain tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 47, taulukko 1/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Asuinvaltiossa oleva osoite
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: ZZ

Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

402 Ennakonpidätys

125.00

402 Ennakonpidätys

125.00

Maaliskuussa työnantaja ja työntekijä sopivat, että työsuhdetta jatketaan vuoden loppuun asti. Koska työntekijän oleskelu Suomessa kestää yli kuusi kuukautta, hänestä tulee yleisesti verovelvollinen työskentelyn alusta lukien. Työntekijä hakee verotoimistosta yleisesti verovelvollisen verokortin. Uusi verokortti on voimassa huhtikuun alusta.

Suorituksen maksajan on korjattava tammi-maaliskuulta antamiaan ilmoituksia, koska palkkatietoilmoituksilla työnantajan on ilmoittanut, että työntekijä on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Suorituksen maksajan on annettava työntekijän tiedot tulorekisteriin käyttäen sekä suomalaista henkilötunnusta että ulkomaista vero- tai henkilötunnusta. Täydentävinä tietoina voidaan antaa myös ulkomailla ja Suomessa oleva osoite.

Korvaavalla ilmoituksella ei ilmoiteta tietoa Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä. Tällöin tulonsaajasta voidaan antaa yleisesti verovelvollista koskevat tiedot.

Maksajan on korjattava tammi-maaliskuulta antamansa tiedot seuraavasti:

Esimerkki 47, taulukko 2/2.
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: ZZ
Maksajan ilmoitusviite: XX
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden alkupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden loppupäivä: ZZ
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Asuinvaltiossa oleva osoite (täydentävä tieto)
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

402 Ennakonpidätys

125.00

402 Ennakonpidätys

125.00

3.8.2 Lähdeverotus muuttuu rajoitetusti verovelvollisen progressiiviseksi verotukseksi

Rajoitetusti verovelvollisen saama palkkatulo on lähdeveron alaista tuloa. Työnantaja voi periä tulosta lähdeveron myös ilman lähdeverokorttia, mutta tällöin tulosta ei voi tehdä lähdeverovähennystä.

Rajoitetusti verovelvollinen voi kuitenkin vaatia, että palkkatulo verotetaan verotusmenettelystä annetun lain mukaan progressiivisesti. Tällöin hänen on esitettävä työnantajalle rajoitetusti verovelvollisen verokortti. Silloin kun palkkatuloihin sovelletaan progressiivista verotusta, koko vuoden ansiotulot verotetaan samalla tavalla.

Jos palkkatulosta on ensin peritty lähdeveroa ja annettu siitä palkkatietoilmoitus tulorekisteriin ja tulonsaaja esittää sen jälkeen rajoitetusti verovelvollisen verokortin, suorituksen maksajan on korjattava tulorekisteriin aiemmin antamiaan palkkatietoilmoituksia.

Esimerkki 48: Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä tulee Suomeen työskentelemään toukokuusta syyskuun loppuun viideksi kuukaudeksi suomalaisen työnantajan palvelukseen. Palkan määrä on 3 000 euroa. Työntekijä on hakenut verotoimistosta lähdeverokortin, jossa pidätysprosenttina on 35 %. Lisäksi lähdeverokortilla on merkintä lähdeverovähennyksestä 510 euroa kuukaudessa.

Toukokuun palkanmaksun yhteydessä työnantaja perii palkasta lähdeveroa 35 % x (3 000 euroa – 510) = 871,50 euroa. Lisäksi työnantaja perii palkasta sairausvakuutusmaksun sekä työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista.

Työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 48, taulukko 1/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Asuinvaltiossa oleva osoite

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: ZZ

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

3000.00

201 Aikapalkka

3000.00

404 Lähdevero

871.50

404 Lähdevero

871.50

405 Lähdeverovähennys

510.00

405 Lähdeverovähennys

510.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

214.50

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

214.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

45.00

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

45.00

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

51.30

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

51.30

Ensimmäisen palkanmaksun jälkeen työntekijä hakee verotoimistosta suomalaista henkilötunnusta ja progressiivista verokorttia. Verokortti on voimassa kesäkuun alusta alkaen. Verokortin pidätysprosentti on 10 %.

Suorituksen maksajan on korjattava toukokuulta antamaansa palkkatietoilmoitusta antamalla korvaava ilmoitus. Peritty lähdevero on muutettava ennakonpidätykseksi. Ennakonpidätys ilmoitetaan samansuuruisena kuin työntekijältä peritty lähdevero sekä työntekijän sairausvakuutusmaksu yhteensä. Korvaavalla ilmoituksella ei ilmoiteta lähdeverovähennystä, koska työntekijä ei ole oikeutettu siihen silloin, kun tulo verotetaan progressiivisesti.

Lisäksi maksajan on ilmoitettava tulonsaajan tietona Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä.

Suorituksen maksajan on annettava tulonsaajan tiedot tulorekisteriin käyttäen sekä suomalaista henkilötunnusta että ulkomaista vero- tai henkilötunnusta. Jos alkuperäisellä palkkatietoilmoituksella ei ole annettu suomalaista henkilötunnusta, maksajan on mitätöitävä annettu ilmoitus ja annettava uusi ilmoitus. Korvaavalla ilmoituksella ei voi lisätä tulonsaajalle uutta tunnistetta.

Esimerkki 48, taulukko 2/2.
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: ZZ
Maksajan ilmoitusviite: XX
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden alkupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden loppupäivä: ZZ
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Asuinvaltiossa oleva osoite

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: ZZ

Ennakonpidätyksen alainen tulo: Kyllä
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

3000.00

201 Aikapalkka

3000.00

402 Ennakonpidätys

817.70

402 Ennakonpidätys

817.70

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

214.50

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

214.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

45.00

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

45.00

3.8.3 Vakuutustietojen muutokset ja korjaukset

3.8.3.1 Velvollisuus maksaa sairausvakuutusmaksu takautuvasti

Ulkomailta tuleva työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu heti Suomeen tulon jälkeen, jos hän saa Suomessa työskentelystä kuukaudessa palkkaa vähintään sen määrän, joka vastaa työttömyysturvalain peruspäivärahan määrää kuukausiansioksi muunnettuna (800,02 euroa vuonna 2023), Kuukausiansion määrään lasketaan saman kalenterikuukauden aikana saadut suoritukset ja tuloraja on saajakohtainen. Jos kuukausiansio jää alle edellä mainitun rajan, ei sairausvakuutusmaksua makseta, vaikka työntekijällä ei olisi todistusta siitä, että hän kuuluu lähtövaltionsa sosiaaliturvan piiriin.

Joskus voi aluksi näyttää siltä, että Suomeen töihin tulleen henkilön kuukausiansio jää alle kyseisen rajan (800,02 euroa vuonna 2023). Tällöin palkasta ei peritä työntekijän sairausvakuutusmaksua eikä makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua. Tilanne voi kuitenkin muuttua niin, että kuukausiansion määrä ylittyy, ja henkilö on työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu. Kun raja ylittyy, koko kyseisen kuukauden tulosta maksetaan sairausvakuutusmaksut.

Tuloraja voi ylittyä myös takautuvasti. Jos työntekijä pysyy rajoitetusti verovelvollisena ja tulo on lähdeveron alaista, voi työnantaja periä työntekijän sairausvakuutusmaksun tulevien palkanmaksujen yhteydessä korottamalla lähdeveroprosenttia. Lähdeveroa ei kuitenkaan saa korottaa enempää kuin kymmenen prosenttia maksettavasta määrästä ilman tulonsaajan suostumusta. Tällaisessa tilanteessa työntekijältä peritty sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin omalla tulolajillaan Työntekijän sairausvakuutusmaksu (412).

Yleisesti verovelvollisella työntekijällä ja rajoitetusti verovelvollisella työntekijällä, joka on valinnut ansiotulojen progressiivisen verotuksen lähdeveron sijaan, sairausvakuutusmaksu määrätään työntekijälle lopullisessa verotuksessa.

Jos tieto sairausvakuuttamisesta muuttuu takautuvasti, suorituksen maksajan on mitätöitävä tulorekisteriin antamansa ilmoitus ja annettava uusi ilmoitus.

Esimerkki 49: Saksassa pysyvästi asuva rajoitetusti verovelvollinen henkilö työskentelee osa-aikaisena Suomessa tammikuusta toukokuun loppuun suomalaisen työnantajan palveluksessa. Palkan määräksi on sovittu 670 euroa kuukaudessa. Työntekijän verokortilla on merkintä lähdeverovähennyksestä 510 euroa kuukaudessa, tai 17 euroa päivässä. Työntekijä on työskennellyt 5 päivää tammikuussa suomalaisen työnantajan palveluksessa. Työnantaja on perinyt tulosta lähdeveroa 35 % x (670 euroa – (5 pv x 17 euroa/PV)) eli 204,75 euroa.

Työntekijällä ei ole A1-todistusta lähtövaltiostaan eli hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin työskentelynsä perustella. Koska palkan määrä ei ylitä määriteltyä kuukausiansiota, työntekijä ei kuitenkaan tule työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutetuksi eikä sairausvakuutusmaksua makseta. Muut sosiaalivakuutusmaksut on maksettava.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tammikuussa (15.1.) maksetusta palkasta tiedot tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 49, taulukko 1/3.
TULONSAAJAN TIEDOT

Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)

Sukunimi + Etunimi

Syntymäaika

Sukupuoli

Osoite kotivaltiossa: Saksassa oleva osoite
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuutus)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: DE

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

670.00

201 Aikapalkka

670.00

404 Lähdevero

204.75

404 Lähdevero

204.75

405 Lähdeverovähennys

85.00

405 Lähdeverovähennys

85.00

413 Työntekijän eläkevakuutusmaksu

47.91

413 Työntekijän eläkevakuutusmaksu

47.91

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

10.05

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

10.05

Lisäksi täydentävinä tietoina on mahdollista ilmoittaa työskentely- ja oleskeluajat Suomessa.

Palkanmaksupäivä oli 15. tammikuuta. Tammikuun lopussa työnantaja saa tiedon, että henkilö on tehnyt tammikuussa ylitöitä ja hänelle maksetaan ylityökorvauksia 100 euroa tammikuun lopussa. Näin ollen sairausvakuuttamisen kuukausittainen raja ylittyy ja henkilöstä tulee Suomessa sairausvakuutettu.

Suorituksen maksajan on mitätöitävä tammikuun puolessa välissä antamansa palkkatietoilmoitus ja annettava uusi ilmoitus.

Työnantaja voi periä työntekijän sairausvakuutusmaksun seuraavan palkanmaksun yhteydessä korottamalla lähdeveroprosenttia ja ilmoittamalla sairausvakuutusmaksun erikseen palkkatietoilmoituksella.

Koska työntekijä on sairausvakuutettu Suomessa, työnantajan on korjattava myös antamaansa työnantajan erillisilmoitusta työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän osalta. Korjaaminen kuvataan ohjeessa Tietojen korjaaminen tulorekisterissä.

Palkkatiedot on mitätöitävä seuraavasti:

Esimerkki 49, taulukko 2/3.
PALKKATIETOILMOITUKSEN MITÄTÖINTI
Palkkatietoilmoituksen mitätöinti: Koodiarvo
Aineiston omistaja:
Tulorekisterin ilmoitusviite: ZZ
Maksajan ilmoitusviite: XX
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)

Lisäksi on annettava uusi ilmoitus, jossa maksaja ei ole antanut Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä sairausvakuuttamisesta:

Esimerkki 49, taulukko 3/3.
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: XX
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden alkupäivä: ZZ
Palkanmaksukauden loppupäivä: ZZ
TULONSAAJAN TIEDOT

Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)

Sukunimi + Etunimi

Syntymäaika

Sukupuoli

Osoite kotivaltiossa: Saksassa oleva osoite

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: DE

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

670.00

201 Aikapalkka

670.00

404 Lähdevero

204.75

404 Lähdevero

204.75

405 Lähdeverovähennys

85.00

405 Lähdeverovähennys

85.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

47.91

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

47.91

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

10.05

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

10.05

Tammikuun lopussa maksetusta 100 euron ylityökorvauksesta annetaan oma erillinen ilmoitus viimeistään viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Myöskään tällä ilmoituksella maksaja ei ilmoita Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä sairausvakuutusmaksusta.

3.8.3.2 Tieto vakuuttamisvelvollisuudesta muuttuu
3.8.3.2.1 Tulonsaaja ei ole ollut vakuutettu Suomessa

Esimerkki 50: Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän tarkoituksena on työskennellä Suomessa koko kalenterivuosi 1.1.–31.12. Työntekijällä on A1-todistus Suomeen. Tällöin Suomeen ei makseta mitään sosiaalivakuutusmaksuja.

Tammi-toukokuun palkkatietoilmoituksilla suorituksen maksaja on ilmoittanut tulorekisteriin tiedon Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Toukokuun lopussa työnantajalle selviää, että työntekijän A1-todistus onkin peruttu edellisen vuoden lopussa.

Työnantajamaksut ovat jääneet maksamatta ja työntekijän osuudet vakuutusmaksuista perimättä viideltä kuukaudelta.

Jos työntekijän työeläkevakuutusmaksu tai työttömyysvakuutusmaksu on ilmeisen virheen vuoksi jäänyt palkanmaksun yhteydessä pidättämättä, työnantaja voi pidättää edellisen palkanmaksun yhteydessä pidättämättä jääneen maksun enintään kahden seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Koska maksut ovat jääneet perimättä viideltä kuukaudelta, työnantaja joutuu tässä tapauksessa itse maksamaan sekä työntekijän maksuosuudet että työnantajamaksut. Työntekijän maksuosuus on työntekijän veronalaista tuloa. Tulon ilmoittaminen tulorekisteriin kuvataan ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset, kohta 1.3.

Tulorekisteriin annetut tammi-toukokuun palkkatietoilmoitukset on mitätöitävä ja annettava uudet palkkatietoilmoitukset. Tietojen korjaamista mitätöimällä kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen korjaaminen tulorekisterissä, luvussa 6.

Työntekijän ja työnantajan sairausvakuutusmaksujen ja työnantajan erillisilmoituksen korjaamisesta katso tarkemmin kohta 3.8.3.1 Velvollisuus maksaa sairausvakuutusmaksu takautuvasti.

Kesäkuusta alkaen työnantaja ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin normaalisti uudella palkkatietoilmoituksella.

3.8.3.2.2 Tulonsaaja on ollut vakuutettu Suomessa

Esimerkki 51: Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän tarkoituksena on työskennellä Suomessa koko kalenterivuosi 1.1.–31.12. Työntekijällä ei ole A1-todistusta Suomeen. Työnantaja on maksanut sosiaalivakuutusmaksut Suomeen ja ilmoittanut tarvittavat tiedot tulorekisteriin.

Toukokuun lopussa työntekijä toimittaa työnantajalle lähtömaasta saamansa A1-todistuksen, joka on ollut voimassa vuoden alusta lähtien. Työnantajan on vakuutettava henkilö toisessa maassa vuoden alusta. Siten työnantaja on maksanut sosiaalivakuutusmaksut aiheettomasti Suomeen viideltä kuukaudelta.

Työnantajan on mitätöitävä tulorekisteriin antamansa ilmoitukset tammi-toukokuulta ja annettava uudet palkkatietoilmoitukset. Uudella palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan tiedot

 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
 • Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus.

Suorituksen maksajan on korjattava työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä oikeaksi työnantajan erillisilmoituksilla. Työnantajalle palautetaan tammi-toukokuussa virheellisesti maksetut vakuutusmaksut ja työnantajan on palautettava työntekijälle virheellisesti perityt työntekijän maksut. Työnantajan on annettava tulorekisteriin ilmoitus työntekijälle palauttamistaan vakuutusmaksuista. Menettely kuvataan ohjeessa Tietojen korjaaminen tulorekisterissä, kohdassa 2.4 Negatiivisten lukujen ilmoittaminen.

4 Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan ilmoitusvelvollisuus

4.1 Ulkomainen työnantaja

Tässä ohjeessa ulkomaisena työnantajana pidetään rajoitetusti verovelvollista ulkomaista yritystä, jota ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai jolla on rekisteröity kotipaikka muualla kuin Suomessa. Ulkomaisena työnantajana pidetään myös henkilöä, joka toimii työnantajana eikä asu Suomessa (rajoitetusti verovelvollinen).

Jos ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, se rinnastetaan suomalaiseen työnantajaan ja sillä on samat ilmoitusvelvollisuudet tulorekisteriin kuin suomalaisellakin työnantajalla. Tässä luvussa käsiteltyjä ilmoittamisen ohjeita ei sovelleta, kun ulkomainen työnantaja on yleisesti verovelvollinen Suomessa.

Ulkomaisen suorituksen maksajan on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin ensisijaisesti suomalaisella Y-tunnuksella tai henkilötunnuksella. Jos maksajalla ei ole Suomessa annettua asiakastunnistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on myös annettava tarkentavia yksilöinti- ja yhteystietoja, kuten nimi ja osoite. Jos maksajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet. Lisätietoa asiakastunnisteista on kohdassa 1.7 Asiakastunnisteet.

Maksajan muissa tiedoissa on maksajan tyypiksi valittava Ulkomainen työnantaja silloin, kun ulkomaisella yrityksellä ei ole tuloverotuksen kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Lisäksi ulkomaisen työnantajan, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa, on tietyissä tilanteissa annettava tulotietojen lisäksi tulonsaajaan liittyviä lisätietoja. Nämä kuvataan tarkemmin kohdan 4.5 esimerkeissä. Jos ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, näitä tietoja ei anneta.

4.2 Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan velvollisuus ilmoittaa tiedot tulorekisteriin

Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan on annettava palkkatietoilmoitus tulorekisteriin seuraavissa tilanteissa:

 • Suomessa työskentelevälle tulonsaajalle maksetaan palkkaa, ja jokin seuraavista toteutuu:
  • Tulonsaaja on vakuutettu Suomessa.
  • Tulonsaaja oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan, vaikka hän ei olisikaan vakuutettu Suomessa.
  • Tulonsaaja työskentelee Suomessa vuokratyöntekijänä Suomessa olevalle työn teettäjälle. Tiedot on annettava silloin, kun työntekijän asuinvaltion ja Suomen välinen verosopimus sallii vuokratun työntekijän saaman palkan verottamisen Suomessa tai kun verosopimusta ei ole.
 • Ulkomailla työskentelevälle tulonsaajalle maksetaan palkkaa, ja tulonsaaja on vakuutettu Suomessa.

Jos ulkomaisella työnantajalla on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka tai se on vapaaehtoisesti hakeutunut Suomessa Verohallinnon työnantajarekisteriin, ilmoitusvelvollisuus on laajempi. Lue lisää luvusta 4.4.

Jos rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella yhtiöllä ei ole Suomessa tuloverotuksen kiinteää toimipaikkaa, ei yhtiön tarvitse ilmoittaa työkorvausta tulorekisteriin, vaikka tulonsaaja asuisi Suomessa.

Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka, sen on annettava tiedot tulorekisteriin myös maksamastaan työkorvauksesta samalla tavalla kuin suomalaisen yrityksen. Tietoa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos yritys on maksanut työkorvausta rajoitetusti verovelvolliselle ulkomailla tehdystä työstä tai maksanut työkorvausta, joka muutoin ei ole Suomesta saatua tuloa tuloverolain 10 §:n mukaan.

4.3 Sosiaalivakuutusmaksut ja vakuuttaminen

Ulkomaisen työnantajan on maksettava sosiaalivakuutusmaksut Suomeen silloin, kun työntekijä on vakuutettu Suomessa. Jos Suomella on työntekijän lähtövaltion kanssa sosiaaliturvaa koskeva sopimus ja työntekijällä on lähtövaltiostaan todistus, jonka mukaan hän kuuluu lähtövaltionsa sosiaaliturvan piiriin, Suomeen ei makseta niitä sosiaalivakuutusmaksuja, joita sosiaaliturvasopimus koskee.

Rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella työnantajalla on velvollisuus maksaa palkan perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksu vain, jos sille muodostuu Suomeen tuloverotuksen kiinteä toimipaikka. Jos työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa, työnantajan sairausvakuutusmaksua ei tarvitse maksaa, vaikka työntekijä olisikin vakuutettu Suomessa.

Työnantajan on ilmoitettava työnantajan sairausvakuutusmaksu tulorekisteriin työnantajan erillisilmoituksella, jos yrityksellä on tuloverotuksen kiinteä toimipaikka Suomessa tai jos se on vapaaehtoisesti hakeutunut Verohallinnon työnantajarekisteriin. Yritys antaa yhden työnantajan erillisilmoituksen kuukaudessa. Jos jonkin kohdekauden aikana maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten perusteella ei makseta sairausvakuutusmaksua, työnantaja ilmoittaa kohdassa Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 0 euroa.

Yleisesti verovelvollisella yhteisöllä on velvollisuus maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu silloin, kun työntekijä on vakuutettu Suomessa. Sen on myös annettava työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin. Lue lisää ulkomaisen yrityksen yleisestä ja rajoitetusta verovelvollisuudesta Verohallinnon ohjeista Toiminnan aloittaminen Suomessa sekä Yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö Suomessa.

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus.

Työntekijältä ulkomaisessa asuinvaltiossa perittyjä sosiaalivakuutusmaksuja tai muita maksuja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

4.4 Tuloverotuksen kiinteä toimipaikka ja työnantajarekisteröinti

Jos rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella työnantajalla on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka tai se on vapaaehtoisesti hakeutunut Suomessa Verohallinnon työnantajarekisteriin, ilmoitusvelvollisuus on laajempi kuin muutoin ulkomaisilla työnantajilla.

Tuloverotuksen kiinteän toimipaikan muodostuminen vaikuttaa siihen, onko rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin, sekä siihen, mitä tulonsaajan lisätietoja on ilmoitettava tulorekisteriin, kun tuloja ilmoitetaan.

Jos rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella työnantajalla on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka, sen on annettava tiedot tulorekisteriin samalla tavalla kuin suomalaisen työnantajan. Tällöin maksajan muuna tietona ei ilmoiteta tietoa Ulkomainen työnantaja.

Myöskään yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö ei ilmoita maksajan muuna tietona tietoa Ulkomainen työnantaja.

Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan, jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka, ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin palkkaa, jonka se on maksanut rajoitetusti verovelvolliselle ulkomailla tehdystä työstä tai joka muutoin ei ole Suomesta saatua tuloa tuloverolain 10 §:n mukaan. Ilmoitus on kuitenkin aina annettava, jos työntekijä on vakuutettu Suomessa.

Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin säännölliseksi työnantajaksi, jos sillä on tuloverotuksen kiinteä toimipaikka Suomessa ja se maksaa palkkoja Suomessa tehdystä työstä. Tietyissä tapauksissa yritystä voidaan kuitenkin pitää satunnaisesti palkkaa maksavana työnantajana. Työnantajarekisteröinnistä on lisätietoa Verohallinnon ohjeessa Yrityksen työnantajavelvollisuudet. Jos ulkomainen työnantaja on työnantajarekisterissä eikä sillä jonain kuukautena ole lainkaan palkanmaksua, pitää yrityksen antaa työnantajan erillisilmoituksella Ei palkanmaksua -tieto.

Jos rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella työnantajalla ei ole Suomessa tuloverotuksen kiinteää toimipaikkaa, se voi halutessaan hakeutua Verohallinnon työnantajarekisteriin. Tällöin sen on annettava tiedot tulorekisteriin samalla tavalla kuin suomalaisen työnantajan. Työnantajan on kuitenkin annettava tulorekisteriin tulotietojen lisäksi tulonsaajaan liittyviä lisätietoja (tarkemmin kohdissa 4.5.3., 4.5.4 ja 4.5.5) sekä ilmoitettava maksajan muuna tietona, että suorituksen maksaja on ulkomainen työnantaja.

Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan, joka on vapaaehtoisesti hakeutunut työnantajarekisteriin, ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin palkkaa, jonka se on maksanut rajoitetusti verovelvolliselle ulkomailla tehdystä työstä tai joka ei muutoin ole Suomesta saatua tuloverolain 10 §:n mukaan. Ilmoitus on kuitenkin aina annettava, jos työntekijä on vakuutettu Suomessa.

4.5 Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin, kun työnantaja on ulkomainen ja rajoitetusti verovelvollinen

4.5.1 Ulkomailla työskentelevälle tulonsaajalle maksettu palkka, kun tulonsaaja on Suomessa vakuutettu

Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin tulonsaajalle maksetut tulot tietyissä tilanteissa myös silloin, kun työ on tehty ulkomailla. Ulkomaisella työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus silloin, kun tulonsaaja tulee vakuuttaa Suomessa. Vakuuttamisvelvollisuus voi olla esimerkiksi silloin, kun tulonsaaja työskentelee tavallisesti useassa eri EU/ETA-maassa tai Sveitsissä. Tulonsaajalla on tällöin Eläketurvakeskuksen myöntämä A1-todistus Suomesta.

Kun ulkomailla työskentelevä tulonsaaja on vakuutettu Suomessa, tulonsaajan lisätiedoissa on ilmoitettava tieto Ulkomailla työskentelevä henkilö. Maksajan muissa tiedoissa on maksajan tyypiksi valittava Ulkomainen työnantaja silloin, kun rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.

Ulkomailla työskentelevä henkilö -lisätieto pitää antaa seuraavissa tapauksissa:

 • Tulonsaaja työskentelee ulkomaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla ja työntekijä pitää vakuuttaa Suomessa. Ulkomaisella työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus on sekä rajoitetusti että yleisesti verovelvollisella työnantajalla.
 • Tulonsaaja työskentelee ulkomailla suomalaisen työnantajan lähettämänä työntekijänä ja tulonsaajan ulkomailla työskentely pitää vakuuttaa Suomessa. Suomalaisella työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa tiedot tulorekisteriin.

Ulkomailla työskentelevä henkilö -lisätietoa ei anneta, kun Suomessa pääsääntöisesti työskentelevä tulonsaaja tekee lyhytaikaisen työmatkan ulkomaille, eikä silloin, kun suorituksen maksajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa (esimerkiksi yrittäjän eläkelain mukaan vakuutettu tulonsaaja).

Konsernitilanteissa on huolehdittava, ettei tietoa ilmoiteta kahteen kertaan tulorekisteriin, katso kohta 2.6.4. Ulkomainen konserniyhtiö maksaa palkan.

Tulonsaaja voi olla Suomessa yleisesti tai rajoitetusti verovelvollinen. Verotukseen vaikuttavat tiedot ilmoitetaan tällaisissa tilanteissa samalla tavalla kuin kohdissa 2.3 Yleisesti verovelvollinen työskentelee ulkomailla ja 2.6 Rajoitetusti verovelvollinen työskentelee ulkomailla.

4.5.2 Yleisesti verovelvolliselle maksettu palkka

Ulkomaisen työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin palkkatulo, jonka se maksaa tulonsaajalle, joka oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan (yleisesti verovelvollinen Suomessa).

Velvollisuus ilmoittaa tiedot tulorekisteriin Verohallintoa varten koskee vain Suomessa tehtyä työtä. Kuitenkin yleisesti verovelvollinen on Suomeen verovelvollinen maailmanlaajuisista tuloista. Jos työntekijä työskentelee saman palkanmaksukauden aikana osittain Suomessa ja osittain ulkomailla, on ulkomaisen työnantajan annettava tieto koko tulosta eli myös ulkomailla tehdyn työn osuudesta. Jos työntekijä on vakuutettu Suomessa, tulorekisteriin on annettava ilmoitus myös silloin, kun työ on tehty kokonaan ulkomailla. Työnantajan on vakuutettava työntekijä Suomessa, jos tämä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Esimerkki 52: Suomessa pysyvästi asuva henkilö työskentelee rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yrityksen palveluksessa. Työnantajalla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä se ole hakeutunut työnantajarekisteriin. Työntekijän palkka maksetaan ulkomailta. Työntekijä työskentelee yksinomaan Suomessa. Hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Työntekijälle maksetaan palkkaa 3 500 euroa kuukaudessa.

Työntekijälle maksetut tulot ovat veronalaisia Suomessa. Koska hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, ulkomainen työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijän Suomessa ja maksamaan sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Työnantajan ei kuitenkaan tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua Suomeen, koska se on rajoitetusti verovelvollinen eikä sillä ei ole tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa.

Tulorekisteriin on ilmoitettava seuraavat tiedot:

Esimerkki 52, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Tunniste: Y-tunnus
Tunniste: Ulkomainen tunniste + maakoodi
Maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

3500.00

201 Aikapalkka

3500.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

250.25

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

250.25

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

52.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

52.50

4.5.3 Työvoiman vuokraus

Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan, joka vuokraa työntekijöitä Suomessa olevalle työn teettäjälle, on ilmoitettava tulorekisteriin suoritukset, jotka se maksaa ulkomailta Suomeen töihin tulevalle vuokratyöntekijälle.

Tässä ohjeessa Suomessa olevalla työn teettäjällä tarkoitetaan Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä, Suomessa perustettua yhtiötä tai rajoitetusti verovelvollista ulkomaista yhtiötä, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa tai yleisesti verovelvollista ulkomaista yhteisöä. 

Tiedot on annettava silloin, kun työntekijän asuinvaltion ja Suomen välinen verosopimus ei estä Suomea verottamasta työntekijän palkkatuloa. Tiedot annetaan myös silloin, kun verosopimusta ei ole.

Lisäksi työnantajan on annettava tulorekisteriin ulkomaisen vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen tiedot. Tiedot annetaan Verohallintoa varten. Tiedot voidaan antaa joko palkkatietojen yhteydessä tai erikseen. Suositus on, että aloittamisilmoituksen tiedot annetaan erillisellä palkkatietoilmoituksella.

Jos työnantaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, velvollisuus ilmoittaa tiedot tulorekisteriin on työnantajalla. Jos työnantajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, ulkomaisen työnantajan edustajalla on toissijainen velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin verotuksessa tarvittavat tiedot. Jos edustaja ei kuitenkaan ilmoita tietoja, ulkomaisen työnantajan on ilmoitettava tiedot. Edustajan ilmoitusvelvollisuudesta on lisätietoa kohdassa 1.3 Ulkomaisen työnantajan edustaja.

Silloin kun edustaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin työnantajan puolesta, edustajan tiedoissa on ilmoitettava Edustaja toimii ilmoittajana. Edustaja merkitsee omat tietonsa edustaja-tietoryhmään. Sekä aloittamisilmoituksessa että palkkatietoilmoituksessa edustaja merkitsee suorituksen maksajaksi varsinaisen työnantajan. Edustaja voi antaa tiedot sähköisesti, jos sillä on valtuutus toimia varsinaisen työnantajan puolesta. Jos sillä ei ole valtuutusta, tiedot on annettava paperilomakkeella. Tällöinkin suorituksen maksajaksi merkitään työnantaja.

4.5.3.1 Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

Ulkomaisen vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus on annettava jokaisesta vuokratyöntekijästä työskentelyn kestosta riippumatta. Tiedot on annettava silloin, kun työntekijän asuinvaltion ja Suomen välinen verosopimus ei estä Suomea verottamasta työntekijän palkkatuloa tai kun verosopimusta ei ole. Kun työntekijä aloittaa työskentelyn Suomessa, aloittamisilmoitus on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen. Tiedot voidaan antaa joko palkkatietojen yhteydessä tai erikseen. Suositus kuitenkin on, että vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus annetaan erillisellä palkkatietoilmoituksella.

Tiedoissa on ilmoitettava tulonsaajan lisätietona Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä sekä työskentelyn arvioitu kesto, suomalaisen työn teettäjän ja ulkomaisen työnantajan edustajan tiedot. Lisäksi on ilmoitettava arvio palkan määrästä koko vero vuoden ajalta. Arvio työskentelypäivien lukumäärästä on ilmoitettava silloin, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen. 

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella ilmoitettavat tiedot.
MAKSAJAN TIEDOT
Tunniste: Y-tunnus
Tunniste: Ulkomainen tunniste + maakoodi
Maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
ULKOMAAN TYÖSKENTELYN LOMAKKEET
Lomaketyyppi: Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)

Osoite kotivaltiossa:

Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)

Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä
Arvio palkan määrästä:

Työskentelyaika Suomessa:

Alkupäivä

Loppupäivä
Työskentelypäivien lukumäärä:
ULKOMAISEEN VUOKRATYÖVOIMAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Suomalaisen työn teettäjän tunniste
Edustajan nimi
Edustajan tunniste
Edustajan osoite
Edustaja toimii ilmoittajana (tieto annetaan silloin, kun edustaja antaa tiedot työnantajan puolesta)
4.5.3.2 Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan maksama vuokratyöntekijän palkka

Kun rajoitetusti verovelvollinen ulkomainen työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin ulkomailla asuvalle vuokratyöntekijälle maksetun palkan, tulonsaajan lisätietona on ilmoitettava tieto Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä. Tieto on annettava riippumatta työskentelyn kestosta tai siitä, onko työntekijä Suomessa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen.

Lisätieto Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä annetaan vain silloin, kun kun rajoitetusti verovelvollisella ulkomaisella työnantajalla ei ole tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Jos työnantajalla on kiinteä toimipaikka Suomessa, tätä tulonsaajan lisätietoa ei käytetä. Tällöin maksaja ei myöskään ilmoita maksajan muuna tietona tietoa Ulkomainen työnantaja. Jos ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, näitä tietoja ei ilmoiteta.

Ilmoitus on annettava tulorekisteriin vain vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat seuraavista valtioista tai seuraavilta alueilta: Albania, Bermuda, Caymansaaret, Espanja, Georgia, Guernsey, Islanti, Jersey, Kazakstan, Kypros, Latvia, Liettua, Mansaari, Moldova, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Tadžikistan, Tanska, Turkki, Turkmenistan, Valko-Venäjä ja Viro.

Ilmoitus on annettava myös Bulgariassa asuvasta vuokratyöntekijästä, joka työskentelee Suomessa muun kuin bulgarialaisen työnantajan palveluksessa.

Lisäksi ilmoitus on annettava vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat valtioista, joiden kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Sopimukset ovat sivulla Voimassa olevat verosopimukset.

Jos työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, tämä tieto on ilmoitettava tulorekisteriin käyttämällä Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietoa. Työskentelypäivien lukumäärä on ilmoitettava silloin, kun tulo maksetaan rajoitetusti verovelvolliselle.

Lue lisää ulkomaisten vuokratyöntekijöiden verotuksesta Suomessa Verohallinnon ohjeesta Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus.

Esimerkki 53: Virossa asuva työntekijä tulee Suomeen työskentelemään viideksi kuukaudeksi. Hänen ulkomainen työnantajansa on vuokrannut hänet työskentelemään Suomessa olevalle työn teettäjälle. Ulkomainen työnantaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Ulkomaisella työnantajalla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä se ole hakeutunut työnantajarekisteriin. Työntekijällä on A1-todistus lähtövaltiostaan eli hän kuuluu Viron sosiaaliturvan piiriin.

Työnantaja maksaa työntekijälle kuukausipalkkaa 2 000 euroa Suomessa työskentelyn ajalta. Palkanmaksukauden aikana työntekijä on työskennellyt Suomessa 15 päivää. . Koska työnantaja on rajoitetusti verovelvollinen yritys, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka ei ole hakeutunut työnantajarekisteriin, sillä ei ole velvoitetta periä veroa työntekijän palkasta. Työntekijällä on velvollisuus hakea ennakkoveroa ja maksaa itse verot Suomeen. Ennakkoveroja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Koska työntekijä oleskelee Suomessa alle kuusi kuukautta, hän on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 53, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Tunniste: Y-tunnus
Tunniste: Ulkomainen tunniste + maakoodi
Maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Virossa oleva osoite
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi:EE

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2000.00

201 Aikapalkka

2000.00

Työskentelypäivien lukumäärä: 15

 

Työskentelypäivien lukumäärä: 15  

Täydentävinä tietoina voidaan lisäksi ilmoittaa tulonsaajan oleskelujaksot Suomessa.

Esimerkki 54: Puolassa asuva työntekijä tulee Suomeen työskentelemään kahdeksaksi kuukaudeksi. Hänen ulkomainen työnantajansa on vuokrannut hänet työskentelemään Suomessa olevalle työn teettäjälle. Työnantaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Sillä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä se ole hakeutunut työnantajarekisteriin. Työntekijällä on A1-todistus lähtövaltiostaan eli hän kuuluu Puolan sosiaaliturvan piiriin.

Työnantaja maksaa työntekijälle kuukausipalkkaa 2 000 euroa Suomessa työskentelyn ajalta. Koska työnantaja on rajoitetusti verovelvollinen yritys, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka ei ole hakeutunut työnantajarekisteriin, sillä ei ole velvoitetta periä veroa työntekijän palkasta. Työntekijällä on velvollisuus hakea ennakkoveroa ja maksaa itse verot Suomeen. Ennakkoveroja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Koska työntekijä oleskelee Suomessa yli kuusi kuukautta, hän on Suomessa yleisesti verovelvollinen.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 54, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Tunniste: Y-tunnus
Tunniste: Ulkomainen tunniste + maakoodi
Maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Puolassa oleva osoite (täydentävä tieto)
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Tulonsaajan lisätieto: Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2000.00

201 Aikapalkka

2000.00

Täydentävinä tietoina voidaan lisäksi ilmoittaa tulonsaajan oleskelujaksot Suomessa.

4.5.4 Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan maksama palkka työntekijälle, kun työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)

Nettopalkkasopimus on sopimus, jonka perusteella työnantaja lupautuu maksamaan palkasta maksettavat verot ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut työntekijän puolesta. Silloin, kun ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa eikä ulkomainen työnantaja toimita ennakonpidätystä Suomessa, sen on ilmoitettava nettopalkkasopimuksen perusteella maksettavan palkan lisäksi tulonsaajan lisätietona Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus). Lisäksi on annettava maksajan muuna tietona tieto Ulkomainen työnantaja.

Tulonsaajan lisätietoa ei kuitenkaan anneta, jos työnantajalla on kiinteä toimipaikka Suomessa tai jos työnantaja toimittaa ennakonpidätyksen työntekijän palkasta. Maksajan muuta tietoa ei anneta silloin, kun työnantajalla on kiinteä toimipaikka Suomessa. Jos ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, näitä tietoja ei anneta.

Nettopalkkasopimuksesta on kerrottu tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Veronalainen palkkatulo ulkomaisen yrityksen maksaessa nettopalkkaa Suomessa tehdystä työstä.

4.5.4.1 Bruttopalkan ilmoittaminen tulorekisteriin (nettopalkkasopimus)

Tulorekisteriin on ilmoitettava bruttopalkka eli veronalainen palkkatulo. Myös sosiaalivakuutusmaksut maksetaan bruttopalkan perusteella. Bruttopalkan laskemisessa voi käyttää apuna Verohallinnon sivulla olevaa veroprosenttilaskuria ja bruttopalkkalaskuria.

Esimerkki 55: Henkilön nettopalkan määräksi on sovittu 4 000 euroa kuukaudessa (48 000 euroa vuodessa). Veronalaisen palkan määräksi tulee 82 500 euroa vuodessa, kun se lasketaan nettopalkan perusteella ja siinä otetaan huomioon myös sosiaalivakuutusmaksut. Brutotetun palkan määrä on siten 6 875 euroa kuukaudessa.

Maksaja ilmoittaa kuukausittain palkkatietoilmoituksella:

Esimerkki 55, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Tunniste: Ulkomainen tunniste + maakoodi
Maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Kotivaltiossa oleva osoite (täydentävä tieto)
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Tulonsaajan lisätieto: Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

6875.00

201 Aikapalkka

6875.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

491.56

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

491.56

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

103.13

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

103.13

Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin Verohallinnon ohjeen mukaan lasketun veronalaisen palkkatulon määrän. Palkkatietoilmoitusta voidaan myöhemmin korjata, jos alun perin lasketussa bruttopalkassa ei ole huomioitu kaikkia vähennyksiä, joiden verohyöty nettopalkkasopimuksen mukaan kuuluu työnantajalle. Myös luontoisedut on huomioitava veronalaista palkkaa laskettaessa ja ne on ilmoitettava erikseen tulorekisteriin.

Esimerkki 56: Työntekijän nettopalkaksi on sovittu 80 000 euroa vuodessa (6 666,66 euroa kuukaudessa). Rahapalkan lisäksi hän saa luontoisetua 5 000 euron arvosta vuodessa (416,66 euroa kuukaudessa). Hän ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Verohallinnon ohjeen mukaan laskettu laskennallinen jäännösvero on 57 356,71 euroa. Veronalainen bruttopalkka vuodessa on siten 141 736,71 euroa, josta luontoisetua 5 000 euroa ja rahapalkkaa 137 731,71 euroa.

Maksaja ilmoittaa palkkatietoilmoituksella kuukausittain erikseen luontoisedun 416,66 euroa ja rahapalkan 11 478,05 euroa.

4.5.4.2 Osa palkasta maksetaan ulkomailta ja osa Suomesta (nettopalkkasopimus)

Seuraavassa esimerkissä on kuvattu tilanne, jossa ulkomainen työnantaja maksaa rahapalkkaa nettopalkkasopimuksen mukaan, ja lisäksi suomalainen yritys maksaa rahapalkkaa.

Silloin kun suomalainen maksaja antaa osana nettopalkkajärjestelyä työntekijälle esimerkiksi asuntoedun ja maksaa myös rahapalkkaa, pitää suomalaisen maksajan maksamasta palkasta toimittaa ennakonpidätys. Suomalaisen maksajan on ilmoitettava tulorekisteriin maksamansa palkka. Ulkomainen työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin sen palkan määrän, joka saadaan vähentämällä veronalaisesta kokonaispalkkatulosta suomalaisen maksajan ilmoittamat määrät.

Esimerkki 57: Ulkomainen työnantaja maksaa työntekijälle nettopalkkaa 28 600 euroa vuodessa Suomessa työskentelystä. Lisäksi työntekijä saa suomalaiselta maksajalta nettopalkkaa rahana 36 000 euroa vuodessa (3 000 euroa kuukaudessa). Työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Ulkomailta ja Suomesta maksettava nettopalkka on yhteensä 64 600 euroa. Sekä Suomesta että ulkomailta maksettu nettopalkka otetaan huomioon bruttopalkkaa määritettäessä, jos työnantaja vastaa sekä ulkomaisen että suomalaisen maksajan maksamasta palkasta aiheutuvista veroista. Verohallinnon ohjeen mukaan laskettu laskennallinen jäännösvero on tässä tapauksessa 34 961,74 euroa, ja veronalaisen bruttopalkan määräksi saadaan 99 561,74 euroa vuodessa.

Suomalaiselle maksajalle on toimitettu verokortti, jossa veroprosenttina on 35,5 %. Koska Suomesta maksettavaksi nettopalkaksi on sovittu 3 000 euroa kuukaudessa, suomalainen maksaja laskee bruttopalkan nettopalkan verokortin prosentilla ja saa kuukausittaisen bruttopalkan määräksi 4 651,16 euroa. Suomalainen maksaja toimittaa maksamastaan osuudesta (4 651,16 eurosta) ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn prosentin mukaisena.

Suomalainen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin kuukausittain bruttopalkan 4 651,16 euroa ja toimitetun ennakonpidätyksen 1 651,16 euroa. Ulkomainen maksaja ilmoittaa veronalaisena bruttopalkkana kokonaisbruttopalkan ja suomalaisen maksajan ilmoittaman palkan erotuksen, joka tässä tapauksessa on 43 747,79 euroa vuodessa eli 3 645,65 euroa kuukaudessa.

4.5.4.3 Työskentely saman palkanmaksukauden aikana Suomessa ja ulkomailla (nettopalkkasopimus)

Ulkomaisen työnantajan pitää antaa kaksi erillistä palkkatietoilmoitusta tulorekisteriin, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • työntekijän kanssa on sovittu nettopalkasta
 • työntekijä työskentelee saman palkanmaksukauden aikana sekä Suomessa että ulkomailla
 • työntekijän verosopimuksen mukainen asuinvaltio on muu kuin Suomi.

Koska työntekijän verosopimuksen mukainen asuinvaltio on muu kuin Suomi, Suomella ei ole verotusoikeutta ulkomailla tehdystä työstä maksettuun palkkaan. Tulonsaajan nettopalkkasopimusta koskeva lisätieto ilmoitetaan vain tulosta, joka on maksettu Suomessa työskentelystä. Ulkomailla työskentelystä maksettu tulo ilmoitetaan erillisellä palkkatietoilmoituksella ilman tätä tulonsaajan lisätietoa. Näin työntekijän kokonaispalkka saadaan ilmoitettua tulorekisteriin.

Jos työntekijä ei ole vakuutettu Suomessa, kummallakin palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi. Jos työntekijä on vakuutettu Suomessa työskentelystä, mutta ei ulkomaan työskentelystä, pitää silloin ilmoittaa ulkomaan työskentelyä koskevalla palkkatietoilmoituksella vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppinä "Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin".

Esimerkki 58: Ruotsalainen emoyhtiö lähettää työntekijänsä komennukselle Suomeen. Työntekijällä on A1-todistus Ruotsista ja hän on vakuutettu Ruotsissa koko työskentelyn osalta. Ruotsalaisella yhtiöllä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Työntekijästä tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen, mutta verosopimuksen mukainen asuinvaltio on komennuksen ajan Ruotsi. Komennuksen aikana hän työskentelee sekä Suomessa että ulkomailla. Koska työntekijän asuinvaltio on Ruotsi, Suomella on verotusoikeus vain siihen palkkaan, joka maksetaan Suomessa tehdyistä työpäivistä.

Suomessa tehdystä työstä on sovittu nettopalkka 50 000 euroa ja Ruotsissa tehtävästä työstä bruttopalkka 40 000 euroa. Nettopalkan perusteella lasketaan bruttopalkka Verohallinnon ohjeen mukaan. Bruttopalkka Suomessa tehdystä työstä on 75 000 euroa.

Tulorekisteriin on Verohallintoa varten annettava kaksi erillistä palkkatietoilmoitusta.

Palkkatietoilmoituksella 1 annetaan seuraavat tiedot:

 • Suomessa tehty työ: 75 000 euroa
 • tulonsaajan lisätieto: Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
 • maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
 • vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Palkkatietoilmoituksella 2 annetaan seuraavat tiedot:

 • ulkomailla tehty työ: 40 000 euroa
 • maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
 • vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Yhteensä palkkatuloa ilmoitetaan tulorekisteriin 115 000 euroa.

Esimerkki 59: Intialainen emoyhtiö lähettää työntekijänsä komennukselle Suomeen ja työntekijällä on Intian myöntämä todistus sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä. Työntekijä on eläkevakuutettu Intiassa koko työskentelyn osalta. Intian sosiaaliturvasopimus koskee vain eläkevakuutusta. Muiden vakuutusmaksujen osalta vakuuttamisvelvollisuus määräytyy Suomen lainsäädännön perusteella.

Intialaisella yhtiöllä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Työntekijästä tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen, mutta verosopimuksen mukainen asuinvaltio on komennuksen ajan Intiassa. Komennuksen aikana työntekijä työskentelee sekä Suomessa että ulkomailla. Koska työntekijän asuinvaltio on Intia, Suomella on verotusoikeus vain siihen palkkaan, joka maksetaan Suomessa tehdyistä työpäivistä.

Suomessa tehdystä työstä on sovittu nettopalkka 50 000 euroa ja Intiassa tehtävästä työstä bruttopalkka 40 000 euroa. Nettopalkan perusteella lasketaan bruttopalkka Verohallinnon ohjeen mukaan. Bruttopalkka Suomessa tehdystä työstä on 75 000 euroa.

Tulorekisteriin on Verohallintoa varten annettava kaksi erillistä palkkatietoilmoitusta.

Palkkatietoilmoituksella 1 annetaan seuraavat tiedot:

 • Suomessa tehty työ: 75 000 euroa
 • tulonsaajan lisätieto: Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
 • maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
 • vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus).

Palkkatietoilmoituksella 2 annetaan seuraavat tiedot:

 • ulkomailla tehty työ: 40 000 euroa
 • maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
 • vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Yhteensä palkkatuloa ilmoitetaan tulorekisteriin 115 000 euroa.

Esimerkki 60: Venäläinen emoyhtiö lähettää työntekijänsä työskentelemään Suomeen toistaiseksi. Koska Suomella ja Venäjällä ei ole sosiaaliturvasopimusta, vakuuttamisvelvollisuus määräytyy Suomen lainsäädännön perusteella. Työntekijä on vakuutettu Suomessa vain Suomessa tehtävän työn osalta. Venäläisellä yhtiöllä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Työntekijästä tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen, mutta verosopimuksen mukainen asuinvaltio on komennuksen ajan Venäjä.

Jos Suomessa työskentely kestää alle 2 vuotta, henkilöä ei eläkevakuuteta Suomessa.

Komennuksen aikana työntekijä työskentelee sekä Suomessa että ulkomailla. Koska työntekijän asuinvaltio on Venäjä, Suomella on verotusoikeus vain siihen palkkaan, joka maksetaan Suomessa tehdyistä työpäivistä.

Suomessa tehdystä työstä on sovittu nettopalkka 50 000 euroa ja Venäjällä tehtävästä työstä bruttopalkka 40 000 euroa. Nettopalkan perusteella lasketaan bruttopalkka Verohallinnon ohjeen mukaan. Bruttopalkka Suomessa tehdystä työstä on 75 000 euroa.

Tulorekisteriin on Verohallintoa varten annettava kaksi erillistä palkkatietoilmoitusta.

Palkkatietoilmoituksella 1 annetaan seuraavat tiedot:

 • Suomessa tehty työ: 75 000 euroa
 • tulonsaajan lisätieto: Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
 • maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja.

Palkkatietoilmoituksessa 1 on huomioitava, että jos Suomessa työskentely kestää alle 2 vuotta, henkilöä ei eläkevakuuteta Suomessa. Tällöin ilmoitukselle merkitään vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus).

Palkkatietoilmoituksella 2 annetaan seuraavat tiedot.

 • ulkomailla tehty työ: 40 000 euroa
 • maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
 • vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Yhteensä palkkatuloa ilmoitetaan tulorekisteriin 115 000 euroa.

4.5.4.4 Tietojen korjaaminen, kun kyseessä on nettopalkkasopimus

Kun palkka maksetaan nettopalkkasopimuksen mukaan, Suomessa veronalainen palkka muodostuu nettopalkan ja Suomen laskennallisen veron sekä mahdollisesti maksettujen sosiaalivakuutusmaksujen yhteismäärästä (ns. brutotettu palkka). Jos olosuhteet muuttuvat, myös verovuoden veronalaisen palkan ja laskennallisen veron määrät muuttuvat. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi palkan muuttuminen, työsuhteen loppuminen aikaisemmin tai jatkuminen pidempään kuin ennakoitiin tai esimerkiksi verovähennyksen realisoituminen vasta myöhemmin samana vuonna. Näissä tilanteissa pitää korjata aiemmin tulorekisteriin ilmoitettua tulon määrää.

Jo annettuja palkkatietoilmoituksia ei katsota annetun virheellisinä, jos bruttopalkan määrä muuttuu muuttuneiden olosuhteiden vuoksi kesken vuotta (esimerkiksi työsuhteen päättyminen tai palkankorotus). Muutokset laskennallisessa palkan määrässä voidaan ottaa huomioon muutosta seuraavien palkanmaksukausien ilmoituksissa, kuitenkin viimeistään saman vuoden joulukuun ilmoituksella.

Esimerkki 61: Henkilön työskentely on alkanut tammikuussa ja nettopalkaksi on sovittu 60 000 euroa vuodessa (5 000 euroa kuukaudessa). Tällöin bruttopalkka on 90 000 euroa vuodessa. Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin tammikuusta alkaen bruttopalkkana 7 500 euroa. Näin jatkuu kesäkuun loppuun asti, jolloin työntekijä saa ylennyksen ja palkankorotuksen. Nettopalkaksi sovitaan heinäkuun alusta lukien 8 000 euroa kuukaudessa. Verovuoden nettopalkka on siten 78 000 euroa ja bruttopalkka 127 000 euroa.

Maksaja ilmoittaa tulorekisteriin heinäkuun alusta lukien alkuvuotta suuremman bruttopalkan. Heinäkuun alussa lasketaan siis uusi veronalainen bruttopalkka ja uudesta koko vuoden veronalaisesta palkasta vähennetään aikaisemmin ilmoitettu määrä. Erotus jaetaan ilmoitettavaksi vuoden jäljellä oleville kuukausille. Tässä tilanteessa tulorekisteriin annetut ilmoitukset kuvastavat sitä, että henkilö on saanut tietystä ajankohdasta lähtien suurempaa palkkaa.

Jos työntekijän henkilökohtaisista vähennyksistä muodostuva verohyöty kuuluu työnantajalle, pitää työnantajan korjata kyseiseltä vuodelta aiemmin annettuja tietoja aina, jos työntekijä on vakuutettu Suomessa. Tilanteessa, jossa on tarve korjata jo annettua ilmoitusta (esimerkiksi koska henkilökohtaiset vähennykset vaikuttavat bruttopalkkaan tai työsuhde on päättynyt), korjataan vain maksuvuoden viimeistä palkkatietoilmoitusta. Tarvittaessa korjataan aiempia ilmoituksia, jos korjausta ei pystytä tekemään viimeiseen ilmoitukseen, esimerkiksi silloin, jos palkka on alentunut niin paljon, että aikaisempienkin ilmoitusten määrää on alennettava.

Jos annetuissa ilmoituksissa havaitaan muunlaisia kuin edellä kuvattuja virheitä, esimerkiksi näppäilyvirheitä, ne on korjattava ilman aiheetonta viivytystä Tietojen korjaaminen tulorekisterissä -ohjeen mukaisesti.

Jos työntekijän verovelvollisuusasema muuttuu, katso tietojen korjaaminen tämän ohjeen kohdasta 3.8.1.

4.5.5 Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona

Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin tiedot maksamastaan palkasta, kun tulonsaaja oleskelee Suomessa yli kuusi kuukautta (yleisesti verovelvollinen Suomessa). Tulo on ilmoitettava tulorekisteriin myös silloin, kun verosopimus estää Suomea verottamasta tuloa. Verosopimus estää Suomea verottamasta tuloa, jos työntekijä oleskelee Suomessa enintään 183 päivää perättäisen 12 kuukauden aikana tai kalenterivuoden aikana riippuen työntekijän asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen määräyksistä (ks. kuitenkin poikkeus kohdasta 4.5.3 Työvoiman vuokraus).

Lisätieto Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona annetaan silloin, kun ulkomaisella työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Tuloa ilmoitettaessa on lisäksi ilmoitettava sen verosopimusvaltion maakoodi, jolla on oikeus verottaa tuloa.

Jos oleskelu Suomessa kestääkin pitempään niin, että oleskelupäiviä on yli 183 perättäisen 12 kuukauden aikana tai kalenterivuonna verosopimuksesta riippuen, suorituksen maksajan on korjattava tulorekisteriin antamiaan tietoja antamalla korvaava ilmoitus. Korvaavalla ilmoituksella tulo ilmoitetaan ilman tulonsaajan lisätietoa Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona.

Jos työnantajalla on kiinteä toimipaikka Suomessa, palkka verotetaan Suomessa ja ilmoitetaan normaalisti ilman tulonsaajan lisätietoa. Jos ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, palkka verotetaan Suomessa ja ilmoitetaan ilman tulonsaajan lisätietoa.

Esimerkki 62: Puolasta Suomeen tuleva työntekijä on tullut työskentelemään Suomeen 1.11.2022 ja lähtee takaisin kotimaahansa 31.5.2023. Hänen työnantajansa on rajoitetusti verovelvollinen puolalainen yritys, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Palkan määrä on 2 500 euroa kuukaudessa. Työntekijällä on Puolasta A1-todistus eli hän kuuluu Puolan sosiaaliturvan piiriin.

Työntekijä oleskelee Suomessa 20 päivää kuukaudessa eli yhteensä 140 päivää työkomennuksen aikana. Hän on Suomessa yleisesti verovelvollinen.

Puolan ja Suomen välisen verosopimuksen mukaan Suomelle muodostuu verotusoikeus ulkomaisen työnantajan maksamaan palkkatuloon, jos työntekijä oleskelee Suomessa yli 183 päivää 12 perättäisen kuukauden aikana. Koska oleskeluaika Suomessa ei ylitä verosopimuksen aikarajaa, Suomelle ei muodostu verotusoikeutta palkkatuloon. Suorituksen maksajan on kuitenkin annettava tulorekisteriin ilmoitus työntekijälle maksetuista palkoista.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 62, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Tunniste: Y-tunnus
Tunniste: Ulkomainen tunniste + maakoodi
Maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Puolassa oleva osoite
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Tulonsaajan lisätieto: Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona
Verosopimusvaltion maakoodi: PL
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

Esimerkki 63: Puolasta Suomeen tuleva työntekijä on tullut työskentelemään Suomeen 1.11.2022 ja hänen tarkoituksenaan on ollut lähteä takaisin kotimaahansa 31.5.2023. Hänen työnantajansa on rajoitetusti verovelvollinen puolalainen yritys, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Palkan määrä on 2 500 euroa kuukaudessa. Työntekijällä on Puolasta A1-todistus eli hän kuuluu Puolan sosiaaliturvan piiriin.

Työntekijä oleskelee Suomessa 20 päivää kuukaudessa eli ajanjaksolla 1.11.2022 – 31.5.2023 hän oleskelee Suomessa yhteensä 140 päivää. Hän on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Suorituksen maksaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin käyttäen tulonsaajan lisätietoa Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona.

Työskentely Suomessa jatkuu kuitenkin 31.8.2023 saakka. Yhteensä oleskelua Suomessa kertyy 200 päivää.

Puolan ja Suomen välisen verosopimuksen mukaan Suomelle muodostuu verotusoikeus ulkomaisen työnantajan maksamaan palkkatuloon, jos työntekijä oleskelee Suomessa yli 183 päivää 12 perättäisen kuukauden aikana.

Koska oleskeluaika Suomessa ylittää verosopimuksen aikarajan, Suomelle muodostuu verotusoikeus palkkatuloon työskentelyn alusta alkaen. Suorituksen maksajan on annettava tulorekisteriin korvaavat palkkatietoilmoitukset työskentelyn alusta alkaen. Korvaavilla palkkatietoilmoituksilla maksaja ei anna tulonsaajan lisätietoa Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona.

5 Erityistilanteita

5.1 Avainhenkilölain mukainen palkka

Silloin kun palkkatuloon voidaan soveltaa ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettua lakia (niin sanottu avainhenkilölaki), tulonsaajan lisätiedoissa on ilmoitettava tieto Avainhenkilö. Avainhenkilölain soveltumisedellytyksistä on tietoa Verohallinnon ohjeessa Avainhenkilöiden verotus.

Samalla tulonsaajan lisätiedolla ilmoitetaan myös palkka, josta on peritty lähdevero Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain perusteella.

Palkasta peritty erityinen lähdevero ilmoitetaan perittynä lähdeverona. Lähdevero kattaa myös työntekijän sairausvakuutusmaksun, joten työntekijän sairausvakuutusmaksua ei peritä erikseen. Jos työntekijä kuitenkin kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, muut sosiaalivakuutusmaksut on maksettava.

Kun tuloon sovelletaan avainhenkilölakia, tulonsaajan lisätietoa Avainhenkilö käytetään vain silloin, kun työntekijä on hakenut verotoimistosta verokortin ja verokorttiin on tehty merkintä avainhenkilölain soveltumisesta. Tulorekisteriin on ilmoitettava tiedot koko palkasta myös siinä tilanteessa, että työntekijää voidaan pitää verosopimuksen mukaan toisessa valtiossa asuvana ja sillä perusteella osaa palkasta ei veroteta Suomessa.

Avainhenkilölakia voidaan soveltaa enintään 84 kuukautta. Jos avainhenkilölain soveltaminen päättyy kesken vuoden ja henkilö jatkaa tämän jälkeen työskentelyä Suomessa, loppuvuoden palkkaa ilmoitettaessa ei käytetä tulonsaajan lisätietoa Avainhenkilö.

Esimerkki 64: Yhdysvalloissa asuva Yhdysvaltain kansalainen tulee Suomeen töihin erityisasiantuntijaksi suomalaisen työnantajan palvelukseen neljäksi vuodeksi. Hän hakee verokorttia ja esittää selvityksen avainhenkilölain soveltumisesta. Verotoimisto merkitsee verokortille, että tuloon voidaan soveltaa avainhenkilölakia.

Työnantaja maksaa työntekijälle rahapalkkaa 7 000 euroa kuukaudessa. Tulonsaajalla ei ole todistusta lähtövaltion sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta eli hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Työntekijän sairausvakuutusmaksua ei peritä palkasta erikseen. Sen sijaan muut sosiaalivakuutusmaksut on maksettava.

Avainhenkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Tulosta perittävä erityinen avainhenkilön lähdevero ilmoitetaan tulorekisteriin lähdeverona.

Esimerkki 64.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: Avainhenkilö
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

7000.00

201 Aikapalkka

7000.00

404 Lähdevero

2240.00

404 Lähdevero

2240.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

500.50

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

500.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

105.00

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

105.00

5.2 Rajakuntatyöstä maksettu palkka

Tulonsaajan lisätietona ilmoitetaan Rajakunnassa työskentelevä henkilö silloin, kun on kyse pohjoismaisessa verosopimuksessa tarkoitetusta rajakuntatyöstä ja tulonsaaja asuu Ruotsissa tai Norjassa. Lisäksi edellytyksenä on, että tulonsaaja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa Suomen puolella. Pohjoismaisen verosopimuksen säännös rajakuntatyön verotuksesta soveltuu vain palkkatuloon.

Tulosta ei peritä tuloveroja Suomessa, mutta suomalaisen työnantajan on maksettava sosiaalivakuutusmaksut ja perittävä työntekijän sairausvakuutusmaksu maksamansa palkan perusteella. Tulonsaajan on esitettävä työnantajalle verokortti, jossa on merkintä säännöksen soveltumisesta.

Jos työntekijällä on A1-todistus lähtövaltiostaan, sosiaalivakuutusmaksut maksetaan todistuksen antaneeseen valtioon.

Jos työntekijä tekee osan työstä Suomessa muualla kuin rajakunnassa, tähän työhön kohdistuva palkan osa verotetaan Suomessa. Näistä tuloista on annettava tulorekisteriin erillinen ilmoitus, jossa rajakuntatyöskentelyyn liittyvää tulonsaajan lisätietoa ei käytetä.

Jos tulonsaaja asuu Suomessa ja työskentelee rajakunnassa Ruotsissa tai Norjassa, rajakunnassa tehdystä työstä ei ilmoiteta tulonsaajan lisätietoa Rajakunnassa työskentelevä henkilö.

Rajakuntia ovat:

 • Suomi-Ruotsi rajakuntia ovat
  • Suomessa: Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio sekä Ylitornio ja
  • Ruotsissa: Haparanda, Kiruna, Pajala sekä Övertorneå.
 • Suomi-Norja rajakuntia ovat
  • Suomessa: Enontekiö, Inari sekä Utsjoki ja
  • Norjassa: Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger ja Tana.

Rajakuntatyöstä on lisätietoa Verohallinnon ohjeessa Rajankävijän verotus.

Esimerkki 65: Haaparannassa asuva henkilö työskentelee Torniossa. Hän käy Suomessa töissä päivittäin kotoaan käsin. Palkka on 3 000 euroa kuukaudessa.

Työntekijä on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan hänen palkkansa verotetaan asuinvaltiossa Ruotsissa. Työskentelynsä perusteella hän kuuluu kuitenkin Suomen sosiaaliturvan piiriin. Työntekijä on hakenut verotoimistosta verokortin, jonka mukaan hänen rajakunnassa tekemästään työstä maksettavaa palkkaa ei veroteta Suomessa.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 65, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ruotsissa oleva osoite
Tulonsaajan lisätieto: Rajakunnassa työskentelevä henkilö

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: SE

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

3000.00

201 Aikapalkka

3000.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

214.50

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

214.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

45.00

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

45.00

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

58.80

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

58.80

5.3 Urheilijat

Urheilijalle voidaan maksaa palkkaa tai palkkiota. Urheilijan palkka ja urheilijan palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin antamalla tulonsaajan lisätiedoissa tieto Urheilija ja käyttämällä palkan tai työkorvauksen tulolajeja.

Urheilijalle maksetuista suorituksista ja niistä maksettavista sosiaalivakuutusmaksuista on lisätietoa ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet.

Rajoitetusti verovelvolliselle urheilijalle maksettu urheilijan palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin riippumatta siitä, kuuluuko saaja ennakkoperintärekisteriin.

Esimerkki 66: Italiassa asuva urheilija tulee Suomeen pelaamaan viideksi kuukaudeksi. Hän on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Hänellä on A1-todistus, jonka mukaan hän kuuluu lähtövaltionsa sosiaaliturvan piiriin. Hänelle maksettavan palkan määrä on 3 000 euroa kuukaudessa, josta peritään lähdeveroa 15 % eli 450 euroa.

Esimerkki 66, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Italiassa oleva osoite
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Tulonsaajan lisätieto: Urheilija
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: IT

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

3000.00

201 Aikapalkka

3000.00

404 Lähdevero

450.00

404 Lähdevero

450.00

Täydentävinä tietoina voidaan lisäksi ilmoittaa tulonsaajan oleskelujaksot Suomessa.

Esimerkki 67: Italiassa asuva urheilija tulee Suomeen pelaamaan viideksi kuukaudeksi. Hän on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Hänellä ei ole A1-todistusta lähtövaltiostaan eli hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Hänelle maksettavan palkan määrä on 3 000 euroa, josta peritään lähdeveroa 15 % eli 450 euroa. Lisäksi tulosta on perittävä työntekijän sairausvakuutusmaksu sekä työntekijän osuus eläkevakuutusmaksusta, jos urheilija on lain mukaan vakuutettava vanhuuden varalta.

Urheilijan palkka on työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksun alaista. Jos työntekijältä peritään urheilijan eläkevakuutusmaksu, se ilmoitetaan tulorekisteriin kohdassa Työntekijän eläkevakuutusmaksu, jotta tieto välittyy verotukseen.

Esimerkki 67, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Italiassa oleva osoite
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Tulonsaajan lisätieto: Urheilija

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: IT

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

3000.00

201 Aikapalkka

3000.00

404 Lähdevero

450.00

404 Lähdevero

450.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

60.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

60.00

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

58.80

412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu

58.80

Täydentävinä tietoina voidaan lisäksi ilmoittaa tulonsaajan oleskelujaksot Suomessa.

5.4 Esiintyvät taiteilijat

Esiintyvän taiteilijan saama korvaus voi olla työkorvausta tai palkkatuloa. Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- tai televisiotaiteilijat sekä muusikot. Silloin kun esiintyvälle taiteilijalle maksetaan palkkaa tai työkorvausta työstä, jonka hän on tehnyt esiintyvänä taiteilijana, tulonsaajan lisätiedoissa on ilmoitettava tieto Esiintyvä taiteilija.

Jos taiteilijan henkilökohtaisesta esiintymisestä saatu korvaus maksetaan jollekin muulle kuin taiteilijalle, esimerkiksi orkesterille tai yhtiölle, verotuksessa verovelvollisena pidetään tätä orkesteria tai yhtiötä ja se ilmoitetaan tulonsaajana tulorekisteriin. Tällöinkin annetaan tulonsaajan lisätietona Esiintyvä taiteilija. Verohallinnon ohjeessa Esiintyvän taiteilijan verotus kansainvälisissä tilanteissa on otettu kantaa verovelvollisuuteen, kun tulo maksetaan muulle kun taiteilijalle itselleen.

Jos tulo maksetaan taiteilijan sijaan agentuurille tai agentuurin kautta, mutta taiteilija on kuitenkin tosiasiassa verovelvollinen, ilmoitetaan tulorekisteriin tulonsaajana taiteilija itse.

Rajoitetusti verovelvolliselle esiintyvälle taiteilijalle maksettu palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin riippumatta siitä, kuuluuko saaja ennakkoperintärekisteriin.

Esimerkki 68: Ranskassa asuva tanssija tulee Suomeen työskentelemään kolmeksi kuukaudeksi teatteriproduktioon. Hän on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Hänellä on Ranskasta A1-todistus, jonka mukaan hän kuuluu Ranskan sosiaaliturvan piiriin.

Tanssija on hakenut verotoimistosta lähdeverokortin, jonka mukaan tulosta on perittävä lähdeveroa 15 %. Hänelle maksetaan palkkaa 2 000 euroa, josta lähdeveron määrä on 300 euroa.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 68, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunniste: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi), (lisäksi voidaan ilmoittaa ulkomainen henkilötunnus)
Osoite kotivaltiossa: Ranskassa oleva osoite
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Tulonsaajan lisätieto: Esiintyvä taiteilija
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä tieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: FR

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2000.00

201 Aikapalkka

2000.00

404 Lähdevero

300.00

404 Lähdevero

300.00

Täydentävinä tietoina voidaan lisäksi ilmoittaa tulonsaajan oleskelujaksot Suomessa.

Esimerkki 69: Suomalainen kaupunginteatteri on kutsunut virolaisen teatteriseurueen esiintymään Suomessa kolmena peräkkäisenä iltana. Esiintyjät kuuluvat Viron sosiaaliturvaan ja heillä on A1-todistukset Virosta. Ulkomainen teatteriseurue on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen yhteisö. Teattereiden välillä tehdyn sopimuksen mukaan kaupunginteatteri maksaa vierailevan teatterin esityspalkkion 5 000 euroa ja lisäksi matkustus-, kuljetus- ja majoituskulut tositteiden mukaan sekä päivärahat Verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Ulkomainen teatteriseurue laskuttaa suomalaista kaupunginteatteria toteutuneista esityksistä 8 000 euroa. Laskun yhteissummaan sisältyvät myös korvattaviksi sovitut kulut sekä päivärahat. Lähdevero 15 % peritään esiintymispalkkiosta (15 % × 5 000 euroa = 750 euroa). Seurueen laskuttama suoritus on kokonaisuudessaan työkorvausta. Koska suoritus perustuu taiteilijoiden henkilökohtaiseen esiintymiseen Suomessa, pitää korvauksesta periä lähdevero, vaikka se maksetaan ulkomaiselle yhteisölle. Suorituksesta annetaan tulorekisteri-ilmoitus seuraavasti:

Esimerkki 69, taulukko 1/1.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Y-tunnus (suomalainen), jos sellainen on myönnetty yhteisölle
Tunniste: Ulkomainen yritystunnus (yhteisön ulkomainen tunnus + tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)
Osoite kotivaltiossa: Virossa oleva osoite
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä tieto)
Tulonsaajan lisätieto: Yhteisö
Tulonsaajan lisätieto: Esiintyvä taiteilija

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maakoodi: EE

Tulolaji euroa

336 Työkorvaus

8000.00

404 Lähdevero

750.00

5.5 Kansainvälisen erityisjärjestön maksama palkka

Kansainvälisellä erityisjärjestöllä tarkoitetaan järjestöä, johon sovelletaan erioikeussopimusta, jossa on määräyksiä mm. järjestön ja sen palveluksessa työskentelevien henkilöiden verovelvollisuuden laajuudesta. Tällaisia erityisjärjestöjä ovat esimerkiksi Kemikaalivirasto ECHA, Itämeren suojelukomissio HELCOM, Wider-instituutti ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Silloin kun suorituksen maksajana on kansainvälisellä sopimuksella perustettu erityisjärjestö, ja tulonsaajan saamaan tuloon sovelletaan erityisjärjestöä koskevaa sopimusta, maksajan muuna tietona on ilmoitettava Kansainvälinen erityisjärjestö.

Kun maksaja on kansainvälinen erityisjärjestö, maksaja ilmoittaa myös tiedon Ulkomainen työnantaja. Tieto annetaan aina riippumatta siitä, sovelletaanko tulonsaajan saamaan tuloon erityisjärjestöä koskevaa sopimusta.

Kun tulonsaajan saamaan tuloon soveltuu kansainvälistä erityisjärjestöä koskeva sopimus, erityisjärjestön maksamaa palkkatuloa ei veroteta Suomessa tämän sopimuksen perusteella. Palkka saattaa kuitenkin olla joidenkin vakuutusmaksujen alaista sopimuksesta riippuen.

Jos tulonsaajan saamaa palkkatuloa ei veroteta Suomessa verosopimuksen määräysten perusteella, ei maksajan muuna tietona ilmoiteta tietoa Kansainvälinen erityisjärjestö. Näissä tilanteissa tulonsaajan on veroilmoituksellaan vaadittava verosopimuksen soveltamista tuloon. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun palkan maksaa ulkomaisen edustuston yhteydessä toimiva kulttuurikeskus.

Tulorekisteriin on ilmoitettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä käyttäen ne vakuutusmaksut, joiden osalta vakuuttamisvelvollisuutta ei ole. Jos tulo ei ole minkään vakuutusmaksun alaista, tulorekisteriin ilmoitetaan tieto Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Erityisjärjestöllä ei ole velvollisuutta maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua, vaikka työntekijä olisi sairausvakuutettu Suomessa.

Esimerkki 70: Erityisjärjestön palveluksessa työskentelevä työntekijä kuuluu Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. Esimerkin erityisjärjestöllä ei ole vakuuttamisvelvollisuutta muiden vakuutusmaksujen osalta.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 70, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Tunniste: Y-tunnus
Maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
Maksajan tyyppi: Kansainvälinen erityisjärjestö
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

2500.00

201 Aikapalkka

2500.00

5.6 Suomessa sijaitsevan diplomaattisen edustuston maksama palkka

Kun Suomessa oleva vieraan valtion diplomaattinen edustusto maksaa palkkaa muulle kuin Suomen kansalaiselle, henkilön tästä työstä saama palkka on verovapaata (tuloverolaki 12 §). Diplomaattiseen edustustoon rinnastetaan myös muut vastaavat edustustot ja lähetetyn konsulin virastot.

Edustuston on ilmoitettava maksamansa palkka tulorekisteriin, jos sillä on tiedonantovelvollisuus jollekin tulorekisterin tiedon käyttäjälle. Edustusto ilmoittaa näissä tilanteissa palkkatietoilmoituksella tulonsaajan lisätiedon Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö. Jos edustuston työntekijä on Suomen kansalainen, tätä lisätietoa ei käytetä.

Koska maksaja on Suomessa oleva vieraan valtion edustusto, maksajan on ilmoitettava myös maksajan tyyppi Ulkomainen työnantaja. Tieto annetaan aina riippumatta tulonsaajan kansalaisuudesta.

Tulonsaajan lisätieto Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö annetaan vain tulonsaajista, joiden palkkaa ei veroteta Suomessa tuloverolain 12 §:n nojalla. Tulonsaajan lisätietoa ei kuitenkaan käytetä silloin, kun palkan maksaa esimerkiksi ulkomaisen edustuston yhteydessä toimiva kulttuurikeskus. Jos tällaisessa tilanteessa verosopimus rajoittaa Suomen verotusoikeutta, tulonsaajan on vaadittava veroilmoituksellaan verosopimuksen soveltamista tuloon.

Tulorekisteriin on ilmoitettava Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä käyttäen ne vakuutusmaksut, joiden osalta edustustolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta. Jos tulo ei ole minkään vakuutusmaksun alaista, tulorekisteriin ilmoitetaan tieto Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).

Esimerkki 71: Vieraan valtion Suomessa sijaitseva edustusto maksaa työntekijälle 3 500 euroa palkkaa. Työntekijä ei ole Suomen kansalainen. Hän on Suomessa työeläke-, työttömyys- ja työtapaturma- sekä ammattitautivakuutettu. Työntekijä ei kuitenkaan kuulu Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa sairausvakuutusmaksua.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin käyttäen maksajan tyyppiä Ulkomainen työnantaja sekä tulonsaajan lisätietoa Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saama henkilö. Lisäksi se ilmoittaa Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuutus).

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 71, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Tunniste: Y-tunnus
Maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tulonsaajan lisätieto: Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuutus)

Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

3500.00

201 Aikapalkka

3500.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

250.25

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

250.25

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

52.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

52.50

Esimerkki 72: Vieraan valtion Suomessa sijaitseva edustusto maksaa työntekijälle 3 500 euroa palkkaa. Työntekijä on Suomen kansalainen. Hän on vakuutettu Suomessa.

Koska työntekijä on Suomen kansalainen, maksaja ei ilmoita tulonsaajan lisätietona Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö. Myöskään vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä ei anneta. Tieto Ulkomainen työnantaja on kuitenkin ilmoitettava.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 72, taulukko 1/1.
MAKSAJAN TIEDOT
Tunniste: Y-tunnus
Maksajan tyyppi: Ulkomainen työnantaja
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ilmoitustapa 1 euroa Ilmoitustapa 2 euroa

101 Palkka yhteissumma

3500.00

201 Aikapalkka

3500.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

250.25

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

250.25

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

52.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

52.50

5.7. Valtuutetun Euroopan syyttäjän vakuutuspalkka (EPPO)

Euroopan syyttäjänviraston eli EPPOn palveluksessa on valtuutettuja Euroopan syyttäjiä, jotka työskentelevät omissa jäsenvaltioissaan. Suomessa nämä valtuutetut Euroopan syyttäjät työskentelevät osana Syyttäjälaitosta. Valtuutetut Euroopan syyttäjät voivat hoitaa samanaikaisesti myös kansallisen syyttäjän tehtäviä.

EPPOn maksama palkka ei ole veronalaista tuloa Suomessa, mutta valtuutetut Euroopan syyttäjät kuuluvat kuitenkin Suomen sosiaaliturvan piiriin. Syyttäjälaitos huolehtii valtuutettujen Euroopan syyttäjien sosiaalivakuuttamisesta myös EPPOn maksaman palkan osalta. Vakuutusmaksujen määräämistä varten EPPOlle tehdystä työstä määritellään erityislainsäädäntöön (EPPO-lakiin) perustuva vakuutuspalkka. Syyttäjälaitoksella on velvollisuus maksaa vakuutusmaksut ja ilmoittaa vakuutuspalkka tulorekisteriin.

Syyttäjälaitos ilmoittaa tulonsaajan lisätiedon EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö silloin, kun tulonsaaja toimii EPPOn valtuuttamana Euroopan syyttäjänä ja Syyttäjälaitos ilmoittaa erityislainsäädäntöön perustuvaa vakuutuspalkkaa. Koska kyse ei ole ulkomailla tehdystä työstä, vakuutuspalkan yhteydessä ei ilmoiteta tietoa kuuden kuukauden säännön soveltumisesta.

Sillä palkkatietoilmoituksella, jolla ilmoitetaan tulonsaajan lisätieto EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö, voi ilmoittaa ainoastaan Vakuutuspalkka-tulolajin ja sosiaalivakuutusmaksut. Muita maksettuja suorituksia ei voi ilmoittaa samalla ilmoituksella. Jos Syyttäjälaitos maksaa samanaikaisesti palkkaa myös kansallisen syyttäjän tehtävistä, on tulorekisteriin annettava kaksi erillistä palkkatietoilmoitusta. Kansallisen syyttäjän tehtävistä maksetun palkan ilmoittamisessa ei käytetä tulonsaajan lisätietoa EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö.

Esimerkki 73: Suomalainen syyttäjä toimii valtuutettuna Euroopan syyttäjänä Euroopan syyttäjävirastossa ja hänelle on määritelty erityislainsäädännön mukainen vakuutuspalkka. Vakuutuspalkan määräksi on määritelty 5 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi syyttäjälle maksetaan palkkaa 1 000 euroa kuukaudessa kansallisen syyttäjän tehtävistä.

Työnantajan ja työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut maksetaan vahvistetun vakuutuspalkan (5 000 euroa) sekä kansallisen syyttäjän tehtävistä maksetun palkan (1 000 euroa) perusteella. Työntekijää verotetaan Suomessa vain Syyttäjälaitoksen maksamasta palkasta (1 000 euroa). Työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan ja Syyttäjälaitoksen maksaman palkan perusteella. Ennakonpidätys (1 000 euroa × 25 % = 250 euroa) toimitetaan Suomesta maksetusta palkasta.

Syyttäjälaitoksen on annettava tulorekisteriin kaksi palkkatietoilmoitusta.

Palkkatietoilmoitus 1 vakuutuspalkasta:

Esimerkki 73, taulukko 1/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tulonsaajan lisätieto: EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö
Ilmoitettavat tulolajit euroa

352 Vakuutuspalkka

5000.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (5 000 eurosta)

357.70

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (5 000 eurosta)

75.00

Palkkatietoilmoitus 2 kansallisen syyttäjän tehtävistä saadusta palkasta:

Esimerkki 73, taulukko 2/2.
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ilmoitettavat tulolajit euroa

201 Aikapalkka

1000.00

402 Ennakonpidätys (25 % 1 000 eurosta)

250.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 000 eurosta)

71.50

414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1 000 eurosta)

15.00

5.8 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu työkorvaus tai rojalti

Yhteisölle maksettu työkorvaus tai rojalti

Suorituksen maksajan on ilmoitettava tulorekisteriin rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamansa työkorvaus, jos työkorvauksesta on perittävä lähdevero. Tulo ilmoitetaan tulolajilla Työkorvaus (336). Siten rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettu työkorvaus on ilmoitettava tulorekisteriin myös silloin, kun korvauksesta ei ole peritty lähdeveroa, vaikka lähdevero olisi pitänyt periä.

Rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettu rojalti (esimerkiksi tekijänoikeudesta maksettu korvaus) on aina ilmoitettava tulorekisteriin riippumatta siitä, onko siitä peritty lähdeveroa vai ei. Tulo ilmoitetaan tulolajilla Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti (362).

Silloin kun suoritus maksetaan rajoitetusti verovelvollinen ulkomaiselle yhteisölle, on lisäksi ilmoitettava tulonsaajan lisätiedon tyyppinä Yhteisö. Lisäksi tulonsaajan tiedoissa on ilmoitettava Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä.

Jos suoritus maksetaan yleisesti verovelvolliselle ulkomaiselle yhteisölle, se ilmoitetaan samalla tavalla kuin jos tulonsaaja olisi suomalainen yhteisö.

Luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus tai rojalti

Jos työkorvaus tai rojalti eli käyttökorvaus on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka suorituksesta ei olisi peritty lähdeveroa. Työkorvaus ilmoitetaan tulolajilla Työkorvaus (336) ja rojalti tulolajilla Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti (362).

Tulonsaajan tiedoissa on ilmoitettava Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä.

Lisätietoa on Verohallinnon ohjeessa Työkorvauksen maksaminen rajoitetusti verovelvolliselle ulkomaiselle yritykselle.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2023